Luxusný penthouse v Petržalke: Bazén, panoramatický výhľad na Bratislavu a šesť núl na cenovke

Mária Ambrozová / 11. októbra 2018 / Architektúra

  • Naj­väč­šie slo­ven­ské síd­lisko po­núka toľko mož­ností bý­va­nia, že nie je jed­no­du­ché si vy­brať
  • Keď ti však uká­žeme pent­house s roz­lo­hou tak­mer 500 m2 a úžas­ným vý­hľa­dom, bu­deš mať na svo­jom liste top re­a­lít okam­žite fa­vo­rita
zdroj: StarBrokers
  • Naj­väč­šie slo­ven­ské síd­lisko po­núka toľko mož­ností bý­va­nia, že nie je jed­no­du­ché si vy­brať
  • Keď ti však uká­žeme pent­house s roz­lo­hou tak­mer 500 m2 a úžas­ným vý­hľa­dom, bu­deš mať na svo­jom liste top re­a­lít okam­žite fa­vo­rita

U nás na Star­ti­tup často náj­deš in­špi­rá­ciu v po­dobe lu­xus­ných, útul­ných, de­din­ských či mest­ských bý­vaní z ce­lého Slo­ven­ska. Uká­zali sme ti, ako sa dá po­hodlne bý­vať na roz­lohe 16 m2 (viac si pre­čí­taš TU), na­hliadli do ga­ráže pl­nej lu­xus­ných au­to­mo­bi­lov v slo­ven­ských le­soch (čí­taj TU) aj pre­viedli ťa re­kon­štruk­ciou sta­rého vi­diec­keho bý­va­nia (viac náj­deš TU). Dnes ti však pred­sta­víme niečo, čo ti priam vy­razí dych. Re­a­litná kan­ce­lá­ria StarB­ro­kers do svo­jej po­nuky do­stala je­di­nečný pent­house s vý­hľa­dom na celú Bra­ti­slavu, priamo v cen­tre Petr­žalky.

Toto snové bý­va­nie sa na­chá­dza na kri­žo­vatke Petr­žalky a Sta­rého mesta, a teda blíz­kosť ob­cho­dov či kul­túry prob­lém roz­hodne nie je. Z domu, na kto­rého 5. po­schodí sa pent­house s roz­lo­hou viac ako 460 m2 na­chá­dza, ve­die lávka pre pe­ších priamo do Sadu Janka Kráľa a vnú­torné vy­ba­ve­nie je už len prí­jem­ným bo­nu­som.

Pre­sk­lená zimná záh­rada, vy­soké stropy, prie­stranná pra­covňa, dva šat­níky, nie­koľko kú­peľní a ne­chý­bajú te­rasy s pa­no­ra­ma­tic­kým vý­hľa­dom. Sú­čas­ťou bý­va­nia sú dve par­ko­va­cie miesta v ga­ráži a ako če­reš­nička na torte, pre re­zi­den­tov no­vo­stavba z roku 2006 po­núka aj vy­uží­va­nie vnú­tor­ného ba­zénu, sauny či vlastný kurt na squ­ash.

A te­raz po­zor, to naj­dô­le­ži­tej­šie, cena. Za tento lu­xus v Bra­ti­slave by si za­pla­til celý 1 100 000 eur, čo zna­mená cenu 2 709,36 eur za me­ter štvor­cový.

Zdroj: StarB­ro­kers

Pridať komentár (0)