Tie­to logá zna­me­na­jú nie­čo úpl­ne iné, ako si mys­líš

Dáška Vanková / 3. októbra 2016 / Zaujímavosti

Logá, kto­ré náj­deš niž­šie, ťa prek­va­pia svo­jím význa­mom.

McDonald´s

Ak si mys­líš, že žlté “M-ko” sym­bo­li­zu­je názov toh­to fast­fo­odu, si na omy­le. Toto oblé pís­men­ko zná­zor­ňu­je prsia. Áno, dob­re čítaš. V roku 1960 bol zme­ne­ný vzhľad loga, no dizaj­nér odpo­rú­čal, aby bolo ucho­va­né, pre­to­že zákaz­ní­ci si pred­sta­vu­jú pár výživ­ných pŕs a to ich pri­lá­ka do tej­to reštau­rá­cie.

Zdroj: pinterest.com

foto: pinterest.com

Adi­das

Sve­to­zná­mu znač­ku teni­siek, oble­če­nia a dopl­n­kov vytvo­ri­li bra­tia Dass­le­rov­ci a z mena jed­né­ho z nich vzni­kol aj názov — Adolf Dassler. Bra­tia Rudolf a Adolf Dass­le­rov­ci išli v roku 1948 kaž­dý svo­jou ces­tou. Adolf zalo­žil Adi­das a Rudolf fir­mu Puma. Dneš­né logo Adi­das má tri šik­mé pru­hy v tva­re tro­j­u­hol­ní­ka, kto­ré sú sym­bo­lom hory, slú­žia­cej ako meta­fo­ra pre výzvu všet­kým špor­tov­com.

Zdroj: pinterest.comfoto: pinterest.com

Sony Vaio

Pís­men­ká “V” a “A” sú sym­bo­lom ana­ló­go­vé­ho sig­ná­lu, zatiaľ čo “I” a “O” sym­bo­li­zu­jú binár­ny kód 1 a 0 vyjad­ru­jú­ci základ­ný prin­cíp fun­go­va­nia počí­ta­ča.

Zdroj: cyberzest.comfoto: cyberzest.com

FedEx

Toto logo má vyjad­ro­vať rých­losť a pre­cíz­nosť spo­loč­nos­ti. Naj­mä pre­to, že keď sa zame­riaš na pís­men­ko “E” a “x”, zis­tíš, že vytvá­ra­jú bie­lu šíp­ku.

Zdroj: logo123.comfoto: logo123.com

ROXY

Znač­ku ROXY roz­beh­la znač­ka Quick­sil­ver. ROXY je zame­ra­ná naj­mä na ženy, a to sa sna­ží pove­dať aj jej logo, kto­ré ako­by vytvá­ra­lo srdieč­ko. Je to v pod­sta­te spo­je­nie dvoch zna­kov Quik­sil­ver.

Zdroj: pinterest.com

foto: pinterest.com

Nike

Názov obchod­nej znač­ky je odvo­de­ný od okríd­le­nej gréc­kej bohy­ne víťazs­tva “Niké”. Pre­to logo pred­sta­vu­je kríd­lo gréc­kych bohov. To je naozaj zau­jí­ma­vé!

Zdroj: hucksterdesign.com

foto: hucksterdesign.com

Goodwill

Máš pocit, že sa na teba usmie­va polo­vič­ná tvá­rič­ka? Nemáš prav­du. Je to iba ukry­té pís­men­ko “g”. :-)

Zdroj: sitepoint.com

foto: sitepoint.com

Ama­zon

Toto logo vyze­rá veľ­mi jed­no­du­cho, ale má hlb­ší význam. Šíp­ka sme­ru­jú­ca od pís­me­na “a” k pís­men­ku “z” nám chce pove­dať, že na tom­to por­tá­li náj­de­me všet­ko od A po Z. Skve­lý nápad!

Zdroj: lenco.comfoto: lenco.com

thinkapple

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž: factsiknow.com

Pridať komentár (0)