Mar­tin S. Hauge, inves­tor v Spo­tify bude men­to­ro­vať slo­ven­ské start-upy

TS / 1. decembra 2014 / Tools a produktivita

V posled­ných rokoch akoby sa vrece so start-upmi doslova roz­trhlo. Niet sa čomu diviť, pre­po­je­nie celého sveta a moder­ných tech­no­ló­gií by bola škoda nevy­užiť ako pre tvor­cov, tak aj pre uží­va­te­ľov. Pro­fi­tujú na tom obe sku­piny, ľudia si vďaka novým pro­jek­tom uľah­čia život a tí druhí si na pro­jekte dokážu pekne zaro­biť.

Recept na úspešný celo­sve­tový start-up neexis­tuje. Sú však známe fak­tory výrazne ovplyv­ňu­júce rast a poten­ciál pro­jek­tov. Medzi ne pat­ria tím, kon­takty na inves­to­rov, pries­tory, networ­king či v nepo­sled­nom rade men­to­ring skú­se­ných osôb z oblasti start-upov s boha­tými skú­se­nos­ťami. Práve tieto výhody nájdu už v decem­bri mladí, ini­cia­tívni ino­vá­tori v bra­ti­slav­skom inku­bá­tore s náz­vom Rubi­xLab.

O rady sa podelí aj Mar­tin S. Hauge, inves­tor do spo­loč­ností Spo­tify a Vivino.

Nájsť si na roz­beh pro­jektu cenovo výhodnú kan­ce­lá­riu je hračka, zís­kať sluš­ného inves­tora už o niečo ťaž­šie. Ak by ste však mali záu­jem o men­to­ring od člo­veka, ktorý má zo sveta start-upov dlho­ročné skú­se­nosti a mal doči­ne­nia s naj­po­pu­lár­nej­šími služ­bami sveta, je bez mála nemožné. Veci sa však posu­nuli. Začiat­kom decem­bra sa v hlav­nom meste spúšťa medzi­ná­rodný inku­bá­tor Rubi­xLab, ktorý by ma otvo­riť dvere do sveta pro­jek­tom z celého regi­ónu stred­nej Európy.

V roz­ho­vore na tému, čo môže náš región pri­niesť do start-upo­vej scény, nám viac pre­zra­dil pán Mar­tin S. Hauge. V súčas­nosti jeden z hlav­ných par­tne­rov v naj­väč­šom škan­di­náv­skom inves­tič­nom fonde Cre­an­dum, ktorý pod­po­ruje rých­lo­ras­túce pro­jekty z oblasti tech­no­ló­gii. V nedáv­nej dobe inves­to­vali naprí­klad do služby Spo­tify, tá má dnes viac než 40 mili­ó­nov uží­va­te­ľov po celom svete.

Ktoré aspekty na pozí­cii inves­tora, či inves­tič­nej spo­loč­nosti Vás naj­viac bavia? 

Rad úzko spo­lu­pra­cu­jem so začí­na­jú­cimi pod­ni­ka­teľmi na budo­vaní ich biz­ni­sov, cez tvorbu sil­ných tímov, vytvá­ra­nie pro­duk­to­vých stra­té­gii až po rie­še­nie go-to-mar­ket plá­nov. Tak­tiež je dôle­žité vytvo­re­nie rea­lis­tic­kého finanč­ného plánu a inves­tič­nej stra­té­gie.

Aké sú naj­zá­sad­nej­šie kri­té­ria, podľa kto­rých sa roz­ho­duje pre inves­tí­ciu do nádej­ného pro­jektu?

Keďže usku­toč­ňu­jeme inves­tí­cie v sko­rých fázach pro­jek­tov (early stage), tak jeden z naj­dô­le­ži­tej­ších aspek­tov je kva­lita a schop­nosti zakla­da­te­ľov. Tak­tiež zva­žu­jeme veľ­kosť trhu a prob­lém, ktorý star­tup rieši – môže z toho byt reálny pod­nik?

Ak by ste mali zosta­viť reb­rí­ček naj­lep­ších miest pre začí­na­júce start-upy, ako by vyze­ral?

Lon­dýn by bol roz­hodne na prvom mieste, čo sa týka tech­no­lo­gic­kých star­tu­pov, a Štok­holm by bol druhý pred Ber­lí­nom.

Ako vyzerá start-upové pro­stre­die v Škan­di­ná­vii a ako hod­no­títe oblasť stred­nej Európy?

Start-upové pro­stre­die v Škan­di­ná­vii je aktívne už tak­mer 20 rokov a počas posled­ných 10 rokov vznikla miliar­dová spo­loč­nosť každý druhý rok. Toto vytvo­rilo skú­se­ných séri­ových pod­ni­ka­te­ľov a zopár z tých najús­peš­nej­ších sa stali angel inves­tormi alebo si zalo­žili ven­ture capi­tal fondy. Tento fakt následne dopo­mo­hol k dozre­tiu celého eko sys­tému. Váš región bude zrejme musieť ist cez podobný pro­ces dozrie­va­nia, ale so skú­se­nos­ťami a pomo­cou iných regi­ó­nov bude možne tento pro­ces urých­liť.

Na Slo­ven­sku dokážu ľudia zís­kať kva­litné vzde­la­nie v tech­nic­kých odvet­viach a väč­šina mla­dých ľudí ovláda mini­málne anglič­tinu. Čo by ste odpo­ru­čili mla­dým ľudom, ak by raz aj oni chceli pre­ra­ziť vo svete start-upov?

Moja rada : Nasle­duj svoje sny a chod za nimi! Uis­tite sa aby ste mali správ­nych advi­so­rov, ktorí vám pomôžu a pora­dia budo­vať star­tup. Tiež si náj­dite vzory čo sa týka vod­cov­stva, pro­duk­tov a budo­va­nia firiem.

Mar­tin S. Hauge nav­štívi Bra­ti­slavu už v prvý decem­brový týž­deň, kde sa pred­staví ako hlavný men­tor nového bra­ti­slav­ského inku­bá­tora Rubi­xLab. Cowor­kin­gové miesto pre naj­zau­jí­ma­vej­šie start-upy z regi­ónu stred­nej Európy, bude od feb­ru­ára hos­tiť vybrané pro­jekty po dobu 18 mesia­cov. Okrem rád od celo­sve­tovo uzná­va­ných ľudí z branže a pries­toru, budú ambi­ci­ózne pro­jekty pod­po­rené aj prvou inves­tí­ciou.

Pridať komentár (0)