Pri Pezinku vyrastie nová rozhladňa, z ktorej uvidíš až do rakúskych Álp

Linda Cebrová / 10. júla 2018 / Architektúra

  • Na Veľ­kej Ho­moli vy­ras­tie dre­vená vý­hliad­ková veža
  • Pre náv­štev­ní­kov bude prí­stupná už od ok­tóbra tohto roka
zdroj: JOZEF KOVÁČ, MAREK POLAKOVIC
  • Na Veľ­kej Ho­moli vy­ras­tie dre­vená vý­hliad­ková veža
  • Pre náv­štev­ní­kov bude prí­stupná už od ok­tóbra tohto roka

Malé Kar­paty, ktoré sú až 100 km dlhé a 15 km ši­roké po­ho­rie výš­kou síce ne­vy­ni­kajú, no ich naj­vyš­šie vr­chy pre­vy­šujú svoje pod­ho­rie o 500 až 550 met­rov. K nim patrí aj Veľká Ho­moľa, ktorá je svo­jou po­lo­hou a výš­kou naj­vý­raz­nej­ším vr­cho­lom na vý­chod­nej strane juž­nej časti Ma­lých Kar­pát. Preto po­núka aj krásny kru­hový vý­hľad, za kto­rým sem pu­to­vali ľu­dia z rôz­nych kon­čín zá­pad­ného Slo­ven­ska.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: JO­ZEF KO­VÁČ

So svo­jimi 709 met­rami nad mo­rom je 8. naj­vyš­ším vr­chom Ma­lých Kar­pát a jed­nou z de­sia­tich ma­lo­kar­pat­ských „7-ti­sí­co­viek“ – bez jed­nej nuly. V rámci tohto po­ho­ria má Veľká Ho­mola mi­ni­málne 2 pr­ven­stvá – ide o naj­ľah­šie do­sia­hnu­teľnú 7-stovku Ma­lých Kar­pát a na jej vr­chole bola bez­kon­ku­renčne naj­vyš­šia dre­vená roz­hľadňa v ce­lom po­horí, pri­čom v rámci Slo­ven­ska pat­rila do pr­vej de­siatky svojho druhu. Z jej naj­vr­ch­nej­šej plo­šiny si pri priaz­ni­vých pod­mien­kach mo­hol do­vi­dieť až do ra­kús­kych Álp.


Jej výška bola tak­mer 21 m. Kvôli zlému tech­nic­kému stavu však bola na jar od­strá­nená. Dob­rou sprá­vou je, že už túto je­seň tu ot­vo­ria cel­kom novú roz­hladňu, ktorá sa dú­fajme ne­bude pri mier­nom vetre na­hý­ňať tak ako to bolo v prí­pade jej pred­chod­kyne.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: JO­ZEF KO­VÁČ

Podľa už pod­pí­sa­nej zmluvy so zho­to­vi­te­ľom by mala byť stavba do­kon­čená do pia­tich me­sia­cov od odo­vzda­nia sta­ve­niska, a teda v ok­tóbri 2018. Zho­to­vi­te­ľom no­vej veže je firma Zik­ku­rat s.r.o., Bres­to­vany. Podľa Fins­tatu spo­loč­nosť Zik­ku­rat s.r.o. v roku 2017 zvý­šila zisk o 1000 % na 207 434 € a tržby jej na­rástli o 44 % na 106 765 €.

Cel­kovo bude nová roz­hľadňa stáť 119 673,80 €, pri­čom BSK pris­peje su­mou 58 640,16 € a mestá Modra a Pe­zi­nok ukroja zo svo­jich roz­poč­tov rov­naký diel, a to po 30 516,82 €.

„Mesto Modra fi­nan­co­valo zho­to­ve­nie pro­jek­to­vej do­ku­men­tá­cie a bude fi­nan­co­vať aj úp­ravu oko­lia roz­hľadne a vý­robu a osa­de­nie mo­bi­laru. Pre úp­ravu oko­lia budú po­u­žité aj fi­nan­cie z ve­rej­nej zbierky. Na trans­pa­rent­nom účte ve­rej­nej zbierky je ku dneš­nému dňu suma 2 699,18 €. Pro­jek­tová do­ku­men­tá­cia pre sta­vebné po­vo­le­nie a re­a­li­začný pro­jekt stáli 13 050,00 €,“ tvrdí pri­má­tor­Ju­raj Pet­ra­ko­vič pre por­tál SME.

Pred tým než sa k no­vej roz­hladni do­sta­neš je po­trebné pre­ko­nať po­hodl­ných ne­ce­lých 250 výš­ko­vých met­rov, čo po­trvá zhruba ho­dinu, ak si na vý­stup zvo­líš „čer­venú trasu“ z re­kre­ač­nej ob­lasti Zo­chova chata – Pie­sok. Na Zo­cho­vej Chate dobre padne aj náv­števa well­ness a sau­no­vého sveta, ktorý stojí na 3  ho­diny 30 € na osobu. Aj na­priek po­merne vy­so­kej cene sa sem ur­čite oplatí prísť.

Pridať komentár (0)