Títo Slováci stoja za firmami, ktoré sa dokázali presadiť na svetovom trhu

  • Stoja za projektmi, ktoré často viac poznajú ľudia v zahraničí než na Slovensku
  • Aj títo talentovaní Slováci patria do skupiny startupistov, ktorým sa podarilo preraziť
  • Sú súčasťami tímov firiem, ktoré pôsobia v rôznych svetových krajinách
BeFunky-collage (11)
Medium, Operam
  • Stoja za projektmi, ktoré často viac poznajú ľudia v zahraničí než na Slovensku
  • Aj títo talentovaní Slováci patria do skupiny startupistov, ktorým sa podarilo preraziť
  • Sú súčasťami tímov firiem, ktoré pôsobia v rôznych svetových krajinách

Pierre Ba­gu­ette – An­drej Šmuro a Ró­bert Mego

An­drej a Ró­bert, dvaja mladí muži zo Slád­ko­vičova, upiekli ba­getu, ktorá kra­ľuje rých­lemu ob­čerstve­niu. Ich produkt zachutil Slo­vá­kom, Če­chom, Po­lia­kom, Ra­kú­ša­nom a naj­nov­šie aj Slo­vin­com. 

Zobraziť celú galériu (4)
zdroj: Pierre Baguette Original

Podarilo sa im vy­bu­do­vať spo­loč­nosť, ktorá za­mest­náva stovky ľudí a stala sa jed­ným z naj­väč­ších vý­rob­cov ba­giet v stred­nej Európe. Ich spo­loč­nosť Fe­kol­lini je na slo­ven­ské po­mery na­ozaj uni­ká­tom. Veď koľko je na Slo­ven­sku vý­rob­cov po­tra­vín, ktorí sa úspešne pre­sa­dili nie­len doma, ale aj na za­hra­nič­ných tr­hoch? Možno by sme ich zrá­tali na prs­toch jed­nej, ma­xi­málne dvoch rúk.

Za­čí­nali na dvoch sta­rých pe­ciach a s lo­kál­nou vre­co­va­nou mú­kou. Ne­skôr, keď do­pyt po ba­ge­tách prudko na­rás­tol, spot­re­bo­vali me­sačne vyše 100 ton múky. Ne­bola oby­čajná, šlo o špe­ciálnu zmes vy­vi­nutú na mieru a chuť spot­re­bi­te­ľov ho­land­skými a ra­kús­kymi špe­cia­lis­tami. Dnes Fe­kol­lini na­pre­duje priam re­ke­to­vým tem­pom. Je to najmä vďaka exportu, ktorý tvorí až 44 % cel­ko­vých tr­žieb. Spoločnosť Fekollini s.r.o. v roku 2017 zvýšila zisk o 45 % na 1,762 mil. € a tržby jej narástli o  25 % na 26,45 mil. €.

Nebbia – Martin a Stanka Peckovci 

Každý, kto aspoň raz držal v ruke činky, pozná projekt Nebbia alebo o ňom aspoň raz počul. Ide o slovenskú značku, ktorá vyrába oblečenie pre kulturistov, bodybuilderov a jednoducho všetkých milovníkov fitness. Značku v roku 1997 založili Stanka a Martin Peckovci v Žiline. O rok na to už exportovali prvý tovar do zahraničia.

V roku 2014 Nebbia exportuje svoje výrobky do viac ako 20 krajín, medzi ktoré patrí aj USA či Rusko, podpisujú zmluvu s prvými profesionálnymi kulturistami a zdokonaľujú svoj marketing. Keby si sa dnes pozrel na Instagram tejto značky, našiel by si tam aj fotku s Arnoldom Schwarzeneggrom.

Veľký úspech na Nebbiu čakal aj v roku 2015, keď sa stala oficiálnym dodávateľom oblečenia pre Mr. Olympia, najväčšie kulturistické podujatie. Aj to sa postaralo o to, že Nebbia je jednotkou vo východnej Európe. Spoločnosť NEBBIA SK s.r.o. v roku 2016 zvýšila zisk o 170 %, konkrétne na 253 862 € a tržby jej narástli o 59 %, a to na 2,269 mil. €.

Benjamin Button – Dominik Orfanus 

Ak si typ člo­veka, ktorý si chce za­zna­me­nať každý mo­ment svojho ži­vota, nie je nič ľah­šie ako vy­tiah­nuť smart­fón a za­čať na­tá­čať. Vieš si však pred­sta­viť, že to môže byť ešte o úro­veň jed­no­duch­šie  a efek­tív­nej­šie? Tím mla­dých vý­vo­já­rov sa o to po­sta­ral.


Do­mi­nik Or­fa­nus so svo­jim tí­mom pri­náša na sve­tový trh ka­meru Ben­ja­min But­ton. Ich ka­mera ti umožní užiť si uda­losť v re­ál­nom čase, s voľ­nými ru­kami a zá­ro­veň za­zna­me­nať všetky dô­le­žité mo­menty, o ktoré nech­ceš prísť. Vý­znam­ným be­ne­fi­tom je aj fakt, že edi­tá­cia vi­deí ti ne­za­be­rie žia­den čas, pre­tože táto ka­mera to zvládne sama. Ka­mera pri­tom z na­hra­ného ma­te­riálnu vy­be­rie tie naj­zau­jí­ma­vej­šie mo­menty. Na crowdfundigovej platforme Kickstarter vyzbierali sumu 52-tisíc eur.

Ben­ja­min But­ton mení spô­sob, akým si pa­mä­táme, a to najmä naše prvé spo­mienky. Bu­du­jeme eko­sys­tém za­lo­žený na in­te­li­gent­nej, no­si­teľ­nej a jed­no­du­chej ka­mere, ktorá za­chy­táva naj­cen­nej­šie spo­mienky z per­spek­tívy vášho die­ťaťa. Ná­sledne z nich vy­be­rie tie naj­lep­šie a umožní vám ich zdie­ľať s va­šimi najb­liž­šími,“ opisuje produkt Dominik.

HotelQuickly – Michal Juhás

Mobilná aplikácia HotelQuickly ponúka cenovo veľmi zvýhodnené last minute pobyty v hoteloch. Za projektom so sídlom v thajskom Bangkoku, ktorý sa sústreďuje na ázijský trh, Austráliu a Nový Zéland, stojí československá dvojica Tomáš Laboutka a Michal Juhás. Už ich prvá investícia sa pohybovala vo výške 1,16 miliónov dolárov. Teraz má firma HotelQuickly ročný obrat 70 miliónov dolárov.

Spoločnosť, za ktorou stojí aj mladý ambiciózny Slovák, má za sebou aj neľahké chvíle. “V HotelQuickly sme mali obdobie, kedy sa nám nedarilo získať investíciu od investorov. Dochádzali nám peniaze z predchádzajúceho kola (spolu sme získali cca 11 miliónov USD) a hrozilo, že budeme musieť firmu s približne 90 zamestnancami z týždňa na týždeň zatvoriť. Cashflow bol neúprosný a počítali sme dni…nakoniec sa nám však úplnou náhodou podarilo zvrátiť situáciu a zachrániť firmu snáď ani nie týždeň pred úpadkom,” hovorí Michal Juhás pre pkacademy.eu.

Operam- Pe­ter Sandt­ner

Pe­ter Sandt­ner má len 24 ro­kov, vy­sokú školu ne­do­kon­čil, no s ko­le­gami verí, že si do­kážu ukro­jiť svoj diel z mnoho-mi­liar­do­vého trhu, ktorý sa točí okolo fil­mo­vého prie­myslu.

Rozbehli totiž slovensko-americký startup Operam, ktorý sa za­oberá dô­sled­nou ana­lý­zou sprá­va­nia ľudí na in­ter­nete a vďaka zís­ka­ným dá­tam ná­sledne radí ame­ric­kým štú­diám, ako opti­ma­li­zo­vať mar­ke­tin­govú kam­paň, ktorá pred­chá­dza uve­de­niu kaž­dého fil­mo­vého tr­háku. Za dva roky od vzniku ino­va­tív­neho start-upu pre­šli ich al­go­rit­mami de­siatky mi­li­ó­nov do­lá­rov a po­da­rilo sa im pra­co­vať na viac ako 70 ti­tu­loch.

„Ak si v po­sled­nej dobe vi­del ne­jaký film, ktorý sa ti veľmi pá­čil, tak sme v tom ur­čite mali prsty my. U nás však nejde o žiadne fil­mové kúzla, ide len o „data science“. Hlavné sídlo, kde bola firma za­lo­žená, máme v Los An­ge­les a spo­lu­pra­cu­jeme s via­ce­rými vý­vo­jármi, data scien­tis­tami a di­zaj­nérmi zo Slo­ven­ska a Česka,” píśe sa na stránke Operamu.

Bežne ide na on­line pro­pa­gá­ciu filmu zhruba 40 % mar­ke­tin­go­vého roz­počtu, čo v prí­pade fil­mov, ako bol Mo­on­light, pred­sta­vuje jed­notky až de­siatky mi­li­ó­nov do­lá­rov. Ope­ram má pri­tom za úlohu de­fi­no­vať, ako pe­niaze do re­klamy in­ves­to­vať tak, aby bola čo na­je­fek­tív­nej­šia. V sú­čas­nosti pra­cuje pre 8 hol­ly­wo­od­ských štú­dií a za­me­riava sa vý­hradne na ame­rický trh.

Ope­ram sa pri hľa­daní di­vá­kov spo­lieha na dáta z rôz­nych so­ciál­nych sietí, ako sú napr. You­tube, Fa­ce­book, Snap­chat, Twit­ter a iné. Ako jedna z mála fi­riem je aj mar­ke­tin­go­vým par­tne­rom spo­loč­ností Go­ogle, Fa­ce­book a Snap­chat. Úspešný star­tup má ce­lo­ročne v po­nuke množ­stvo pre­stíž­nych pra­cov­ných miest v Los An­ge­les, Prahe aj Bra­ti­slave. Ak­tu­álnu po­nuku ot­vo­re­ných po­zí­cií náj­deš TU.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech