Máte web? Potom nesmie­te chý­bať na Word­camp Bra­ti­sla­va 2017

Zuzana Kotuliaková / 16. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: FB Wordcamp Bratislava

Star­ti­tup, Rádio Expres, Fits­ha­ker, Visi­bi­li­ty, Power­lo­gy, WP Aca­de­my, Lear­n2Co­de, MôjAn­dro­id,… a mno­ho ďal­ších sa pred­sta­ví na Word­Camp Bra­ti­sla­va 2017.

Ten­to rok bude Word­Camp Bra­ti­sla­va 2017 naozaj plný sil­ných webov a prí­be­hov. Pre WordP­ress komu­ni­tu na Slo­ven­sku sa Word­Camp stal najo­ča­ká­va­nej­ším podu­ja­tím roka. Čaká nás už šies­ty roč­ník tej­to WordP­ress kon­fe­ren­cie na Slo­ven­sku!

WordP­ress je open sour­ce sys­tém, kto­rý ponú­ka jed­no­du­chú mož­nosť zria­de­nia funkč­nej web­strán­ky ale­bo blo­gu. Aktu­ál­ne viac ako 26% všet­kých webov po celom sve­te využí­va WordP­ress. Webo­vý sys­tém WordP­ress je vyví­ja­ný stov­ka­mi dob­ro­voľ­ní­kov, kto­rí spo­lu tvo­ria nad­še­nú komu­ni­tu. Na otvo­re­ných kon­fe­ren­ciách Word­Camp, orga­ni­zo­va­ných po celom sve­te, sa delia so svo­ji­mi vedo­mos­ťa­mi a skú­se­nos­ťa­mi.

Foto. FB Word­camp Bra­ti­sla­va 

PRED­NÁŠ­KY, KTO­RÉ NAKOP­NÚ VÁS AJ VÁŠ WEB

Už 29.4. si bude­te môcť vypo­čuť aj také­to pred­náš­ky:

  • Ces­ta pro­jek­tu k mili­ó­nu náv­štev­ní­kov mesač­ne – Richard Néve­ri, Star­ti­tup Group
  • Ako začať z nuly a vybu­do­vať mili­ó­no­vý busi­ness? – Dušan Plich­ta, blo­ger roka 2015
  • Ako sa dá zaro­biť pomo­cou webo­vej strán­ky? – digi­tál­ny nomád Peter Cho­del­ka
  • Neko­neč­ný prí­beh webu expres.sk – Marek Zabák, deve­lo­per strán­ky expres.sk

Pozri­te si kom­plet­ný prog­ram na ofi­ciál­nej strán­ke, kde náj­de­te ďal­ších 10 skve­lých pred­ná­šok, kto­ré vás čaka­jú

A to nie je všet­ko! Ten­to rok vás čaka­jú aj 3 works­ho­py:

  • Mar­ke­tin­go­vé nástro­je vo WordP­ress od WP Aca­de­my
  • Sprav si WordP­ress plu­gin od Yabl­ka, lek­to­ra v Lear­n2Co­de
  • Prá­ca s modu­lom Advan­ced Cus­tom Fields (ACF) od Mate­ja Oro­va­na, deve­lo­pe­ra vo Visi­bi­li­ty

foto: FB Word­camp Bra­ti­sla­va

PRE­ČO NEVY­NE­CHAŤ TÚTO KON­FE­REN­CIU?

Čaká vás 14 kva­lit­ných pred­ná­šok, 3 works­ho­py, networ­king, dar­ček, občerstve­nie a samoz­rej­me skve­lá after­par­ty v Plzeňs­kom Pra­zdro­ji. Prvý drink ide na nás :)

Pokiaľ to s vašim webom či blo­gom mys­lí­te naozaj váž­ne, potom nesmie­te chý­bať na 6. roč­ní­ku Word­Camp Bra­ti­sla­va 2017.

Foto: FB Word­camp Bra­ti­sla­va

INFOR­MÁ­CIE O WORD­CAMP BRA­TI­SLA­VA 2017

Kde: Eko­no­mic­ká uni­ver­zi­ta v BA
Kedy: 29.4.2017 od 9:00h do 18:00h
Za koľ­ko: vstup­né 20€ (štu­den­ti za 15€)
Čo bude: 14 nadu­pa­ných pred­ná­šok, networ­king, jed­lo, dar­ček, súťaž aj after­ka

Viac infor­má­cii náj­de­te na ofi­ciál­nej web strán­ke Word­Camp Bra­ti­sla­va 2017.

Pridať komentár (0)