V uliciach Bratislavy sa objavili záchranné kolesá. Blíži sa ďalšia potopa?

Linda Cebrová / 12. júna 2018 / Zo Slovenska

zdroj: pexels.com/Maca Ondris
  • Ak Ra­čian­sku ulicu opäť za­siahne po­topa, kvôli ne­vy­čis­te­ným ka­ná­lom, je tu rie­še­nie
  • Na nie­koľ­kých stĺpoch sú tu pre ľudí v nú­dzi pri­pra­vené pla­vecké ko­lesá

Je tomu tak­mer týž­deň, kedy Bra­ti­slav­ča­nov na­miesto ko­lón ča­kala v meste po­riadna dávka vody. Aj keď nás do­ktor Iľko v po­sled­ných dňoch ne­va­ro­val pred ma­sív­nou prietr­žou mra­čien, Slo­váci sa pre is­totu po­is­tili. Predsa len, sme po­va­žo­vaní za vy­na­lie­zavý ná­rod plný kre­a­tív­nych ľudí.

Sku­pina je­din­cov nech­cela, aby Bra­ti­slav­ča­nia skon­čili ako po­sádka Ti­ta­nicu, a teda ne­prip­ra­vená a bez po­moc­ných plá­va­jú­cich po­mô­cok. Po­zdĺž Ra­čian­skej ulice preto roz­ve­šali nie­koľko na­fu­ko­va­cích pla­vec­kých ko­lies, ktoré ocení ne­je­den mokrý cho­dec pre­d­ie­ra­júci sa me­dzi au­tami, ktoré sa vode vy­hý­bajú na chod­ní­koch.

Me­dzi po­vinnú vý­bavu bra­ti­slav­ských vo­di­čov by po no­vom po­kojne mohli pat­riť nie­len pevné nervy pri ho­di­no­vej záp­che na Ra­čian­skej, ale aj pla­vecká vý­bava.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (1)
zdroj: Ras­ti­slav Tu­ran­sky

Hneď vedľa le­kár­ničky ti tak  ne­mu­sia byť na škodu aj plavky alebo as­poň gu­máky. V tých si pekne v su­chu mô­žeš pre­štu­do­vať po­istnú zmluvu, z kto­rej sa na de­sia­tej strane ma­lými pís­men­kami do­čí­taš, že ten uto­pený mo­tor ti aj tak ne­pre­pla­tia.

Ak más však Audi či BMW, zrejme ob­sto­jíš u Mer­ce­desu, ktorý už jed­ným šťast­liv­cov uto­pe­ných vo­zi­diel tejto značky po­nú­kol od­škod­ne­nie 10-ti­síc eur, ktoré mohli mi­núť na ná­kup Mer­ce­desu mo­delu GLE.

Pridať komentár (0)