Martin S. Hauge, investor v Spotify bude mentorovať slovenské start-upy

TS / 1. decembra 2014 / Lifehacking

V po­sled­ných ro­koch akoby sa vrece so start-upmi do­slova roz­trhlo. Niet sa čomu di­viť, pre­po­je­nie ce­lého sveta a mo­der­ných tech­no­ló­gií by bola škoda ne­vy­užiť ako pre tvor­cov, tak aj pre uží­va­te­ľov. Pro­fi­tujú na tom obe sku­piny, ľu­dia si vďaka no­vým pro­jek­tom uľah­čia ži­vot a tí druhí si na pro­jekte do­kážu pekne za­ro­biť.

Re­cept na úspešný ce­lo­sve­tový start-up ne­exis­tuje. Sú však známe fak­tory vý­razne ovplyv­ňu­júce rast a po­ten­ciál pro­jek­tov. Me­dzi ne pat­ria tím, kon­takty na in­ves­to­rov, pries­tory, ne­twor­king či v ne­po­sled­nom rade men­to­ring skú­se­ných osôb z ob­lasti start-upov s bo­ha­tými skú­se­nos­ťami. Práve tieto vý­hody nájdu už v de­cem­bri mladí, ini­cia­tívni ino­vá­tori v bra­ti­slav­skom in­ku­bá­tore s náz­vom Ru­bi­xLab.

O rady sa po­delí aj Mar­tin S. Hauge, in­ves­tor do spo­loč­ností Spo­tify a Vi­vino.

Nájsť si na roz­beh pro­jektu ce­novo vý­hodnú kan­ce­lá­riu je hračka, zís­kať sluš­ného in­ves­tora už o niečo ťaž­šie. Ak by ste však mali zá­u­jem o men­to­ring od člo­veka, ktorý má zo sveta start-upov dl­ho­ročné skú­se­nosti a mal do­či­ne­nia s naj­po­pu­lár­nej­šími služ­bami sveta, je bez mála ne­možné. Veci sa však po­su­nuli. Za­čiat­kom de­cem­bra sa v hlav­nom meste spúšťa me­dzi­ná­rodný in­ku­bá­tor Ru­bi­xLab, ktorý by ma ot­vo­riť dvere do sveta pro­jek­tom z ce­lého re­gi­ónu stred­nej Európy.

V roz­ho­vore na tému, čo môže náš re­gión pri­niesť do start-upo­vej scény, nám viac pre­zra­dil pán Mar­tin S. Hauge. V sú­čas­nosti je­den z hlav­ných par­tne­rov v naj­väč­šom škan­di­náv­skom in­ves­tič­nom fonde Cre­an­dum, ktorý pod­po­ruje rých­lo­ras­túce pro­jekty z ob­lasti tech­no­ló­gii. V ne­dáv­nej dobe in­ves­to­vali na­prí­klad do služby Spo­tify, tá má dnes viac než 40 mi­li­ó­nov uží­va­te­ľov po ce­lom svete.

 

 

Ktoré as­pekty na po­zí­cii in­ves­tora, či in­ves­tič­nej spo­loč­nosti Vás naj­viac ba­via? 

Rad úzko spo­lu­pra­cu­jem so za­čí­na­jú­cimi pod­ni­ka­teľmi na bu­do­vaní ich biz­ni­sov, cez tvorbu sil­ných tí­mov, vy­tvá­ra­nie pro­duk­to­vých stra­té­gii až po rie­še­nie go-to-mar­ket plá­nov. Tak­tiež je dô­le­žité vy­tvo­re­nie re­a­lis­tic­kého fi­nanč­ného plánu a in­ves­tič­nej stra­té­gie.

 

Aké sú naj­zá­sad­nej­šie kri­té­ria, podľa kto­rých sa roz­ho­duje pre in­ves­tí­ciu do ná­dej­ného pro­jektu?

Keďže usku­toč­ňu­jeme in­ves­tí­cie v sko­rých fá­zach pro­jek­tov (early stage), tak je­den z naj­dô­le­ži­tej­ších as­pek­tov je kva­lita a schop­nosti za­kla­da­te­ľov. Tak­tiež zva­žu­jeme veľ­kosť trhu a prob­lém, ktorý star­tup rieši – môže z toho byt re­álny pod­nik?

 

Ak by ste mali zo­sta­viť reb­rí­ček naj­lep­ších miest pre za­čí­na­júce start-upy, ako by vy­ze­ral?

Lon­dýn by bol roz­hodne na pr­vom mieste, čo sa týka tech­no­lo­gic­kých star­tu­pov, a Štok­holm by bol druhý pred Ber­lí­nom.

 

Ako vy­zerá start-upové pro­stre­die v Škan­di­ná­vii a ako hod­no­títe ob­lasť stred­nej Európy?

Start-upové pro­stre­die v Škan­di­ná­vii je ak­tívne už tak­mer 20 ro­kov a po­čas po­sled­ných 10 ro­kov vznikla mi­liar­dová spo­loč­nosť každý druhý rok. Toto vy­tvo­rilo skú­se­ných sé­ri­ových pod­ni­ka­te­ľov a zo­pár z tých na­jús­peš­nej­ších sa stali an­gel in­ves­tormi alebo si za­lo­žili ven­ture ca­pi­tal fondy. Tento fakt ná­sledne do­po­mo­hol k do­zre­tiu ce­lého eko sys­tému. Váš re­gión bude zrejme mu­sieť ist cez po­dobný pro­ces do­zrie­va­nia, ale so skú­se­nos­ťami a po­mo­cou iných re­gi­ó­nov bude možne tento pro­ces urých­liť.

 

Na Slo­ven­sku do­kážu ľu­dia zís­kať kva­litné vzde­la­nie v tech­nic­kých od­vet­viach a väč­šina mla­dých ľudí ovláda mi­ni­málne an­glič­tinu. Čo by ste od­po­ru­čili mla­dým ľu­dom, ak by raz aj oni chceli pre­ra­ziť vo svete start-upov?

Moja rada : Na­sle­duj svoje sny a chod za nimi! Uis­tite sa aby ste mali správ­nych ad­vi­so­rov, ktorí vám po­môžu a po­ra­dia bu­do­vať star­tup. Tiež si náj­dite vzory čo sa týka vod­cov­stva, pro­duk­tov a bu­do­va­nia fi­riem.

 

Mar­tin S. Hauge nav­štívi Bra­ti­slavu už v prvý de­cem­brový týž­deň, kde sa pred­staví ako hlavný men­tor no­vého bra­ti­slav­ského in­ku­bá­tora Ru­bi­xLab. Co­wor­kin­gové miesto pre naj­zau­jí­ma­vej­šie start-upy z re­gi­ónu stred­nej Európy, bude od feb­ru­ára hos­tiť vy­brané pro­jekty po dobu 18 me­sia­cov. Ok­rem rád od ce­lo­sve­tovo uzná­va­ných ľudí z branže a pries­toru, budú am­bi­ci­ózne pro­jekty pod­po­rené aj pr­vou in­ves­tí­ciou.

Pridať komentár (0)