Máme v rukách smartfón roka 2018? Sleduj

Redakcia / 29. novembra 2018 / Tech a inovácie

Po­zreli sme sa na nový Hu­awei Mate 20 Pro, ktorý patrí k na­ji­no­va­tív­nej­ším smart­fó­nom tohto roku.

Po­zreli sme sa na nový Hu­awei Mate 20 Pro, ktorý patrí k na­ji­no­va­tív­nej­ším smart­fó­nom tohto roku.

V pr­vom rade Mate 20 Pro pri­chá­dza s dvo­j­icou po­kro­či­lých me­tód bio­met­ric­kého odo­my­ka­nia. Vô­bec ako prvý ofi­ciálne do­stupný smart­fón na Slo­ven­sku po­núkne sní­mač od­tlač­kov pod disp­le­jom a Hu­awei pri tejto fun­kcii ne­ne­chal nič na ná­hodu.

V re­dak­cii máme aj Vivo Nex S s rov­na­kým odo­my­ka­ním, av­šak Mate 20 je ci­teľne rých­lejší a kom­for­tnejší po pri­lo­žení prsta. Nie je nutné prst prí­liš pri­tlá­čať k disp­leju, tak ako tomu je pri spo­mí­na­nom Nex S.

Hu­awei uka­zuje, že do­káže prek­va­piť viac ako Apple. Pred­vá­dza, že vie pri­niesť na trh úplne nové a na­vyše po­u­ži­teľné tech­no­ló­gie. A za to dá­vame pa­lec hore.

Pridať komentár (0)