Tieto logá zna­me­najú niečo úplne iné, ako si mys­líš

Dáška Vanková / 3. októbra 2016 / Zaujímavosti

Logá, ktoré náj­deš niž­šie, ťa prek­va­pia svo­jím význa­mom.

McDonald´s

Ak si mys­líš, že žlté “M-ko” sym­bo­li­zuje názov tohto fast­fo­odu, si na omyle. Toto oblé pís­menko zná­zor­ňuje prsia. Áno, dobre čítaš. V roku 1960 bol zme­nený vzhľad loga, no dizaj­nér odpo­rú­čal, aby bolo ucho­vané, pre­tože zákaz­níci si pred­sta­vujú pár výživ­ných pŕs a to ich pri­láka do tejto reštau­rá­cie.

Zdroj: pinterest.com

foto: pinterest.com

Adi­das

Sve­to­známu značku teni­siek, oble­če­nia a dopl­n­kov vytvo­rili bra­tia Dass­le­rovci a z mena jed­ného z nich vzni­kol aj názov — Adolf Dassler. Bra­tia Rudolf a Adolf Dass­le­rovci išli v roku 1948 každý svo­jou ces­tou. Adolf zalo­žil Adi­das a Rudolf firmu Puma. Dnešné logo Adi­das má tri šikmé pruhy v tvare tro­j­u­hol­níka, ktoré sú sym­bo­lom hory, slú­žia­cej ako meta­fora pre výzvu všet­kým špor­tov­com.

Zdroj: pinterest.comfoto: pinterest.com

Sony Vaio

Pís­menká “V” a “A” sú sym­bo­lom ana­ló­go­vého sig­nálu, zatiaľ čo “I” a “O” sym­bo­li­zujú binárny kód 1 a 0 vyjad­ru­júci základný prin­cíp fun­go­va­nia počí­tača.

Zdroj: cyberzest.comfoto: cyberzest.com

FedEx

Toto logo má vyjad­ro­vať rých­losť a pre­cíz­nosť spo­loč­nosti. Najmä preto, že keď sa zame­riaš na pís­menko “E” a “x”, zis­tíš, že vytvá­rajú bielu šípku.

Zdroj: logo123.comfoto: logo123.com

ROXY

Značku ROXY roz­behla značka Quick­sil­ver. ROXY je zame­raná najmä na ženy, a to sa snaží pove­dať aj jej logo, ktoré akoby vytvá­ralo srdiečko. Je to v pod­state spo­je­nie dvoch zna­kov Quik­sil­ver.

Zdroj: pinterest.com

foto: pinterest.com

Nike

Názov obchod­nej značky je odvo­dený od okríd­le­nej gréc­kej bohyne víťazs­tva “Niké”. Preto logo pred­sta­vuje krídlo gréc­kych bohov. To je naozaj zau­jí­mavé!

Zdroj: hucksterdesign.com

foto: hucksterdesign.com

Goodwill

Máš pocit, že sa na teba usmieva polo­vičná tvá­rička? Nemáš pravdu. Je to iba ukryté pís­menko “g”. :-)

Zdroj: sitepoint.com

foto: sitepoint.com

Ama­zon

Toto logo vyzerá veľmi jed­no­du­cho, ale má hlbší význam. Šípka sme­ru­júca od pís­mena “a” k pís­menku “z” nám chce pove­dať, že na tomto por­táli náj­deme všetko od A po Z. Skvelý nápad!

Zdroj: lenco.comfoto: lenco.com

thinkapple

zdroj: thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž: factsiknow.com

Pridať komentár (0)