Lukáš Horák — prog­ra­mo­vať začal na stred­nej škole, dnes vedie digi­tálnu agen­túru sve­to­vej úrovne

Nikola Brehová / 11. november 2016 / Rozhovory

Zlaté slo­ven­ské ručičky. Digi­tálna agen­túra sve­to­vého for­mátu vzni­kala v čase, keď jej CEO nemal ani matu­ritu. Zoznám sa s Luká­šom Horá­kom.

Ahoj, Lukáš. Väč­šina stre­doš­ko­lá­kov rieši, kam pôjdu na párty, maxi­málne nejaké bri­gády, málo­kedy niečo navyše. Viem, že ty si mal v tomto období iné záujmy. Povieš nám, čomu si sa veno­val na stred­nej škole?

Ahoj. V prvom roč­níku na stred­nej škole ma zau­jala tvorba web­strá­nok. Najprv to bolo len expe­ri­men­to­va­nie, ale veľmi rýchlo ma to úplne pohl­tilo. Po pár mesia­coch som vytvo­ril prvé web­stránky pre rodin­ných zná­mych. Poma­ličky pri­bú­dali aj prví kli­enti, a tak môj koní­ček pre­rás­tol do práce.

Samoz­rejme, aj ja som sa cho­dil zabá­vať s kama­rátmi. Nebolo to však tak často, kedže som sa sna­žil každú voľnú sekundu zdo­ko­na­lo­vať v tvorbe web­strá­nok. Okrem toho som sa súťažne veno­val bojo­vým špor­tom, takže som mal čas dobre vypl­nený.

Zalo­žiť v tomto veku digi­tálnu agen­túru nie je hračka. Ako agen­túra vzni­kala?

Môj mladý vek býval v začiat­koch kom­pli­ká­ciou najmä pri stret­nu­tiach s kli­entmi. Už počas stred­nej školy som pra­co­val z bytu mojich rodi­čov na pro­jek­toch pre spo­loč­nosti s tísí­cami zamest­nan­cov a moje návrhy som pre­zen­to­val väč­ši­nou priamo maji­te­ľom. Cha­lan v tenis­kách, ktorý ešte ani neza­ras­tal, logicky mohol pôso­biť na 50-roč­ného skú­se­ného mana­žéra s hodin­kami za milión korún trošku nedô­ve­ry­hodne. Našťas­tie, pred­sudky väč­ši­nou zmizli ihneď po odpre­zen­to­vaní prvých návrhov alebo pre­doš­lých prác.

luky

Agen­túra začala vzni­kať pri­ro­dzene. Kedže som na začiatku zastre­šo­val dizajn, prog­ra­mo­va­nie a komu­ni­ká­ciu s kli­entmi, potre­bo­val som čoskoro z kapa­cit­ných dôvo­dov výpo­moc. Okrem toho som si uve­do­mil, že nemô­žem byť expert vo všet­kých oblas­tiach. Pri­ro­dzene som si začal hľa­dať kole­gov a začala sa for­mo­vať malý tím.

Neskôr sme sa dali dokopy s bra­tom Matú­šom, ktorý pomá­hal zís­ka­vať nových kli­en­tov, ale hlavne sa veno­val spro­stred­ko­va­niu tlače, reklam­ným pred­me­tom a off­line mar­ke­tingu. Kli­enti mali záu­jem aj o ďal­šie služby ako online mar­ke­ting, SEO opti­ma­li­zá­cia či mar­ke­ting pre sociálne siete. Tak sa naše služby stále roz­ši­ro­vali a určitú dobu sme sa for­mo­vali na reklamnú agen­túru.

Čím sa PLAT­FORM odli­šuje od ostat­ných digi­tál­nych agen­túr?

Z reklam­nej agen­túry sme sa zme­nili časom na digi­tálnu agen­túru. Dnes sme však dizaj­novo-orien­to­vaná agen­túra. Roz­hodli sme sa, že sa budeme špe­cia­li­zo­vať na to, čo robíme naj­lep­šie, dizajn soft­véru a webu. Nie však iba na tú este­tickú časť. Digi­tálny svet sa za posledné roky výrazne zme­nil. Medzi­ča­som pri­budli stovky agen­túr a peknú web­stránku či mobilnú apli­ká­ciu vám už urobí tak­mer kto­koľ­vek. My zvy­šu­jeme spo­loč­nos­tiam pro­stred­níc­tvom dizajnu zisky.

Nie je dôle­žité ako vaša web­stránka alebo mobilná apli­ká­cia vyzerá, ak ju ľudia neve­dia pou­ží­vať. Veľmi našu prácu vysti­huje výrok Steva Jobsa: “Dizajn nie je len to, ako niečo vyzerá. Dizajn je to, ako to fun­guje.” To však nie je všetko. Naše dizajny sú silne zame­rané na pou­ží­va­te­ľov (tzv. UX dizajn), apli­ku­jeme ove­rené pro­duk­tové stra­té­gie, meriame a vyhod­no­cu­jeme rôzne dáta, využí­vame dizaj­nové prin­cípy najús­peš­nej­ších tech­no­lo­gic­kých star­tu­pov, zame­ria­vame sa na zvy­šo­va­nie kon­ver­zie a množ­stvo iných vecí. Jed­no­du­cho pove­dané, vytvá­rame atrak­tívne web­stránky a mobilné apli­ká­cie, ktoré pri­ná­šajú hma­ta­teľné a ľahko kvan­ti­fi­ko­va­teľné výsledky pre biz­nis.

Všetko potre­buje svoj čas a tvrdú prácu. Kto boli prví kli­enti PLAT­FORM? A aké služby im posky­to­valo?

Máš úplnú pravdu. Bola to naozaj drina a nemys­lím, že sme si pomohli jedi­nou skrat­kou. Všetko bola len kva­litná a tvrdá práca. Výho­dou bolo, že práca nás veľmi bavila, a preto to bolo prav­de­po­dobne o niečo ľahšie.Prví kli­enti boli pre­važne malé lokálne pod­niky a pro­jekty sme robili za sym­bo­lickú odmenu. Hlav­nou služ­bou bol, dnes už pre mňa trošku smiešny výraz – web dizajn.

Pra­co­val si na pro­jek­toch pre spo­loč­nosti, ktoré sú na Slo­ven­sku dosť známe, ako naprí­klad Avon, TAT­RA­VA­GÓNKA, Euro­vea, Graf­ton, Hen­kel, BMW, Penta Inves­tment, … Ako sa ti poda­rilo zís­kať do port­fó­lia takéto značky?

Vždy sme sa zame­ria­vali na kva­litu a sna­žili sa dosiah­nuť naj­lepší možný výsle­dok. Veľmi často sa za kva­lit­ným výsled­kom skrý­vali stovky neza­pla­te­ných hodín navyše, práca do nesko­rých noč­ných hodín a tak­mer žiadny sociálny život. Bral som to ako inves­tí­ciu do budúcna. Ved­ľaj­ším efek­tom boli spo­kojní kli­enti, ktorí naše služby odpo­rú­čali ďalej. Nebolo to však len líza­nie medu. Nie­kedy sme kli­en­tov nedo­ká­zali uspo­ko­jiť. Nie­kedy sme zle odhadli nároč­nosť pro­jektu. Nie­kedy nás z hry nefé­rovo odstrá­nili väč­šie agen­túry. Bol to pro­ces uče­nia sa na vlast­ných chy­bách.

Dnes je pre nás 100% spo­koj­nosť kli­enta tá naj­dô­le­ži­tej­šia met­rika úspe­chu a základ všet­kého, čo robíme. Spo­koj­nosť kli­en­tov zis­ťu­jeme pro­stred­níc­tvom Net Pro­mo­ter Score (NPS). Jed­no­du­cho sa kaž­dého kli­enta pýtame, či by nás odpo­ru­čil zná­memu. Za posledné 3 roky sme nedos­tali iné hod­no­te­nie ako 10/10, čo je logicky naj­vyš­šie možné skóre. To nás naozaj napĺňa.

Všimla som si, že máte web­stránku iba v anglič­tine. Aký je za tým zámer? Mys­lel si glo­bálne už od začiatku?

Nesmierne ma inšpi­ro­vali pop­redné zahra­ničné agen­túry ako 2ad­van­ced alebo Fan­tasy Inte­rac­tive. Ich pro­jekty som sle­do­val denne a sní­val som o tom, že raz budem robiť web­stránky pre rov­na­kých kli­en­tov a na rov­na­kej úrovni. Mojim snom bolo jed­ného dňa vybu­do­vať podobnú agen­túru nie­kde v USA.Dnes, o pár rokov neskôr, náj­dete obe tieto agen­túry v liste našich kli­en­tov. Do Fan­tasy Inte­rac­tive cho­dia osobne naši dizaj­néri vypo­má­hať a spo­lu­pra­cu­jeme na množ­stve pro­jek­tov.

luky1

Máme malú pobočku v San Fran­ciscu, kde pra­vi­delne ces­tu­jeme a pre 99% našich kli­en­tov je anglič­tina mate­rin­ským jazy­kom. Mys­lím, že so strán­kou v slo­ven­skom jazyku by sme veľmi nepo­cho­dili :)

Takže PLAT­FORM začalo rásť a budo­vať si meno aj v USA. Kto pat­ril k prvým kli­en­tom?

Neviem, či to bol zázrak alebo to tak proste malo byť, ale prvým ofi­ciál­nym kli­en­tom bola práve jedna z mojich najob­ľú­be­nej­ších agen­túr – 2ad­van­ced. Spo­ločne sme dizaj­no­vali jednu z naj­po­pu­lár­nej­ších ame­ric­kých hier – Hot Whe­els, web­stránku mul­ti­mi­liar­do­vej spo­loč­nosti – Sky­works, web­stránku japon­skej Toy­ota Motors alebo jednu z naj­lep­šie zará­ba­jú­cich hier – Puzzle & Dra­gons. Mys­lím, že to bol cel­kom pekný štart na novom trhu.

luky2

Viem, že ste vyhrali veľmi pre­stížne a vážené oce­ne­nia v odvetví. Musí to byť per­fektný pocit. Ako tieto ceny vní­mate?

Oce­ne­nia sú dôle­ži­tou súčas­ťou nášho prie­myslu. Poda­rilo sa nám vyhrať tie naj­reš­pek­to­va­nej­šie oce­ne­nia na svete vrá­tane The FWA, Webby Awards, Awwwards, W3 Award a desiatky iných.

Dnes už tieto oce­ne­nia pre nás nie sú veľmi zau­jí­mavé. Mys­lím, že sme z nich vyrástli. Naj­väč­ším oce­ne­ním, ktoré môžeme zís­kať, je zlep­še­nie biz­nisu nášho kli­enta. Žiadny roz­hodca nedo­káže posú­diť opod­stat­ne­nie a úspech web­stránky či mobil­nej apli­ká­cie lep­šie ako jej samotný pou­ží­va­teľ. Pre­hnané kre­a­tívne web­stránky nepri­ná­šajú väč­ši­nou žiadnu hod­notu.

luky3

Aj keď v PLAT­FORM neus­tále expe­ri­men­tu­jeme s novými postupmi a naše práce sú inšpi­rá­ciou pre tisíce dizaj­né­rov z celého sveta, sna­žíme sa vždy nájsť rov­no­váhu medzi kre­a­tív­nym a účel­ným dizaj­nom.

Aký význam majú pre teba ceny, ktoré sa ude­ľujú na Slo­ven­sku?

Bez urážky, ale pre vyš­šie spo­me­nuté dôvody abso­lútne žiadny.

Makáš, sna­žíš sa, ale aj tak sa s roz­be­hom vlast­ného pod­ni­ka­nia spája milión prob­lé­mov a kom­pli­ká­cií. Čo patrí k naj­ná­roč­nej­ším bott­le­nec­kom, na ktoré ste nara­zili na Slo­ven­sku a v zahra­ničí. Ako ste ich pre­ko­ná­vali?

Na Slo­ven­sku to bola najmä zlá pla­tobná dis­cip­lína kli­en­tov. Veľmi často nám kli­enti neza­pla­tili za dodané služby načas a nie­kedy neza­pla­tili vôbec. Pri našom nefun­gu­jú­com súd­nic­tve ani nemalo zmy­sel míňať ener­giu a čas na vymá­ha­nie pohľa­dá­vok.

Dnes nezač­neme pra­co­vať na pro­jekte bez 50% zálohy (nie­kedy aj 100%). Okrem toho máme platby navia­zané na doda­nie malých cel­kov pro­jektu. Ak kli­ent niečo neza­platí, práca na pro­jekte väč­ši­nou nepok­ra­čuje. To úzko súvisí s našim pro­ce­som. Je to však iba jeden z množ­stva detai­lov, ktoré sme časom zakom­po­no­vali do nášho pro­cesu.

V zahra­ničí sme museli naprí­klad úplne inak nasta­viť naše pred­pro­dukčné pro­cesy. Tam, naopak, nie je tak­mer žiadny prob­lém s pla­tob­nou dis­cip­lí­nou. Ďalej to boli prob­lémy pri komu­ni­ká­cii, ktorú sme museli tiež nasta­viť inak, kedže sú naši kli­enti vzdia­lení od našej kan­ce­lá­rie tisíce kilo­met­rov. Kli­enti v San Fran­ciscu vstá­vajú o 18:00 nášho času. Kli­enti z Aus­trá­lie sú naopak k dis­po­zí­cii iba v sko­rých ran­ných hodi­nách.

Prob­lé­mov pri pod­ni­kaní je nespo­četne veľa. Každý deň vzni­kajú nové prob­lémy a učíme sa, ako sa im pri ďal­šom pro­jekte vyhnúť. Potre­bo­val by som na to oveľa viac pries­toru, aby som mohol všetky vyme­no­vať. Treba vydr­žať. Naj­ľah­šie je vzdať sa.

luky4

Pre akých kli­en­tov pra­cu­jete dnes?

Digi­tálna hudobná služba Spo­tify, letecká spo­loč­nosť Aruba Air­li­nes, ame­rický Hewlett-Pac­kard, desiatky pro­jek­tov pre naj­väč­šieho vývo­jára mobil­ných apli­ká­cii na svete – Apps­ter, agen­túra roka v USA — BBDO San Fran­cisco, neme­no­vaná tele­ko­mu­ni­kačná spo­loč­nosť z Číny, popu­lárna agen­túra Fan­tasy Inte­rac­tive alebo desiatky zau­jí­ma­vých star­tu­pov z USA, UK či Aus­trá­lie. Je to taký mix top agen­túr, sve­tovo-reno­mo­va­ných zna­čiek a začí­na­jú­cich star­tu­pov.

Na Slo­ven­sku je to naprí­klad jedná z vedú­cich bánk a zopár ino­va­tív­nych star­tu­pov, ako napr. Firmaren.sk alebo Slo­ven­ská Alian­cia pre Inter­ne­tovú Eko­no­miku (SAPIE)

Opíš nám, pro­sím ťa, ako pre­bieha práca digi­tál­nej agen­túry od prvého kon­taktu s kli­en­tom až po výstup.

Postup sa mierne líši od povahy kli­enta, ale pokú­sim sa to stručne zhr­núť. Asi sa nevyh­neme odbor­ným náz­vom.

Začí­name kom­plex­ným pocho­pe­ním biz­nis modelu kli­enta a vypra­co­va­ním Lean Can­vas (moderný biz­nis plán). Iba pri dôklad­nom poro­zu­mení celého kon­ceptu môžeme navr­hnúť výrazne vylep­še­nia. Ide­álne, ak vytvá­rame následne špe­ci­fi­ká­ciu spolu s kli­en­tom.

Následne začí­name pra­co­vať na pro­duk­to­vej stra­té­gii, vylep­šení con­ver­sion fun­nel-u a obsa­ho­vej stra­té­gie, ktorú odpre­zun­te­jeme pomo­cou UX Flo­wcharts a High-Fide­lity Wiref­ra­mes.

luky5luky6

Ďalší krok je vypra­co­va­nie vizu­ál­neho dizajnu (look & feel), kde sa okrem farieb, písma či gra­fic­kých ele­men­tov silne sústre­díme aj na mikro-inte­rak­cie. Keď je cel­kový vzhľad schvá­lený, tak pokra­ču­jeme s vytvá­ra­ním dizaj­no­vého sys­tému (design fra­me­work), aby boli všetky sek­cie a gra­fické ele­menty kon­zis­tentné.

luky7

Ako­náhle máme hotové naj­dô­le­ži­tej­šie sek­cie, začí­name prog­ra­mo­vať. Kli­ent si tak môže často už po 3 týžd­ňoch doslovne vyskú­šať prvé časti svo­jej web­stránky alebo mobil­nej apli­ká­cie.

Súbežne pro­du­ku­jeme ďal­ších čas­tiach pro­jektu v týž­dňo­vých inter­va­loch.

Po dokon­čení tzv. mini­malne živo­ta­schop­ného pro­duktu (mini­mum viable pro­duct — MVP) pro­jekt spúš­ťame a začí­name merať a vyhod­no­co­vať prvé dáta.

Nie je ničím výni­moč­ným, že práca končí odo­vzda­ním pro­jektu. Platí to aj u vás? Kde končí záu­jem o kli­enta?

Práve naopak. Nefun­gu­jeme týmto zasta­ra­lým spô­so­bom. Štan­dar­dom v našom odvetví je vyví­jať soft­vér izo­lo­vane pol roka, a potom ho prvý­krát uká­zať kli­en­tovi. My väč­šie pro­jekty roz­de­ľu­jeme do malých funkč­ných cel­kov a spúš­ťame ich po čas­tiach. To nám umož­ňuje zís­kať okam­žite nesmierne dôle­žitú spätnú väzbu od reál­nych zákaz­ní­kov.

Je pravda, že spus­te­nie väč­šej časti pro­jektu je dôle­žitý miľ­ník, ale je to len začia­tok ďal­šej fázy. Po spus­tení začí­name merať a vyhod­no­co­vať úspeš­nosť jed­not­li­vých návrhov. Od toho sa vyví­jajú ďal­šie kroky. Je hlúpe, ak si nie­kto myslí, že dokáže odhad­núť sprá­va­nie sa cie­ľo­vej sku­piny a trhu mesiace dopredu.

Koľko ľudí pra­cuje v PLAT­FORM a na základe akých kri­té­rií si vybe­ráš kole­gov? Pod­po­ru­ješ čisto slo­ven­ské talenty alebo máš aj zahra­nič­ných odbor­ní­kov?

Sna­žíme sa zacho­vať malý tím, aby sme boli dosta­točne fle­xi­bilní. Naše pro­cesy nám umož­ňujú pro­du­ko­vať veľké množ­stvo kva­lit­nej práce, a tak si na Slo­ven­sku vysta­číme s tímom pri­bližne dvad­sia­tich ľudí. Poma­ličky však nabe­ráme nových kole­gov a prav­de­po­dobne čoskoro otvo­ríme novú pobočku, ide­álne samos­tatne fun­gu­júci jed­notku o poscho­die niž­šie.

luky8

V San Fran­ciscu je tím oveľa menší a neplá­nu­jeme ho v blíz­kej budúc­nosti zväč­šo­vať.

luky9

Našim cie­ľom je využí­vať pri­márne slo­ven­ské a české talenty. Trošku sa začí­name roz­hlia­dať aj mimo tohto úze­mia, ale k tomu nás núti zvy­šu­júci sa záu­jem kli­en­tov. Naj­dô­le­ži­tej­ším kri­té­riom je vysoká kva­lita práce, roz­siahle skú­se­nosti v digi­tál­nom dizajne a tímová spo­lu­práca.

Spo­loč­nosti, ktoré pat­ria k tým naj­kva­lit­nej­ším, neza­bú­dajú na svo­jich ľudí. Čím sa môžu zamest­nanci PLAT­FORM pochvá­liť kama­rá­tom pri pive?

Dnes pra­cu­jeme na pro­jek­toch, ktoré pou­ží­vajú stá­ti­sice a nie­kedy až mili­óny ľudí. Pro­jekty, ktoré vzni­kajú v dizaj­no­vej agen­túre PLAT­FORM, sú spo­mí­nané na zná­mych sve­to­vých por­tá­loch a v pre­stíž­nych médiach ako TechC­runch, Mas­hable, Busi­ness Insi­der, Wired, For­bes a iných. Práce našich talen­to­va­ných kole­gov sú inšpi­rá­ciou pre dizaj­né­rov po celom svete. Kli­enti nám väč­ši­nou nechá­vajú voľné ruky a nedos­tá­vame sub­jek­tívnu spätnú väzbu, ktorá vie byť veľmi demo­ti­vu­júca.

Okrem toho majú naši dizaj­néri mož­nosť pra­co­vať z kan­ce­lá­rie našich kli­en­tov. Nedávno bol náš ria­di­teľ dizajnu Stano mesiac v San Fran­ciscu. O týž­deň ideme opäť do San Fran­cisca a New Yorku. O mesiac zasa ďaľší kole­go­via ces­tujú za kli­en­tom do Indie.

luky10

Asi sa mi nepo­darí spo­me­núť všetko, ale medzi kla­sické bene­fity by som zara­dil fle­xi­bilný čas, moderné kan­ce­lá­rie, veľká zod­po­ved­nosť a mož­nosť vplyv na vývin pro­jektu, raňajky zadarmo, hra­cie kon­zoly, pra­vi­delné štvr­t­kové “happy hours”, dog-friendly office, home-office, spon­tánne výlety, masáže priamo v kan­ce­lá­riach, per­fektná káva, chlad­nička plná piva a nealko nápo­jov, hudobné nástroje ako bicie, kla­vír a gitary. Pla­tové ohod­no­te­nie je tiež nad­prie­merné.

luky12

O našu spo­koj­nosť sa v kan­ce­lá­rii stará aj kole­gyňa Editka, ktorá okrem svo­jej hlav­nej náplne práce pra­cuje aj na pozí­cii Hap­pi­ness mana­žérky. Vďaka nej neza­bú­dame na meniny či naro­de­niny našich kole­gov. Postará sa vždy aj o pekný dar­ček. Zabez­pe­čuje nám raňajky, pochu­tiny a chutné drinky. Pomáha kaž­dému s admi­ni­stra­tí­vou. Stačí pove­dať a zože­nie chý­ba­júce zaria­de­nie, novú sto­ličku, lep­šiu pod­ložku pod myš a množ­stvo iných vecí. Veríme, že čím budú naši kole­go­via šťast­nejší, tým budú pro­du­ko­vať lep­šiu robotu.

luky11

Ako vyzerá bežný deň v PLAT­FORM?

Deň začína ran­nou kávič­kou a raňaj­kami. Ľudia sa postupne zbie­rajú podľa toho, ako im to vyho­vuje. Počas dňa sa sna­žíme mini­ma­li­zo­vať počet stret­nutí, a tak je atmo­sféra väč­šinu veľmi sústre­dená. Zopár­krát počas dňa sa v zasa­dačke odo­hrá­vajú zápasy NHL, Mor­tal Com­bat či FIFA. Nie­kedy ťa na 20 minút ohlu­čia metá­lové rytmy na bicích. Po sku­pin­kách cho­díme na obedy a vo štvr­tok si robíme malé pre­zen­tá­cie popri vínku. K večeru sa pre­bú­dzajú kli­enti, a tak sa našim mana­žé­rom zvýši frek­ven­cia Skype tele­fo­ná­tov.

Svoj cieľ expan­do­vať na ame­rický trh si napl­nil. Zís­kali ste pre­stížne oce­ne­nia. Máte mož­nosť pra­co­vať s vysní­va­nými kli­entmi. Aké sú tvoje ďaľ­šie ciele? Na čo sa môžeme v PLAT­FORM tešiť?

Nechajme sa prek­va­piť. :)

Zdroj foto­gra­fií: Lukáš Horák

Pridať komentár (0)