Nemajú ani 20 a už menia svet k lepšiemu. Títo Slováci chcú znížiť nehodovosť na cestách

Mária Ambrozová / 14. mája 2018 / Zo Slovenska

  • Už na stred­nej škole vďaka zau­jí­ma­vým pro­jek­tom môžu štu­denti na­hliad­nuť do sveta pod­ni­ka­nia
  • Am­bi­ci­óz­nou sku­pi­nou mla­dých ľudí, ktorí pri­chá­dzajú s je­di­neč­ným pro­jek­tom, ktorý má bu­dúc­nosť, sú aj žiaci ko­šic­kého Gym­ná­zia na Tre­bi­šov­skej ulici
  • Chcú vy­lep­šiť šta­tis­tiky ne­ho­do­vosti na na­šich ces­tách
zdroj: Safe Step/ Unsplash
  • Už na stred­nej škole vďaka zau­jí­ma­vým pro­jek­tom môžu štu­denti na­hliad­nuť do sveta pod­ni­ka­nia
  • Am­bi­ci­óz­nou sku­pi­nou mla­dých ľudí, ktorí pri­chá­dzajú s je­di­neč­ným pro­jek­tom, ktorý má bu­dúc­nosť, sú aj žiaci ko­šic­kého Gym­ná­zia na Tre­bi­šov­skej ulici
  • Chcú vy­lep­šiť šta­tis­tiky ne­ho­do­vosti na na­šich ces­tách

O tri dni sa v bra­ti­slav­skom ho­teli Ho­li­day Inn zídu tie naj­väč­šie mladé ta­lenty Slo­ven­ska. Bude sa tu ko­nať JA Veľ­trh pod­ni­ka­teľ­ských ta­len­tov a cenu JA Firma roka 2018 si od­ne­sie je­den zo šies­tich fi­na­lis­tov, me­dzi kto­rými sa ob­ja­vil aj štu­dent­ská spo­loč­nosť Safe Step. O čo sa jedná? O bez­peč­nosť na ces­tách.

Stre­doš­ko­láci z ko­šic­kého Gym­ná­zia na Tre­bi­šov­skej 12 sa roz­hodli v rámci svojho škol­ského pro­jektu pod záš­ti­tou JA Slo­ven­sko vy­tvo­riť si­mu­lá­ciu ak­ci­ovej spo­loč­nosti, ktorú za­há­jili so za­čiat­kom škol­ského roka v sep­tem­bri 2017. So svo­jím je­di­neč­ným pro­jek­tom zlep­še­nia osvet­le­nia a vi­di­teľ­nosti chod­cov na prie­cho­doch pre chod­cov, pro­stred­níc­tvom LED osvet­le­nia chcú „za­brá­niť zra­ne­niam a zní­žiť mieru ko­lí­zií áut s chod­cami na ces­tách, na­koľko je v sú­čas­nosti miera ne­ho­do­vosti vy­soká“.

Pro­dukt spo­číva vo sve­tel­ných stĺpoch, ktoré zme­nia farbu v prí­pade za­re­gis­trujú osobu, čo je vý­ho­dou najmä pri zní­že­nej vi­di­teľ­nosti. Pre ko­si­ced­nes.sk au­tori myš­lienky pre­zra­dili: „Pro­dukt s náz­vom SAFE STEP sú vlastne dva sve­telné stĺpy, ktoré sú umiest­nené pri prie­cho­doch pre chod­cov. Stĺpy sú vy­ba­vené LED pásmi, ul­tra­zvu­ko­vými a in­fra­čer­ve­nými sen­zormi. Keď v blíz­kosti za­re­gis­trujú člo­veka, zmení sa farba zo ze­le­nej na čer­venú, alebo inú podľa voľby pre­vádz­ko­va­teľa. Vo­diči pri­chá­dza­jú­cich áut tak už z diaľky vi­dia, že by mali spo­ma­liť.“

Ok­rem vý­voja hlav­ného pro­duktu sa ak­ci­ová spo­loč­nosť stre­doš­ko­lá­kov s náz­vom Ala rasi tak­tiež za­me­ria­vala na pre­dajnú čin­nosť, or­ga­ni­zá­ciu spo­lo­čen­ských po­du­jatí, cha­ri­ta­tívnu čin­nosť a iné ob­lasti pod­ni­ka­nia. Vo fi­nále JA Firma roka 2018, ktoré or­ga­ni­zuje ne­zis­ková or­ga­ni­zá­cia JA Slo­ven­sko, sa o ví­ťazs­tvo mladí Ko­ši­ča­nia po­my­selne po­bijú so stre­doš­ko­lákmi z Pop­radu, ktorí pri­chá­dzajú na trh s eko koz­me­tic­kou taš­tič­kou Vi­tal Bag, z Ti­sovca pri­chá­dza želé čaj Jel­ly­po­me­tea a na­prí­klad ďalší Ko­ši­ča­nia po­má­hajú há­dza­ná­rom svo­jim re­vo­luč­ným ošet­ru­jú­cim pro­duk­tom na lopty Trimmi.

Na to, čo sku­pinku mla­dých, am­bi­ci­óz­nych a ši­kov­ných ľudí zo Safe Step naj­viac mo­ti­vuje a aké sú ich najb­liž­šie ciele v pod­ni­ka­teľ­skej sfére, sme sa opý­tali priamo ich a Mar­cel Bu­day ako je­den z čle­nov tímu od­po­ve­dal: Na­šou naj­väč­šou mo­ti­vá­ciou je to, že po­mô­žeme spo­loč­nosti. Pro­dukt Safe Step bol na­vr­hnutý tak, aby zvy­šo­val bez­peč­nosť na prie­cho­doch pre chod­cov a zni­žo­val ne­ho­do­vosť.“

Do­pĺňa, že podľa šta­tis­tiky mi­nis­ter­stva vnútra Slo­ven­skej re­pub­liky je na prie­cho­doch ročne zra­ze­ných pri­bližne 500 chod­cov a Safe Step môže byť rie­še­ním tohto prob­lému, kto­rému je po­trebné ve­no­vať väč­šiu po­zor­nosť.  A čo bu­dúc­nosť? „Tech­no­ló­giu Safe Step sme si po­is­tili úžit­ko­vých vzo­rom na úrade prie­my­sel­ného vlast­níc­tva v Ban­skej Bys­trici. V najb­liž­šej dobe si plá­nu­jeme za­lo­žiť spo­loč­nosť s ru­če­ným ob­me­dze­ním, alebo jed­no­du­chú spo­loč­nosť na ak­cie. V Ko­ši­ciach chceme na­in­šta­lo­vať prvý mo­del v ži­vot­nej veľ­kosti a ná­sledne roz­ší­riť Safe Step najprv po Ko­ši­ciach a po­tom po Ko­šic­kom kraji. V bu­dúc­nosti by sme radi roz­ší­rili pole pô­sob­nosti nie­len na Ko­šický kraj, ale na úze­mie ce­lého Slo­ven­sko. Ich vý­sledky však ho­vo­ria za nich.“ Re­álne ich na trhu vlastne ešte ani ne­náj­deš, no už majú za se­bou oce­ne­nia ako 1. miesto SAP pro­dukt pre 21. sto­ro­čie, 1. miesto IBM pre­zen­tá­cia na pó­diu a 1. miesto Cena Štu­den­tov, no a tiež sa pred­sta­vili na pre­stíž­nom evente For­bes 30 pod 30, kde si od­niesli 1. miesto za Car­Pitch pre­zen­to­va­nie Bu­si­ness Idea.

 

Pridať komentár (0)