Lucia Lalka a Katka Vala­cho­vi­čová z Gin­gers – pod­ni­ka­teľky, ktoré pri­ná­šajú nový sys­tém vzde­lá­va­nia

Veronika Horváthová / 16. októbra 2016 / Rozhovory

Roz­prá­vali sme sa s dvoma neuve­ri­teľne inšpi­ra­tív­nymi babami, Luciou Lalka a Kat­kou Vala­cho­vi­čo­vou, zakla­da­teľ­kami spo­loč­nosti Gin­gers, ktorá sa venuje tvor­bou e-lear­nin­go­vých apli­ka­cii pre školy, firmy a kaž­dého, kto sa rád vzde­láva. Diev­čatá nám poroz­prá­vali o tom, čo je naj­väčší prob­lém slo­ven­ského škols­tva a ako sa ony dve sna­žia pomôcť.

V roku 2003 ste pri­niesli na Slo­ven­sko nový kon­cept uče­nia, ľudia často pri­jí­majú zmeny veľmi ťažko. Aké boli vaše začiatky?

Lucia: Naše začiatky boli fajn ☺ Tešili sme sa, že máme vlastnú firmu a nápad, kto­rému sme verili. Naše nad­še­nie a odhod­la­nie makať nám veľmi pomohlo. A keďže trh nebol vtedy taký pre­sý­tený mul­ti­mé­diami, naše pro­dukty kli­en­tov zau­jali a rela­tívne skoro sme zís­kali zákazky od rôz­nych komerč­ných spo­loč­ností.

Kata­rína: Mali sme jasne zade­fi­nové pro­dukty a výborne pri­pra­venú ponuku ☺ Kli­enti, pre kto­rých sme začali robiť, zmenu kon­ceptu uče­nia už potre­bo­vali. Na stret­nu­tiach s nami videli, čo dostanú a pocho­pili to. Bavila ich naša kre­a­ti­vita v učení.

Pri­niesli ste veľmi nevšedný pro­dukt, pred­po­kla­dám, že ľudia boli veľmi skep­tickí. Ako sa vám poda­rilo pre­sved­čiť ľudí, aby dôve­ro­vali nie­čomu ako inter­ne­tové kurzy?

Lucia: Uro­bili sme demo s e-lear­nin­go­vou hrou, ktorú sme nechá­vali vo fir­mách. A potom nám kli­enti volali, že celá firma sa učí variť bábovku ☺ a teda, či neuro­bíme aj pre ich pro­dukty a značku mul­ti­me­diálne ško­le­nie v hra­vom kre­a­tív­nom štýle ☺

Kata­rína: Pre skep­tic­kých kli­en­tov sme neza­čali robiť. Trend e-lear­ningu v rámci IT už bol vo svete veľmi výrazný. My sme to posu­nuli ďalej – k edu­kač­nému kon­tentu, napr. aj ku kur­zom, z kto­rých sa ľudia učia. Tvo­ríme ich spo­je­ním dizajnu, meto­diky a deve­lop­mentu. Pova­žu­jem to za kľú­čové, ich pou­ží­va­te­lia sa z nich učia často náročné vedo­mosti a atrak­ti­vita dokáže zme­niť ich postoj z „nebaví ma to, ale musím“ na „páči sa mi to, roz­umiem tomu a chcem“.

U kli­en­tov sme našimi pro­jektmi zís­ka­vali silné refe­ren­cie a mali sme argu­menty aj z dát. Kli­enti nás odpo­rú­čali ďalej.

Katka

Ponú­kate kurzy aj ško­lám. Sú školy na Slo­ven­sku otvo­rené novým spô­so­bom uče­nia?

Lucia: Je to indi­vi­du­álna vec kaž­dej školy a jed­not­li­vých uči­te­ľov. Nie­ktorí uči­te­lia sú otvo­rení a iní nie. Sú školy, ktoré stále nemajú inter­net, takže e-lear­nin­gové kurzy ani nemôžu pou­ží­vať… Minulý rok sme roz­behli s naším kli­en­tom e-lear­nin­gový pro­jekt na tému Deti a archi­tek­túra. Náš kli­ent pôvodne cho­dil so svo­jím tímom po ško­lách a pred­ná­šal deťom o archi­tek­túre. Mohol absol­vo­vať však len pár škôl z kapa­cit­ných, časo­vých aj finanč­ných dôvo­dov. Potom sa roz­ho­dol vyskú­šať e-lear­ning, aby umož­nil všet­kých deťom a ško­lám prí­stup k pred­náške o archi­tek­túre. Vznikla apli­ká­cia, kto­rej hlav­nou ideou je, aby si deti začali vší­mať budovy okolo seba, vní­mali pro­stre­die, v kto­rom sa pohy­bujú, poznali mená význam­ných archi­tek­tov, ale aj pocho­pili, čo je Genius Loci☺ Do tohto pro­jektu sa zapo­jili stovky škôl z celého Slo­ven­ska. Mali sme vyni­ka­júce ohlasy od detí aj uči­te­ľov a aj tento rok ideme v pro­jekte pokra­čo­vať ďalej…Viem si pred­sta­viť e-lear­ningy na mnohé témy, ktoré by deťom uľah­čili uče­nie.

Kata­rína: Školy majú málo finan­cií. Ale môžu ich zís­ka­vať cez množ­stvo gran­tov, keď sa tomu venujú, či už ako školy alebo samotní uči­te­lia cez nezis­kový sek­tor. Prob­lé­mom je, že národný pro­jekt elek­tro­ni­zá­cie vzde­lá­va­nia, ktorý je veľ­ko­ryso finan­co­vaný z euro­fon­dov a školy ho pou­ží­vajú, posky­tuje uči­te­ľom kon­tent, teda kurzy, kto­rých kva­lita je žalostne nízka. Je to o zmene postoja minis­ter­stva, ale aj kon­krét­nych škôl a uči­te­ľov, uči­te­lia predsa vedia oveľa viac ako to, čo je v učeb­ni­ciach. Elek­tro­ni­zá­cia vzde­lá­va­nia je predsa prí­le­ži­tosť spra­viť veci inak, pri­niesť do vzde­lá­va­nia oveľa vyš­šiu kva­litu – vedo­mosti, prí­behy, špič­kové mul­ti­mé­diá a 3D modely, hry, atď.

Je nejaký roz­diel medzi star­šou a mlad­šou gene­rá­ciou?

Lucia: Každý člo­vek, každá gene­rá­cia má inú minu­losť a mys­lím si, že je ňou čias­točne ovplyv­nená. Podľa mňa však záleží hlavne od nasta­ve­nia ľudí k súčas­ným veciam. Môj starý otec Jin­dro, bol foto­graf a kame­ra­man. Celý život vyvo­lá­val filmy v komore. Potom si kúpil digi­tálny foťák a naučil sa Pho­tos­hop vo svo­jich 72 rokoch. Rád sa učil nové veci. ☺ Bol počí­tačmi a tech­ni­kou nad­šený. ☺

Spo­lu­pra­cu­jete s množ­stvom ľudí z rôz­nych oblastí. Podľa akých kri­té­rií si vybe­ráte svo­jich spo­lu­pra­cov­ní­kov?

Kata­rína: Dôle­žité je, aby boli výborní v tom, čo robia alebo, aby mali poten­ciál byť raz super. Na to nemu­sia mať roky skú­se­ností. To sa vždy rýchlo ukáže aj na malých pro­jek­toch. Ochotní stále sa učiť nové veci, pra­co­vití a vyna­lie­zaví. Mám rada dizaj­né­rov s dob­rým vku­som. ☺

GINGERS

Veľa ľudí si mylne myslí, že spo­lu­práca dvoch žien býva veľmi kom­pli­ko­vaná. Vy však jasne potvr­dzu­jete, že to tak nie je. Čo si na tej dru­hej naj­viac vážite a mys­líte si, že vďaka tomu ste vytvo­rili takto úspešný biz­nis?

Lucia: Máme s Kat­kou silné pria­teľ­stvo, nie sme len biz­nis par­tnerky, ale aj kamošky. A máme aj super kouča ☺ Katka je pre mňa veľmi kva­litný člo­vek, je múdra, zdravo rea­lis­tická, maká a nevzdá sa len tak ľahko ☺. Vážim si, že ma berie takú aká som, že aj keď ja som impul­zívny talian, Katka sa vie nad určité veci s ľah­kos­ťou povzniesť.

Kata­rína: Na Lucii obdi­vu­jem naj­viac jej kre­a­ti­vitu, odvahu a ľah­kosť, s akou sa púšťa do vecí. Nie­len v zmysle dizajnu a nových nápa­dov pre biz­nis, čo je v našej firme skôr jej oblasť, ale aj v zmysle jej postoja k životu. Má nejaký nápad a jed­no­du­cho začne niečo robiť. Napr. hneď kres­liť sto­ry­bo­ard na papier fixkami ☺ Rešpek­tuje, že som tvrdo­hlavá a veľký intro­vert, čo teda nie je ľahké. Vážim si, že mi hovorí veci na rovinu. Má šiesty zmy­sel pre dizajn a parádny zmy­sel pre humor ☺

Spo­mí­nali ste, že by ste chceli roz­ší­riť svoj biz­nis aj do iných kra­jín, ako naprí­klad Fran­cúz­sko. Ako chcete súpe­riť s už exis­tu­jú­cimi sve­to­vými e-lear­nin­go­vými plat­for­mami. Čo je tá pri­daná hod­nota, ktorú ponú­kate vy?

Lucia: Ponú­kame kom­plexný e-lear­ning☺ V našich pro­duk­toch strie­dame rôzne meto­diky, inte­rak­tívne časti, hry…Nie sme zame­raní napr. len na video. U nás je video súčas­ťou šir­šieho vzde­lá­va­cieho obsahu. Spá­jame jed­not­livé idey a pre­tvá­rame infor­má­cie na vedo­mosti. Pra­cu­jeme s talen­to­va­nými ľuďmi z rôz­nych oblastí a výsled­kom je pro­dukt, ktorý môžu na uče­nie ľudia využí­vať dlho­dobo, kedy­koľ­vek potre­bujú.

Škols­tvo na Slo­ven­sku je cel­kovo veľmi pre­pie­raná téma. Mladí ľudia rad­šej odídu štu­do­vať do zahra­ni­čia, pre­tože doma nena­chá­dzajú správny prí­stup k vzde­lá­va­niu. Mys­líte si, že sa hýbu veci k lep­šiemu?

Lucia: Na Slo­ven­sku sú šikovní ľudia, ktorí sa sna­žia niečo pre zlep­še­nie škols­tva robiť. Rôzne občian­ske zdru­že­nia, ale aj jed­not­livci či nie­ktoré súkromné školy, atď. Aj nie­ktoré štátne školy už robia veci inak. Je to však málo. A úprimne, rad­šej by som išla štu­do­vať na zahra­ničnú uni­ver­zitu. Mne naj­viac vadí prin­cíp memo­ro­va­nia, čiže uče­nia sa na test. Mys­lím si, že škola by mala mla­dým ľuďom pomôcť naučiť sa roz­mýš­ľať, vedieť si utvo­riť názor na veci, pomôcť roz­ví­jať ich schop­nosti. Chýba mi u nás uče­nie cez prí­behy, case stu­dies, pred­nášky s odbor­níkmi zo zahra­ni­čia. ☺

Kata­rína: Zásadné veci sa neme­nia a nevní­mam ani vôľu poli­ti­kov začať meniť sys­tém, pre­tože si to vyža­duje víziu a veľkú prácu navyše. Väč­šina z nich žiaľ roz­mýšľa len na 4 roky dopredu, vzde­lá­va­nie ich nezau­jíma. Vzde­lá­va­nie dlho­dobo nie je pri­ori­tou vlády, dáva naň málo peňazí, potom stačí takéto minis­ter­stvo škols­tva, obrov­ská byrok­ra­cia a nesmierne množ­stvo jeho ďal­ších úra­dov. Svet sa veľmi rýchlo mení, ale u nás sa deti stále v škole väč­ši­nou učia infor­má­cie, kto­rým síce nero­zu­mejú, neve­dia z nich vytvo­riť celok a ani ich pou­ží­vať. Neučia sa dosta­točne kri­ticky mys­lieť, dis­ku­to­vať, tvo­riť. Teším sa z ostro­vov pozi­tív­nej deviá­cie v občian­skom sek­tore, sú pre mňa dôka­zom, že napriek pre­káž­kam treba začať od seba a malými vecami. Ale dlho­dobo nemôžu sup­lo­vať rolu štátu, ktorý plytvá finanč­nými a ľud­skými zdrojmi a časom.

produkt1

Už sa dlho pohy­bu­jete v biz­ni­so­vom pro­stredí. Akú radu by ste dali začí­na­jú­cim pod­ni­ka­teľ­kám a pod­ni­ka­te­ľom?

Lucia: Učiť sa, stále na sebe robiť ☺ Ja sa rada učím naprí­klad z prí­pa­do­vých štú­dií iných inšpi­ra­tív­nych firiem, štu­du­jem si, ako sa vyví­jajú trendy vo svete, cho­díme na works­hopy. No a ešte si často­krát hovo­rím niečo v tomto duchu: Buď dis­cip­li­no­vaná a trpez­livá a aj keď niečo nevyjde, vyjde určite niečo iné☺

Kata­rína: Byť odvážny, pus­tiť sa do pod­ni­ka­nia a naučiť sa zvlá­dať pre­kážky.

Máte veľmi úspešný biz­nis. Aké výzvy na vás čakajú v najb­liž­šom čase?

Lucia: Veľmi nás zau­jíma téma digi­ta­li­zá­cie vzde­lá­va­nia. Chceli by sme roz­be­hnúť pro­jekt, ktorý by mal pomôcť štu­den­tom v ich príp­rave na pri­jí­mačky na VŠ. Hľa­dáme naň inves­tora. Zalo­žili sme tento rok občian­ske zdru­že­nie GIN­GERS aca­demy a budeme sa pokú­šať zís­kať pros­triedky aj cez granty. Dúfam, že sa nám podarí čoskoro pri­niesť štu­den­tom kva­litné e-lear­nin­gové apky☺

Kata­rína: Začali sme veno­vať aj tvorbe našich vlast­ných online kur­zov na témy mäk­kých zruč­ností. Momen­tálne máme v ponuke pre­zen­tačné zruč­nosti, manaž­ment času a rie­še­nie prob­lé­mov. Môže si ich u nás kúpiť každý, kto sa chce v tejto oblasti roz­ví­jať. Na roz­voji mäk­kých zruč­ností treba makať dlho­dobo. Napr. prob­lémy v práci rie­šime všetci stále, preto je super mať na webe k dis­po­zí­cii jed­no­du­ché a účinné tech­niky a prí­pa­dové štú­die. Môžem sa tak naučiť rie­šiť môj aktu­álny prob­lém, napr. že všetko robím neskoro, lebo neviem kole­gom pove­dať nie. Čoskoro budeme mať hotový online shop, kde bude možné kúpiť si kurzy na pár kli­kov. Ale máme ich k dis­po­zí­cii pre zákaz­ní­kov už teraz, stačí nám zavo­lať alebo napí­sať ☺

A posledná otázka, pou­ží­vate aj vy vaše e-lear­ningy, a ktorý je váš najob­ľú­be­nejší?

Kata­rína: Ja mám naj­rad­šej náš kurz Ako sa stať dob­rým pre­zen­tá­to­rom. Spo­lu­pra­co­vali sme na ňom so spi­so­va­te­ľom a pub­li­cis­tom Micha­lom Hvo­rec­kým, on pred pub­li­kom vystu­puje veľa. Aj vďaka jeho skú­se­nos­tiam sme kurz spra­vili tak, že je super aj pre ľudí mimo kor­po­rát­neho a biz­nis sveta, napr. pre uči­te­ľov, štu­den­tov, psy­cho­ló­gov, atď.

Lucia: Určite ako sa naučiť upiecť Bábovku ☺ Aj po tých rokoch, aj keď je už starý, stále ma baví ☺

gingers

Zdroj foto­gra­fií: Archív Gin­gers

Pridať komentár (0)