Už vieme, koľko hodín stráviš každý rok v bratislavských zápchach

Linda Cebrová / 12. februára 2018 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/KTCWorld/Cyklokoalícia- Zora Pauliniová
  • Aj ty pre­fe­ru­ješ auto kvôli po­hod­liu a fle­xi­bi­lite, a preto ním cho­díš jed­no­du­cho všade?
  • Ta­kýto po­stoj sa nám za­čína po­maly čo­raz viac vy­poms­ťo­vať
  • Nie si za­sek­nutý v záp­che – ty si záp­cha.

Zrejme si to za­žil aj dnes. Ráno na­sa­dáš do 5 miest­neho auta, no ve­zieš sa v ňom sám. Ta­kýchto ľudí sa na hlav­ných ťa­hoch stretne nie­koľko de­sia­tok a vy­tvo­ria do­pravnú záp­chu, v kto­rej si podľa naj­nov­ších šta­tis­tík od spo­loč­nosti IN­RIX po­budnú bra­ti­slav­skí vo­diči naj­me­nej 29 ho­dín ročne. O niečo lep­šie je na tom su­sedná Praha – tu vo­diči strá­via v záp­che 24 ho­dín. Ne­li­cho­tivé prvé miesto patrí Los An­ge­les, kde si za rok po­bud­neš v záp­che 102 ho­dín.

Ako by bolo vlast­ne­nie auta po­vin­nos­ťou kaž­dého Slo­váka

Kedy sa vlastne si­tu­ácia stihla do­stať do bodu, kedy každý deň dob­ro­volne sa­dáme do svo­jich áut, aby sme mohli po­hodlne se­dieť v nie­koľko ho­di­no­vých ko­ló­nach na­prí­klad na dial­nici v smere na Se­nec, pri­čom nie je­den au­to­bus idúci rov­na­kým sme­rom je po­lo­prázdny.

Dalo by sa po­ve­dať, že je­den z hlav­ných zlo­mov na­stal v 90-tych ro­koch. Mno­hých po­chy­til takz­vaný po­re­vo­lučný syn­dróm, že vlast­niť auto je pre­stíž a par­ko­vať ho kde­koľ­vek za­darmo je ústavné právo kaž­dého z nás.

Ces­tu­júci v MHD sa stali ob­čanmi dru­hej ka­te­gó­rie, teda zú­falci. Ľu­dia pre­stali cho­diť pešo a auto sa za­čalo po­u­ží­vať ako dážd­nik. Kto by predsa mo­kol na za­stávke.

Bra­ti­slava má v pre­počte na ti­síc oby­va­te­ľov viac áut ako Vie­deň. Každý deň príde do Bra­ti­slavy 120 až 150 ti­síc mi­mob­ra­ti­slav­ských vo­zi­diel, v kto­rých v dr­vi­vej väč­šine sedí len je­den ces­tu­júci. Všetky tieto autá prú­dia uli­cami mesta a par­kujú kade-tade.

Má­lo­kto si pri­tom uve­do­muje, že auto je naj­me­nej pro­duk­tívny do­máci spot­re­bič – 96 % času sa ne­pou­žíva. Na­priek tomu ním jazdí pri­bližne po­lo­vica Bra­ti­slav­ča­nov.

Po­da­rilo sa nám vy­bu­do­vať ulice pre autá, nie pre ľudí. Pre­stá­vame cho­diť pešo a na bi­cykli sa bo­jíme. Pri­tom pri­bližne po­lo­vica jázd au­tom je krat­šia ako 5 ki­lo­met­rov, čo sa dá hravo na­hra­diť bi­cyk­lom.

Na tie však sa­dáme len ne­radi a niet sa čomu di­viť. Na­miesto cyk­lot­rás je po­lo­vica chod­ní­kov za­ha­taná par­ku­jú­cimi au­tami. Cyk­lo­trasy tak ani ne­máme kde bu­do­vať. Ako bo­nus, na Slo­ven­sku platí uni­kátna le­gis­la­tíva, ktorá umož­ňuje ce­lo­plošné par­ko­va­nia áut na chod­ní­koch. To ne­náj­deš v žiad­nej inej európ­skej kra­jine.

Téma od­bre­me­ne­nia do­pravy pri­tom patrí me­dzi tie, kde všetko za­čína od jed­not­livca. Ni­kto nám tu nič ne­vy­bu­duje, ak as­poň pár­krát za týž­deň ne­vys­kú­šame jazdu MHD, pešo, na bi­cykli či ko­lo­bežke. Na­ozaj z nás ne­ubudne a keď už nič, pôj­deme as­poň prí­kla­dom os­tat­ným ako si tro­chu zvý­šiť ak­ti­vitu a zá­ro­veň od­bre­me­niť mesto od stále sa zhor­šu­jú­cej do­prav­nej si­tu­ácie.

zdroj: in­rix.com

Pridať komentár (0)