Toto je 5 fantastických slovenských projektov, ktoré zaujali v minulom roku Startitup

Mária Ambrozová / 12. januára 2018 / Zo Slovenska

  • So vi­deo­for­má­tom Ro­bíme to inak sme síce za­čali len v de­cem­bri 2016, no už te­raz sme si množ­stvo no­vých pro­jek­tov ob­ľú­bili
  • V sek­cií VI­DEÁ na Star­ti­tup.sk náj­deš veľa in­špi­ra­tív­nych prí­be­hov od­váž­nych pod­ni­ka­te­ľov
  • Dnes vy­be­ráme 5 pro­jek­tov, ktoré nás po­čas roka 2017 zau­jali naj­viac
zdroj: Startitup
  • So vi­deo­for­má­tom Ro­bíme to inak sme síce za­čali len v de­cem­bri 2016, no už te­raz sme si množ­stvo no­vých pro­jek­tov ob­ľú­bili
  • V sek­cií VI­DEÁ na Star­ti­tup.sk náj­deš veľa in­špi­ra­tív­nych prí­be­hov od­váž­nych pod­ni­ka­te­ľov
  • Dnes vy­be­ráme 5 pro­jek­tov, ktoré nás po­čas roka 2017 zau­jali naj­viac

Han­gair

Nechce sa ti po dl­hom dni v škole alebo v práci trá­viť čas v te­lo­cvični alebo sa „trá­piť“ cvi­če­ním doma? Preto je veľmi ši­kov­ným rie­še­ním strá­viť čas v po­hybe kre­a­tívne. Práve ta­kýto pries­tor ti v Bra­ti­slave po­núka Han­gair, prvá hala ex­trém­nych špor­tov na Slo­ven­sku. Na svoje si tu prídu BMX jazdci, ska­te­bo­ar­disti, sno­wbo­ar­disti aj fre­es­ty­loví ly­žiari. Vy­tvo­rili ho Slo­váci, kto­rým sú presne tieto športy blízke a in­ves­tí­cia do kom­plexu tvo­rila pri­bližne 1,5 mi­li­óna eur. Viac o pro­jekte si pre­čí­taš TU alebo si po­zri vi­deo, kde sa do­zvieš veľa zau­jí­ma­vého.

Minty

Dru­hým pro­jek­tom, ktorý nás veľmi zau­jal, je plat­forma Minty ve­no­vaná ši­kov­ným ilus­trá­to­rom na Slo­ven­sku aj vo svete. An­drej Kisz­ling, Petra Kem­ková a Fero Ko­cú­rik vy­tvo­rili pro­jekt, ktorý v sebe spája ne­kon­čiacu zbierku ori­gi­nál­nych prác umel­cov, ktorí ich po­nú­kajú na pre­daj. Ich práce tak ne­kon­čia v po­my­selný zá­suv­kách v ich po­čí­ta­čoch, ale množ­stvo zá­kaz­ní­kov o ne môže pre­ja­viť zá­u­jem. V prot­fó­liu tas­te­minty.com náj­deš do­konca aj kva­litné art­worky umel­cov, ktorí kres­lia na­prí­klad pre Har­ward Bu­si­ness Re­view, WI­RED alebo Fast Com­pany.

Vir­tual Me­di­cine

Pro­jekt ori­gi­nál­neho ná­stroja na uče­nie sa me­di­cín­skych po­u­čiek, má pod pal­com pár ši­kov­ných chlap­cov na čele s To­má­šom Br­n­gá­lom. Vďaka naj­nov­šej tech­nike sa štu­denti môžu učiť všetko po­trebné so špe­ciál­nymi oku­liarmi na očiach a sú do­ko­nalo vtia­hnutí do deja so za­po­je­ním via­ce­rých zmys­lov. Vir­tu­álnu ana­to­mickú učebňu si dnes už stiahli ti­sícky ľudí vo viac ako stovke kra­jín na ce­lom svete a my sym­pa­tic­kému pro­jektu v bu­dúc­nosti pra­jeme veľa úspe­chov. Viac si pre­čí­taš TU.

Mul­tium

Jed­no­du­chá myš­lienka dvoch oproti sebe po­sta­ve­ných zrka­diel vy­tvo­rila v Bra­ti­slave zá­klad jed­nej z uni­kát­nych ga­lé­rií. Mul­tium je miesto, kde sa stra­tíš v ne­ko­nečne vlast­ných ob­ra­zov a zis­tíš, ako môže le­žatá os­mička vy­ze­rať v sku­toč­nosti. Hoci au­tor tohto pro­jektu nie je umel­com a ani au­to­rom sa­mot­nej myš­lienky, roz­ho­dol sa po­núk­nuť zá­ži­tok, ktorý sa mu za­pá­čil na jeho ces­tách aj ve­rej­nosti. Tak keď bu­deš mať chvíľku voľ­ného času, ne­za­budni sa v ga­lé­rii na Zá­moc­kej v Bra­ti­slave za­sta­viť.

Dobre&Dobré

Ob­čian­ske zdru­že­nie Va­gus má pod svo­jim kríd­lami tri pro­jekty spo­jené so so­ciál­nou prá­cou. Jed­ným z nich je ot­vo­re­nie ka­viarne Dobre&Dobré, ktorá ako je­diná na Slo­ven­sku za­mest­náva ľudí bez do­mova. Zís­kala pre­stížne oce­ne­nie Via Bona Slo­va­kia za zod­po­vedné pod­ni­ka­nie hneď v dvoch ka­te­gó­riách. Ľudí bez do­mova si zdru­že­nie po­zýva na po­ho­vory pra­vi­delne raz ročne a ná­sledne trom z nich po­núka prácu a os­tat­ným pri hľa­daní no­vého za­mest­na­nia po­môžu špe­cia­listi. Tento pro­jekt už v re­gi­óne po­mo­hol mno­hým a ve­ríme, že sa mu bude da­riť aj na­ďa­lej.

Všetky VI­DEÁ z na­šej pro­duk­cie náj­deš v sa­mos­tat­nej sek­cii na Star­ti­tup.sk a ne­za­bú­daj nás sle­do­vať aj na­ďa­lej. V ru­káve máme ešte ne­jedno eso.

Pridať komentár (0)