Mark Zuc­ker­berg s man­žel­kou inves­tujú 3 miliardy na vývoj tech­no­ló­gií v oblasti det­ských cho­rôb

Linda Cebrová / 25. septembra 2016 / Zaujímavosti

Moderná medi­cína môže nabrať nový dych aj vďaka tejto dvo­j­ici.

Medi­cína je moder­nou vedou len jedno sto­ro­čie, no poda­rilo sa nám uro­biť veľký pokrok v mno­hých oblas­tiach. Naj­väč­šie per­cento úmr­tia detí tvo­ria len 4 det­ské cho­roby. Mark je pre­sved­čený, že doká­žeme vylie­čiť každú z nich, len potre­bu­jeme tú správnu tech­no­ló­giu.
V minu­losti pred­chá­dzalo väč­šine vedec­kých obja­vov práve vynáj­de­nie nových nástro­jov, ktoré nám pomohli vidieť dané prob­lémy z inej per­spek­tívy, či už to bol objav tele­skopu, mik­ro­skopu alebo DNA sek­ven­cie.
Mar­ko­vej nadá­cií ide o pre­po­je­nie sveta medi­cíny s moder­nými tech­no­ló­giami. Pokúsi sa spo­jiť tých naj­lep­ších ved­cov a soft­wa­ro­vých inži­nie­rov, aby sa spo­ločne mohli podie­ľať na skon­štru­ovaní nástro­jov a tech­no­ló­gií, ktoré pomôžu uro­biť pokrok v oblasti 4 naj­čas­tej­šie sa obja­vu­jú­cich ocho­rení u detí.

z1

Všetky peniaze by mali puto­vať z nadá­cie Chan Zuc­ker­berg Ini­tia­tive, ktorú zalo­žil Mark Zuc­ker­berg spolu s jeho ženou Pri­scil­liou Chan. Prvá finančná injek­cia do vedy má pred­sta­vo­vať 3 miliardy dolá­rov. Toto všetko je pri­tom súčas­ťou plánu Marka, vzdať sa 99 % svojho majetku v rámci Face­bo­oku, ktorý by mohol pred­sta­vo­vať niečo okolo 45 miliárd dolá­rov.
Čias­tka do nadá­cie pôjde postupne vo forme peňazí z pre­daja podie­ľo­vých akcií Face­bo­oku za obdo­bie troch rokov, má pri­tom za cieľ finan­co­vať roz­voj tech­no­ló­gií pre liečbu naj­rôz­nej­ších zásad­ných ocho­rení, ktoré počas celého života môžu pos­ti­hnúť ich prvo­ro­denú dcéru, ale aj všetky ostatné deti na celom svete. Prvých 600 mili­ó­nov dolá­rov popu­tuje do pro­jektu s náz­vom Bio­hub. Práve tam bude pre­bie­hať vývoj nových tech­no­ló­gií pod záš­ti­tou ved­cov z Stan­fordu, UCSF a Ber­ke­ley. Na vede­nie celej ini­cia­tívy si Mark s man­žel­kou pri­zval sve­tovo uzná­vanú expertku na neuro­vedu a gene­tiku, je ňou Dr. Cori Barg­mann.

z3

Okrem tohto pro­jektu má sym­pa­tická dvo­j­ica načaté aj iné pro­jekty, ktoré sú tak­tiež vedené pod záš­ti­tou Chan Zuc­ker­berg Ini­tia­tive. Je ním naprí­klad prog­ra­má­tor­sky star­tup v Afrike s náz­vom Andela a Byju v Indii, vďaka kto­rému sa deti v týchto kra­ji­nách môžu učiť pred­mety ako je mate­ma­tika a infor­ma­tika, a to všetko pomo­cou mobil­nej apli­ká­cie.

zdroj:businessinsider.com zdroj obrázkov:techcrunch.com

Pridať komentár (0)