Do Talianska si môžeš v máji zaletieť za bezkonkurenčnú cenu

Linda Cebrová / 12. marca 2018 / Lifehacking

zdroj: 123rf.com/booking.com
  • Po­čul si už o ta­lian­skom meste Ber­gamo, pl­ného his­tó­rie, dob­rého jedla a ne­za­bud­nu­teľ­nej at­mo­sféry?
  • Máme doň priame le­tecké spo­je­nie z Bra­ti­slavy, ktoré sa ti ur­čite oplatí vy­užiť
  • Te­raz so spia­toč­nými le­ten­kami za me­nej ako 40 eur

Hoci Ber­gamo nie je me­dzi tu­ris­tami známe tak, ako ne­ďa­leké Mi­láno, ne­je­den ces­to­va­teľ po­tvrdí, že práve Ber­gamo stojí za náv­števu možno ešte viac. Ide o mesto, ktoré po­núka ar­chi­tek­to­nické skvosty, ale hlavne roz­ľahlé hory s nád­her­nými ľa­dov­co­vými ja­ze­rami, ktoré lá­kajú tu­ris­tov v zime aj v lete.

Ber­gamo je mi­mo­riadne pô­vabné mesto. Až tak, že sa ti z neho ne­bude chcieť od­ísť. Je pre­vo­ňané jaz­mí­nom a okam­žite ťa očarí svo­jou at­mo­sfé­rou.

Te­raz sem zo­že­nieš le­tenky už od 33 eur, na­prí­klad v ter­mí­noch 23.-30. máj s od­le­tom z Bra­ti­slavy. Mi­láno je síce na skok, no aj Ber­gamo má dosť krás na to, aby pl­no­hod­notne upú­talo tvoju po­zor­nosť. Ak by si niečo na­ozaj ne­mal pre­hliad­nuť, tak je to Cittá Alta (Horné mesto), ktoré sa na­chá­dza na pa­horku nad mes­tom. Od­viezť sa sem mô­žeš la­nov­kou, ktorá pre­máva už od roku 1887. Celá jazda trvá asi 3 mi­núty, no keď vy­stú­piš, bu­deš mať po­cit akoby si sa lusk­nu­tím prs­tov vrá­til o nie­koľko sto­ročí do mi­nu­losti.

Z le­tiska do cen­tra

Spo­je­nie z le­tiska do mesta au­to­bu­som je k dis­po­zí­cii v pra­vi­del­ných, asi 20-mi­nú­to­vých, in­ter­va­loch. Lís­tok ťa bude stáť 2 eurá na osobu. Au­to­bus ne­stojí len na sta­nici, ale na veľkú ra­dosť tu­ris­tov po­kra­čuje ďa­lej mes­tom a končí až v Sta­rom meste. V Ber­game sa bu­deš cí­tiť prí­jemne ih­neď. Ne­malé – ne­veľké mesto si žije vlast­ným, dosť vý­dat­ným ži­vo­tom, ktorý ťa rýchlo vtiahne.

Gas­tro­nó­mia tu stojí za hriech

Ber­gamo je mes­tom rôz­nych chutí, z kto­rých si vy­be­rie azda každý. Tra­dič­ným jed­lom je po­lenta, ktorá sa môže po­dá­vať aj so sy­rom. Známe sú tiež de­zerty, ako čo­ko­lá­dové Clu­soni co­okies a po­lenta e Osèi de la Ber­ga­masca vy­ro­bená z mas­lo­vého krému, čo­ko­lády a orieš­kov.

V okolí ja­zera Iseo sa vy­rába tra­dičný oli­vový olej, ktorý sa ti oplatí kú­piť aj do tvo­jej ku­chyne. Re­gión je tiež známy do­má­cou pro­duk­ciou rôz­nych dru­hov vín, sy­rov a medu.

Tipy na naj­lep­šie uby­to­va­nie

V cen­tre mesta je pri hlav­nej že­lez­nič­nej sta­nici si­tu­ovaný známy štvor­hviez­dič­kový Ho­tel Pie­mon­tese. Priamo pred vcho­dom je za­stávka ky­vad­lo­vej do­pravy aj na le­tisko. Plu­som je aj di­vadlo Do­ni­zetti v tes­nej bliz­kosti uby­to­va­nia. V cene po­bytu sú ra­ňajky a do­stupné je aj bez­platné Wi-Fi.

V his­to­ric­kom cen­tre stojí zase prí­jemné za­ria­de­nie Bot­ton D’Oro B&B. Ok­rem úžas­nej po­lohy si pre­došlí náv­štev­níci po­chva­ľujú hlavne ro­man­tickú at­mo­sféru a krásne pro­stre­die. Ochotný per­so­nál rád po­môže s do­pra­vou na le­tisko, ktoré je vo vzdia­le­nosti 7 km. V cene po­bytu sú chutné do­máce ra­ňajky, Wi-Fi aj par­ko­va­nie. Priamo z izby si mô­žeš vy­chut­nať vý­hľad na ma­sívne hory.

Pridať komentár (0)