Mark Zuc­ker­berg s man­žel­kou inves­tu­jú 3 miliar­dy na vývoj tech­no­ló­gií v oblas­ti det­ských cho­rôb

Linda Cebrová / 25. septembra 2016 / Zaujímavosti

Moder­ná medi­cí­na môže nabrať nový dych aj vďa­ka tej­to dvo­j­ici.

Medi­cí­na je moder­nou vedou len jed­no sto­ro­čie, no poda­ri­lo sa nám uro­biť veľ­ký pokrok v mno­hých oblas­tiach. Naj­väč­šie per­cen­to úmr­tia detí tvo­ria len 4 det­ské cho­ro­by. Mark je pre­sved­če­ný, že doká­že­me vylie­čiť kaž­dú z nich, len potre­bu­je­me tú správ­nu tech­no­ló­giu.
V minu­los­ti pred­chá­dza­lo väč­ši­ne vedec­kých obja­vov prá­ve vynáj­de­nie nových nástro­jov, kto­ré nám pomoh­li vidieť dané prob­lé­my z inej per­spek­tí­vy, či už to bol objav tele­sko­pu, mik­ro­sko­pu ale­bo DNA sek­ven­cie.
Mar­ko­vej nadá­cií ide o pre­po­je­nie sve­ta medi­cí­ny s moder­ný­mi tech­no­ló­gia­mi. Pokú­si sa spo­jiť tých naj­lep­ších ved­cov a soft­wa­ro­vých inži­nie­rov, aby sa spo­loč­ne moh­li podie­ľať na skon­štru­ova­ní nástro­jov a tech­no­ló­gií, kto­ré pomô­žu uro­biť pokrok v oblas­ti 4 naj­čas­tej­šie sa obja­vu­jú­cich ocho­re­ní u detí.

z1

Všet­ky penia­ze by mali puto­vať z nadá­cie Chan Zuc­ker­berg Ini­tia­ti­ve, kto­rú zalo­žil Mark Zuc­ker­berg spo­lu s jeho ženou Pri­scil­li­ou Chan. Prvá finanč­ná injek­cia do vedy má pred­sta­vo­vať 3 miliar­dy dolá­rov. Toto všet­ko je pri­tom súčas­ťou plá­nu Mar­ka, vzdať sa 99 % svoj­ho majet­ku v rám­ci Face­bo­oku, kto­rý by mohol pred­sta­vo­vať nie­čo oko­lo 45 miliárd dolá­rov.
Čias­t­ka do nadá­cie pôj­de postup­ne vo for­me peňa­zí z pre­da­ja podie­ľo­vých akcií Face­bo­oku za obdo­bie troch rokov, má pri­tom za cieľ finan­co­vať roz­voj tech­no­ló­gií pre lieč­bu naj­rôz­nej­ších zásad­ných ocho­re­ní, kto­ré počas celé­ho živo­ta môžu pos­ti­hnúť ich prvo­ro­de­nú dcé­ru, ale aj všet­ky ostat­né deti na celom sve­te. Prvých 600 mili­ó­nov dolá­rov popu­tu­je do pro­jek­tu s náz­vom Bio­hub. Prá­ve tam bude pre­bie­hať vývoj nových tech­no­ló­gií pod záš­ti­tou ved­cov z Stan­for­du, UCSF a Ber­ke­ley. Na vede­nie celej ini­cia­tí­vy si Mark s man­žel­kou pri­zval sve­to­vo uzná­va­nú expert­ku na neuro­ve­du a gene­ti­ku, je ňou Dr. Cori Barg­mann.

z3

Okrem toh­to pro­jek­tu má sym­pa­tic­ká dvo­j­ica nača­té aj iné pro­jek­ty, kto­ré sú tak­tiež vede­né pod záš­ti­tou Chan Zuc­ker­berg Ini­tia­ti­ve. Je ním naprí­klad prog­ra­má­tor­sky star­tup v Afri­ke s náz­vom Ande­la a Byju v Indii, vďa­ka kto­ré­mu sa deti v tých­to kra­ji­nách môžu učiť pred­me­ty ako je mate­ma­ti­ka a infor­ma­ti­ka, a to všet­ko pomo­cou mobil­nej apli­ká­cie.

zdroj:businessinsider.com zdroj obrázkov:techcrunch.com

Pridať komentár (0)