Má 19 a vonku svoju prvú appku: Zo skú­se­ností krás­nej Angé­li­que môžeme čer­pať všetci

Miška Líšková / 12. februára 2016 / Business

19 — ročná Angé­li­que Toque pozná ten pocit, keď zostáva iba pár minút a tvoj pro­jekt sa spustí. Rátaš sekundy: 3…2…1… Po pár minú­tach sa nalo­gu­ješ, aby si zis­til, ako sa mu darí a, prek­va­pivo, vidíš mnoho núl: nula videní, nula stia­hnutí, nula náku­pov… Alebo v lep­šom prí­pade dve stia­hnu­tia a jeden nákup, to je všetko. 

Vytvo­ril si per­fektný pro­dukt, ale zabu­dol si si uro­biť domácu úlohu o jeho mar­ke­tingu. O spus­tení pro­jektu si začal roz­mýš­ľať len pred dvomi týžd­ňami alebo, čo je ešte hor­šie, nepre­mýš­ľal si nad ním vôbec a spra­vil si to až vtedy, keď si zis­til, že tvoj úžasný nápad nikoho nezau­jíma.

Tu je pohľad na vec z per­spek­tívy mla­dej Angé­li­que: spus­te­nie pro­jektu je dlho­dobý pro­ces, ktorý si vyža­duje dôkladný pries­kum trhu, musíš zis­tiť, kde je tvoje obe­cen­stvo, musíš tes­to­vať, tes­to­vať, tes­to­vať, pre­mys­lieť svoje ďal­šie kroky aj vďaka svo­jim pou­ží­va­te­ľom a potom celý pro­ces opa­ko­vať veľa, veľa ráz. Spus­te­nie pro­duktu si vyža­duje kon­štantné uče­nie, veľké inves­tí­cie svojho času , roz­ši­ro­vať svoje zna­losti a čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, byť vytrvalý.

photo

foto: youtube.com

Angé­li­que sa vyjad­ruje, že pri pre­ze­raní inter­netu nachá­dza od deve­lo­pe­rov apli­ká­cií tie isté otázky typu „Hey, vytvo­ril som apli­ká­ciu! Čo mám robiť, aby som našiel poten­ciál­nych pou­ží­va­te­ľov, a kde a ako ju mám pro­mo­vať?“. Znie to pove­dome? Nuž, áno, uhá­dol si- Takto to nefun­guje, je za tým niečo omnoho viac.
Deve­lo­peri milujú svoj čas trá­viť v kódoch.Avšak zabú­dajú, že hoci je ich appka tá naj­lep­šia na svete a nikto to nevidí, nič na nej nezarobia…a s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou im je súdené zly­hať. Takže preto je tu aj Angé­li­que s jej pro­duc­ti­vity app, Proud , aby ti pomohla pre­dísť chy­bám, ktoré pri mar­ke­tingu uro­bila aj ona sama.

Ak sa chceš nie­kam dostať, naj­lep­šie je nájsť nie­koho, kto tam už bol!“ – Robert Kiy­o­saki

 1. Urob pries­kum trhu

Prvá časť skla­dačky je pries­kum trhu. Bez toho, aby si vedel, kto je tvoj poten­ciálny pou­ží­va­teľ (volajme ho ava­tar) a kon­ku­ren­cia, aj tvoja práca v budúc­nosti nebude veľmi zmys­lu­plná. Musíš si zapa­mä­tať, že tvoj pro­dukt nie je pre teba. Musíš vedieť, prečo bude potrebný pre tvo­jich budú­cich zákaz­ní­kov. Ak sa sústre­díš na potreby a frus­trá­cie ostat­ných a vyrie­šiš nie­koho veľký prob­lém, si na dob­rej ceste, ako dosiah­nuť úspech.

ČO TREBA URO­BIŤ:

 • Vymedz svoju „vytrínku“ ( sku­pinu ľudí spo­je­ných prob­lé­mom, ktorý vyrie­šiš)
 • Zisti niečo o svo­jej kon­ku­ren­cii
 • Kto je ich ava­tar, aká je ich cena, koľko majú uží­va­te­ľov
 • Aké sú ich úspe­chy
 • Tes­tuj ich pro­dukty, čítaj recen­zie a názory ich pou­ží­va­te­ľov (zo zlých sa dozvieš, čo robiť lep­šie)
 • Napíš si klady a zápory ich pro­duk­tov, roz­mýš­ľaj, prečo môžu byť oni lepší, ako si ty
 • Zisti si, ako sa pro­mujú na sociál­nych sie­ťach, ako spá­jajú ľudí, čo postujú a píšu
 • Spoz­naj ich pou­ží­va­teľ­skú komu­nitu, nájdi nie­koho, kto ich pro­dukt a ser­vis využíva, spria­teľ sa s nie­kým a snaž sa poro­zu­mieť jeho potre­bám a prob­lé­mom
 • Zisti, po čom ľudia túžia, to je roz­ho­du­júce!
 • Vytvor doku­ment plný záve­rov o pro­dukte
 • Svoje finálne rie­še­nie pre­meň na akciu: ana­lýza týchto dá ti umožní imple­men­to­vať svoje vlastné stra­té­gie a myš­lienky

Kedy začať s pro­pa­go­va­ním tvo­jej appky na trhu?

Zrzut-ekranu-2016-01-07-o-22.31.55

foto: antyapps.pl

2. Dôkaz sociál­nych sietí

Pra­cu­ješ na appke/hre a ostat­ným neuka­zu­ješ svoj prog­res a výsledky? Ak je to tak, mal by si vytvo­riť na Face­bo­oku fan page, You­Tube kanál alebo účet na Twit­teri a pode­liť sa o svoje tajné nápady s ostat­nými. Tie časy, keď si ľudia navzá­jom kradli nápady, už dávno pomi­nuli. Pre­tože bez toho, aby si sa o svoje nápady pode­lil s ostat­nými, nikdy nezis­tíš, či stoja za to, aby si im veno­val stovky hodín času, ktorý si mohol vlo­žiť do nie­čoho iného.

Na začiatku možno nebu­deš mať vo svo­jom okolí nikoho, koho by tvoj pro­dukt zau­jal. Je to úplne bežné, takže sa tým nene­chaj odra­diť. Postav sa k tomu, ako k výzve. Najprv sa sústreď na svoju najb­liž­šiu rodinu a pria­te­ľov, povedz im, že pra­cu­ješ na nie­čom skve­lom, podeľ sa s nimi o svoje myš­lienky, scre­eny z prog­resu a všetko, čo môže viesť k tvojmu úspe­chu. To je naj­ľah­šia cesta, ako si vytvo­riť vlastnú pou­ží­va­teľ­skú komu­nitu- robiť všetko krok za kro­kom.

A prečo je takáto web­stránka dobrá? Mal by si si vždy pamä­tať, že raz príde čas, keď budeš musieť kon­tak­to­vať recen­zen­tov a novi­ná­rov. A práve táto inter­ne­tová stránka je to, vďaka čomu im tvoja aplikácia/produkt príde sym­pa­tic­kej­šia.

Malá poznámka z Angé­li­qu­inej skú­se­nosti- vytvo­rila pár videí na You­Tube, ktoré ľuďom uka­zujú, ako jej apli­ká­ciu Proud pou­ží­vať, a ako vytvo­riť pro­duk­tív­nejší a šťast­nejší životný štýl. Vďaka tomu zís­kali niečo, čo pri­nú­tilo ľudí sle­do­vať ich prog­res a pomohlo im to zís­kať skve­lých a aktív­nych fol­lo­we­rov.

☺️ #polish­girl #holi­days #pra­gue #chil­lin #happy #pho­to­oft­he­day #yolo

A photo posted by Angé­li­que Toque (@angelique_toque) on

PRAK­TICKÉ ZÁSADY:

  • Sta­raj sa o kva­litu svo­jich fotiek a obsahu
   • Neku­puj si lajky ani fol­lo­we­rov. Nepo­môže ti to a skôr môže veci iba viac skom­pli­ko­vať
    • Postav svoju komu­nitu okolo pria­te­ľov a rodiny a zapá­jaj ich. Naj­lepší spô­sob, ako to dosiah­nuť, je uká­zať im, že sú súčas­ťou toho, čo si vytvo­ril. Poďa­kuj im, spo­meň ich v komen­toch, nech sa cítia dobre
     • Nepres­tá­vaj sa sna­žiť ani vtedy, keď nemáš mnoho výsled­kov. Tieto veci si vyža­dujú čas, a veľa tvo­jej vytrva­losti.

     Na čo by sa mal každý deve­lo­per­ský tím sústre­diť?

      • Webka a vytvo­re­nie balíč­kov

      Dovoľ svojmu budú­cemu uží­va­te­ľov spoz­nať teba aj tvoj pro­dukt. Neza­budni ho stále aktu­ali­zo­vať a vylep­šo­vať. Angé­li­que a jej tím vytvo­rili 3 ver­zie ich web­stránky a stále tes­to­vali, moni­to­ro­vali, pris­pô­so­bo­vali a trac­ko­vali výsledky. Angé­li­que tiež odpo­rúča vytvo­riť tzv. press kit, teda balí­ček infor­mač­ných mate­riá­lov.

       • Blog o vývoji pro­duktu

       Zdie­ľaj svoje nápady, prob­lémy s vývo­jo­vým pro­ce­som, scre­ens­hoty a všetko, čo odráža tvoju tvrdú prácu. Pri­núť ľudí si na tvoj pro­dukt počkať. Tu si môžete pre­čí­tať, ako Angé­li­que s tímom budo­vali roz­hra­nie ich apli­ká­cie Proud- klik . Je mnoho miest, kde môžeš takýto obsah umiest­niť a je tak­mer garan­to­vané, že nie lenže dosiah­neš záu­jem od deve­lo­pe­rov, ale tiež od svo­jich poten­ciál­nych uží­va­te­ľov. V ďal­šom Angé­li­qu­inom článku sa o tom dozvieš viac.

        • Hod­nota zdarma

        Piotr, Angé­li­quin pria­teľ, s kto­rým pra­cuje aj na Proud, nie je iba deve­lo­per, ale tiež gra­fický ume­lec. Vytvo­ril zadarmo simu­lá­cie Apple Watch s malým logom Proud-u. Bolo to post­nuté na Dribble a vyše 12 000 ľudí tieto simu­lá­cie videlo a mnohí z nich ich aj pou­žili. Na ich stránku to dotiahlo veľa ľudí a tak zís­kali ďal­ších odo­be­ra­te­ľov. Je to dobrý nápad, ako dvi­hnúť pove­do­mie o tvo­jej značke a cel­ko­vom mar­ke­tingu, čo môže byť pre mnoho iných ľudí uži­točné. Nedávno tiež napí­sali Prou­duc­ti­vity Hand­book . Ako si už asi uhá­dol, ich nové slovo „prou­duc­ti­vity“ je spo­je­ním slova proud a pro­duc­ti­vity (pro­duk­ti­vita). Obsa­huje uží­va­teľ­skú prí­ručku k ich appke rov­nako ako nie­ktoré tech­niky dobré k tomu, aby si svoju pro­duk­ti­vitu poz­dvi­hol na ďalší level. Opäť niečo uži­točné a zadarmo, čo pomôže pro­mo­vať ich apli­ká­ciu.

         • Spria­teľ sa s recen­zentmi a novi­nármi

         Sama Angé­li­que vo svo­jom článku tvrdí, že sa naučila veľa, ale ak by mala mož­nosť znovu pra­co­vať na svo­jej appke Proud, viac času by trá­vila zozna­mo­va­ním sa s recen­zentmi a novi­nármi. Potre­bo­vala mnoho času na to, aby pocho­pila, že práve to je naj­ťaž­šia časť hry. 

         Zdroj: medium.com, titulná foto: youtube.com

         Pridať komentár (0)