Meet’n’learn zís­kal významnú inves­tí­ciu od Neulogy Ven­tu­res!

Lukáš Gašparík jr. / 25. jún 2015 / Tools a produktivita

Meet’n’learn, ktorý fun­guje už tak­mer tretí rok, zís­kal významnú inves­tí­ciu od Neulogy Ven­tu­res. Peniaze pôjdu na mar­ke­tin­gové akti­vity v kra­ji­nách, kde por­tál na vyhľa­dá­va­nie dou­čo­va­nia fun­guje. Záro­veň by sa mal posil­niť aj tím ľudí, ktorí na ňom pra­cujú.

DoučMa.sk je online trh spá­ja­júci jed­no­du­chým a pria­teľ­ským spô­so­bom prí­pad­ných štu­den­tov a uči­te­ľov. Táto plat­forma pomáha túto­rom a uči­te­ľom spo­jiť sa s ich poten­ciál­nymi kli­en­tami jed­no­du­cho, tým že slúži ako mar­ke­tin­gový kanál pre uči­te­ľov aby si budo­vali a pro­pa­go­vali svoje renomé. DoučMa.sk slúži záro­veň ako nástroj na ove­ro­va­nie uči­teľ­ských pro­fi­lov.

Aktu­álne môžu tento uni­kátny spô­sob vyhľa­dá­va­nia dou­čo­va­nia využí­vať záu­jem­co­via v šty­roch kra­ji­nách — v Nemecku fun­guje pod náz­vom meetnlearn.de, Rakúsku je to meetnlearn.at, v sused­nej Čes­kej repub­like ho náj­dete pod náz­vom doucuji.eu a na Slo­ven­sku ako doucma.sk.

K inves­tíci od Neulogy Ven­tu­res sa vyjad­ril aj jeden zo zakľa­da­te­ľov a CEO Meet’n’learn, Juraj Svin­čák: „Zís­ka­nie nového par­tnera a inves­tí­cie je pre nás mimo­riadne dôle­žitá a pozi­tívna správa. Tešíme sa na ďalší roz­voj spo­loč­nosti umož­nený práve zapo­je­ním Neulogy Ven­tu­res.”

Zakla­da­te­lia začali ešte v roku 2012 nezá­väzne pra­co­vať na inter­ne­to­vej stránke, ktorá by bola “zoznam­kou” pre štu­den­tov s dou­čo­va­teľmi. Neskôr sa uká­zalo, že pro­jekt, ktorý nazvali DoučMa.sk, môže byť živo­ta­schopný a na slo­ven­skom trhu chýba.

Pro­jekt sa na Slo­ven­sku pomaly roz­bie­hal, no Juraj a Tomáš s ním mali väč­šie plány. Nech­celi pokrý­vať iba slo­ven­ský trh. Podobný prob­lém s vyhľa­dá­va­ním dou­čo­va­nia je totiž aj v zahra­ničí. Na to, aby expan­do­vali v iných kra­ji­nách, potre­bo­vali kapi­tál.

V roku 2014 sa pri­hlá­sili do Aka­dé­mie Wayra Praha. Chceli byť ďal­ším slo­ven­ským tímom, ktorý sa do prog­ramu pri­hlási. Dvoj­dňový pitch day však nedo­pa­dol podľa ich pred­stáv, a tak boli len jed­ným z ďal­ších neús­peš­ných kandidátov.O tri dni neskôr dostal Juraj email s týmto zne­ním: “Great news from the Wayra Family: Munich Aca­demy would like to eva­lu­ate your pro­ject!”

V Prahe totiž videl ich pitch direc­tor mní­chov­skej aká­de­mie, ktorý v tom čase hľa­dal dou­čo­va­nie pre svoje deti. Na základe toho si vybral Jura­jov a Tomá­šov pro­jekt. Následne absol­vo­vali celý výbe­rový pro­ces znova. Tento krát už so šťast­ným kon­com. Od Wayry dostali v tom čase 40-tisí­covú seed inves­tí­ciu. Peniaze inves­to­vali do budo­va­nia por­tá­lov na nových trhoch v Nemecku, Rakúsku a Česku.

Do Mní­chova sa sťa­ho­vali v júni 2014 a deväť mesačná akce­le­rá­cia začala až 15. augusta. V mní­chov­skej Wayre pobudnú do konca Júla, potom sa budú sťa­ho­vať do Ber­lína, kde by už mali mať svoje stále pries­tory.

Cha­lani práve hľa­dajú nového člena tímu, ktorý pomôže s prog­ra­mo­va­ním, ak máš záu­jem pozri job offer https://inhiro.com/job/id/1760

Pridať komentár (0)