Lyžiari zbys­trite pozor­nosť – revo­lučné oku­liare RideOn

Lukáš Gašparík jr. / 4. februára 2015 / Tech a inovácie

Lyžiar­ske oku­liare RideOn sú prvými svojho druhu na svete. Inak pove­dané, ide o akési Goog­leG­lass na lyžo­va­nie.

Naj­väč­šou zau­jí­ma­vos­ťou je, že k ich pou­ží­va­niu nepot­re­bu­jete žiadny smartp­hone, ruky ani hlas. Posta­čia vám iba oči. Oku­liare sú vyba­vené sen­zormi, ktoré sní­majú pohyb vašich očí, kam s nimi mie­rite a podľa toho kli­káte na ikony, ktoré sa vám zobra­zujú na skle. Tým pádom zostanú vaše ruky vždy v teple ruka­víc.

Jed­ným z hlav­ných dôvo­dov prečo vzni­kol pro­jekt RideOn, bolo zvý­še­nie bez­peč­nosti lyžia­rov. Oku­liare auto­ma­ticky dete­kujú váš pohyb a vedia vám tak zobra­zo­vať potrebné infor­má­cie, ako je vaša rých­losť, smer a dokonca aj vzdia­le­nosť od kraja zjaz­dovky, či iných pre­ká­žok na trati. Ďal­šou uži­toč­nou fun­kciou oku­lia­rov je aj navi­gá­cia. Áno poviete si, že na čo vám je navi­gá­cia na lyžiach. U nás je to možno zby­toč­nosť, ale keď lyžu­jete nie­kde vo Fran­cúz­skych Alpách, kde má lyžiar­ske stre­disko 500 – 600 km zjaz­do­viek, tak taká navi­gá­cia nie je vôbec zlá :)

Každý z nás sa či už na lyžiach alebo na sno­wbo­arde rád vyblázni. Medzi naj­čas­tej­šiu zábavu patrí naprí­klad pre­te­ka­nie s vašim kama­rá­tom. Pomo­cou oku­lia­rov sa jed­no­du­cho spo­jíte a uka­zuje vám presný čas, či odstup. Po takej spa­ni­lej jazde vám príde určite vhod aj jeden čaj s jäge­rom :) Ako to ale ozná­mite kama­rá­tovi, ktorý nie je práve s vami, bez toho aby ste museli vyťa­ho­vať tele­fón? Jed­no­du­cho, jed­nou z fun­kcií oku­lia­rov je aj komu­ni­ká­cia, takže pro­stred­níc­tvom RideOn viete posie­lať aj jed­no­du­ché správy.

Ďal­šou fun­kciou je aj mož­nosť natá­čať si akčné zábery pomo­cou HD video kamery, čo pove­dzme si otvo­rene, dnes už patrí k cel­kom bež­ným úko­nom.

Zdá sa, že izra­el­ský pro­jekt RideOn je na Indie­Gogo zatiaľ cel­kom úspešný. Aj keď nemá ešte narai­so­vaný sta­no­vený cieľ, ktorý je 75.000 ame­ric­kých dolá­rov, ale do konca kam­pane im zostáva ešte viac ako 2 týždne. Takže ak ste aj vy aktív­nymi lyžiarmi či sno­wbo­ar­dis­tami a máte zopár euro navyše, mys­lím, že nie je nad čím váhať. 

Na trh prídu RideOn už v sep­tem­bri tohto roka a pre­dá­vať by sa mali za 549 USD.

Osobne si mys­lím, že ide o jeden z top gad­ge­tov tejto doby, ktoré môžete vlast­niť.

zdroj: indiegogo.com

Pridať komentár (0)