Slovensko zaznamenalo ďalší potupný výsledok. Naša krajina sa ani neumiestnila v rebríčku vhodných krajín pre startupy

Mária Ambrozová / 16. apríla 2018 / Startupy

zdroj: AeroMobil
  • Reb­rí­ček kra­jín najv­hod­nej­ších pre za­čia­tok pod­ni­ka­nia ve­die Ne­mecko
  • Z Európy sa v pr­vej de­siatke umiest­nila aj Veľká Bri­tá­nia, Švaj­čiar­sko, Švéd­sko, Ho­land­sko a Nór­sko
  • Slo­ven­sko by si v pr­vej osem­de­siatke hľa­dal márne

Ser­ver U.S. News & World Re­port, ktorý sa ve­nuje zau­jí­ma­vým reb­ríč­kom kra­jín, ne­dávno pri­šiel s hod­no­te­ním eko­no­mík naj­lep­ších pre star­tupy a za­čia­tok pod­ni­ka­nia. Za­tiaľ čo na čes­kých Hos­po­dá­řs­kých no­vi­nách smú­tia, že Česko sa ne­umiest­nilo v TOP 5, ale skon­čilo na 29. priečke, Slo­ven­sko v naj­lep­šej osem­de­siatke ani ne­náj­deš.

Reb­rí­ček bol zo­sta­vený podľa nie­koľ­kých kri­té­rií. Je to na­prí­klad pre­po­je­nie na zby­tok sveta, do­stup­nosť kva­li­fi­ko­va­nej a vzde­la­nej pra­cov­nej sily, roz­vi­nu­tosť in­fra­štruk­túry a práv­neho sys­tému alebo mož­nosť prí­stupu ku ka­pi­tálu. Naj­lep­šie si vo všet­kých ob­las­tiach ve­die Ne­mecko, ktoré ob­sa­dilo prvú priečku reb­ríčka, za ním na­sle­duje Ja­pon­sko a Spo­jené štáty Ame­rické.

Z Európ­skych kra­jín sa v top de­siatke na­vyše umiest­nila Veľká Bri­tá­nia, Švaj­čiar­sko, Švéd­sko, Ho­land­sko a Nór­sko. Všetky tieto kra­jiny majú vy­soké ná­roky na pod­ni­ka­teľ­skú kul­túru a in­ves­to­rom po­nú­kajú ide­álny pries­tor na roz­voj svojho pod­ni­ka­nia.

Kra­jiny, ktoré sa za­ra­dili na prvé priečky boli po­chvá­lené za geo­gra­fickú rôz­no­ro­dosť pod­ni­ka­teľ­ských ak­ti­vít ne­sú­stre­denú len na jed­nom mieste, do­dr­žia­va­nie pred­pi­sov, etiku, ino­va­tívne myš­lienky či jed­not­nosť trhu.

Česku od­bor­níci po­chvá­lili dobrú a roz­vi­nutú in­fra­štruk­túru, vzde­lané oby­va­teľ­stvo, kva­li­fi­ko­vanú pra­covnú silu a vý­bornú geo­gra­fickú po­lohu a s ňou na­po­je­nie na zvy­šok sveta. Z na­šich su­se­dov sa na 18. mieste umiest­nilo Ra­kúsko, na 27. mieste je Poľ­sko, na 32. mieste Ma­ďar­sko a na 48. mieste Ukra­jina.

Hoci Slo­vá­kov v za­čiat­koch pod­ni­ka­nia od­rá­dza množ­stvo fak­to­rov (by­rok­ra­cia, ne­trans­pa­ren­tnosť zdro­jov, kle­sa­júca sta­bi­lita eko­no­miky, kon­ku­renčný boj,…), je množ­stvo ši­kov­ných ľudí, kto­rých ti na na­šom Star­ti­tupe pred­sta­vu­jeme deň čo deň.

In­špi­ruj sa preto na­prí­klad prí­behmi 5 TOP pod­ni­ka­teľ­skými ná­padmi roku 2017, ktoré sme ti pri­niesli TU, eko ma­niakmi, ktorí mys­lia na našu pla­nétu Zem TU, pre­čí­taj si o prí­be­hoch tých, ktorí za šťas­tím od­išli do tro­pic­kého raja TU alebo si jed­no­du­cho od­dýchni pri ná­pade Diany zdo­biť klo­búky ná­pismi, kto­rým od­pá­lila Ins­ta­gram TU.

Zdroj: ihned.cz

Pridať komentár (0)