Diana odpálila Instagram svojou jedinečnou značkou. Slovenkám vyrába originálne klobúky s nápismi

Ema Stanovská / 14. apríla 2018 / Rozhovory

zdroj: Diana Habánková
  • Diana s pod­ni­ka­ním za­čala popri štú­diu úč­tov­níc­tva
  • Prin­cí­pom jej ná­padu je, že každý si môže na klo­búk ob­jed­nať aký­koľ­vek ná­pis s oz­do­bou, ktorú si vy­be­rie
  • Klo­búky zvi­di­teľ­nil Dia­nin účet na Ins­ta­grame

Ako si sa do­stala k vý­robe a di­zajnu klo­bú­kov?

In­špi­ro­vala som sa za­hra­ni­čím, kde som vi­dela po­dobný štýl klo­bú­kov, av­šak na slo­ven­skom trhu ne­boli do­stupné, v čom som vi­dela veľkú prí­le­ži­tosť. Di­zajn a kre­a­tívna práca ma vždy ba­vili a na­pĺňali, čo bolo pre mňa veľ­kým po­zi­tí­vom a na­po­kon aj mo­ti­vá­ciou na­štar­to­vať ta­kýto biz­nis.

Od­kedy sú klo­búky tvo­jou váš­ňou? Kedy si za­čala re­álne uva­žo­vať nad štar­tom tvojho vlast­ného biz­nisu?

Mo­jou váš­ňou je najmä móda, no klo­búky sú jej ne­od­de­li­teľ­nou sú­čas­ťou. Pre mňa vy­jad­rujú najmä žen­skosť a štýl. A čo môže byť ešte úžas­nej­šie, ako keď po­mo­cou neho mô­žete vy­jad­riť aj svoju ná­ladu, ži­votný štýl či ob­ľú­bené motto? Mys­lím si, že v dneš­nej dobe je veľmi ťažké byť ori­gi­nál­nym a ja ori­gi­nál­nosť mi­lu­jem a viem, že nie som je­diná. Prav­de­po­dobne to ma utvr­dilo v tom, že tento biz­nis bude u žien aj diev­čat úspešný.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Foto: Diana Ha­bán­ková

Mo­men­tálne si v po­sled­nom roč­níku štú­dia úč­tov­níc­tva a au­dí­tor­stva na Eko­no­mic­kej uni­ver­zite v Bra­ti­slave. Dá sa tento od­bor pre­po­jiť aj s tvo­jím biz­ni­som?

Člo­vek si možno po­vie, ako je možné, že štu­du­jem niečo tak od­lišné od za­me­ra­nia môjho pod­ni­ka­nia. Av­šak škola ma baví a najmä mi veľmi po­máha s mo­jím biz­ni­som, keďže vďaka nej si úč­tov­níc­tvo ro­bím úplne sama, čím úšet­rím ná­klady, ktoré mô­žem rad­šej po­u­žiť na ďalší roz­voj značky.

Pre­zraď nám pro­sím niečo o tvo­jej značke WN­DR­LND. Kedy a ako vzni­kala?

Značka WN­DR­LND vznikla ešte v roku 2016. Vždy som si vra­vela, že chcem pod­ni­kať a za­kaž­dým, keď mi na­pa­dol ne­jaký zau­jí­mavý ná­zov značky, za­pí­sala som si ho a vy­tvo­rila konto na Ins­ta­grame, aby mi ho nik ne­ob­sa­dil. Keď pri­šiel ten deň, kedy som sa roz­hodla za­lo­žiť biz­nis s klo­búkmi, už som len vy­brala ten pravý ná­zov z môjho zo­znamu, čo mi ušet­rilo na­ozaj veľa času. Inak sa za náz­vom WN­DR­LND ne­na­chá­dza žiadny špe­ciálny vý­znam. Jed­no­du­cho sa mi ten ná­zov pá­čil a už si naňho zvykli aj zá­kaz­níčky, z čoho sa te­ším.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Diana Ha­bán­ková

Prin­cí­pom tvo­jej značky je, že zá­u­jem­kyne či zá­u­jem­co­via si môžu ob­jed­nať klo­búk s akým­koľ­vek ná­pi­som. Ako táto služba fun­guje?

Prvá mož­nosť je ob­jed­návka cez e-shop www.wn­dr­lnd.sk, kde si zá­kaz­níčky vy­berú farbu klo­bú­čika a ná­sledne farbu písma, prí­padne stuhu či brm­bolce. Do po­známky dajú ná­pis, ktorý na klo­búku chcú mať a jed­no­du­cho vy­tvo­ria ob­jed­návku.

Druhá mož­nosť je cez správy na Ins­ta­grame, kde nám na­píšu ich pred­stavu a my im po­šleme už ho­tovú ob­jed­návku. Sú zá­kaz­níčky, ktoré si na na­šej stránke jed­no­du­cho ob­jed­najú, čo chcú a zá­kaz­níčky, s kto­rými si často krát pí­šem aj nie­koľko dní cez Ins­ta­gram a spo­ločne vy­tvá­rame ide­álnu pred­stavu klo­búka. Ide väč­ši­nou o špe­ci­fické klo­bú­čiky s rôz­nymi ob­ráz­kami či špe­ciál­nymi po­žia­dav­kami. Vý­sle­dok však vždy stojí za to.

Ako pre­bieha vý­robný pro­ces ta­ké­hoto klo­búka s ná­pi­som? Koľko času trvá vý­roba jed­ného klo­búka?

Vždy pr­vým kro­kom je úp­rava veľ­kosti klo­bú­čika, av­šak iba ak si niečo také zá­kaz­níčka vy­žiada. Veľ­kosť je to­tiž uni­ver­zálna a sedí tak­mer kaž­dému. Ďa­lej na­sle­duje sa­motná tvorba ná­pisu, čo je naj­dl­hší pro­ces, pri kto­rom mu­sím byť veľmi pre­cízna. Má­lo­kedy sa však stane, že by som mu­sela klo­búk vy­ho­diť, pre­tože sa ná­pis ne­po­da­ril. Mys­lím, že po tých vy­ro­be­ných množ­stvách to už mám v oku. Do­da­cia doba sa líši od množ­stva ob­jed­ná­vok. Cez leto sa to po­kojne vy­šplhá aj na ča­ka­ciu dobu 2 týždne.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Diana Ha­bán­ková

V zim­nej ko­lek­cii boli v po­nuke aj klo­búky so Swa­rov­ski kryš­tálmi. S čím plá­nu­ješ prísť na leto a je­seň?

Swa­rov­ski kryš­tály boli na­ozaj veľmi úspešné, nie­len čo sa týka klo­bú­kov, ale aj čia­pok, čo ma na­ozaj po­te­šilo. Ur­čite v tom plá­nu­jem po­kra­čo­vať aj bu­dúcu je­seň. Mo­men­tálne sa však sú­stre­dím najmä na leto, keďže po mi­nu­lo­roč­nej skú­se­nosti viem, že ma čaká veľa práce. Pre mňa však prí­jem­nej.

Chys­táš aj iné módne do­pl­nky ok­rem klo­bú­kov?

Ur­čite áno, ale na ich pre­zra­de­nie príde ten správny čas :-)

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Diana Ha­bán­ková

Koľko pe­ňazí si in­ves­to­vala? Vy­uží­vaš pe­niaze z pre­daja na re­in­ves­to­va­nie do tvojho biz­nisu?

Moja po­čia­točná in­ves­tí­cia ne­bola prí­liš vy­soká. Na za­čiatku som na­kú­pila ma­te­riál na pár ku­sov klo­bú­kov. Pe­niaze z ich pre­daja som au­to­ma­ticky otá­čala na ná­kup ďal­šieho a ďal­šieho ma­te­riálu a in­ves­to­vala do mar­ke­tingu, čím sa zvy­šo­val po­čet pre­da­ných klo­bú­kov aj sor­ti­ment. V za­čiat­koch mi po­mohli ro­di­čia.

Je ča­sovo ná­ročné zvlá­dať popri vy­so­kej škole aj pod­ni­ka­nie?

Vzhľa­dom k tomu, že som v po­sled­nom roč­níku a po­čas týždňa je školy na­ozaj má­ličko, viem si ten čas ma­na­žo­vať podľa seba a škola ma v tomto prí­pade ne­ob­me­dzuje.  Mo­jim nos­ným pro­duk­tom sú letné klo­búky a vý­ho­dou je, že ide pre­važne o se­zónnu zá­le­ži­tosť. To zna­mená, že naj­väčší ná­val ob­jed­ná­vok pri­chá­dza s le­tom, kedy školu ne­mám. Vtedy by som si to na­ozaj ne­ve­dela z ča­so­vého hľa­diska pred­sta­viť. Po­čas roka je to tak­tiež zvlád­nu­teľné. Ako sa vraví, všetko sa dá, keď sa chce.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (7)
zdroj: Diana Ha­bán­ková

Väč­šinu priaz­niv­cov a „fol­lo­we­rov“ máš práve na Ins­ta­grame. Je to tvoj hlavný mar­ke­tin­gový ná­stroj alebo vy­uží­vaš aj iné spô­soby re­klamy?

Áno, moje pod­ni­ka­nie ako také som za­čala na Ins­ta­grame a tam si aj bu­du­jem svoju kli­en­telu. Ins­ta­gram má vý­hodu jed­no­du­chej pre­zen­tá­cie pro­duk­tov a najmä ko­mu­ni­ká­cie so zá­kaz­níč­kami. Zá­kaz­níčky nás môžu ozna­čiť na­prí­klad na svo­jich fot­kách z do­vo­lenky, kto­rým sa vždy veľmi te­šíme a často krát zdie­ľame na na­šom pro­file. Túto se­zónu sme však spus­tili aj e-shop, ktorý nám veľmi uľah­čil tvorbu ob­jed­návky, av­šak Ins­ta­gram je stále pre nás stále veľmi dô­le­žitý, pre­tože sa cí­time bliž­šie k na­šim zá­kaz­níč­kam.

Plá­nu­ješ sa aj po skon­čení školy ve­no­vať na­ďa­lej biz­nisu a móde?

Te­raz ma ča­kajú skúšky a štát­nice. Leto však ur­čite bude v du­chu módy a klo­bú­kov a veľmi sa na to te­ším. Ur­čite plá­nu­jem v tomto biz­nise ostať aj na­ďa­lej, pre­tože je to aj mo­jim ko­níč­kom.

Pridať komentár (0)