Mas­ter­card vyvi­nul uni­kátnu tech­no­ló­giu, pla­tiť budeme pomo­cou sel­fie!

Michal Sorkovský / 9. júl 2015 / Tools a produktivita

Mas­ter­card by namiesto hesla mohol v blíz­kej budúc­nosti pri online náku­poch začať akcep­to­vať sel­fie pou­ží­va­teľa. Momen­tálne musia zákaz­níci Mas­ter­card pri online náku­poch pou­ží­vať Secu­re­Code sys­tém na vlo­že­nie zlo­ži­tého hesla, čo je cel­kom zdĺhavé.

Pou­ží­va­te­lia by si pomo­cou tejto tech­no­ló­gie, pro­stred­níc­tvom Mas­ter­card apli­ká­cie spra­vili sel­fie, ktorú by pou­žili namiesto hesla pri potvr­dzo­vaní svojho online nákupu. Cie­ľom celej služby je zjed­no­du­šiť pro­ces online naku­po­va­nia, ktorý momen­tálne môže byť pomerne zlo­žitý a zdĺhavý. Po novom by ale mala byť apli­ká­cia z vytvo­re­nej sel­fie schopná rozo­znať tvár pou­ží­va­teľa a ušet­riť mu tak čas a námahu so zadá­va­ním hesla. Sel­fie je po vytvo­rení kon­ver­to­vaná na uni­kátny binárny reťa­zec a ten je následne porov­naný s ulo­že­ným kódom, ktorý bude mať Mas­ter­card k dis­po­zí­cií. Ak sa budú tieto dva kódy zho­do­vať, nákup bude schvá­lený. Sel­fies by tak mohli zís­kať úplne nový význam, no a fakt, že ľudia sel­fie už teraz milujú, by mal zna­me­nať, že nikto nebude mať prob­lém naučiť sa novú službu využí­vať. 

Tech­no­ló­giu bude tes­to­vať už túto jeseň vybra­ných 500 zákaz­ní­kov. Ak sa táto tech­no­ló­gia osvedčí, šancu na tes­to­va­nie dostane oveľa viac pou­ží­va­te­ľov. Sys­tém by mal ako rezervu využí­vať ove­ro­va­nie pomo­cou odtlačku prsta, takže sel­fies nebudú jedi­nou mož­nos­ťou potvr­de­nia platby.

„Chceme ľudí roz­poz­ná­vať podľa toho, kto sú, nie podľa toho, čo si pamä­tajú,“ pove­dal Ajay Bhalla, ktorý má v Mas­ter Card na sta­rosti ino­va­tívne rie­še­nia pre zlep­še­nie bez­peč­nosti. „Musíme si pamä­tať prí­liš veľa hesiel a to vytvára pre zákaz­ní­kov extra prob­lémy.“ Bhalla tiež verí, že nová gene­rá­cia, ktorá miluje sel­fies, novinku od Mas­ter­card ľahko príjme a obľúbi si ju. 

Banky a finančne inšti­tú­cie stále hľa­dajú nové spô­soby ove­ro­va­nia zákaz­ní­kov, pri čom by sa mohla poží­vať aj bio­met­ria. Nedávne ankety z UK naprí­klad hovo­ria, že až prek­va­pi­vých 24% pou­ží­va­te­ľov by zva­žo­valo, že svo­jej banke poskytnú svoj DNA pro­fil, zatiaľ čo až 42% by s ban­kou zdie­ľalo svoje odtlačky prs­tov. Zau­jí­ma­vos­ťou však je, že iba 26% by s ban­kou zdie­ľalo svoj pro­fil na sociál­nej sieti.

zdroj: welivesecurity.com

Pridať komentár (0)