Marketér premenil depresiu na umenie. Jeho ružová kniha pokrstená Kalim ide na dračku

Marianna Mikešová / 29. novembra 2017 / Zaujímavosti

  • Svoj ži­vot s dep­re­siou zveč­nil Ka­rel No­votný na pa­pieri
  • Z den­níčka sa stala kniha. Ru­žová, me­dzi po­é­ziou a be­let­riou
  • Vý­tlačky sa pre­dá­vajú ako teplé rožky
  • Svoj ži­vot s dep­re­siou zveč­nil Ka­rel No­votný na pa­pieri
  • Z den­níčka sa stala kniha. Ru­žová, me­dzi po­é­ziou a be­let­riou
  • Vý­tlačky sa pre­dá­vajú ako teplé rožky

Dep­re­sia si dnes roz­hodne ne­vy­berá. Či si úspešný alebo ne­ús­pešný, mladý alebo starý, rôzne okol­nosti ti ju môžu do ži­vota pri­niesť. Nie­kto sa s ňou vy­spo­riada rýchlo, nie­kto s ňou bo­juje celý ži­vot a musí sa s ňou na­učiť žiť. Stre­tol sa s ňou aj český mar­ke­tér Ka­rel, a to na­priek tomu, že mu ži­vot do­prial úspech aj pe­niaze. Na­priek tomu, že atrí me­dzi uzná­va­ných mar­ke­tin­go­vých exper­tov, má za se­bou viac než 15-ročné skú­se­nosti ako kre­a­tívny či mar­ke­tin­gový ria­di­teľ a úspešnú ka­ri­éru kon­zul­tanta. No stalo sa, a on sa s dep­re­siou sna­žil vy­spo­ria­dať po svo­jom.

Nie­len po­mo­cou od­bor­ní­kov a lie­kov, ktoré aj tak ne­za­be­rali, ale najmä na­zre­tím do svojho vnútra. Za­čal si svoje myš­lienky za­pi­so­vať. Či už to bol len na po­hľad ne­sú­vislý prúd slov, po­etické útržky myš­lie­nok či ná­zory na spo­loč­nosť, ktoré kri­čia z jeho vnútra. Práve dep­re­sia mu mnohé uká­zala a on po­cho­pil, že ne­musí byť len tra­gic­kým dô­sled­kom okol­ností, ale aj ces­tou k nie­čomu no­vému. Na­po­kon, jeho čerstvo po­krs­tená kniha je dô­ka­zom, že aj dep­re­sia a smrť môžu po­môcť vy­tvo­riť prí­nosné dielo.

„Na za­čiatku ne­bol zá­mer, že z toho má byť kniha. Pre­chá­dzal som si is­tým pro­ce­som a uve­do­mil si, že ak z toho raz bu­dem vonku, chcem si to ve­dieť spätne zra­ci­ona­li­zo­vať a nie len vy­tes­niť to. Chcel som, aby to zo­stalo sú­čas­ťou mňa. Tak som si za­čal pí­sať po­známky o tom, nad čím a ako v tej dobe pre­mýš­ľam. Texty som dal pre­čí­tať pár ľu­ďom, ktorí po­ve­dali, že ich to baví, a vtedy som si uve­do­mil, že by to mohlo byť pre ur­čitú sku­pinu ľudí prí­nosné,“ pre­zra­dil Ka­rel, ktorý tiež verí, že kniha raz mnohé ob­jasní jeho dvom de­ťom.

Ne­ra­dost po­krs­til Ka­rol v Bra­ti­slave s s ra­pe­rom Ka­lim, kto­rého tvorba sa k vzniku knihy pri­či­nila. V ob­dobí, keď Ka­rol knihu dá­val do­kopy, to­tiž spoz­nal jeho texty, v kto­rých na­šiel vy­jad­re­nie toho, čo sám cí­til. „Moje naj­sil­nej­šie veci, aj keď možno nie čo sa týka čí­sel, boli pí­sané práve v ob­dobí, keď som mal sám dep­re­sie. Pa­ra­doxne to bolo v ob­dobí, keď sa mi naj­viac da­rilo, mal som su­per pre­daje a plné kon­certy, ale doma som se­del sám a mal som z toho dep­re­siu. To, že som sa as­poň ma­lou čas­ťou pri­či­nil na tom, že ej kniha na svete, je pre mňa veľká pocta,“ po­ve­dal Kali na krste knihy.

Treba po­ve­dať, že táto kniha roz­hodne nie je o ve­se­lých oka­mi­hoch ži­vota, no nie je ani pa­te­tic­kým vy­zna­ním chýb a hrie­chov spo­loč­nosti či seba sa­mého. Je iro­nicky ru­žová, na­priek tomu, že Ka­rel roz­hodne ru­žové oku­liare ne­nosí. Zmie­ril sa však s tým, že je v po­riadku ne­žiť podľa pra­vi­diel dik­to­va­ných spo­loč­nos­ťou a so stá­lym úsme­vom na pe­rách. Žiť s ne­ra­dos­ťou. Zis­til, že sa dá ísť aj vlast­nou ces­tou, preto sa roz­ho­dol sa, že už ni­kdy sa ne­bude „pre­dá­vať“. Stále je však vlast­ní­kom kre­a­tív­neho štú­dia Brand Fa­mily, spo­lu­vlast­ní­kom Mo­ti­on­house, mar­ke­tin­go­vým ria­di­te­ľom Ne­wton Col­lege a pô­sobí ako kon­zul­tant pod pse­udo­ny­mom Mind­less.

Ka­rel tiež dúfa, že jeho pr­vo­tina do­stane do po­zor­nosti tému dep­re­sie. Na­priek tomu, že sa na neho ob­ra­cajú ľu­dia tr­piaci po­dob­nými prob­lé­mami, upo­zor­ňuje, že nemá re­cept na jej pre­ko­na­nie. „Dep­re­sia je dnes veľmi roz­ší­re­ným ocho­re­ním. Zlo­ži­tosť doby, ná­rok na vý­kon a kon­zum jeho ak­ce­le­rá­cii len na­po­máha. Nie len tých ľudí oslo­vuje No­votný svo­jim li­te­rárno-vý­tvar­ným po­či­nom. Ako by sa jed­nalo až o ma­ni­fest či le­ga­li­zá­ciu dep­re­sie a ne­do­ko­na­losti. Do keep smi­ling plas­tic­kej kul­túry vstu­puje po­čin, ktorý či­ta­te­ľovi le­ga­li­zuje ne­byť v po­hode, byť ne­do­ko­na­lým, ale o to viac au­ten­tic­kým,“ uviedla ku knihe psy­cho­te­ra­pe­utka Bar­bora Ku­chá­rová.

Práve táto kniha však môže byť in­špi­rá­ciou. Zrejme sa pri nej ne­bu­deš usmie­vať, no ne­bu­deš ani pla­kať. Ka­rel sa ne­sna­žil odo­vzdať ľu­ďom ne­jaký jed­no­značný od­kaz či umelý hap­py­end, ale verí, že každý si tu niečo pre seba nájde. Jeho mar­ke­tin­gový um je v knihe oči­vidný, sved­čia o ňom vša­dep­rí­tomné hry so slo­vami. Tento mix prózy a po­é­zie je do­pl­nený 30 ilus­tro­va­nými po­hľad­ni­cami od čes­kých a slo­ven­ských umel­cov, ktoré vi­zu­álne zo­bra­zujú úryvky knihy. Ak si ju chceš pre­čí­tať, dlho ne­vá­haj, pre­tože z pul­tov mizne ako teplé rožky a aj po­sled­ných pár ku­sov na sklade sa už rozp­re­dalo do kníh­ku­pec­tiev. Náj­deš na Mar­ti­nuse.

Pridať komentár (0)