Jakub prerazil v Argentíne s unikátnym konceptom. Hovorí si „spievajúci kuchár“

Marianna Mikešová / 12. februára 2018 / Zo Slovenska

zdroj: The Singing Chef
  • Gas­tro biz­nis je dnes taký pre­sý­tený, že je ťažké prísť s nie­čím ori­gi­nál­nym
  • Slo­vá­kovi Ja­ku­bovi Šan­kovi sa to však po­da­rilo, do­konca ďa­leko za hra­ni­cami
  • V Bu­e­nos Ai­res roz­be­hol gas­tro pro­jekt, ktorý spája chutné jedlo s hud­bou
  • Vo svete zá­ro­veň pro­pa­guje našu tra­dičnú slo­ven­skú ku­chyňu

Pre­ra­ziť vo svete je vždy tvrdý orie­šok, a čo po­tom tak­mer 12-ti­síc ki­lo­met­rov vzduš­nou čia­rou od Bra­ti­slavy? Mladý Ži­lin­čan Ja­kub Šanko je však svet­lým prí­kla­dom toho, že Slo­váci za hra­ni­cami ne­mu­sia len tvrdo drieť v to­vár­niach či skla­doch. Uspel aj na­priek tomu, že do Juž­nej Ame­riky ne­pri­šiel za ka­ri­é­rou, ale za lás­kou. Dnes z jeho ori­gi­nál­neho gas­tro kon­ceptu, spá­ja­jú­ceho va­re­nie so spe­vom, od­pa­dá­vajú ľu­dia aj ar­gen­tín­ske mé­diá.

Roz­ho­dol sa pri­jať kla­sickú kan­ce­lár­sku prácu a popri tom sa ve­no­vať tomu, čo ho baví – va­re­niu, kto­rému sa ve­nuje od 11 ro­kov. Už na Slo­ven­sku a popri štú­diu v Prahe pra­co­val vo via­ce­rých re­štau­rá­ciách, kde roz­ví­jal svoju vá­šeň pre gas­tro­nó­miu. Do­kopy strá­vil prá­cou v gas­tro pod­ni­koch asi 9 ro­kov. Keď zis­til, že v Bu­e­nos Ai­res sa roz­má­hajú „by­tové re­štau­rá­cie“, ne­vá­hal a vy­tvo­ril si pro­fil v jed­nej z po­pu­lár­nych ap­li­ká­cií Co­okapp.

Vo svo­jej ku­chyni za­čal va­riť pr­vým spo­koj­ným zá­kaz­ní­kom, od kto­rých zís­kava samé 5-hviez­dič­kové re­cen­zie, no práca do ne­sko­rých ho­dín mu to kom­pli­ko­vala. Ako uvie­dol pre Ži­lina 24, ne­bola iná mož­nosť, než za­ve­siť kan­ce­lár­sku prácu na kli­nec. Spolu s ka­ma­rátmi roz­be­hol pro­jekt, ktorý na­zvali The Sin­ging Chef, teda spie­va­júci ku­chár. Ok­rem va­re­nia to­tiž od­ma­lička rád spieva, no do­vtedy ho ne­na­padlo, že sa to dá spo­jiť do­kopy.

Pro­stred­níc­tvom tohto pro­jektu sa Ja­kub snaží vrá­tiť jedlo tam, od­kiaľ po­chá­dza, teda do­mov, kde vládne útulná at­mo­sféra a nie je pr­vo­radý zisk, ale po­te­še­nie hostí. „Mo­jím sku­toč­ným hobby je va­re­nie. Nie však preto, že rád jem, ale preto, že mi­lu­jem pri­pra­vo­vať jedlo, najmä v zdrav­šej ver­zii. Preto je mo­jou ob­ľú­be­nou ta­lian­ska ku­chyňa,“ píše Ja­kub.

Dvere jeho do­má­cej re­štau­rá­cie sa ot­vá­rajú každý deň o de­via­tej ho­dine ve­čer a v roz­ma­ni­tej po­nuke je­dál ne­za­búda ani tie slo­ven­ské. Ar­gen­tín­ča­nom tak umož­ňuje ochut­nať našu tra­dičnú ku­chyňu. Pri­pra­vil pre nich na­prí­klad  menu po­zos­tá­va­júce zo 4 cho­dov: pred­jedlo na štýl sma­že­ného syra, prvý chod v po­dobe pap­ri­káša, druhý chod v po­dobe špa­niel­skeho vtá­čika a ako de­zert pa­rená buchta ako od slo­ven­skej babky. To všetko a ešte viac za 450 pe­sos na osobu, čo je asi 20 eur.

Po­čas náv­števy u Ja­kuba doma majú hos­tia mož­nosť nie­len ochut­nať jeho ku­li­nár­ske ume­nie a spoz­nať niečo zo slo­ven­skej kul­túry, ale zá­ro­veň sa skvelo za­ba­via. Po­čas ve­čere si to­tiž hos­tia užijú hu­dobné vy­stú­pe­nie v po­daní šéf­ku­chára, na­prí­klad v jaz­zo­vom alebo swin­go­vom štýle. Ľu­dia tak ne­mu­sia cho­diť za jed­lom a zá­žit­kami do ruš­ného mesta, ale môžu si to vy­chut­nať aj v pri­vát­nej­šom pro­stredí a s top sta­rost­li­vos­ťou.

Ob­jed­návky na gur­mán­ske ve­čere sa mu len hrnú, rov­nako ako zá­u­jem mé­dií, pre kto­rých je spie­va­júci ku­chár zo Slo­ven­ska na­ozaj­st­nou ra­ri­tou. Je úžasné, že Ja­kub ne­zap­rie svoje ko­rene a pro­pa­guje Slo­ven­sko a jeho tra­dičnú ku­chyňu a kul­túru v tom naj­lep­šom svetle. Ku­chár a spe­vák v jed­nom hostí na­vyše s ra­dos­ťou pri­víta v zás­tere s ná­pi­som Slo­va­kia. Tento pro­jekt mu na­vyše stále po­sky­tuje pre­po­je­nie s do­mo­vom.

Pridať komentár (0)