Lubo Tereš: “Urob niečo naviac a život sa ti odmení”

Ľubomír Tereš / 23. apríl 2015 / Tools a produktivita

V posled­nej dobe mám pocit, že ma škola pri­pra­vuje viac o život, ako na život. Veľa stresu, nie vždy dobre nala­dení pro­fe­sori a kopa zby­toč­ností, ktoré nikdy nevy­uži­jem. Spo­lie­hať sa teda len na školu, asi nebude dobrý nápad. Štu­denti, makajme viac!

Uč sa, aby si mal dobré známky“, “Známky ti zabez­pe­čia budúc­nosť“, “Škola je prvo­radá“, .….tieto slová, ktoré znejú ako klišé, sú však v dneš­nej dobe bohu­žiaľ už neak­tu­álne. Veľmi trefne to vysti­hol Robert Kiy­o­saki: “Deti trá­via roky v zasta­ra­nom škol­skom sys­téme, štu­dujú to, čo nikdy nebudú potre­bo­vať a pri­pra­vujú sa na svet, ktorý už dávno neexis­tuje“. Smutné je, že pre náš vzde­lá­vací sys­tém to platí dup­ľom.

Čo je teda naj­väč­ším prob­lém dneš­ného škols­tva? Podľa mňa je to zabí­ja­nie kre­a­ti­vity a jedi­neč­nosti kaž­dého z nás, pre­tože naj­lepší žiaci v škole sú tí, ktorí dokážu bez­chybne opa­ko­vať. Nie je dôle­žité, či tomu roz­umejú, cie­ľom je sa jed­no­du­cho niečo naučiť naspa­mäť. Otáz­kou teda zostáva, ako dokáže takýto druh uče­nia roz­ví­jať kre­a­tívne mys­le­nie a osob­nosť, a aký to má prí­nos pre cel­kovú spo­loč­nosť, ktorá potre­buje líd­rov a vizi­oná­rov? Svet si vyža­duje ľudí, ktorí majú chuť veci meniť a nie len opa­ko­vať staré prin­cípy.

Každý z nás robí v živote kopu chýb a často má pocit, že je na dne. Je to však úplne pri­ro­dzené, pre­tože ak by tieto chyby nero­bil, určite by sa nepo­su­nul vpred. Zly­ha­nia sú súčas­ťou nášho života. Ak nero­bíte chyby, nepou­číte sa. Ak sa nepou­číte, nevy­ras­tiete. Ako nás to ale učia v škole? Každý, kto spraví chybu alebo dostane zlú známku, je auto­ma­ticky horší. Deti sú už odma­lička vedené k tomu, že chy­bo­vať je zlé. Je síce pekné mať v škole dobré výsledky, ale posú­diť ich šikov­nosť na základe zná­mok určite nie je možné. Každý z nás je predsa iný. Vlastne vďa­ka­bohu, že každý je iný. Prečo teda nech­ceme pod­po­ro­vať tú skvelú jedi­neč­nosť?

Škola nás učí, aby sme nevy­bo­čili z davu. Para­do­xom je ale to, či už pri pod­ni­kaní alebo na pra­cov­nom poho­vore, musíte uká­zať vašu výni­moč­nosť. Práve táto pri­daná hod­nota vyhráva. Robíte niečo navyše a pri­tom nemu­síte? Orga­ni­zu­jete podu­ja­tia alebo zapá­jate sa do rôz­nych pro­jek­tov? Veľa ces­tu­jete? Toto sú prí­klady čin­nosti, ktoré for­mujú osob­nosť a mys­le­nie. Nemu­síte oča­ká­vať, že na tom zaro­bíte mili­óny, tu ide o niečo iné a dôle­ži­tej­šie. Počas štú­dia máte skvelú prí­le­ži­tosť spra­viť tú naj­lep­šiu inves­tí­ciu — do seba samého.

Snažte sa túto mož­nosť nepre­már­niť!

Pridať komentár (0)