Lucia Lalka a Katka Valachovičová z Gingers – podnikateľky, ktoré prinášajú nový systém vzdelávania

Veronika Horváthová / 16. októbra 2016 / Rozhovory

Roz­prá­vali sme sa s dvoma ne­uve­ri­teľne in­špi­ra­tív­nymi ba­bami, Lu­ciou Lalka a Kat­kou Va­la­cho­vi­čo­vou, za­kla­da­teľ­kami spo­loč­nosti Gin­gers, ktorá sa ve­nuje tvor­bou e-le­ar­nin­go­vých ap­li­ka­cii pre školy, firmy a kaž­dého, kto sa rád vzde­láva. Diev­čatá nám po­roz­prá­vali o tom, čo je naj­väčší prob­lém slo­ven­ského škols­tva a ako sa ony dve sna­žia po­môcť.

Roz­prá­vali sme sa s dvoma ne­uve­ri­teľne in­špi­ra­tív­nymi ba­bami, Lu­ciou Lalka a Kat­kou Va­la­cho­vi­čo­vou, za­kla­da­teľ­kami spo­loč­nosti Gin­gers, ktorá sa ve­nuje tvor­bou e-le­ar­nin­go­vých ap­li­ka­cii pre školy, firmy a kaž­dého, kto sa rád vzde­láva. Diev­čatá nám po­roz­prá­vali o tom, čo je naj­väčší prob­lém slo­ven­ského škols­tva a ako sa ony dve sna­žia po­môcť.

V roku 2003 ste pri­niesli na Slo­ven­sko nový kon­cept uče­nia, ľu­dia často pri­jí­majú zmeny veľmi ťažko. Aké boli vaše za­čiatky?

Lu­cia: Naše za­čiatky boli fajn ☺ Te­šili sme sa, že máme vlastnú firmu a ná­pad, kto­rému sme ve­rili. Naše nad­še­nie a od­hod­la­nie ma­kať nám veľmi po­mohlo. A keďže trh ne­bol vtedy taký pre­sý­tený mul­ti­mé­diami, naše pro­dukty kli­en­tov zau­jali a re­la­tívne skoro sme zís­kali zá­kazky od rôz­nych ko­merč­ných spo­loč­ností.

Ka­ta­rína: Mali sme jasne za­de­fi­nové pro­dukty a vý­borne pri­pra­venú po­nuku ☺ Kli­enti, pre kto­rých sme za­čali ro­biť, zmenu kon­ceptu uče­nia už po­tre­bo­vali. Na stret­nu­tiach s nami vi­deli, čo do­stanú a po­cho­pili to. Ba­vila ich naša kre­a­ti­vita v učení.

 

Pri­niesli ste veľmi ne­všedný pro­dukt, pred­po­kla­dám, že ľu­dia boli veľmi skep­tickí. Ako sa vám po­da­rilo pre­sved­čiť ľudí, aby dô­ve­ro­vali nie­čomu ako in­ter­ne­tové kurzy?

Lu­cia: Uro­bili sme demo s e-le­ar­nin­go­vou hrou, ktorú sme ne­chá­vali vo fir­mách. A po­tom nám kli­enti vo­lali, že celá firma sa učí va­riť bá­bovku ☺ a teda, či ne­uro­bíme aj pre ich pro­dukty a značku mul­ti­me­diálne ško­le­nie v hra­vom kre­a­tív­nom štýle ☺

Ka­ta­rína: Pre skep­tic­kých kli­en­tov sme ne­za­čali ro­biť. Trend e-le­ar­ningu v rámci IT už bol vo svete veľmi vý­razný. My sme to po­su­nuli ďa­lej – k edu­kač­nému kon­tentu, napr. aj ku kur­zom, z kto­rých sa ľu­dia učia. Tvo­ríme ich spo­je­ním di­zajnu, me­to­diky a de­ve­lop­mentu. Po­va­žu­jem to za kľú­čové, ich po­u­ží­va­te­lia sa z nich učia často ná­ročné ve­do­mosti a at­rak­ti­vita do­káže zme­niť ich po­stoj z „ne­baví ma to, ale mu­sím“ na „páči sa mi to, roz­umiem tomu a chcem“.

U kli­en­tov sme na­šimi pro­jektmi zís­ka­vali silné re­fe­ren­cie a mali sme ar­gu­menty aj z dát. Kli­enti nás od­po­rú­čali ďa­lej.

Katka

Po­nú­kate kurzy aj ško­lám. Sú školy na Slo­ven­sku ot­vo­rené no­vým spô­so­bom uče­nia?

Lu­cia: Je to in­di­vi­du­álna vec kaž­dej školy a jed­not­li­vých uči­te­ľov. Nie­ktorí uči­te­lia sú ot­vo­rení a iní nie. Sú školy, ktoré stále ne­majú in­ter­net, takže e-le­ar­nin­gové kurzy ani ne­môžu po­u­ží­vať… Mi­nulý rok sme roz­behli s na­ším kli­en­tom e-le­ar­nin­gový pro­jekt na tému Deti a ar­chi­tek­túra. Náš kli­ent pô­vodne cho­dil so svo­jím tí­mom po ško­lách a pred­ná­šal de­ťom o ar­chi­tek­túre. Mo­hol ab­sol­vo­vať však len pár škôl z ka­pa­cit­ných, ča­so­vých aj fi­nanč­ných dô­vo­dov. Po­tom sa roz­ho­dol vy­skú­šať e-le­ar­ning, aby umož­nil všet­kých de­ťom a ško­lám prí­stup k pred­náške o ar­chi­tek­túre. Vznikla ap­li­ká­cia, kto­rej hlav­nou ideou je, aby si deti za­čali vší­mať bu­dovy okolo seba, vní­mali pro­stre­die, v kto­rom sa po­hy­bujú, po­znali mená vý­znam­ných ar­chi­tek­tov, ale aj po­cho­pili, čo je Ge­nius Loci☺ Do tohto pro­jektu sa za­po­jili stovky škôl z ce­lého Slo­ven­ska. Mali sme vy­ni­ka­júce ohlasy od detí aj uči­te­ľov a aj tento rok ideme v pro­jekte po­kra­čo­vať ďa­lej…Viem si pred­sta­viť e-le­ar­ningy na mnohé témy, ktoré by de­ťom uľah­čili uče­nie.

Ka­ta­rína: Školy majú málo fi­nan­cií. Ale môžu ich zís­ka­vať cez množ­stvo gran­tov, keď sa tomu ve­nujú, či už ako školy alebo sa­motní uči­te­lia cez ne­zis­kový sek­tor. Prob­lé­mom je, že ná­rodný pro­jekt elek­tro­ni­zá­cie vzde­lá­va­nia, ktorý je veľ­ko­ryso fi­nan­co­vaný z euro­fon­dov a školy ho po­u­ží­vajú, po­sky­tuje uči­te­ľom kon­tent, teda kurzy, kto­rých kva­lita je ža­lostne nízka. Je to o zmene po­stoja mi­nis­ter­stva, ale aj kon­krét­nych škôl a uči­te­ľov, uči­te­lia predsa ve­dia oveľa viac ako to, čo je v učeb­ni­ciach. Elek­tro­ni­zá­cia vzde­lá­va­nia je predsa prí­le­ži­tosť spra­viť veci inak, pri­niesť do vzde­lá­va­nia oveľa vyš­šiu kva­litu – ve­do­mosti, prí­behy, špič­kové mul­ti­mé­diá a 3D mo­dely, hry, atď.

 

Je ne­jaký roz­diel me­dzi star­šou a mlad­šou ge­ne­rá­ciou?

Lu­cia: Každý člo­vek, každá ge­ne­rá­cia má inú mi­nu­losť a mys­lím si, že je ňou čias­točne ovplyv­nená. Podľa mňa však zá­leží hlavne od na­sta­ve­nia ľudí k sú­čas­ným ve­ciam. Môj starý otec Jin­dro, bol fo­to­graf a ka­me­ra­man. Celý ži­vot vy­vo­lá­val filmy v ko­more. Po­tom si kú­pil di­gi­tálny fo­ťák a na­učil sa Pho­tos­hop vo svo­jich 72 ro­koch. Rád sa učil nové veci. ☺ Bol po­čí­tačmi a tech­ni­kou nad­šený. ☺

 

Spo­lu­pra­cu­jete s množ­stvom ľudí z rôz­nych ob­lastí. Podľa akých kri­té­rií si vy­be­ráte svo­jich spo­lu­pra­cov­ní­kov?

Ka­ta­rína: Dô­le­žité je, aby boli vý­borní v tom, čo ro­bia alebo, aby mali po­ten­ciál byť raz su­per. Na to ne­mu­sia mať roky skú­se­ností. To sa vždy rýchlo ukáže aj na ma­lých pro­jek­toch. Ochotní stále sa učiť nové veci, pra­co­vití a vy­na­lie­zaví. Mám rada di­zaj­né­rov s dob­rým vku­som. ☺

GINGERS

Veľa ľudí si mylne myslí, že spo­lu­práca dvoch žien býva veľmi kom­pli­ko­vaná. Vy však jasne po­tvr­dzu­jete, že to tak nie je. Čo si na tej dru­hej naj­viac vá­žite a mys­líte si, že vďaka tomu ste vy­tvo­rili takto úspešný biz­nis?

Lu­cia: Máme s Kat­kou silné pria­teľ­stvo, nie sme len biz­nis par­tnerky, ale aj ka­mošky. A máme aj su­per kouča ☺ Katka je pre mňa veľmi kva­litný člo­vek, je múdra, zdravo re­a­lis­tická, maká a ne­vzdá sa len tak ľahko ☺. Vá­žim si, že ma be­rie takú aká som, že aj keď ja som im­pul­zívny ta­lian, Katka sa vie nad ur­čité veci s ľah­kos­ťou po­vzniesť.

Ka­ta­rína: Na Lu­cii ob­di­vu­jem naj­viac jej kre­a­ti­vitu, od­vahu a ľah­kosť, s akou sa púšťa do vecí. Nie­len v zmysle di­zajnu a no­vých ná­pa­dov pre biz­nis, čo je v na­šej firme skôr jej ob­lasť, ale aj v zmysle jej po­stoja k ži­votu. Má ne­jaký ná­pad a jed­no­du­cho za­čne niečo ro­biť. Napr. hneď kres­liť sto­ry­bo­ard na pa­pier fi­xkami ☺ Re­špek­tuje, že som tvrdo­hlavá a veľký in­tro­vert, čo teda nie je ľahké. Vá­žim si, že mi ho­vorí veci na ro­vinu. Má šiesty zmy­sel pre di­zajn a pa­rádny zmy­sel pre hu­mor ☺

 

Spo­mí­nali ste, že by ste chceli roz­ší­riť svoj biz­nis aj do iných kra­jín, ako na­prí­klad Fran­cúz­sko. Ako chcete sú­pe­riť s už exis­tu­jú­cimi sve­to­vými e-le­ar­nin­go­vými plat­for­mami. Čo je tá pri­daná hod­nota, ktorú po­nú­kate vy?

Lu­cia: Po­nú­kame kom­plexný e-le­ar­ning☺ V na­šich pro­duk­toch strie­dame rôzne me­to­diky, in­te­rak­tívne časti, hry…Nie sme za­me­raní napr. len na vi­deo. U nás je vi­deo sú­čas­ťou šir­šieho vzde­lá­va­cieho ob­sahu. Spá­jame jed­not­livé idey a pre­tvá­rame in­for­má­cie na ve­do­mosti. Pra­cu­jeme s ta­len­to­va­nými ľuďmi z rôz­nych ob­lastí a vý­sled­kom je pro­dukt, ktorý môžu na uče­nie ľu­dia vy­uží­vať dl­ho­dobo, ke­dy­koľ­vek po­tre­bujú.

 

Škols­tvo na Slo­ven­sku je cel­kovo veľmi pre­pie­raná téma. Mladí ľu­dia rad­šej od­ídu štu­do­vať do za­hra­ni­čia, pre­tože doma ne­na­chá­dzajú správny prí­stup k vzde­lá­va­niu. Mys­líte si, že sa hýbu veci k lep­šiemu?

Lu­cia: Na Slo­ven­sku sú ši­kovní ľu­dia, ktorí sa sna­žia niečo pre zlep­še­nie škols­tva ro­biť. Rôzne ob­čian­ske zdru­že­nia, ale aj jed­not­livci či nie­ktoré sú­kromné školy, atď. Aj nie­ktoré štátne školy už ro­bia veci inak. Je to však málo. A úp­rimne, rad­šej by som išla štu­do­vať na za­hra­ničnú uni­ver­zitu. Mne naj­viac vadí prin­cíp me­mo­ro­va­nia, čiže uče­nia sa na test. Mys­lím si, že škola by mala mla­dým ľu­ďom po­môcť na­učiť sa roz­mýš­ľať, ve­dieť si utvo­riť ná­zor na veci, po­môcť roz­ví­jať ich schop­nosti. Chýba mi u nás uče­nie cez prí­behy, case stu­dies, pred­nášky s od­bor­níkmi zo za­hra­ni­čia. ☺

Ka­ta­rína: Zá­sadné veci sa ne­me­nia a ne­vní­mam ani vôľu po­li­ti­kov za­čať me­niť sys­tém, pre­tože si to vy­ža­duje ví­ziu a veľkú prácu na­vyše. Väč­šina z nich žiaľ roz­mýšľa len na 4 roky do­predu, vzde­lá­va­nie ich ne­zau­jíma. Vzde­lá­va­nie dl­ho­dobo nie je pri­ori­tou vlády, dáva naň málo pe­ňazí, po­tom stačí ta­kéto mi­nis­ter­stvo škols­tva, ob­rov­ská by­rok­ra­cia a ne­smierne množ­stvo jeho ďal­ších úra­dov. Svet sa veľmi rýchlo mení, ale u nás sa deti stále v škole väč­ši­nou učia in­for­má­cie, kto­rým síce ne­ro­zu­mejú, ne­ve­dia z nich vy­tvo­riť ce­lok a ani ich po­u­ží­vať. Ne­učia sa do­sta­točne kri­ticky mys­lieť, dis­ku­to­vať, tvo­riť. Te­ším sa z os­tro­vov po­zi­tív­nej de­viá­cie v ob­čian­skom sek­tore, sú pre mňa dô­ka­zom, že na­priek pre­káž­kam treba za­čať od seba a ma­lými ve­cami. Ale dl­ho­dobo ne­môžu sup­lo­vať rolu štátu, ktorý plytvá fi­nanč­nými a ľud­skými zdrojmi a ča­som.

produkt1

Už sa dlho po­hy­bu­jete v biz­ni­so­vom pro­stredí. Akú radu by ste dali za­čí­na­jú­cim pod­ni­ka­teľ­kám a pod­ni­ka­te­ľom?

Lu­cia: Učiť sa, stále na sebe ro­biť ☺ Ja sa rada učím na­prí­klad z prí­pa­do­vých štú­dií iných in­špi­ra­tív­nych fi­riem, štu­du­jem si, ako sa vy­ví­jajú trendy vo svete, cho­díme na works­hopy. No a ešte si ča­sto­krát ho­vo­rím niečo v tomto du­chu: Buď dis­cip­li­no­vaná a tr­pez­livá a aj keď niečo ne­vyjde, vy­jde ur­čite niečo iné☺

Ka­ta­rína: Byť od­vážny, pus­tiť sa do pod­ni­ka­nia a na­učiť sa zvlá­dať pre­kážky.

 

Máte veľmi úspešný biz­nis. Aké vý­zvy na vás ča­kajú v najb­liž­šom čase?

Lu­cia: Veľmi nás zau­jíma téma di­gi­ta­li­zá­cie vzde­lá­va­nia. Chceli by sme roz­be­hnúť pro­jekt, ktorý by mal po­môcť štu­den­tom v ich príp­rave na pri­jí­mačky na VŠ. Hľa­dáme naň in­ves­tora. Za­lo­žili sme tento rok ob­čian­ske zdru­že­nie GIN­GERS aca­demy a bu­deme sa po­kú­šať zís­kať pros­triedky aj cez granty. Dú­fam, že sa nám po­darí čo­skoro pri­niesť štu­den­tom kva­litné e-le­ar­nin­gové apky☺

Ka­ta­rína: Za­čali sme ve­no­vať aj tvorbe na­šich vlast­ných on­line kur­zov na témy mäk­kých zruč­ností. Mo­men­tálne máme v po­nuke pre­zen­tačné zruč­nosti, ma­naž­ment času a rie­še­nie prob­lé­mov. Môže si ich u nás kú­piť každý, kto sa chce v tejto ob­lasti roz­ví­jať. Na roz­voji mäk­kých zruč­ností treba ma­kať dl­ho­dobo. Napr. prob­lémy v práci rie­šime všetci stále, preto je su­per mať na webe k dis­po­zí­cii jed­no­du­ché a účinné tech­niky a prí­pa­dové štú­die. Mô­žem sa tak na­učiť rie­šiť môj ak­tu­álny prob­lém, napr. že všetko ro­bím ne­skoro, lebo ne­viem ko­le­gom po­ve­dať nie. Čo­skoro bu­deme mať ho­tový on­line shop, kde bude možné kú­piť si kurzy na pár kli­kov. Ale máme ich k dis­po­zí­cii pre zá­kaz­ní­kov už te­raz, stačí nám za­vo­lať alebo na­pí­sať ☺

 

A po­sledná otázka, po­u­ží­vate aj vy vaše e-le­ar­ningy, a ktorý je váš na­job­ľú­be­nejší?

Ka­ta­rína: Ja mám naj­rad­šej náš kurz Ako sa stať dob­rým pre­zen­tá­to­rom. Spo­lu­pra­co­vali sme na ňom so spi­so­va­te­ľom a pub­li­cis­tom Mi­cha­lom Hvo­rec­kým, on pred pub­li­kom vy­stu­puje veľa. Aj vďaka jeho skú­se­nos­tiam sme kurz spra­vili tak, že je su­per aj pre ľudí mimo kor­po­rát­neho a biz­nis sveta, napr. pre uči­te­ľov, štu­den­tov, psy­cho­ló­gov, atď.

Lu­cia: Ur­čite ako sa na­učiť upiecť Bá­bovku ☺ Aj po tých ro­koch, aj keď je už starý, stále ma baví ☺

gingers

Zdroj fo­to­gra­fií: Ar­chív Gin­gers

Pridať komentár (0)