Madeo: ”Keď sa chce, tak to ide”

Filip Mikschik / 26. novembra 2014 / Lifehacking

Čo Madeo robí? Hovo­rí sa o nás, že sme naj­zná­mej­šou nezná­mou a naj­vi­di­teľ­nej­šou nevi­di­teľ­nou digi­tál­nou agen­tú­rou v CZ. Robí­me veci po svo­jom a tak tro­chu inak. Pre­zen­tu­je­me sa iba cez naše rea­li­zá­cie. Ich kva­li­ta defi­nu­je našu znač­ku, kto­rú tak dáva­me s kaž­dým pro­jek­tom.

Pra­cu­je­me pre obme­dze­ný počet kli­en­tov - väč­ši­nou na dlho­do­bej báze. Kľú­čo­vým trhom je pre nás Škan­di­ná­via, kam sme­ru­je pre­važ­ná väč­ši­na našej tvor­by. Máme kan­ce­lá­rie v Štok­hol­me, Oslo, Bra­ti­sla­ve, Zlí­ne a po novom aj v Pra­he.

MADEO tvo­ria tri jed­not­ky: madeo.interactive, madeo.mobile a madeo.gaming. Prvý celok sa venu­je rýdzo webo­vej oblas­ti - od kre­a­tív­nych kon­cep­tov cez UX, front-end a back-end vývoj po digi­tál­ny mar­ke­ting. Madeo.mobile zais­ťu­je pro­duk­ciu natív­nych mobil­ných apli­ká­cií na plat­for­mách iOS a Andro­id a najm­lad­ším prí­ras­tkom je her­né štú­dio.

Mar­tin

Drží­me šty­ri oce­ne­nia Awwwards - Site of the Day, titul FWA - Mobi­le of the Day, nie­koľ­ko cien v rám­ci čes­ké­ho reb­ríč­ka Web­To­p100 ale­bo titul IT Pro­dukt 2014 ude­le­ný časo­pi­som Com­pu­ter­world.

Ako Vás napad­lo roz­be­hnúť ten­to pro­jekt?

Začiat­ky Madea kopí­ru­jú sce­nár mno­hých ďal­ších sub­jek­tov na poli digi­tál­nej tvor­by. Voľ­né zdru­že­nie jed­not­liv­cov špe­cia­li­zo­va­ných na rôz­ne oblas­ti digi­tál­nej pro­duk­cie postup­ne pre­rást­lo v potre­bu pre­zen­to­vať sa pod jed­nou znač­kou a práv­nym cel­kom. Z pôvod­nej for­má­cie desig­ner-kóder sme sa postup­ne roz­rást­li na tím viac ako 20 ľudí.

Čo/kto bol vaša inšpi­rá­cia?

Vzhlia­dam k zahra­nič­ným digi­tál­nym agen­tú­ram, kto­ré pre­siah­li hra­ni­ce domo­vi­ny. To je ces­ta, kto­rú v Madeo sle­du­je­me.

Veľ­ký vplyv má aj naša prí­tom­nosť v Zlí­ne. Odkaz Tomá­ša Baťu je vša­de prí­tom­ný a osob­ne som si ho zjed­no­du­šil na frá­zu: Keď sa chce, tak to ide.”

Na čom aktu­ál­ne pra­cu­je­te? Čo chys­tá­te nové?

Momen­tál­ne sústre­dí­me sily na ambi­ci­óz­nom Star­tup z USA, kto­rý si dáva za cieľ ino­vo­vať komu­ni­ká­ciu na poli medi­cí­ny. Pri­pra­vu­je­me nie­koľ­ko čias­tko­vých pro­jek­tov pre švéd­ske­ho mobil­né­ho ope­rá­to­ra Telia­So­ne­ra a via­noč­ná kam­paň pre nór­ske­ho ťažob­né­ho gigan­ta Sta­to­il. Dokon­ču­je­me novú ver­ziu apli­ká­cie Visi­ona­ry (www.bevisionare.com), ladí­me dva her­né pro­jek­ty a zaha­ju­je­me spo­lu­prá­cu s jed­nou auto­mo­bil­kou.

Dlho­do­bo spo­lu­pra­cu­je­me s Uni­ver­zi­tou Tomá­ša Baťu, kde sa podie­ľa­me nie­len na digi­tál­nej pro­pa­gá­cii (pozri. Http://budoucnost.utb.cz), ale zapá­ja­me sa aj do výuč­by v sna­he spro­stred­ko­vať štu­den­tom skú­se­nosť s pra­xou.

Aké typy ľudí hľa­dá­te do svoj­ho tímu?


Nad­šen­cov! Ľudí, kto­rým je blíz­ka sna­ha pre­ko­ná­vať pre­káž­ky a zdo­ko­na­ľo­vať sa v odbo­re. Tvor­co­via, kto­rí budú hrdí na oce­ne­nia v rám­ci odbo­ro­vých súťa­ží. Ľudí, kto­rých láka prá­ca pre zahra­nič­nú kli­en­te­lu. Tímo­vých hrá­čov.

Je prá­ca u vás v nie­čom iná ako v ostat­ných fir­mách?

Zakla­dá­me si na féro­vej komu­ni­ká­cii a na zod­po­ved­nos­ti jed­not­liv­ca. Všet­ký­mi pros­tried­ka­mi pod­po­ru­je­me ino­vá­ciu. V rám­ci pro­jek­tov môže­te expe­ri­men­to­vať s tech­no­ló­gia­mi a postup­mi. Súčas­ne však nesie­te zod­po­ved­nosť za dodr­ža­nie sta­no­ve­ných kva­li­ta­tív­nych kri­té­rií. Kva­li­ta výstu­pu je alfou a ome­gou.

Za odliš­nosť mož­no pova­žo­vať tiež prá­cu pre zahra­nič­nú kli­en­te­lu - mož­nosť komu­ni­ko­vať s množ­stvom tímov z celé­ho sve­ta na den­nej báze.Pre­čo Zlín?

Jad­ro tímu tvo­ria býva­lí štu­den­ti Uni­ver­zi­ty Tomá­ša Baťu pochá­dza­jú­ce z rôz­nych kútov ČR a Slo­ven­ska. Zlín je síce men­šie mes­to, ale baví nás sle­do­vať jeho rých­ly roz­voj, kto­rý je z veľ­kej čas­ti akce­le­ro­va­ný prá­ve ras­tom Uni­ver­zi­ty. Kaž­dým rokom tu pri­bú­da veľa zau­jí­ma­vých tvo­ri­vých ľudí.

Ja som napr. pôvo­dom Brňák a dlhú dobu som žil vo Vied­ni. Zlín som si pre život vybral dob­ro­voľ­ne. tu roz­um­né nákla­dy na živo­by­tie, všet­ky potreb­né služ­by a prí­ro­da za rohom. Nemu­sím trá­viť hodi­nu den­ne v doprav­ných záp­chach. V prí­pa­de potre­by to mám do Brna 40 min. po diaľ­ni­ci.

Čo sa týka čin­nos­ti Madeo, je pre nás samoz­rej­mos­ťou pra­co­vať s kli­ent­mi vzdia­le­ný­mi tisíc­ky km naprieč kon­ti­nent­mi. Ak je osob­né stret­nu­tie žia­du­ce, sad­ne­me na lie­tad­lo a stret­ne­me sa kde­koľ­vek na sve­te.

V túto chví­ľu na den­nej báze spo­lu­pra­cu­je­me s via­ce­rý­mi sub­jekt­mi z USA, Veľ­kej Bri­tá­nie, Kana­dy, Švaj­čiar­ska, Švéd­ska ale­bo Nór­ska. Pri­pra­vu­je­me veľ­ký pro­jekt pre kli­en­ta z Ázie. K tomu nám väč­šie zastú­pe­nie v Pra­he nepo­mô­že. Na dru­hú stra­nu aj tu máme kan­ce­lá­riu, tak­že spo­lu­prá­cu je mož­né nad­via­zať aj so záu­jem­ca­mi, kto­rých Zlín nelá­ka.

Neja­ké ďal­šie tipy / odpo­rú­ča­nie / odkaz?

Uchá­dza­či, kto­rí zva­žu­jú, či sa nám majú ozvať, náj­du všet­ky potreb­né infor­má­cie pre svo­je roz­hod­nu­tie na nábo­ro­vé mic­ro­si­te: http://www.mamseprestehovatdozlinaapracovatvmadeu.cz


Zdroj: startupjobs.cz

Pridať komentár (0)