Na ZSSK sa valí jedna pohroma za druhou a internet sa baví

Mária Ambrozová / 27. septembra 2018 / Zo Slovenska

  • Že­lez­ničná spo­loč­nosť Slo­ven­sko má za se­bou po­riadne rušné týždne
  • Roz­hor­čení ces­tu­júci si ne­dá­vajú ser­vítku pred ústa a so svo­jími sťaž­nos­ťami idú priamo k zdroju
  • Na so­ciál­nej sieti náj­deš ne­jednu perlu
zdroj: slovakrail.sk/Flickr
  • Že­lez­ničná spo­loč­nosť Slo­ven­sko má za se­bou po­riadne rušné týždne
  • Roz­hor­čení ces­tu­júci si ne­dá­vajú ser­vítku pred ústa a so svo­jími sťaž­nos­ťami idú priamo k zdroju
  • Na so­ciál­nej sieti náj­deš ne­jednu perlu

5. sep­tem­ber 2018- roz­tr­hnutý rých­lik me­dzi Kal­nou nad Hro­nom a Le­vi­cami, 6. sep­tem­ber 2018 – roz­tr­hnuté trakčné ve­de­nie a nie­koľ­ko­ho­di­nové meš­ka­nie, 18. sep­tem­ber 2018 – ho­riaci ru­šeň na úseku To­poľ­nica – Šaľa. De­siatky ces­tu­jú­cich mu­seli krá­čať až do najb­liž­šej sta­nice pešo. Pár dní pred­tým ho­rel ru­šeň aj v Pe­zinku a aj na sta­nici Zo­hor v Ma­lac­kom ok­rese (viac si pre­čí­taš TU).

25. sep­tem­ber 2018 – Že­lez­ničná spo­loč­nosť Slo­ven­sko za­zna­me­nala dňa 25. 9. 2018 mi­mo­riadnu si­tu­áciu, ktorá ovplyv­nila via­cero vla­kov. Pri­már­nou prí­či­nou bola po­ru­cha rušňa na vlaku Os 3370,“ uvie­dol ho­vorca ná­rod­ného do­pravcu, T. Ko­váč.

„Že­lez­ničná do­prava dnes trpí tým, že sa do nej de­siatky ro­kov ne­in­ves­to­valo. Plne si uve­do­mu­jeme, že vo­zid­lový park ZSSK je do znač­nej miery za­sta­raný,“ pri­znáva re­zort do­pravy pre HN on­line.

Bru­sel hlási prob­lém

Po­ru­cho­vosť vla­kov trápi ces­tu­jú­cich zrejme naj­viac, keďže sa ich priamo do­týka, no Že­lez­ničná spo­loč­nosť Slo­ven­sko má väčší prob­lém. Len včera mé­diá in­for­mo­vali o váž­nom prob­léme, ktorý sa spája priamo s Európ­skou ko­mi­siou. In­for­mo­vala to­tižto, že ZSSK jej brá­nila pri ne­oh­lá­se­nej in­špek­cii po­skyt­nu­tím ne­správ­nych in­for­má­cií a v roku 2016 tiež mala zma­zať dáta z jed­ného z no­te­bo­okov.

Európ­ska ko­mi­sárka pre hos­po­dár­sku sú­ťaž Mar­grethe Ves­ta­ger vy­hlá­sila: „Spo­loč­nosti majú po­vin­nosť po­sky­to­vať pri vy­šet­ro­vaní správne in­for­má­cie. Aj po­čas trva­nia in­špek­cií. Ne­mali by žiad­nym spô­so­bom ma­ni­pu­lo­vať s po­ža­do­va­nými údajmi. Ta­kéto sprá­va­nie by ohro­zilo in­teg­ritu a účin­nosť na­šich vy­šet­ro­vaní.

Takto vážne po­ru­še­nie pra­vi­diel hos­po­dár­skej sú­ťaže pri­tom môže spo­loč­nosti spô­so­biť ne­malú škodu. Na­sa­dop­rava.sk in­for­muje: Ak spo­loč­nosti ne­spo­lu­pra­cujú pri vý­kone kon­troly, vy­sta­vujú sa však aj vy­so­kej po­kute, ktorá podľa únij­ných pra­vi­diel môže do­siah­nuť až 1 % ich cel­ko­vého roč­ného ob­ratu.“ Podľa FinS­tatu pred­sta­vo­vali mi­nu­lo­ročné tržby Že­lez­nič­nej spo­loč­nosti Slo­ven­ska 102 446 000 eur.

Do ka­rát do­prav­covi nehrá najmä fakt, že in­ves­to­val ne­malé pe­niaze (ne­ce­lých 300 000 eur) do roz­siah­lej kam­pane hlá­sa­jú­cej, že je vý­hod­nej­šie z áut ne­us­tále sto­ja­cich v záp­chach pre­sad­núť do vlaku. Po roz­siah­lych ne­prí­jem­nos­tiach kam­paň v hlav­nej úlohe so sku­pi­nou S Hud­bou Ves­mír­nou vy­znieva ako sa­tira (viac čí­taj TU).

ZSSK sa bráni

Ho­vorca ZSSK, To­máš Ko­váč sa k po­sled­nej kauze vy­jad­ril na­sle­dovne:Že­lez­ničná spo­loč­nosť Slo­ven­sko (ZSSK) je za­sko­čená pred­bež­ným sta­no­vis­kom Európ­skej ko­mi­sie (EK), na­koľko ZSSK neb­rá­nila vo vý­kone in­špek­cie, práve na­opak, bola jej plne sú­činná. V da­nom prí­pade ide o no­te­book bý­va­lého člena pred­sta­ven­stva ZSSK, ktorý v čase, keď oň EK po­žia­dala, ne­bol už vo vlast­níc­tve ZSSK, ale bol od­kú­pený. ZSSK bez zby­toč­ného od­kladu vy­ho­vela všet­kým po­žia­dav­kám EK. ZSSK ob­ra­tom pred­lo­žila všetko po­ža­do­vané vrá­tane de­sia­tok no­te­bo­okov, mo­bil­ných te­le­fó­nov či umož­nila prí­stup do všet­kých kan­ce­lá­rií.“

Oce­ňu­jeme od­vahu a tr­pez­li­vosť ná­rod­ného do­pravcu mo­de­ro­vať ko­men­táre na svo­jej fun­page na Fa­ce­bo­oku, ktoré často ne­majú s in­for­má­ciou, ktorú pre­zen­tuje, nič spo­ločné. Po naz­bie­ra­ných uda­los­tiach z tohto me­siaca mu ne­zos­táva nič iné, len sa brá­niť. V pon­del­ko­vom vy­hlá­sení ve­de­nie udáva, že sa roz­hodlo sprís­niť kon­troly sta­rých ruš­ňov. Pred­seda pred­sta­ven­stva a ge­ne­rálny ria­di­teľ ZSSK, Fi­lip Hlu­bocký, vy­dal po­kyn na vy­ko­na­nie okam­ži­tých ko­mi­si­onál­nych pre­hlia­dok všet­kých ruš­ňov radu 240 a v prí­pade akých­koľ­vek po­chyb­ností o tech­nic­kom stave nut­nosť vo­zidla okam­žite od­sta­viť z pre­vádzky.

Do­dáva tiež: „Každá jedna mi­mo­riadna uda­losť nás mrzí. Vieme, že ve­rej­nosť ne­musí ve­dieť a ne­roz­li­šuje, či je meš­ka­nie za­prí­či­nené von­kaj­šími okol­nos­ťami, zlou in­fra­štruk­tú­rou alebo aj na­ším po­chy­be­ním. Každú ne­hodu, aké sa stali v uply­nu­lých dňoch, pod­robne vy­šet­ru­jeme a vy­vo­dzu­jeme z nich ná­sledky – pre­vádz­kové, a ak treba aj kárne. Mu­síme však po­ve­dať, že hoci von­kajší do­jem vďaka so­ciál­nym sie­ťam, mé­diám a po­li­tic­kej kri­tike môže byť iný, fak­tom je, že prie­merné meš­ka­nie všet­kých vla­kov ZSSK bolo za rok 2017 na úrovni 1,73 mi­núty.“

Pridať komentár (0)