Madeo: ”Keď sa chce, tak to ide”

Filip Mikschik / 26. novembra 2014 / Tools a produktivita

Čo Madeo robí? Hovorí sa o nás, že sme naj­zná­mej­šou nezná­mou a naj­vi­di­teľ­nej­šou nevi­di­teľ­nou digi­tál­nou agen­tú­rou v CZ. Robíme veci po svo­jom a tak tro­chu inak. Pre­zen­tu­jeme sa iba cez naše rea­li­zá­cie. Ich kva­lita defi­nuje našu značku, ktorú tak dávame s kaž­dým pro­jek­tom.

Pra­cu­jeme pre obme­dzený počet kli­en­tov - väč­ši­nou na dlho­do­bej báze. Kľú­čo­vým trhom je pre nás Škan­di­ná­via, kam sme­ruje pre­važná väč­šina našej tvorby. Máme kan­ce­lá­rie v Štok­holme, Oslo, Bra­ti­slave, Zlíne a po novom aj v Prahe.

MADEO tvo­ria tri jed­notky: madeo.interactive, madeo.mobile a madeo.gaming. Prvý celok sa venuje rýdzo webo­vej oblasti - od kre­a­tív­nych kon­cep­tov cez UX, front-end a back-end vývoj po digi­tálny mar­ke­ting. Madeo.mobile zais­ťuje pro­duk­ciu natív­nych mobil­ných apli­ká­cií na plat­for­mách iOS a Android a najm­lad­ším prí­ras­tkom je herné štú­dio.

Mar­tin

Držíme štyri oce­ne­nia Awwwards - Site of the Day, titul FWA - Mobile of the Day, nie­koľko cien v rámci čes­kého reb­ríčka Web­To­p100 alebo titul IT Pro­dukt 2014 ude­lený časo­pi­som Com­pu­ter­world.

Ako Vás napadlo roz­be­hnúť tento pro­jekt?

Začiatky Madea kopí­rujú sce­nár mno­hých ďal­ších sub­jek­tov na poli digi­tál­nej tvorby. Voľné zdru­že­nie jed­not­liv­cov špe­cia­li­zo­va­ných na rôzne oblasti digi­tál­nej pro­duk­cie postupne pre­rástlo v potrebu pre­zen­to­vať sa pod jed­nou znač­kou a práv­nym cel­kom. Z pôvod­nej for­má­cie desig­ner-kóder sme sa postupne roz­rástli na tím viac ako 20 ľudí.

Čo/kto bol vaša inšpi­rá­cia?

Vzhlia­dam k zahra­nič­ným digi­tál­nym agen­tú­ram, ktoré pre­siahli hra­nice domo­viny. To je cesta, ktorú v Madeo sle­du­jeme.

Veľký vplyv má aj naša prí­tom­nosť v Zlíne. Odkaz Tomáša Baťu je všade prí­tomný a osobne som si ho zjed­no­du­šil na frázu: Keď sa chce, tak to ide.”

Na čom aktu­álne pra­cu­jete? Čo chys­táte nové?

Momen­tálne sústre­díme sily na ambi­ci­óz­nom Star­tup z USA, ktorý si dáva za cieľ ino­vo­vať komu­ni­ká­ciu na poli medi­cíny. Pri­pra­vu­jeme nie­koľko čias­tko­vých pro­jek­tov pre švéd­skeho mobil­ného ope­rá­tora Telia­So­nera a via­nočná kam­paň pre nór­skeho ťažob­ného giganta Sta­toil. Dokon­ču­jeme novú ver­ziu apli­ká­cie Visi­onary (www.bevisionare.com), ladíme dva herné pro­jekty a zaha­ju­jeme spo­lu­prácu s jed­nou auto­mo­bil­kou.

Dlho­dobo spo­lu­pra­cu­jeme s Uni­ver­zi­tou Tomáša Baťu, kde sa podie­ľame nie­len na digi­tálnej pro­pa­gá­cii (pozri. Http://budoucnost.utb.cz), ale zapá­jame sa aj do výučby v snahe spro­stred­ko­vať štu­den­tom skú­se­nosť s pra­xou.

Aké typy ľudí hľa­dáte do svojho tímu?


Nad­šen­cov! Ľudí, kto­rým je blízka snaha pre­ko­ná­vať pre­kážky a zdo­ko­na­ľo­vať sa v odbore. Tvor­co­via, ktorí budú hrdí na oce­ne­nia v rámci odbo­ro­vých súťaží. Ľudí, kto­rých láka práca pre zahra­ničnú kli­en­telu. Tímo­vých hrá­čov.

Je práca u vás v nie­čom iná ako v ostat­ných fir­mách?

Zakla­dáme si na féro­vej komu­ni­ká­cii a na zod­po­ved­nosti jed­not­livca. Všet­kými pros­tried­kami pod­po­ru­jeme ino­vá­ciu. V rámci pro­jek­tov môžete expe­ri­men­to­vať s tech­no­ló­giami a postupmi. Súčasne však nesiete zod­po­ved­nosť za dodr­ža­nie sta­no­ve­ných kva­li­ta­tív­nych kri­té­rií. Kva­lita výstupu je alfou a ome­gou.

Za odliš­nosť možno pova­žo­vať tiež prácu pre zahra­ničnú kli­en­telu - mož­nosť komu­ni­ko­vať s množ­stvom tímov z celého sveta na den­nej báze.Prečo Zlín?

Jadro tímu tvo­ria bývalí štu­denti Uni­ver­zity Tomáša Baťu pochá­dza­júce z rôz­nych kútov ČR a Slo­ven­ska. Zlín je síce men­šie mesto, ale baví nás sle­do­vať jeho rýchly roz­voj, ktorý je z veľ­kej časti akce­le­ro­vaný práve ras­tom Uni­ver­zity. Kaž­dým rokom tu pri­búda veľa zau­jí­ma­vých tvo­ri­vých ľudí.

Ja som napr. pôvo­dom Brňák a dlhú dobu som žil vo Viedni. Zlín som si pre život vybral dob­ro­voľne. tu roz­umné náklady na živo­by­tie, všetky potrebné služby a prí­roda za rohom. Nemu­sím trá­viť hodinu denne v doprav­ných záp­chach. V prí­pade potreby to mám do Brna 40 min. po diaľ­nici.

Čo sa týka čin­nosti Madeo, je pre nás samoz­rej­mos­ťou pra­co­vať s kli­entmi vzdia­le­nými tisícky km naprieč kon­ti­nentmi. Ak je osobné stret­nu­tie žia­duce, sad­neme na lie­tadlo a stret­neme sa kde­koľ­vek na svete.

V túto chvíľu na den­nej báze spo­lu­pra­cu­jeme s via­ce­rými sub­jektmi z USA, Veľ­kej Bri­tá­nie, Kanady, Švaj­čiar­ska, Švéd­ska alebo Nór­ska. Pri­pra­vu­jeme veľký pro­jekt pre kli­enta z Ázie. K tomu nám väč­šie zastú­pe­nie v Prahe nepo­môže. Na druhú stranu aj tu máme kan­ce­lá­riu, takže spo­lu­prácu je možné nad­via­zať aj so záu­jem­cami, kto­rých Zlín neláka.

Nejaké ďal­šie tipy / odpo­rú­ča­nie / odkaz?

Uchá­dzači, ktorí zva­žujú, či sa nám majú ozvať, nájdu všetky potrebné infor­má­cie pre svoje roz­hod­nu­tie na nábo­rové mic­ro­site: http://www.mamseprestehovatdozlinaapracovatvmadeu.cz


Zdroj: startupjobs.cz

Pridať komentár (0)