Malo by sa Staf­fino začať obá­vať kon­ku­ren­cie z Čiech?

Lukáš Gašparík jr. / 9. jún 2015 / Tools a produktivita

V sused­nom Česku sa začína pomaly sta­vať na zadné star­tup Restu, ktorý by mohol byť kon­ku­ren­ciou pre slo­ven­ské Staf­fino. Spý­tali sme sa preto Tomáša Ros­pu­tin­ského, ktorý je CEO Staf­fino, čo si o tom myslí.

Český star­tup Restu začí­nal spo­čiatku ako rezer­vačný sys­tém pre reštau­rá­cie. Dnes už je však oveľa ďalej a chystá novinky, kto­rými môže priamo kon­ku­ro­vať aj slo­ven­skému Staf­finu. Jed­nou z novi­niek je imple­men­tá­cia check-inov do appky. Po check­nutí v reštau­rá­cií pri­budla pre zákaz­ní­kov nová fun­kcia a to je rating — feed­back reštau­rá­cie. To zna­mená, že pou­ží­va­te­lia Restu budú môcť hod­no­tiť reštau­rá­cie, ich vyba­ve­nie, jedlo, či samotný per­so­nál, podobne ako je tomu v slo­ven­skom Staf­fine.

K novin­kám spo­je­ným s Restu sa nám poda­rilo zís­kať aj vyjad­re­nie Staf­fina. Na našu otázku, či by sa Staf­fino malo obá­vať kon­ku­ren­cie z Čiech sa vyjad­ril CEO Staf­fina Tomáš Ros­pu­tin­ský:

Držíme Restu palce. Budeme ich sna­že­nie pozorne sle­do­vať. Pre nás v Staf­fine to nezna­mená žiadnu zmenu, stále sa foku­su­jeme na to, čo máme ako základ: hod­no­te­nie kva­lity obsluhy cez hod­no­te­nia kon­krét­nych čle­nov per­so­nálu. A to nie­len v gas­tro biz­nise, ale aj v služ­bách, fit­ness, zdra­vot­níc­tve či retaile. Hod­no­te­nie kon­krét­nych ľudí je naša srd­cová vlast­nosť a stále zostáva základ­ným odli­šo­va­čom. Čoskoro mediálne ofi­ciálne ozná­mime aj spus­te­nie pilot­nej pre­vádzky Staf­fina na tak­mer 50 poboč­kách VÚB banky. Cie­ľom nie je hod­no­tiť len pries­tory či pro­dukty, ale práve nájsť silné a slabé stránky v kva­lite obsluhy. Len v poboč­kách VÚB banky máme regis­tro­va­ných nie­koľko sto­viek pra­cov­ní­kov, cel­kom už ľudia môžu hod­no­tiť okolo 4 000 rôz­nych pra­cov­ní­kov obsluhy na naj­roz­lič­nej­ších pre­vádz­kach.”

zdroj: Restu, Staf­fino

Pridať komentár (0)