Ak máš tieto prí­znaky, tvo­jou diag­nó­zou je KRE­A­TI­VITA

Henrieta Balázsová / 15. februára 2017 / Tools a produktivita

zdroj: pexels.com

Ak ťa tento člá­nok zau­jal už len kvôli svojmu názvu, je vysoko prav­de­po­dobné, že ňou trpíš tiež. Nie­kedy obrov­ský dar, nie­kedy pre­klia­tie. Kre­a­ti­vita.

Máš vysoké nároky

Si náročný. Či sa to týka hudby, lite­ra­túry, filmu, či ces­to­va­nia. Dávaš zo seba veľa a veľa potre­bu­ješ pri­jí­mať. Jed­no­du­cho vieš, čo je dobré.

creativity

Zdroj: travislinares.com

Pri­jal si génia v sebe

Budeš rad­šej auten­tický, než popu­lárny. Ostať sám sebou, bez kom­pro­mi­sov – to je tvoja defi­ní­cia úspe­chu, s kto­rou však nemu­sia vždy všetci súhla­siť. Géni­ovi v tebe je to jedno.

Nápady pri­chá­dzajú v cyk­loch

Poznáš to. Máš skvelý týž­deň, desiatky nápa­dov, ani nevieš, na kto­rom začať pra­co­vať najprv. Nové inšpi­rá­cie sa k tebe neus­tále hrnú, až zrazu… Ticho. Nič. Nepri­chá­dza žia­den nový nápad, žiadna inšpi­rá­cia. Bez ohľadu nato, či to trvá nie­koľko dní alebo týž­dňov, ver tomu, že je to úplne v poriadku a je to pri­ro­dzené. Využi „obdo­bie sucha“ na relax a načer­pa­nie nových síl.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt favim creative man

foto: favim.com

Nemáš rád dlho­dobé úlohy

Naj­lep­šie sa ti pra­cuje s poci­tom prvot­ného okúz­le­nia a nad­c­hnu­tia – to je ten moment, kedy je kre­a­ti­vita naj­vyš­šia. Ako slabne, pra­cuje sa ti ťaž­šie. Preto máš naj­rad­šej krát­ko­dobé, ale náročné úlohy, ktoré sú pre teba výzvou.

Veríš v silu atmo­sféry

Jed­no­du­cho máš miesta, kde sa ti tvorí neoby­čajne dobre. Či je to tvoja pra­covný kútik, kavia­reň, či kupé vo vlaku – bez note­bo­oku a notesu sa tu neza­obí­deš.

Môžeš mať prob­lémy s auto­ri­tami

Pokiaľ si zatiaľ nemal šťas­tie na prácu a pra­cu­ješ nie­kde, kde kre­a­ti­vita neprešla ani okolo, s vede­ním si prav­de­po­dobne nevy­chá­dzaš naj­lep­šie. Žijete v odliš­ných sve­toch a ty by si rad­šej pocho­do­val do rytmu vlast­ného bubna.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt favim creativity hipster man

foto: pinterest.com

Sám sebe si naj­väč­ším kri­ti­kom

Nie veľmi často sa vra­ciaš k svo­jim star­ším výtvo­rom. Vidíš v nich desiatky vecí, ktoré si mal spra­viť inak a lep­šie. Neus­tále vidíš vo všet­kom pries­tor na zlep­še­nie a zdo­ko­na­le­nie.

Si nočný vták

Prav­de­po­dobne ti je dôverne známa situ­ácia, kedy celý deň „pre­ží­vaš“, a potom to príde. Spra­vidla v čase, kedy si ostatní ľudia líhajú do postele. Tok neuve­ri­teľ­ných nápa­dov a myš­lie­nok, s kto­rými jed­no­du­cho musíš okam­žite pra­co­vať, nakoľko do ďal­šieho rána by ich sila oslabla.

Tvoja kon­cen­trá­cia je veľmi inten­zívna

Keď tvo­ríš, potre­bu­ješ sa na svoju prácu sústre­diť na 100%. Z poj­mov open space office a multi-tas­king ti behá mráz po chrbte. Výskumy tvr­dia, že za každé 20-sekun­dové pre­ru­še­nie kre­a­tív­nej práce potre­bu­ješ až 20 minút, kým sa dosta­neš tam, kde si bol.

Dnes už via­ceré medi­cín­ske i psy­cho­lo­gické štú­die potvr­dzujú, že kre­a­tívny člo­vek koná a roz­mýšľa inak, ako ostatní ľudia. Ak žiješ s nie­kým, pre koho je kre­a­ti­vita život­ným štý­lom, môže sa ti zdať, že žije v inom svete. Pravda je taká, že sa ti to nezdá. Nezme­níš ich, snaž sa ho len pocho­piť a nahliadni do jeho sveta. Je naozaj čaro­vný.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt favim night man

foto:favim.com

Posledné slová pre­ne­chám géni­ovi Alber­tovi Eins­te­i­novi: „Kre­a­ti­vita je inte­li­gen­cia, ktorá sa zabáva“.

Zdroj: lifehack.com

Pridať komentár (0)