Mar­tin Michá­lek: Dobrý fron­ten­dista? Nebojí sa opý­tať a drží slovo.

Filip Mikschik / 27. máj 2015 / Business

Mar­tin Michá­lek je odbor­ník na fron­tend a spolu s nami pri­pra­vil test na HTML, ktorý si môžete vyskú­šať tu: http://stjb.work/test-na-html

Čo by si dopo­ru­čil začí­na­jú­cim fron­ten­dis­tom?

Asi prek­va­pím, pre­tože nedo­po­ru­čím nástroje, ško­le­nia alebo tech­no­ló­gie. Na tie sa začí­na­júci webári vrhajú cel­kom samo­voľne. Odpo­ru­čil by som im cie­lene zama­kať na soft­skills. Tie sa naopak pod­ce­ňujú.

Naučiť sa efek­tívne komu­ni­ko­vať s ľuďmi, pre­sa­dzo­vať svoje názory, odha­do­vať nároč­nosť svo­jej práce, pre­zen­to­vať ju ostat­ným. Toto sú schop­nosti čo odli­šujú dob­rých od prie­mer­ných.

Dobrá zna­losť tech­no­ló­gií je potrebná, ale v abso­lút­nej väč­šine prí­pa­dov začia­toč­níci nepot­re­bujú sle­do­vať naj­nov­šie trendy a mať neviem akú hĺbku tech­nic­kých zna­lostí. Mať v tíme nad­še­ného člo­veka čo sa nebojí opý­tať a dodrží slovo je ale na neza­pla­te­nie. Ak by som mohol pora­diť ešte jednu vec — skú­sil by som sa už na začiatku špe­cia­li­zo­vať na kon­krétny seg­ment fron­tendu.

Neod­po­ru­čil by si predsa len nejaké tech­no­ló­gie čo sa oplatí sle­do­vať?

Ak sa chcete veno­vať viac dizajnu a kóde­niu, určite je dobré sle­do­vať všetko okolo CSS3 — ani­má­cia, trans­for­má­cia, Fle­xbox a ďal­šie. Pre­hlia­dače to hrozne rýchlo imple­men­tujú a panuje v tom medzi nimi zhoda. SVG sa dnes pou­žíva pre ikony, ale do budúc­nosti to je bru­tálna vec na efekty, ani­má­cie alebo inte­rak­cie. Taký polo­vičný Flash, ktorý bude opäť vyža­do­vať špe­cia­lis­tov. Ďal­šie tech­nické zna­losti webo­vého kodéra som pred časom spi­so­val na blog.

No a ak rad­šej na fron­tende prog­ra­mu­jete, potom samoz­rejme všetko čo sa točí okolo Javasc­riptu. Cel­kom zau­jí­mavo vyzerá React a spriaz­nené tech­no­ló­gie od Face­bo­oku. Zatiaľ je ale dotia­hu­tejší Angu­lar, Ember alebo Meteor. Samoz­rejme je nutné poznať Javasc­ript ako jazyk a to stále viac aj pre to kóde­nie. jQu­ery ale stále žije. Počet pred­po­vedí konca za posledné 3 roky na to nemal žiadny veľký vplyv. 

Kam si mys­líš, že sa bude webový fron­tend ube­rať?

Mys­lím, že pro­fe­sia webo­vého kodéra ako je dnes vní­maná — teda nie­koho kto vie z PSD uro­biť HTML a CSS — v dlho­do­bej per­spek­tíve vymrie.

Bude vzni­kať čoraz viac špe­cia­li­zo­va­ných redakč­ných sys­té­mov typu Web­node kde si ľudia naklikjú web aj s pek­nou gra­fi­kou sami. Kon­ku­ren­ciu kóde­rom vytvo­ria aj samotné gra­fické edi­tory. Už aj zo zasta­ra­ného Pho­tos­hopu je možné expor­to­vať hotové kúsky CSS. Neho­vo­riac o novo nastu­pu­jú­cich dizaj­nér­skych nástro­joch typu WebF­low alebo Edge Ref­low, ktoré ref­lek­tujú res­pon­zívnu revo­lú­ciu.

Zjed­no­du­še­nie pre­vodu dizajnu do HTML / CSS tak­tiež spô­sobí, že sa veľa šikov­ných kodé­rov môže špe­cia­li­zo­vať. Veľkú budúc­nosť majú naprí­klad experti na ani­má­cie, vek­to­rovú gra­fiku alebo naprí­klad rých­losť zobra­ze­nia webov.

Aj preto je lep­šie pozí­ciu kodéra ozna­čo­vať ako “fron­tend dizaj­nér” alebo “UI vývo­jár”. Mimo­cho­dom sa tým odlíši od fron­tend vývo­já­rov, ktorí prog­ra­mujú v Javasc­ripte a uží­va­teľ­ské roz­hra­nie moc nerieši.

Na druhú stranu je vidieť, že fron­tend požiera bac­kend. Fra­me­worky typu Angu­lar alebo nové tech­no­gie od Face­bo­oku zrejme pre­sunú časť prog­ra­mo­va­nia zo ser­vera (a PHP alebo naprí­klad Javy) do pre­hlia­dača a Javasc­riptu. Pries­tor pre veľké množ­stvo fron­tend vývo­já­rov.

Sle­do­vať fron­tend z blízka bude v najb­liž­ších rokoch dosť zau­jí­mavé.

Pri pohľade na pra­covný trh to ale vyzerá, že dopyt po fron­ten­dis­toch výrazne pre­vy­šuje ponuku …

Je to ako v kaž­dom špe­cia­li­zo­va­nom odbore. Dob­rých fron­ten­dis­tov je málo a je potrebné ich dlho­dobo pre­svied­čať.

Ale ruku na srdce — väč­šina webo­vých firiem nepred­vá­dza zrovna vir­tu­ózne nábo­rové schop­nosti … Nestačí vlo­žiť ponú­kame / poža­du­jeme inze­rát na pra­covné ser­very. Je potrebné si dlho­dobo budo­vať značku dob­rého zamest­ná­va­teľa. Pro­du­ko­vať obsah, nechať svo­jich ľudí pred­ná­šať na kon­fe­ren­ciách, orga­ni­zo­vať alebo aspoň spon­zo­ro­vať akcie. 

Nábor vo fir­mách zvy­čajne robia šéfo­via webo­vých alebo IT odde­lení, čo je zlé. Je to úloha pre mar­ke­ting, copy­wri­te­rov a spol. Nábor je kam­paň ako každá iná. O tom ako písať ponuky práce pre vývo­já­rov písal už skôr pekne David Majda alebo Riki Frid­rich.

zdroj: startupjobs.cz

Pridať komentár (0)