Na svete je mobilná navigácia pre slávnu Route 66. Stojí za ňou československá spoločnosť

Marianna Mikešová / 9. marca 2018 / Zaujímavosti

  • Na trh pri­chá­dza mo­bilná ap­li­ká­cia „Route 66 Na­vi­ga­tion“
  • Vy­vi­nula ju čes­ko­slo­ven­ská spo­loč­nosť Touch Me­dia
  • Hasí tak ne­utí­cha­júci do­pyt ces­to­va­te­ľov z ce­lého sveta
zdroj: Touch Media, Flickr/Renegade98
  • Na trh pri­chá­dza mo­bilná ap­li­ká­cia „Route 66 Na­vi­ga­tion“
  • Vy­vi­nula ju čes­ko­slo­ven­ská spo­loč­nosť Touch Me­dia
  • Hasí tak ne­utí­cha­júci do­pyt ces­to­va­te­ľov z ce­lého sveta

Zrejme ne­exis­tuje cesta, ktorá viac láka ces­to­va­te­ľov z ce­lého sveta a je opra­dená toľ­kými prí­behmi. Zdo­lať Route 66, alebo as­poň jej časť, sa každý rok vy­berú ti­sícky ľudí, pri­čom špe­ciál­nou ka­te­gó­riou sú mo­tor­kári. Spolu so šo­férmi áut sa na cestu mu­sia často dlho pri­pra­vo­vať, aby bol ich vý­let bez pre­ká­žok a kom­pli­ká­cií. Prob­lé­mom bolo do­te­raz aj to, že ne­exis­to­vala spo­ľah­livá na­vi­gá­cia, ktorá by fun­go­vala off­line. Na vo­la­nie ces­to­va­te­ľov a fa­nú­ši­kov Route 66 te­raz od­po­ve­dala čes­ko­slo­ven­ská spo­loč­nosť Touch Me­dia so síd­lom v Bra­ti­slave, ktorá pred­sta­vila ko­nečne kva­litnú na­vi­gačnú ap­li­ká­ciu Route 66 Na­vi­ga­tion.

„Hrdo sa pri­pá­jame ku ko­mu­nite všet­kých tých, ktorí pris­pie­vajú k udr­ža­niu a roz­voju tu­rizmu na his­to­ric­kej Route 66. Zdie­ľame ob­rov­ské nad­še­nie pre všetko, čo Route 66 do­káže ces­tu­jú­cim po­núk­nuť. Na­ším cie­ľom je nie­len uspo­ko­jiť po­treby ces­tu­jú­cich, ale pod­po­ríme všet­kých, ktorí na Route 66 pre­vádz­kujú biz­nis, mú­zeá, in­for­mačné cen­trá, tých, ktorí pri­pra­vujú rôzne po­du­ja­tia a sna­žia sa o to, aby na Route 66 udr­žali jej ne­opa­ko­va­teľné čaro,“ pre­zra­dil je­den z ma­ji­te­ľov Touch Me­dia, Jan Švr­ček.

Uni­kátna ap­li­ká­cia sa te­raz dočká ce­lo­sve­to­vého uve­de­nia a na­te­raz bude do­stupná len pre iOS. Ver­zia pre An­droid má na­sle­do­vať čo­skoro. Ces­to­va­te­ľom má nová na­vi­gá­cia po­skyt­núť jed­no­du­ché plá­no­va­nie trás a kom­plexné in­for­má­cie o ce­lej Route 66, vrá­tane zo­znamu even­tov, správ z Route66News.com, fun­kcie S.O.S či Tra­vel re­port. vďaka tomu za­tiaľ na svete nemá kon­ku­ren­ciu.

Vo­di­čom umožní jaz­diť po sláv­nej trase v oboch sme­roch, so za­čiat­kom v Chi­cagu alebo v Santa Mo­nice. Na­po­jiť sa na ňu môžu kde­koľ­vek po ceste. Vy­brať si môžu z dvoch trás – prvá ich po­ve­die po na­jat­rak­tív­nej­ších čas­tiach „Matky ciest“, na dru­hej trase zas ob­ja­via staré alebo al­ter­na­tívne úseky sláv­nej cesty. Zá­leží len na nich, či chcú vi­dieť nos­tal­gické mo­tely a re­štau­rá­cie s tou pra­vou ame­ric­kou at­mo­sfé­rou alebo his­to­ricky vý­znamné miesta či fas­ci­nu­júce opus­tené lo­ka­lity. V ap­li­ká­cii je dnes do­stup­ných viac ako 880 zau­jí­ma­vých miest, pri­čom stále pri­bú­dajú nové.

Tím z Touch Me­dia sa pri vý­voji ap­li­ká­cie sú­stre­dil na to, aby bolo jej ovlá­da­nie po­hodlné ako pri jazde au­tom, tak aj ka­ra­va­nom, a sa­moz­rejme pri jazde na mo­torke. Tím pre­šiel po­čas tes­to­va­nia ap­li­ká­cie ne­sku­toč­ných 4 385 míľ, teda viac ako 7-ti­síc ki­lo­met­rov, aby otes­to­val všetky úseky a po­sky­tol tak na­ozaj spo­ľah­livý pro­dukt, ktorý ma­xi­ma­li­zuje zá­ži­tok kaž­dého náv­štev­níka Route 66. Há­dam naj­väč­ším be­ne­fi­tom je mož­nosť off­line po­u­ži­tia.

„Ne­bolo jed­no­du­ché vy­mys­lieť spô­sob, ako ces­tu­jú­cich na­vi­go­vať priamo po Route 66 a to do­konca po dvoch tra­sách a v dvoch sme­roch, na zá­pad a na vý­chod. Mu­seli sme tiež vy­rie­šiť množ­stvo rôz­nych tech­nic­kých kom­pli­ká­cií a preto som sku­točne rád, že sa všetko po­da­rilo a dnes mô­žeme ako prví na svete pred­sta­viť Route 66 Na­vi­ga­tion s ba­lí­kom prak­tic­kých fun­kcií,“ pre­zra­dil Ma­rián Pa­vel, druhý z ma­ji­te­ľov Touch Me­dia.

Ak sa na Route 66 chys­táš a chceš si tento zá­ži­tok užiť sku­točne na­plno, novú na­vi­gá­ciu stiah­neš v Apps­tore, a to úplne bez­platne. Na­vi­gačné fun­kcie sú však spo­plat­nené for­mou in-app pur­chase. Ročná li­cen­cia pre na­vi­gá­ciu a mapy stojí 49,99 EUR. Je na­ozaj úspech, že vy­vi­núť takú ši­kovnú a bez­kon­ku­renčnú po­môcku pre nad­šen­cov z ce­lého sveta sa po­da­rilo práve tímu, v kto­rom pra­cujú Česi a Slo­váci.

Pridať komentár (0)