Má 19 a von­ku svo­ju prvú app­ku: Zo skú­se­nos­tí krás­nej Angé­li­que môže­me čer­pať všet­ci

Miška Líšková / 12. februára 2016 / Business

19 — roč­ná Angé­li­que Toque pozná ten pocit, keď zostá­va iba pár minút a tvoj pro­jekt sa spus­tí. Rátaš sekun­dy: 3…2…1… Po pár minú­tach sa nalo­gu­ješ, aby si zis­til, ako sa mu darí a, prek­va­pi­vo, vidíš mno­ho núl: nula vide­ní, nula stia­hnu­tí, nula náku­pov… Ale­bo v lep­šom prí­pa­de dve stia­hnu­tia a jeden nákup, to je všet­ko.

Vytvo­ril si per­fekt­ný pro­dukt, ale zabu­dol si si uro­biť domá­cu úlo­hu o jeho mar­ke­tin­gu. O spus­te­ní pro­jek­tu si začal roz­mýš­ľať len pred dvo­mi týžd­ňa­mi ale­bo, čo je ešte hor­šie, nepre­mýš­ľal si nad ním vôbec a spra­vil si to až vte­dy, keď si zis­til, že tvoj úžas­ný nápad niko­ho nezau­jí­ma.

Tu je pohľad na vec z per­spek­tí­vy mla­dej Angé­li­que: spus­te­nie pro­jek­tu je dlho­do­bý pro­ces, kto­rý si vyža­du­je dôklad­ný pries­kum trhu, musíš zis­tiť, kde je tvo­je obe­cen­stvo, musíš tes­to­vať, tes­to­vať, tes­to­vať, pre­mys­lieť svo­je ďal­šie kro­ky aj vďa­ka svo­jim pou­ží­va­te­ľom a potom celý pro­ces opa­ko­vať veľa, veľa ráz. Spus­te­nie pro­duk­tu si vyža­du­je kon­štant­né uče­nie, veľ­ké inves­tí­cie svoj­ho času , roz­ši­ro­vať svo­je zna­los­ti a čo je naj­dô­le­ži­tej­šie, byť vytrva­lý.

photo

foto: youtube.com

Angé­li­que sa vyjad­ru­je, že pri pre­ze­ra­ní inter­ne­tu nachá­dza od deve­lo­pe­rov apli­ká­cií tie isté otáz­ky typu „Hey, vytvo­ril som apli­ká­ciu! Čo mám robiť, aby som našiel poten­ciál­nych pou­ží­va­te­ľov, a kde a ako ju mám pro­mo­vať?“. Znie to pove­do­me? Nuž, áno, uhá­dol si- Tak­to to nefun­gu­je, je za tým nie­čo omno­ho viac.
Deve­lo­pe­ri milu­jú svoj čas trá­viť v kódoch.Avšak zabú­da­jú, že hoci je ich app­ka tá naj­lep­šia na sve­te a nikto to nevi­dí, nič na nej nezarobia…a s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou im je súde­né zly­hať. Tak­že pre­to je tu aj Angé­li­que s jej pro­duc­ti­vi­ty app, Proud , aby ti pomoh­la pre­dísť chy­bám, kto­ré pri mar­ke­tin­gu uro­bi­la aj ona sama.

Ak sa chceš nie­kam dostať, naj­lep­šie je nájsť nie­ko­ho, kto tam už bol!“ – Robert Kiy­o­sa­ki

 1. Urob pries­kum trhu

Prvá časť skla­dač­ky je pries­kum trhu. Bez toho, aby si vedel, kto je tvoj poten­ciál­ny pou­ží­va­teľ (volaj­me ho ava­tar) a kon­ku­ren­cia, aj tvo­ja prá­ca v budúc­nos­ti nebu­de veľ­mi zmys­lu­pl­ná. Musíš si zapa­mä­tať, že tvoj pro­dukt nie je pre teba. Musíš vedieť, pre­čo bude potreb­ný pre tvo­jich budú­cich zákaz­ní­kov. Ak sa sústre­díš na potre­by a frus­trá­cie ostat­ných a vyrie­šiš nie­ko­ho veľ­ký prob­lém, si na dob­rej ces­te, ako dosiah­nuť úspech.

ČO TRE­BA URO­BIŤ:

 • Vymedz svo­ju „vytrín­ku“ ( sku­pi­nu ľudí spo­je­ných prob­lé­mom, kto­rý vyrie­šiš)
 • Zis­ti nie­čo o svo­jej kon­ku­ren­cii
 • Kto je ich ava­tar, aká je ich cena, koľ­ko majú uží­va­te­ľov
 • Aké sú ich úspe­chy
 • Tes­tuj ich pro­duk­ty, čítaj recen­zie a názo­ry ich pou­ží­va­te­ľov (zo zlých sa dozvieš, čo robiť lep­šie)
 • Napíš si kla­dy a zápo­ry ich pro­duk­tov, roz­mýš­ľaj, pre­čo môžu byť oni lep­ší, ako si ty
 • Zis­ti si, ako sa pro­mu­jú na sociál­nych sie­ťach, ako spá­ja­jú ľudí, čo postu­jú a píšu
 • Spoz­naj ich pou­ží­va­teľ­skú komu­ni­tu, náj­di nie­ko­ho, kto ich pro­dukt a ser­vis využí­va, spria­teľ sa s nie­kým a snaž sa poro­zu­mieť jeho potre­bám a prob­lé­mom
 • Zis­ti, po čom ľudia túžia, to je roz­ho­du­jú­ce!
 • Vytvor doku­ment plný záve­rov o pro­duk­te
 • Svo­je finál­ne rie­še­nie pre­meň na akciu: ana­lý­za tých­to dá ti umož­ní imple­men­to­vať svo­je vlast­né stra­té­gie a myš­lien­ky

Kedy začať s pro­pa­go­va­ním tvo­jej app­ky na trhu?

Zrzut-ekranu-2016-01-07-o-22.31.55

foto: antyapps.pl

2. Dôkaz sociál­nych sie­tí

Pra­cu­ješ na appke/hre a ostat­ným neuka­zu­ješ svoj prog­res a výsled­ky? Ak je to tak, mal by si vytvo­riť na Face­bo­oku fan page, You­Tu­be kanál ale­bo účet na Twit­te­ri a pode­liť sa o svo­je taj­né nápa­dy s ostat­ný­mi. Tie časy, keď si ľudia navzá­jom krad­li nápa­dy, už dáv­no pomi­nu­li. Pre­to­že bez toho, aby si sa o svo­je nápa­dy pode­lil s ostat­ný­mi, nikdy nezis­tíš, či sto­ja za to, aby si im veno­val stov­ky hodín času, kto­rý si mohol vlo­žiť do nie­čo­ho iné­ho.

Na začiat­ku mož­no nebu­deš mať vo svo­jom oko­lí niko­ho, koho by tvoj pro­dukt zau­jal. Je to úpl­ne bež­né, tak­že sa tým nene­chaj odra­diť. Postav sa k tomu, ako k výzve. Najprv sa sústreď na svo­ju najb­liž­šiu rodi­nu a pria­te­ľov, povedz im, že pra­cu­ješ na nie­čom skve­lom, podeľ sa s nimi o svo­je myš­lien­ky, scre­e­ny z prog­re­su a všet­ko, čo môže viesť k tvoj­mu úspe­chu. To je naj­ľah­šia ces­ta, ako si vytvo­riť vlast­nú pou­ží­va­teľ­skú komu­ni­tu- robiť všet­ko krok za kro­kom.

A pre­čo je taká­to web­strán­ka dob­rá? Mal by si si vždy pamä­tať, že raz prí­de čas, keď budeš musieť kon­tak­to­vať recen­zen­tov a novi­ná­rov. A prá­ve táto inter­ne­to­vá strán­ka je to, vďa­ka čomu im tvo­ja aplikácia/produkt prí­de sym­pa­tic­kej­šia.

Malá poznám­ka z Angé­li­qu­inej skú­se­nos­ti- vytvo­ri­la pár videí na You­Tu­be, kto­ré ľuďom uka­zu­jú, ako jej apli­ká­ciu Proud pou­ží­vať, a ako vytvo­riť pro­duk­tív­nej­ší a šťast­nej­ší život­ný štýl. Vďa­ka tomu zís­ka­li nie­čo, čo pri­nú­ti­lo ľudí sle­do­vať ich prog­res a pomoh­lo im to zís­kať skve­lých a aktív­nych fol­lo­we­rov.

☺️ #polish­girl #holi­da­ys #pra­gue #chil­lin #hap­py #pho­to­oft­he­day #yolo

A pho­to posted by Angé­li­que Toque (@angelique_toque) on

PRAK­TIC­KÉ ZÁSA­DY:

  • Sta­raj sa o kva­li­tu svo­jich fotiek a obsa­hu
   • Neku­puj si laj­ky ani fol­lo­we­rov. Nepo­mô­že ti to a skôr môže veci iba viac skom­pli­ko­vať
    • Postav svo­ju komu­ni­tu oko­lo pria­te­ľov a rodi­ny a zapá­jaj ich. Naj­lep­ší spô­sob, ako to dosiah­nuť, je uká­zať im, že sú súčas­ťou toho, čo si vytvo­ril. Poďa­kuj im, spo­meň ich v komen­toch, nech sa cítia dob­re
     • Nepres­tá­vaj sa sna­žiť ani vte­dy, keď nemáš mno­ho výsled­kov. Tie­to veci si vyža­du­jú čas, a veľa tvo­jej vytrva­los­ti.

     Na čo by sa mal kaž­dý deve­lo­per­ský tím sústre­diť?

      • Web­ka a vytvo­re­nie balíč­kov

      Dovoľ svoj­mu budú­ce­mu uží­va­te­ľov spoz­nať teba aj tvoj pro­dukt. Neza­bud­ni ho stá­le aktu­ali­zo­vať a vylep­šo­vať. Angé­li­que a jej tím vytvo­ri­li 3 ver­zie ich web­strán­ky a stá­le tes­to­va­li, moni­to­ro­va­li, pris­pô­so­bo­va­li a trac­ko­va­li výsled­ky. Angé­li­que tiež odpo­rú­ča vytvo­riť tzv. pre­ss kit, teda balí­ček infor­mač­ných mate­riá­lov.

       • Blog o vývo­ji pro­duk­tu

       Zdie­ľaj svo­je nápa­dy, prob­lé­my s vývo­jo­vým pro­ce­som, scre­ens­ho­ty a všet­ko, čo odrá­ža tvo­ju tvr­dú prá­cu. Pri­núť ľudí si na tvoj pro­dukt počkať. Tu si môže­te pre­čí­tať, ako Angé­li­que s tímom budo­va­li roz­hra­nie ich apli­ká­cie Proud- klik . Je mno­ho miest, kde môžeš taký­to obsah umiest­niť a je tak­mer garan­to­va­né, že nie len­že dosiah­neš záu­jem od deve­lo­pe­rov, ale tiež od svo­jich poten­ciál­nych uží­va­te­ľov. V ďal­šom Angé­li­qu­inom člán­ku sa o tom dozvieš viac.

        • Hod­no­ta zdar­ma

        Piotr, Angé­li­qu­in pria­teľ, s kto­rým pra­cu­je aj na Proud, nie je iba deve­lo­per, ale tiež gra­fic­ký ume­lec. Vytvo­ril zadar­mo simu­lá­cie App­le Watch s malým logom Proud-u. Bolo to post­nu­té na Dribb­le a vyše 12 000 ľudí tie­to simu­lá­cie vide­lo a mno­hí z nich ich aj pou­ži­li. Na ich strán­ku to dotiah­lo veľa ľudí a tak zís­ka­li ďal­ších odo­be­ra­te­ľov. Je to dob­rý nápad, ako dvi­hnúť pove­do­mie o tvo­jej znač­ke a cel­ko­vom mar­ke­tin­gu, čo môže byť pre mno­ho iných ľudí uži­toč­né. Nedáv­no tiež napí­sa­li Prou­duc­ti­vi­ty Hand­bo­ok . Ako si už asi uhá­dol, ich nové slo­vo „prou­duc­ti­vi­ty“ je spo­je­ním slo­va proud a pro­duc­ti­vi­ty (pro­duk­ti­vi­ta). Obsa­hu­je uží­va­teľ­skú prí­ruč­ku k ich app­ke rov­na­ko ako nie­kto­ré tech­ni­ky dob­ré k tomu, aby si svo­ju pro­duk­ti­vi­tu poz­dvi­hol na ďal­ší level. Opäť nie­čo uži­toč­né a zadar­mo, čo pomô­že pro­mo­vať ich apli­ká­ciu.

         • Spria­teľ sa s recen­zent­mi a novi­nár­mi

         Sama Angé­li­que vo svo­jom člán­ku tvr­dí, že sa nauči­la veľa, ale ak by mala mož­nosť zno­vu pra­co­vať na svo­jej app­ke Proud, viac času by trá­vi­la zozna­mo­va­ním sa s recen­zent­mi a novi­nár­mi. Potre­bo­va­la mno­ho času na to, aby pocho­pi­la, že prá­ve to je naj­ťaž­šia časť hry. 

         Zdroj: medium.com, titul­ná foto: youtube.com

         Pridať komentár (0)