Nebaví ťa už spoznávať mesto tradičnými spôsobmi? Slovenka pomohla založiť prelomovú aplikáciu

Amer Owaida / 4. júla 2018 / Startupy

  • Každý z nás rád chodí na do­vo­lenku a le­tenky sú čo­raz ce­novo do­stup­nej­šie
  • Pred all inc­lu­sive re­zor­tami za­čali mladí ľu­dia upred­nost­ňo­vať zá­žit­kové ces­to­va­nie
  • Ap­li­ká­cia, ktorú spo­lu­za­kla­dala Slo­venka mení spô­sob, akým spoz­ná­vaš mestá
zdroj: Archív: Kristína Palovičová
  • Každý z nás rád chodí na do­vo­lenku a le­tenky sú čo­raz ce­novo do­stup­nej­šie
  • Pred all inc­lu­sive re­zor­tami za­čali mladí ľu­dia upred­nost­ňo­vať zá­žit­kové ces­to­va­nie
  • Ap­li­ká­cia, ktorú spo­lu­za­kla­dala Slo­venka mení spô­sob, akým spoz­ná­vaš mestá

Pri ob­ja­vo­vaní no­vých miest sa väč­ši­nou spo­lie­hame na rady zná­mych, ostrie­ľa­ných ces­to­va­te­ľov a tra­vel blo­ge­rov. Ale čo keby tu bol iný spô­sob, pri kto­rom by ob­ja­vo­va­nie zís­kalo úplne iný roz­mer? Táto al­ter­na­tíva už exis­tuje a volá sa Sec­ret City Trails.

Ná­pad majú na sve­domí dve ka­ma­rátky, Slo­venka Kris­tína Pa­lo­vi­čová a Ho­lan­ďanka Wendy van Le­e­uwen. Obe pra­co­vali pre európ­sku cen­trálu Nike a ich cesty spo­jila láska k ces­to­va­niu a ak­tívny ži­votný štýl. Hru za­čali vy­ví­jať pred 2 rokmi ako hobby popri práci. Na za­čiatku mali aj inú prácu, ale po­zi­tívna odozva zá­kaz­ní­kov ich na­kopla k tomu, aby sa do pro­jektu vr­hli na­plno.

Stačí in­ter­net, fun­guje to v pre­hlia­dači!

Je to ako hľa­da­nie po­kladu. Ob­jed­náte si svoje dob­ro­druž­stvo on­line a vzá­pätí zís­kate je­di­nečný od­kaz, ktorý vám príde na email. Po­tom sa pre­su­niete na za­čia­točný bod a dob­ro­druž­stvo spus­títe klik­nu­tím na od­kaz. Ho­tovo, mô­žete sa vr­hnúť na dob­ro­druž­stvo! Každá myš­lienka po­tre­buje svoj čas, aby sa stala sku­toč­nou a bez­chybne fun­go­vala. Ako celý pro­jekt vzni­kol a aj to ako fun­guje nám pre­zra­dila v roz­ho­vore Kris­tína.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: Ar­chív: Kris­tína Pa­lo­vi­čová

Čo bol pr­votný im­pulz na vy­tvo­re­nie tejto plat­formy? Ako dlho trvalo vy­mys­le­nie ná­padu až po jeho im­ple­men­tá­ciu do praxe?

Ná­pad vzni­kol dva roky po­tom, ako sme sa s Wendy spoz­nali. Obi­dve sme boli una­vené z toho, že ak nech­cete ísť do baru alebo do re­štau­rá­cie, v meste ne­máte po­čas ví­kendu čo ro­biť, veľa ak­ti­vít za­čína v ur­či­tom čase a na ur­či­tom mieste, trvá presne ho­dinu či dve… Veľa ak­ti­vít ďa­lej len pa­sívne po­dáva in­for­má­cie a vy ako osoba nie ste veľmi ak­tívny. Takto vzniklo Sec­ret City Trails, in­te­rak­tívne spoz­ná­va­nie mesta hra­ním hry.

Mali ste aj tes­to­va­ciu ver­ziu? Tes­to­vali ju zá­kaz­níci, a po­tom ste do pro­jektu ich po­strehy za­pra­co­vali?

Áno, mali. Ne­uve­ríte, ale naša prvá hra bola cez sm­sky! Po­sie­lali sme há­danky ka­mo­šom, a keď od­po­ve­dali správne, tak sme im po­slali ďal­šiu há­danku. Po­tom sme tie sm­sky zau­to­ma­ti­zo­vali, ale tes­to­va­cia ver­zia bola dosť old school. Umož­nilo nám to otes­to­vať čo fun­guje a čo nie, a keď sme sa roz­hodli vy­tvo­riť we­bovú ap­li­ká­ciu, tak sme už presne ve­deli ako po­stu­po­vať.

Na­prí­klad, ak uhád­neš úlohu/há­danku, príde ti ob­ra­tom prí­beh o mieste, na kto­rom sa na­chá­dzaš alebo typy na ak­ti­vity v okolí. Na za­čiatku sme si mys­leli, že ľu­dia by chceli na­sle­do­vať fik­tívny prí­beh ako v es­cape room. Od pr­vých zá­kaz­ní­kov sme však do­stali fe­ed­back, že by sa rad­šej niečo o nav­ští­ve­ných mies­tach na­učili, tak sme zme­nili prí­stup.

Akou for­mou vy­mýš­ľate hry?

Ja aj Wendy sme po­čas školy pra­co­vali ne­jaký čas ako sprie­vod­kyne v meste, takže máme s pre­hliad­kami a tu­ris­tami dosť skú­se­ností. Tvo­re­nie no­vej hry za­čína zma­po­va­ním mesta a náj­de­ním všet­kých de­tai­lov a miest, ktoré chceme v da­nej hre mať. Naj­skôr veľa pát­rame a ro­bíme on­line vý­skum. Keď zma­pu­jeme mesto, vieme ur­čiť ka­diaľ zhruba hra po­ve­die a mô­žeme sa pus­tiť do tvorby.

Túto časť máme obi­dve naj­rad­šej, pre­tože máme mož­nosť kre­a­tívne sa re­a­li­zo­vať. Há­danky mu­sia byť zo za­čiatku jed­no­duch­šie, a po­stupne sa stá­vajú ná­roč­nej­šími, aby hra ľudí ba­vila. Na zá­ver tvo­ríme k há­dan­kám prí­behy. Toto trvá vždy naj­dl­h­šie, pre­tože si vždy dá­vame zá­le­žať na ori­gi­na­lite. Chceme spro­stred­ko­vať prí­behy, ktoré ne­náj­dete v ho­ci­ja­kom be­dekri a od­po­rú­ča­niach. Nie sme pla­tené mies­tami, ktoré od­po­rú­čame, náš zá­kaz­ník nie je náš pro­dukt.

Ako vy­be­ráte mestá, resp. ich časti, v kto­rých budú hry si­tu­ované?

So Sec­ret City Trails sme za­čali v Am­ster­dame, kde sme do ok­tóbra mi­nu­lého roku aj bý­vali. Po­stupne sme sa roz­rástli, takže sme za­mie­rili do miest, kde sme mali ka­ma­rá­tov alebo sme tam žili ke­dysi, lebo tieto mestá sme veľmi dobre po­znali. Te­raz za­čí­name spo­lu­pra­co­vať s lo­kál­nymi tvor­cami, ktorí vy­tvá­rajú hry vo svo­jich mes­tách. Je na nich, ktorú časť mesta chcú uká­zať na­šim zá­kaz­ní­kom, ktorú po­va­žujú za zau­jí­mavú. Každý má iný štýl, a to sa nám na páči, vy­tvára sa tak ur­čitá va­ria­bi­lita a ne­sta­neme sa nud­nými.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: Ar­chív: Kris­tína Pa­lo­vi­čová

Vy­tvá­rate aj te­ma­tické hry?

Áno, na­prí­klad v Bra­ti­slave po­nú­kame hru, ktorá vám ukáže al­ter­na­tívnu, viac lo­kálnu Bra­ti­slavu. V Am­ster­dame máme hru v lese pri meste, ktorú od­po­rú­čame hrať na bi­cyk­loch. V Bar­ce­lone je jedna hra, ktorá je ur­čená na ve­čer a spoz­ná­vate ňou lo­kálne bary. Ne­dávno sme za­čali spo­lu­pra­co­vať s blo­ger­kou, ktorá vy­tvorí ve­gán­sku hru. V sú­čas­nosti sa chceme viac za­me­rať práve na te­ma­tické hry, ale na­ďa­lej cheme mať v kaž­dom meste, kde pô­so­bíme, aj hlavnú hru, ktorá vám ukáže cen­trum iným spô­so­bom.

Aké ste za­tiaľ úspešné? Aké máte odozvy od zá­kaz­ní­kov?

Od zá­kaz­ní­kov, ktorí si naše hry za­hrajú do­stá­vame veľmi po­zi­tívne hod­no­te­nia. Naše NPS skóre je mo­men­tálne 8.6 z 10 a do­te­raz sme mali cez 5 000 zá­kaz­ní­kov. Číslo za­hŕňa aj te­am­bu­il­dingy a spo­lu­práce s inými fir­mami. Máme aj veľa zá­kaz­ní­kov, ktorí sa k nám vra­cajú a ku­pujú ďal­šie hry v iných čas­tiach mesta alebo iných mes­tách. Pre nás je odozva zá­kaz­níka naj­dô­le­ži­tej­šiou čas­ťou nášho biz­nisu. Do­te­raz vo­láme as­poň po­lo­vici na­šich zá­kaz­ní­kov a pý­tame sa osobne na to, aký mali zá­ži­tok. Stále sa sna­žíme náš pro­dukt vy­lep­šiť. Ve­ríme, že spo­kojný zá­kaz­ník je náš naj­lepší mar­ke­ting.

Vši­mol som si, že aj ľu­dia môžu vy­tvá­rať hry. Na akom prin­cípe to fun­guje?

Áno, môžu. Ako som spo­mí­nala, veľmi radi tvo­ríme naše hry, ale na­stal čas, kedy po­tre­bu­jeme s ich vy­tvá­ra­ním po­moc od dru­hých. Po­ve­dzme, že si sprie­vodca mes­tom a mi­lu­ješ uka­zo­vať ľu­dom tvoje mesto. Denne mô­žeš spre­vá­dzať ma­xi­málne dve sku­piny tu­ris­tov a aj to je dosť fy­zicky ná­ročné. Čo ak náj­deš spô­sob, ako mô­žeš ľu­dom uká­zať svoje ob­ľú­bene miesta, ale ne­mu­síš tam byt osobne? A ešte si aj pri­vy­ro­bíš?

Toto je presne to, čo ro­bíme. My ako Sec­ret City Trails ti dáme štruk­túru ako tvo­riť naše hry, po­mô­žeme ti pri pro­cese. Sa­moz­rejme, všetko musí prejsť na­šou kon­tro­lou a byť otes­to­vané. Keď je hra schvá­lená, ty do­sta­neš 50% zo zisku z pre­daja tvo­jich hier. Tento prin­cíp sme spus­tili ani nie pred me­sia­com a bez žiad­neho mar­ke­tingu sa nám už pri­hla­sujú sprie­vod­co­via, tvor­co­via hier a es­cape ro­oms, blo­geri… Prvá hra, ktorú už pre­dá­vame je v Rot­ter­dame a je vy­tvo­rená ma­ji­te­ľom es­cape room a di­va­del­ným kon­zul­tan­tom.

Ako sa líši hra dvo­j­ice a te­am­bu­il­dingu?

Naj­väčší roz­diel je v cieli, ktoré tieto dve sku­piny majú. Dvo­j­ica si chce väč­ši­nou užiť po­po­lud­nie a spoz­nať mesto. Te­am­bu­il­din­gové tímy chcú vy­hrať a po­ra­ziť svo­jich ko­le­gov s naj­rých­lej­ším ča­som. Väč­šina te­am­bu­il­din­gov ani ne­číta prí­behy spo­jené s hrou, chcú ísť čo naj­rých­lej­šie na ďal­šiu úlohu. Obe sku­piny si hra­nie na­šich hier užijú, ale je to úplne iný zá­ži­tok.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: Ar­chív: Kris­tína Pa­lo­vi­čová

Ak zá­kaz­ník má ne­jakú pred­stavu, viete spra­viť te­am­bu­il­din­govú hru na mieru?

Áno, ro­bíme to. Už sme mali te­am­bu­il­dingy pre firmy ako bo­oking.com, BCG či malé star­tupy. Za­dá­va­teľ si určí za­čia­tok a ko­niec hry, koľko má asi tr­vať, či chcú mať vlastné prí­behy v hre a tak ďa­lej. Na mieru je možné spra­viť všetko, aj mať vlastné logo v na­šej ap­li­ká­cii. Ta­kisto spo­lu­pra­cu­jeme s fir­mami, ktoré chcú po­núk­nuť zá­ži­tok z hra­nia na­šich hier svo­jim zá­kaz­ní­kom. Cie­ľom je brand ac­ti­va­tion (zvi­di­teľ­ne­nie značky), čiže zá­kaz­níci zís­kajú zá­ži­tok a na­učia sa viac o firme. Spo­lu­pra­cu­jeme na­prí­klad so špor­to­vou znač­kou a al­ko­ho­lo­vou znač­kou.

Ak by som ces­to­val sám po­mô­žete mi zo­hnať par­ťáka? Resp. skon­tak­tu­jete ma s ďal­šími zá­u­jem­cami alebo do­má­cimi?

Toto za­tiaľ nie je možné, ale už je to na na­šom zo­zname vecí, ktoré plá­nu­jeme v bu­dúc­nosti. Mo­men­tálne ne­chá­vame na na­šich zá­kaz­ní­koch, aby si zo­hnali tím ľudí, alebo budú hrať sami. Ro­bili sme už roz­ho­vory s inými fir­mami, ktoré ta­kúto službu po­nú­kajú a zis­ťo­vali sme, či by to bolo možné pre­po­jiť. Keďže my sme za­čali Sec­ret City Trails aj kvôli tomu, aby sme po­núkli fle­xi­bilnú mož­nosť spoz­na­nia mesta, nie sme si isté, ako presne ta­kúto službu po­núk­nuť na­šim zá­kaz­ní­kom a ne­chá­vame túto myš­lienku za­tiaľ v bu­dúc­nosti.

Bolo ťažké vy­tvo­riť hru pre Bra­ti­slavu? Plá­nu­jete hry roz­ší­riť aj na iné miesta na Slo­ven­sku?

Ja som jedno leto pra­co­vala ako sprie­vod­kyňa pre Be Free Tours v Bra­ti­slave, takže prá­veže Bra­ti­slava bola jedna z naj­ľah­ších. Obe máme Bra­ti­slavu veľmi rady a toto leto sa hra za­čala dobre pre­dá­vať. Dú­fame, že sa nájdu ľu­dia, ktorí chcú vy­tvo­riť hry aj v iných čas­tiach Bra­ti­slavy alebo v iných mes­tách na Slo­ven­sku, alebo firmy, ktoré chcú s nami vy­tvo­riť hry pre svo­jich zá­kaz­ní­kov.

Pridať komentár (0)