Ak máš tie­to prí­zna­ky, tvo­jou diag­nó­zou je KRE­A­TI­VI­TA

Henrieta Balázsová / 15. februára 2017 / Lifehacking

zdroj: pexels.com

Ak ťa ten­to člá­nok zau­jal už len kvô­li svoj­mu náz­vu, je vyso­ko prav­de­po­dob­né, že ňou trpíš tiež. Nie­ke­dy obrov­ský dar, nie­ke­dy pre­klia­tie. Kre­a­ti­vi­ta.

Máš vyso­ké náro­ky

Si nároč­ný. Či sa to týka hud­by, lite­ra­tú­ry, fil­mu, či ces­to­va­nia. Dávaš zo seba veľa a veľa potre­bu­ješ pri­jí­mať. Jed­no­du­cho vieš, čo je dob­ré.

creativity

Zdroj: travislinares.com

Pri­jal si génia v sebe

Budeš rad­šej auten­tic­ký, než popu­lár­ny. Ostať sám sebou, bez kom­pro­mi­sov – to je tvo­ja defi­ní­cia úspe­chu, s kto­rou však nemu­sia vždy všet­ci súhla­siť. Géni­ovi v tebe je to jed­no.

Nápa­dy pri­chá­dza­jú v cyk­loch

Poznáš to. Máš skve­lý týž­deň, desiat­ky nápa­dov, ani nevieš, na kto­rom začať pra­co­vať najprv. Nové inšpi­rá­cie sa k tebe neus­tá­le hrnú, až zra­zu… Ticho. Nič. Nepri­chá­dza žia­den nový nápad, žiad­na inšpi­rá­cia. Bez ohľa­du nato, či to trvá nie­koľ­ko dní ale­bo týž­dňov, ver tomu, že je to úpl­ne v poriad­ku a je to pri­ro­dze­né. Využi „obdo­bie sucha“ na relax a načer­pa­nie nových síl.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt favim creative man

foto: favim.com

Nemáš rád dlho­do­bé úlo­hy

Naj­lep­šie sa ti pra­cu­je s poci­tom prvot­né­ho okúz­le­nia a nad­c­hnu­tia – to je ten moment, kedy je kre­a­ti­vi­ta naj­vyš­šia. Ako slab­ne, pra­cu­je sa ti ťaž­šie. Pre­to máš naj­rad­šej krát­ko­do­bé, ale nároč­né úlo­hy, kto­ré sú pre teba výzvou.

Veríš v silu atmo­sfé­ry

Jed­no­du­cho máš mies­ta, kde sa ti tvo­rí neoby­čaj­ne dob­re. Či je to tvo­ja pra­cov­ný kútik, kavia­reň, či kupé vo vla­ku – bez note­bo­oku a note­su sa tu neza­obí­deš.

Môžeš mať prob­lé­my s auto­ri­ta­mi

Pokiaľ si zatiaľ nemal šťas­tie na prá­cu a pra­cu­ješ nie­kde, kde kre­a­ti­vi­ta nepreš­la ani oko­lo, s vede­ním si prav­de­po­dob­ne nevy­chá­dzaš naj­lep­šie. Žije­te v odliš­ných sve­toch a ty by si rad­šej pocho­do­val do ryt­mu vlast­né­ho bub­na.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt favim creativity hipster man

foto: pinterest.com

Sám sebe si naj­väč­ším kri­ti­kom

Nie veľ­mi čas­to sa vra­ciaš k svo­jim star­ším výtvo­rom. Vidíš v nich desiat­ky vecí, kto­ré si mal spra­viť inak a lep­šie. Neus­tá­le vidíš vo všet­kom pries­tor na zlep­še­nie a zdo­ko­na­le­nie.

Si noč­ný vták

Prav­de­po­dob­ne ti je dôver­ne zná­ma situ­ácia, kedy celý deň „pre­ží­vaš“, a potom to prí­de. Spra­vid­la v čase, kedy si ostat­ní ľudia líha­jú do poste­le. Tok neuve­ri­teľ­ných nápa­dov a myš­lie­nok, s kto­rý­mi jed­no­du­cho musíš okam­ži­te pra­co­vať, nakoľ­ko do ďal­šie­ho rána by ich sila oslab­la.

Tvo­ja kon­cen­trá­cia je veľ­mi inten­zív­na

Keď tvo­ríš, potre­bu­ješ sa na svo­ju prá­cu sústre­diť na 100%. Z poj­mov open spa­ce offi­ce a mul­ti-tas­king ti behá mráz po chrb­te. Výsku­my tvr­dia, že za kaž­dé 20-sekun­do­vé pre­ru­še­nie kre­a­tív­nej prá­ce potre­bu­ješ až 20 minút, kým sa dosta­neš tam, kde si bol.

Dnes už via­ce­ré medi­cín­ske i psy­cho­lo­gic­ké štú­die potvr­dzu­jú, že kre­a­tív­ny člo­vek koná a roz­mýš­ľa inak, ako ostat­ní ľudia. Ak žiješ s nie­kým, pre koho je kre­a­ti­vi­ta život­ným štý­lom, môže sa ti zdať, že žije v inom sve­te. Prav­da je taká, že sa ti to nez­dá. Nezme­níš ich, snaž sa ho len pocho­piť a nahliad­ni do jeho sve­ta. Je naozaj čaro­vný.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt favim night man

foto:favim.com

Posled­né slo­vá pre­ne­chám géni­ovi Alber­to­vi Eins­te­i­no­vi: „Kre­a­ti­vi­ta je inte­li­gen­cia, kto­rá sa zabá­va“.

Zdroj: lifehack.com

Pridať komentár (0)