Martin Bujna založil značku ROOMFACTORY, ktorá sa za krátky čas stala jedným z najobľúbenejších slovenských obchodov s dizajnovým nábytkom

Linda Cebrová / 29. októbra 2017 / Rozhovory

Mladá a dy­na­mická značka RO­OM­FAC­TORY pri­náša na Slo­ven­sko di­zaj­nové kúsky, ktoré vdýchnu ži­vot aj tej naj­nud­nej­šej miest­nosti. My sme sa po­roz­prá­vali s Mar­ti­nom Buj­nom, ktorý má celý kon­cept značky na sve­domí.

zdroj: archív:Startitup

Mladá a dy­na­mická značka RO­OM­FAC­TORY pri­náša na Slo­ven­sko di­zaj­nové kúsky, ktoré vdýchnu ži­vot aj tej naj­nud­nej­šej miest­nosti. My sme sa po­roz­prá­vali s Mar­ti­nom Buj­nom, ktorý má celý kon­cept značky na sve­domí.

Ahoj, Mar­tin, po­vedz nám na za­čia­tok niečo o sebe. Od­kiaľ po­chá­dzaš, kde si štu­do­val?

Na­ro­dil som sa v Brne, av­šak celý ži­vot ži­jem v Bra­ti­slave. Štu­do­val som ar­chi­tek­túru na bra­ti­slav­skej fa­kulte Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zity a na ČVUT v Prahe. Kon­čil som na Ústave kon­štruk­cií v ar­chi­tek­túre. Mo­men­tálne fun­gu­jem ako au­to­ri­zo­vaný ar­chi­tekt, kto­rého popri svo­jej pri­már­nej čin­nosti baví ne­us­tále vy­mýš­ľať ďal­šie pro­jekty, kde sa mô­žem kre­a­tívne re­a­li­zo­vať. Naj­lep­šie na mo­jom ži­vote je však to, že mám okolo seba tých správ­nych ľudí, na kto­rých sa mô­žem spo­ľa­hnúť a s kto­rými mô­žem sní­vať o ďal­ších plá­noch.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: ar­chív:Star­ti­tup

Kto stojí za cel­ko­vým kon­cep­tom značky RO­OM­FAC­TORY a čo bolo pr­vot­ným im­pul­zom na jej za­lo­že­nie?

Tak ten im­pulz si pa­mä­tám cel­kom presne. Bol to mo­ment, kedy som na­vrho­val in­te­riér jed­ného apart­mánu a ne­ve­del som doňho zo­hnať ná­by­tok podľa svo­jich pred­stáv. Teda pres­nej­šie po­ve­dané – podľa mo­jich pred­stáv o di­zajne a kli­en­to­vých pred­stáv o cene. Zá­ro­veň to asi bola moja túžba ro­biť veci inak. Ro­biť ich po svo­jom a po­riadne. Keďže v tejto ob­lasti pra­cu­jem, chý­bala mi roz­ma­ni­tosť a mož­nosť vý­beru. Chcel som na Slo­ven­sko pri­niesť značky, aké tu do­po­siaľ ne­boli a oslo­viť tak ľudí tú­žia­cich po dob­rom di­zajne a kva­lit­nom re­me­sel­nom spra­co­vaní.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: ar­chív:Star­ti­tup

Zá­ro­veň však za do­stupné ceny. Za­čí­nali sme so za­me­ra­ním čisto na sto­ličky a kreslá, ne­skôr sme náš sor­ti­ment roz­ší­rili. V sú­čas­nosti máme v po­nuke aj stoly, skrinky, svie­tidlá a rôzne zau­jí­mavé do­pl­nky. Naši do­dá­va­te­lia sú najmä z Ho­land­ska, Veľ­kej Bri­tá­nie, Špa­niel­ska a, sa­moz­rejme, z Ta­lian­ska. Sú­čas­ťou nášho kon­ceptu je aj to, aby naši zá­kaz­níci ne­ča­kali na svoj ná­by­tok nie­koľko me­sia­cov, ale mali ho čo naj­skôr doma. Sna­žíme sa dr­žať do­da­cie le­hoty v prie­mere do dvoch týž­dňov, res­pek­tíve skla­dové pro­dukty expe­do­vať do 24 ho­dín. Stala sa nám aj si­tu­ácia, že sme kom­pletné vy­ba­ve­nie in­te­ri­éru ka­viarne a ex­te­ri­é­ro­vej te­rasy do­dali už za je­den týž­deň. Ak je s kli­en­tom dobrá ko­mu­ni­ká­cia, vieme ob­čas aj “ča­ro­vať”.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: ar­chív:star­ti­tup

Podľa čoho si vy­be­ráte pro­dukty do va­šej po­nuky? Zo­hľad­ňu­jete skôr kva­litu alebo cenu?

Náš kon­cept je po­merne jed­no­du­chý – ne­pre­be­ráme ti­sícky ano­nym­ných pro­duk­tov bez ve­do­mosti o ich sku­toč­nej kva­lite, na­šim zá­kaz­ní­kom po­nú­kame také pro­dukty, kto­rým sami ve­ríme. Sna­žíme sa o to, aby nám každý mo­del “pre­šiel cez ruky”, aby sme sa s ním do­ko­nale zo­zná­mili a ná­sledne si dá­vame zá­le­žať na jeho kva­lit­nej pre­zen­tá­cii na na­šom webe.

A v ne­po­sled­nom rade – sle­du­jeme ak­tu­álne trendy a  pri­ná­šame pro­dukty, ktoré sú v sú­lade so sú­čas­ným di­zaj­nom ná­bytku. Kvôli rôz­no­ro­dosti nášho port­fó­lia spo­lu­pra­cu­jeme s via­ce­rými do­dá­va­teľmi a zá­leží len na zá­kaz­ní­kovi, kto­rým sme­rom sa vydá. Nie­ktoré značky sú ce­novo do­stup­nej­šie, iné fun­gujú na prin­cípe tak­mer zá­kaz­ko­vej vý­roby, kedy si kli­ent vie na­prí­klad pri sto­ličke do de­tai­lov vy­brať pre­ve­de­nie dreva, ča­lú­ne­nia či pod­rú­čok.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: ar­chív:Star­ti­tup

Ani pri tých ce­novo do­stup­nej­ších mo­de­loch však roz­hodne nej­deme na úkor kva­lity. Mali sme aj ta­kých do­dá­va­te­ľov, s kto­rými sme po pr­vej ob­jed­návke to­varu pre­stali spo­lu­pra­co­vať, pre­tože ich pro­dukty ne­spĺňali naše pred­stavy o kva­lit­nom pre­ve­dení. Skôr sa sna­žíme na­šim zá­kaz­ní­kom vy­svet­liť, aby si in­ves­tí­ciu do ná­bytku skú­sili roz­rá­tať na ob­do­bie, v akom si pred­sta­vujú, že im bude slú­žiť. A keďže rá­tame s tým, že ná­by­tok sa ne­ku­puje na pár me­sia­cov, ale nie­koľko ro­kov, v ta­komto ho­ri­zonte je už in­ves­tí­cia často pri­ja­teľ­nej­šia.

Po­tr­pia si podľa teba Slo­váci na kva­litný di­zajn, ve­dia ho oce­niť?

Mys­lím, že áno. Často k nám cho­dia ľu­dia s jas­nými pred­sta­vami o ná­bytku, aký si pre svoje pries­tory pred­sta­vujú. Opi­sujú nám ma­te­riá­lové pre­ve­de­nia plá­no­va­ných in­te­ri­é­rov, prí­padne nám uka­zujú vi­zu­ali­zá­cie. Je prí­jemné vi­dieť, ako im na kom­po­zí­cii a zla­dení prv­kov zá­leží a je pre nás ra­dosť s ta­kými kli­entmi pra­co­vať. Sa­moz­rejme, vieme a radi po­ra­díme aj ta­kým kli­en­tom, ktorí ne­majú do­ko­nalú pred­stavu. Vtedy je to o dia­lógu, hľa­daní toho, čo na nich prí­jemne pô­sobí, v čom sa cí­tia dobre a po­hodlne.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: ar­chív:Star­ti­tup

Ča­sto­krát po­môže aj vy­lu­čo­va­cia me­tó­da, teda – ešte ne­mu­sím do bodky ve­dieť, čo chcem, av­šak viem as­poň po­me­no­vať to, čo ur­čite nech­cem. Takto sa po­stup­nými krokmi do­pra­cu­jeme k “správ­nemu” vý­sledku. Všetko je však o ľu­ďoch a preto sa ne­sna­žíme ni­komu na­nú­tiť niečo, v čom by sa ne­cí­til kom­for­tne. Nie­kto kla­die dô­raz na ori­gi­nálny nad­ča­sový di­zajn, iným je pred­nej­šie čisto funkčné hľa­disko (dá sa to čis­tiť?) a po­hod­lie. Ur­čite treba dbať aj na er­go­nó­miu, preto od­po­rú­čame ná­by­tok vi­dieť aj vy­skú­šať.

Čo môžu ľu­dia vi­dieť vo va­šom sho­wro­ome, kde sa na­chá­dza?

Sho­wroom sa na­chá­dza v prí­jem­nej lo­ka­lite na hra­nici Sta­rého mesta – len kú­sok od Euro­vei a au­to­bu­so­vej sta­nice Mlyn­ské nivy. Pres­nej­šie na za­čiatku Gross­lin­go­vej ulice, na kri­žo­vatke s Uli­cou 29. au­gusta. Par­ko­va­nia sa naši kli­enti ne­mu­sia obá­vať, máme pre nich vy­hra­dené par­ko­va­cie miesto. Roz­de­lený je na časť ve­no­vanú sto­lič­kám a časť pre našu na­job­ľú­be­nej­šiu značku z Ho­land­ska – Zu­iver. Náj­dete u nás vyše 50 mo­de­lov rôz­nych di­zaj­no­vých sto­li­čiek, od dre­ve­ných a ko­vo­vých, cez po­lyp­ro­py­lé­nové až k ča­lú­ne­ným. Sú­čas­ným tren­dom sú najmä vy­soké (tzv. pul­tové) sto­ličky, teda niečo me­dzi je­dá­len­skou a ba­ro­vou, vhodné na­prí­klad k se­de­niu vo výške ku­chyn­skej pra­cov­nej do­sky. Nie­ktoré sto­ličky máme do­konca s UV ochra­nou, takže sú plne vhodné do ex­te­ri­éru, res­pek­tíve odolné na priame sl­nečné žia­re­nie.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: ar­chív:Star­ti­tup

V dru­hej časti máme našu “obý­vačku“, teda pries­tor na­pl­nený po­hodl­ným ná­byt­kom do in­te­ri­é­rov – od ko­ber­cov, cez stoly a skrinky až po svie­tidlá a do­pl­nky. Rov­nako sa te­šíme, že aj tu vieme zá­kaz­ní­kom po­núk­nuť rôz­no­ro­dosť ako di­zajnu, tak aj pre­ve­dení. Ok­rem tra­dič­ných dre­ve­ných a ča­lú­ne­ných mo­de­lov pra­cu­jeme aj s me­nej ob­vyk­lými ma­te­riálmi, ako sú meď, mra­mor, be­tón, či re­cyk­lo­vaný kar­tón s krás­nou štruk­tú­rou. V sú­čas­nosti sa jedná o je­diný sa­mos­tatný sho­wroom pre túto značku na Slo­ven­sku. Sme do­konca je­di­ným ofi­ciálne pub­li­ko­va­ným pre­daj­com ho­land­skej značky Zu­iver v stred­nej Európe.

Mnohí sú toho ná­zoru, že ľudí do ur­či­tej miery ovplyv­ňuje pro­stre­die, v kto­rom  žijú či pra­cujú. Môže podľa teba dobre na­vr­hnutá a funkčne za­ria­dená miest­nosť vplý­vať na ná­ladu či efek­ti­vitu člo­veka?

Veľmi dobrá otázka. Sú­hla­sím a mys­lím si, že je to do­konca je­den z hlav­ných fak­to­rov, ktorý na nás vplýva. Na túto tému exis­tuje množ­stvo vý­sku­mov. V na­šom kaž­do­den­nom ži­vote si však stačí uve­do­miť – koľko času (z dňa, roka, ži­vota) strá­vime v kon­krét­nom pries­tore? Či už je to za­mest­na­nie alebo do­mov, je možné, že v tomto pries­tore strá­vime väč­šinu nášho ži­vota – preto si dajme zá­le­žať na tom, aby sme sa v ňom cí­tili prí­jemne.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: ar­chív:Star­ti­tup

Z nášho od­boru si pa­mä­tám jednu štú­diu zo Spo­je­ných štá­tov, kedy si mali rôzne sku­piny po­slu­chá­čov vy­po­čuť nie­koľko pred­ná­šok. Po­lo­vica sku­pín do­stala po­kyn, aby se­deli vzpria­mene s opre­tými ru­kami, druhá po­lo­vica mala se­dieť s ru­kami pre­krí­že­nými na hrudi. Vý­sled­kom bolo, že sku­piny s pre­krí­že­nými ru­kami mali nie­len kri­tic­kejší po­stoj k pred­ná­ša­jú­cemu, zá­ro­veň si však z pred­nášky pa­mä­tali o vyše 30 % me­nej ako prvé sku­piny. Po­kiaľ ne­vieme, čo s ru­kami ro­biť, alebo kam si ich “od­lo­žiť”, pre­uká­za­teľne klesá naša po­zor­nosť. Práve preto by mali byť kon­fe­renčné miest­nosti vy­ba­vené sto­lič­kami s pod­rúč­kami. A takto naše vní­ma­nie a ná­lady, sa­moz­rejme, ovplyv­ňuje aj množ­stvo iných fak­to­rov v na­šich in­te­ri­é­roch.

Aj my v Star­ti­tup sme si do no­vého of­ficu vy­brali kúsky práve z RO­OM­FAC­TORY. Už na prvý po­hľad sú do­mi­nan­tou miest­nosti, ktoré kaž­dého zaujmú. Na čo by sa mal člo­vek za­me­rať, ak si chce byt či dom za­ria­diť tak, aby utk­vel v pa­mäti kaž­dému, kto doňho vstúpi?

Exis­tuje mnoho prí­stu­pov, ako pries­tor spra­viť ele­gantný a re­pre­zen­ta­tívny. Sú ľu­dia, ktorí ink­li­nujú k na­leš­te­ným po­vr­chom, iní pre­fe­rujú prav­di­vosť a od­ha­le­nie ma­te­riá­lov na svoju pod­statu, ďal­ších zaujme dô­sledná kom­bi­ná­cia fa­reb­nosti a tva­rov či po­u­ži­tie prí­rod­ných ma­te­riá­lov. Dô­le­žité je, aby prav­divo od­zr­kad­ľo­val hod­noty a vní­ma­nie svo­jich ma­ji­te­ľov a uží­va­te­ľov. Asi všetci po­známe vý­rok “v jed­no­du­chosti je krása”. Ja si mys­lím, že v jed­no­du­chosti je aj nad­ča­so­vosť. Po­kiaľ máme re­la­tívne strohý zá­klad pries­toru, mô­žeme ho slo­bod­nej­šie kre­a­tívne za­ria­diť práve rôz­nymi di­zaj­no­vými prv­kami ná­bytku. A v ta­kom prí­pade sa ne­mu­síme báť ani od­váž­nej­ších tva­rov alebo vý­raz­nej­šej fa­reb­nosti.

Čo po­va­žu­ješ za­tiaľ za naj­väčší úspech, ktorý RO­OM­FAC­TORY ako di­zaj­nové štú­dio do­siahlo?

Ro­bíme to, čo nás baví a stále na­pre­du­jeme, čo viac si člo­vek môže priať? Sme re­la­tívne mladá firma, no na­priek tomu nás už ľu­dia po­znajú a máme roz­be­hnutú spo­lu­prácu aj s via­ce­rými spria­te­le­nými ate­li­érmi a ar­chi­tek­to­nic­kými štú­diami. Od nášho vzniku sme už dva­krát roz­ši­ro­vali naše pries­tory.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (10)
zdroj: ar­chív:Star­ti­tup

Ro­bíme pro­jekty od men­ších by­tov až po fo­od­courty a kan­tíny s nie­koľ­kými stov­kami miest na se­de­nie. Oslo­vujú nás aj väč­šie firmy, ktoré s nami chcú spo­lu­pra­co­vať a za­ria­ďo­vať svoje pries­tory, rov­nako ako aj in­di­vi­du­álni vý­rob­co­via di­zaj­no­vých pred­me­tov, ako na­prí­klad be­tó­nové ho­diny z Čiech. Naj­viac nás však te­šia zá­kaz­níci, ktorí prídu na od­po­rú­ča­nie svo­jich zná­mych. To nás veľmi po­vzbu­dzuje a zá­ro­veň skromne naz­na­čuje, že to asi ro­bíme dobre.

Aký je tvoj na­job­ľú­be­nejší kú­sok ná­bytku či do­pl­nok, ktorý máš v do­mác­nosti a prečo?

Aj keď te­raz záj­dem mimo nášho sor­ti­mentu, ak mám od­po­ve­dať úp­rimne, mu­sím pri­znať, že v po­sled­nej dobe jed­no­značne po­steľ. V os­tat­ných chví­ľach to však bude je­dá­len­ský stôl a k nemu pri­slú­cha­júce sto­ličky. V tomto prí­pade však nie len kvôli ich di­zajnu, av­šak kvôli času na nich strá­ve­nom. Väč­ši­nou sa to­tiž jedná o chvíle s ro­di­nou či ka­ma­rátmi, pri dob­rom jedle, roz­ho­vore a ná­poji.

Aké sú vaše plány s RO­OM­FAC­TORY do bu­dúc­nosti?

Máme vy­hliad­nu­tých zo­pár ďal­ších zna­čiek, s kto­rými ko­mu­ni­ku­jeme a ve­ríme, že sa nám ich po­darí do­stať na slo­ven­ský trh a bude o ne zá­u­jem. Mo­men­tálne rie­šime ďalší vý­voj na­šej web­stránky, najmä po­hodlný pro­ces ná­kupu a ne­us­tále do­pĺňame nové pro­dukty od na­šich do­dá­va­te­ľov. Ďa­lej plá­nu­jeme na­fo­tiť a pub­li­ko­vať naše vý­znam­nej­šie toh­to­ročné zá­kazky, zá­ro­veň chys­táme po­sil­niť našu sek­ciu člán­kov o nové zau­jí­mavé témy. Keďže sme ar­chi­tekti, plá­nu­jeme roz­ší­riť aj našu po­nuku slu­žieb pre zá­kaz­ní­kov, ktorí by mali zá­u­jem dať si po­ra­diť so svo­jimi pries­tormi.

A ako če­reš­ničku na torte chys­táme v spo­lu­práci s ma­ji­teľmi bu­dovy, v kto­rej síd­lime, aj jedno veľké prek­va­pe­nie, ktoré do­plní a obo­hatí naše sú­časné pries­tory. Viac ne­prez­ra­dím, je­dine to, že si v nich bu­dete môcť dať na­ozaj dobrú kva­litnú kávu.

Pro­dukty z dielne RO­OM­FAC­TORY náj­deš TU.

 

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou RO­OM­FAC­TORY.

Pridať komentár (0)