Slovenské módne dizajnérky, ktorých tvorbu neprehliadli ani vo svete

  • Vo svojom obore sú uznávané odborníčky aj za hranicami Slovenska
  • Ich práce im priniesli množstvo ocenení
  • Tieto Slovenky, ktorých záľubou a zároveň biznisom je módny dizajn, by si nemal prehliadnuť ani ty
saw
facebook.com/barborakubi/pexels.com
  • Vo svojom obore sú uznávané odborníčky aj za hranicami Slovenska
  • Ich práce im priniesli množstvo ocenení
  • Tieto Slovenky, ktorých záľubou a zároveň biznisom je módny dizajn, by si nemal prehliadnuť ani ty

Petra Kubíková

Petra síce študuje odevný dizajn, ale živí ju prekladateľstvo a výučba japončiny. Na módu však nezanevrela a bojuje ďalej. Nielenže vytvára nové kolekcie a prezentuje ich vždy, keď má príležitosť, ale žne aj prvé úspechy svojho snaženia. Získala dokonca cenu Best Fashion Graduate, ktorej súčasťou bola napríklad aj účasť na International Fashion Showcase počas London Fashion Week.

Barbora Kubi


Barbora sa so svojou kolekciou #KINGSIZE dostala do štvorky najlepších návrhárov počas prestížneho Londýnskeho týždňa módy. Okrem iného dostala ponuku od zástupcov londýnskych módnych domov predávať svoje kolekcie pod ich strechou. Barbora sa stala taktiež finalistkou súťaže pre mladých dizajnérov v rámci Mercedes Benz Fashion Week Central Europe v Budapešti. Barbora je aj víťazka súťaže mladých dizajnérov Black Card v rámci pražského Unique Fashion Week.

Lenka Sršňová


Lenka patrí k súčasnej generácii mladých slovenských dizajnérov. Je absolventkou Ateliéru odevného dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a má za sebou študijné stáže vo Fínsku či v Paríži. Významným bodom vo formovaní jej hravého rukopisu bola pracovná stáž v ateliéri Jean Charles de Castelbajac. Vo svojej práci priznáva umelecké vplyvy a módu s ľahkosťou prepája s inými odvetviami dizajnu a umenia. Ako sama tvrdí: „Móda nie je iba odev. Móda je kultúra, zrkadlo doby a spoločnosti. Je všade okolo nás. Odev identifikuje kto sme a kým chceme byť. Tvorí našu osobnosť a je našou druhou kožou.” Preto sa rozhodla venovať móde a jej tvorba ponúka veselú a originálnu alternatívu v obliekaní.

An­drea Po­jez­dá­lová


An­drea je módna di­zaj­nérke a ro­dáčka zo Su­čian, ktorá má vo svo­jom obore na konte množ­stvo vý­znam­ných oce­není. Prvý vý­razný úspech za­zna­me­nala v roku 2011, keď sa jej s ko­lek­ciou White po­da­rilo zví­ťa­ziť v sú­ťaži mla­dých mód­nych tvor­cov Bril­lance Fas­hion Ta­lent. Na­sle­do­valo ví­ťazs­tvo v me­dzi­ná­rod­nej sú­ťaži Re – act fas­hion com­pe­ti­tion, oce­ne­nie Blaf style a cena ma­ga­zínu La Femme za ko­lek­ciu Mac­ramé.

Za zmienku roz­hodne stojí aj pre­zen­tá­cia jej ko­lek­cie po­čas Lon­don Fas­hion We­eku. Za­čiat­kom roka 2016 po druhý raz pre­zen­to­vala svoju tvorbu na In­ter­na­ti­onal fas­hion sho­wcase v Lon­dýne a zís­kala tiež oce­ne­nie BEST DE­SIG­NER FL! za ko­lek­ciu NOIR. Jej práca už bola pub­li­ko­vaná v rôz­nych mód­nych a in­ter­ne­to­vých ma­ga­zí­noch v New Yorku, Špa­niel­sku, Ho­land­sku, Lon­dýne, Poľ­sku, Če­chách a na Slo­ven­sku.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech