Ľudia, kto­rí neus­tá­le opra­vu­jú iným gra­ma­ti­ku sú pod­ľa ved­cov podiv­ní

Katarína Zelinková / 20. júna 2017 / Zaujímavosti

zdroj: marandarussell.com/jordanstacy.deviantart.com

Zamys­lel si sa nie­ke­dy nad tým, pre­čo nie­kto­rí ľudia cítia neus­tá­lu potre­bu opra­vo­vať všet­kým gra­ma­ti­ku?

Občas sa zdá, že inter­net je plný odbor­ní­kov na všet­ko. Všet­ci títo múd­ri, vzde­la­ní a roz­hľa­de­ní ľudia ako­si nema­jú nič dôle­ži­tej­šie na prá­ci, než pou­čo­vať ostat­ných. Samos­tat­nú kate­gó­riu v tom­to prí­pa­de tvo­ria ľudia, kto­rí sú zvlášť cit­li­ví na gra­ma­ti­ku, inak zná­mi aj ako gram­mar nazi. V ich sve­te aj oby­čaj­ný pre­klep ale­bo gra­ma­tic­ká chy­ba zna­me­ná ces­tu do pekiel. A keď­že je to taká váž­na vec, samoz­rej­me sa cítia povin­ní kaž­dé­ho opra­vo­vať a napo­mí­nať. Pre­to sú nesláv­ne zná­mi ako več­ní vyrý­va­či a naj­nov­šia štú­dia dokon­ca doka­zu­je, že ani v sku­toč­nom živo­te to taký­to ľudia nema­jú jed­no­du­ché.

Zdroj: pixabay.com

Výskum­ní­ci na uni­ver­zi­te v Michi­ga­ne pod vede­ním Julia Bolan­da sa roz­hod­li zis­tiť, či osob­nost­né rysy majú vplyv na inter­pre­tá­ciu jazy­ka. Výsku­mu sa zúčast­ni­lo 83 dob­ro­voľ­ní­kov, kto­rí si mali pre­čí­tať odpo­ve­de na inze­rát o hľa­da­ní spo­lu­bý­va­jú­ce­ho. E-mai­ly od poten­ciál­nych spo­lu­bý­va­jú­cich boli buď gra­ma­tic­ky bez­chyb­né, ale­bo obsa­ho­va­li rôz­ne pre­kle­py a gra­ma­tic­ké chy­by, ako naprí­klad teh namies­to the ale­bo its namies­to it´s.

Násled­ne mali dob­ro­voľ­ní­ci ohod­no­tiť auto­rov spo­mí­na­ných e-mai­lov pod­ľa via­ce­rých atri­bú­tov, ako naprí­klad inte­li­gen­cia, pria­teľ­skosť a tak­tiež mali odhad­núť, či by títo ľudia boli dob­rí spo­lu­bý­va­jú­ci. Dob­ro­voľ­ní­ci tak­tiež mali uviesť, či v e-mai­loch zare­gis­tro­va­li gra­ma­tic­ké chy­by a ako veľ­mi im pre­ká­ža­li. V záve­re tes­tu absol­vo­va­li psy­cho­lo­gic­ký test Veľ­ká päť­ka, zná­my aj ako dotaz­ník NEO, kto­rý slú­ži na popí­sa­nie osob­nos­ti člo­ve­ka.

Zdroj: pexels.com

Výsled­ky výsku­mu pre­uká­za­li, že kaž­dý z účast­ní­kov ohod­no­til hor­šie tých fik­tív­nych spo­lu­bý­va­jú­cich, kto­rí robi­li čas­té gra­ma­tic­ké chy­by. Účast­ní­ci, kto­rí boli pod­ľa psy­cho­lo­gic­ké­ho tes­tu intro­ver­tnej­ší však fik­tív­nych spo­lu­bý­va­jú­cich hod­no­ti­li ove­ľa prí­snej­šie, zatiaľ čo extro­ver­ti gra­ma­tic­ké chy­by v e-mai­loch nepo­va­žo­va­li za zásad­nú vec. Účast­ní­ci, kto­rí boli pod­ľa osob­nost­né­ho tes­tu sve­do­mi­tí, ale menej otvo­re­ní, boli na gra­ma­tic­ké chy­by zvlášť cit­li­ví. Naj­zau­jí­ma­vej­ší však boli účast­ní­ci, kto­rí v osob­nost­nom tes­te pre­uká­za­li uzav­re­tej­šiu a menej komu­ni­ka­tív­nu pova­hu. Prá­ve tie­to typy osob­nos­tí boli pod­ľa výsled­kov výsku­mu z gra­ma­tic­kých chýb vyto­če­ní a frus­tro­va­ní.

Zdroj: pexels.com

Výskum­ní­ci tak­tiež zis­ti­li, že pri tých­to hod­no­te­niach vek ale­bo vzde­la­nie neh­ra­jú rolu, zásad­ný je typ osob­nos­ti. Tre­ba však podot­knúť, že pre upres­ne­nie a ove­re­nie tých­to výsled­kov je potreb­né usku­toč­niť ešte via­ce­ro výsku­mov. S isto­tou však môže­me pove­dať, že sme o krok bliž­šie k odha­le­niu záha­dy tajom­ných a neprí­jem­ných tvo­rov, zva­ných gram­mar nazis.

Zdro­jo­vý člá­nok: sciencealert.com

Pridať komentár (0)