Mega zoznam zdro­jov pre mar­ke­té­rov

Dárius Polák / 19. februára 2016 / Tools a produktivita

Začia­toč­ník, pokro­čilý, či expert. To je úplne jedno. Každý jeden si z týchto 280+ zdro­jov niečo osvojí.

Vše­obecné zdroje a blogy

Search Engine Jour­nal— online plat­forma ponú­ka­júca novinky, inter­view a návody od mar­ke­tin­go­vých exper­tov z celého sveta.

Star­tup Mar­ke­ting —blog o odo­mknutí star­tu­po­vého úspe­chu od Seana Ellisa.

Social Trig­gers— efek­tívny, zmys­lu­plný blog od Dereka Hal­perna.

{grow}— top hod­no­tený blog zalo­žený Mar­kom Scha­e­fe­rom. Mark je uzná­vaný lek­tor, autor, spe­a­ker a social media stra­tég, ktorý bol spo­me­nutý vo Wall Street Jour­nal, The New York Times, a CBS NEWS.

Zana— nauč sa ako výsku­mom a skú­se­nos­ťou zalo­žený mar­ke­ting pomôže uspieť tvojmu pro­duktu či vízii.

Social Media Exa­mi­ner— naj­väčší online social media maga­zín , určený pre pomoc pod­ni­kom zis­tiť, ako čo naj­lep­šie využí­vať nástroje sociál­nych médii ako je Face­book, Google+, Twit­ter and Lin­ke­dIn pre spo­je­nie sa so zákaz­níkmi, gene­ro­va­nie brand awa­re­ness a zvy­šo­va­nie pre­daja.

Razor Social— posky­tuje naj­lep­šie dostupné infor­má­cie o sociál­nych nástro­joch a tech­no­ló­giách.

The Gro­wth Para­dox For Star­tup CEOs— pochop ako je rast star­tupu obme­dzený tvo­jím osob­ným ras­tom.

150 Gro­wth Lea­derszoznam naj­viac dôve­ry­chod­ných, skú­se­ných a nápo­moc­ných exper­tov v biz­nise.

88 Mar­ke­ters you should fol­low

Fol­low Hunt— naj­lepší ľudia pre sle­do­va­nie každý deň.

100 Days of Gro­wth

50 Sha­des of Gro­wth Hac­king— 50 eCom­merce tipov/trikov pre rast tvojho biz­nisu.

Star­tup Mar­ke­ting Resour­ces

Visi­bi­lity - naj­lep­šie tipy a triky ohľa­dom online mar­ke­tingu zo Slo­ven­ska.

Entrepreneur_breakfast_getty

foto: entrepreneur.com

Indi­vi­du­álne blogy

Hiten Shah — zalo­žila dve SaaS spo­loč­nosti, Crazy Egg a KISS­met­rics. Prvá je finan­co­vaná z vlast­ných zdro­jov a druhá pomo­cou inves­to­rov. Posiela týž­denný email news­let­ter nazý­vaný SaaS Weekly.

Neil Patel— marke­tin­gový blog od Neila Patela, co-foun­dera Crazy Egg, Hello Bar a KISS­met­rics. Pomo­cou týchto spo­loč­ností pomo­hol veľ­kým kor­po­rá­ciám ako Gene­ral Motors, Hewlett-Pac­kard a Via­com gene­ro­vať viac zisku z webu.

Lin­coln Murphy— marke­ting a akvi­zí­cia zákaz­ní­kov.

Mor­gan Brown— Mor­gan Brown je na čele vývoja Quala­roo and časti aj v GrowthHackers.com tíme. Co-autor Gro­wth Engi­nes a Unloc­king Gro­wth so Sea­nom Elli­som.

Eve­rette Tay­lor— Eve­rette Tay­lor pevne a kre­a­tívne pre­uka­zuje svoje skilly vo svete mar­ke­tingu a biz­nisu. Momen­tálne je CEO e-com­merce spo­loč­nosti Stic­ker Mule a pred­ne­dáv­nom spus­til nový brand But­ton Frog. Tay­lor je zakla­da­teľ mar­ke­tin­go­vej firmy Mil­li­Sense, ktorý pomáha spo­loč­nos­tiam a znač­kám rásť cez mar­ke­ting využí­va­júci dáta.

Nichole Eli­za­beth DeMeré— mode­rá­tor v @ProductHunt & @GrowthHackers.

Violeta Ned­kova— twe­ety o #star­tu­poch. Pro­duct hun­ter. Co-foun­der Ama­ze­meet.

Gary Vay­ner­chuk —  co-foun­der a CEO Vay­ner­Me­dia, social media kon­zul­tač­nej agen­túry. Vay­ner­chuk je autor troch best­sel­le­rov: The Thank You Eco­nomy, CRUSH IT! Why NOW Is the Time to Cash In On Your Pas­sion, a Jab, Jab, Jab, Right Hook: How to Tell Your Story in a Noisy World.

Sujan Patel—  VP mar­ke­tingu vo thisC­LICKS. Pred­tým zalo­žila Sin­gle Grain, jednu z top digi­tál­nych mar­ke­tin­go­vých agen­túr v San Fran­ciscu. Má viac ako 10-ročnú skú­se­nos­ťou v online mar­ke­tingu.

Con­vince & Con­vert —blog od Jaya Baera, ktorý je New York Times best-sel­ling autor.

Jus­tin Jack­son — produkt mana­žér pre zis­kové webové apli­ká­cie a hosť v Pro­duct People pod­cast.

Jim Gray — inži­nier a data vedec, špe­cia­li­zu­júci sa v mar­ke­tin­go­vej auto­ma­ti­zá­cii, sta­rost­li­voti o zákaz­ní­koch a opa­ko­vaný pro­ces rastu.

Jaro­slav Dodok — päť rokov pôso­be­nia v oblasti médii, mar­ke­tingu, pra­vi­delné cenné tipy a triky.

1

foto: businessinsider.com

Inbound Mar­ke­ting

Moz — celo­sve­tovo najob­ľú­be­nejší posky­to­va­teľ inboud mar­ke­ting soft­véru.

Inbound— komu­nita inbound mar­ke­té­rov, ktorý zdie­ľajú nové nápady, eventy, práce a viac.

Ok Dork —tipy/triky ako zís­kať 20 000 odbe­ra­te­ľov emailu, ako napí­sať chladný email a aké ľahké je pre iných pove­dať “áno”.

Mar­keto — vývija mar­ke­ting auto­ma­ti­zo­vaný soft­vér, ktorý posky­tuje inbound mar­ke­ting, social mar­ke­ting, CRM, a ostatné prí­slušné služby.

Hubs­potvývija cloud inbound mar­ke­ting soft­vér, ktorý umož­ňuje pod­ni­kom trans­for­mo­vať spô­sob akým mar­ke­tujú online.

Email/Newsletter

Drip

Moosend

Cura­ted

Good­bits

Mai­ler­lite

Really Good Emails

Customer.io

Sendg­rid

Vero

Mail­chimp

20150701190310-young-workers-networking-talking-multiple-business

foto: inc.com

Zdie­ľa­nie odkazov/Skracovanie URL

Owly

Liner

start A FIRE

Bitly

Google URL Shor­tener 

Bund­lin

Linky Dink

Link Re-direc­tor

PR & Press

PR Geeks — tipy, triky a nástroje pre zlep­še­nie PR v tech biz­nise

A News Tip— vytvor si vzťahy so žur­na­lis­tami z celého sveta a nájdi žur­na­lis­tov podľa toho čo twe­e­tujú.

Submit.co— kde zís­kať pokry­tie od médii pre tvoj star­tup.

PR Stack — e-booky pre zlep­še­nie tvojho PR.

Hey Press — search engine pre star­tup žur­na­lis­tov. Vlo­žíš kľú­čové slovo, napr. ‘Ocu­lus Rift’, a nájde to žur­na­lis­tov, ktorý sa danej téme naj­viac venujú.

Muck­rack— ponúka nástroje, ktoré pomá­hajú pro­fe­si­oná­lom z médii nájsť a kon­tak­to­vať rel­vant­ných žur­na­lis­tov pre ich ríbehy a moni­to­ro­vať ako sa im darí

Bolo Soft­ware — media search engine, ktorý vyhľa­dáva spo­me­dzi 30 000 influ­en­ce­rov.

tutor-606091_1920

foto: mashable.com

Nástroje

$0 Mar­ke­ting Stack by Buf­fer— naj­lepší free tool pre social media mar­ke­té­rov,

$9 Mar­ke­ting Stack— sle­duj náv­štev­ní­kov a eventy, ana­ly­zuj svoj lie­vik (AARRR), posie­laj email kam­pane, vyskú­šaj A/B tes­ting a spusť mar­ke­tin­govú auto­ma­ti­zá­ciu.

Design­modo mar­ke­ting tools— náj­deš tu naj­lep­šie nástroje pre dizaj­né­rov, deve­lo­pe­rov a mar­ke­té­rov.

Ana­ly­tika

App­bot —agre­guje app store hod­no­te­nia pre všetky kra­jiny iTu­nes, Google Play a Ama­zon app sto­res.

Mobile Action— služba pre app mar­ke­té­rov pre key­word ran­king, ana­lýzu kon­ku­ren­cie a App Store opti­ma­li­zá­ciu.

Sen­sor Tower— pri­náša orga­nický spô­sob akvi­zí­cie pou­ží­va­te­ľov ako vedúca plat­forma pre app store opti­ma­li­zá­ciu.

App Annie— posky­tuje biz­nis inte­li­gentné výsledky ako hod­no­te­nia, ana­ly­tika pre­daja a pokro­čilá trhová inte­li­gen­cia pre eko­nó­miu apli­ká­cii.

app­Fi­gu­res — sle­do­va­cia plat­forma pre deve­lo­pe­rov a vyda­va­te­ľov. Zís­kava a vizu­ali­zuje všetko, čo sa týka pre­daja, počtu stia­hnutí, sve­to­vých recen­zií a ďal­ších dát.

Mixpa­nel—ana­ly­tická plat­forma pre mobily a web, pod­po­ru­júca pod­niky štu­do­vať sprá­va­nie zákaz­ní­kov.

App­lause— posky­tuje beta manaž­ment, tes­tovú auto­ma­ti­zá­ciu a mobilnú ana­ly­tiku.

App­see—umož­ňuje opti­ma­li­zá­ciu mobil­ných apli­ká­cii. Táto plat­forma posky­tuje kon­krétnu ana­ly­tiku sprá­va­nia zákaz­ní­kov, ktorá umož­ňuje posky­to­vať ulti­mátnu hod­notu pre pou­ží­va­te­ľov.

AppsF­lyer— mera­júca mobile adver­ti­sing plat­forma umož­ňu­júca app mar­ke­té­rom merať zís­ka­va­nie pou­ží­va­te­ľov v reál­nom čase.

Tune— vytvára Soft­ware-as-a-Ser­vice (SaaS) pro­dukty pre pomoc mar­ke­té­rom mana­žo­vať vzťahy pome­dzi desk­topmi a smart­fónmi.

RJ Met­rics —kom­pletná ana­ly­tická plat­forma pre online biz­nis.

Ruler Ana­ly­tics— web ana­ly­tik pre malé i veľké pod­niky.

Seg­ment— jed­notný hub pre zbie­ra­nie, mana­žo­va­nie.

Google Ana­ly­tics— alfa a omega v online mar­ke­tingu.

Piwik— open source (GPL license) web ana­ly­tický soft­vér. Gene­ruje reporty o náv­štev­ní­koch webu, popu­lár­nych strán­kach a vyhľa­dá­va­čoch.

Crazy Egg— umož­ňuje vlast­ní­kom web­stránky vytvo­riť testy pre zis­te­nie, čo robia náv­štev­níci na webe.

Mixpa­nel— ana­ly­tická plat­forma pre mobil a web, pod­po­ru­júca pod­niky a štu­duje sprá­va­nie zákaz­ní­kov.

KISS­met­rics— trac­kuj, ana­ly­zuj a opti­ma­li­zuj svoj digi­tálny mar­ke­ting.

Social­ba­kers - ana­ly­tika sociál­nych médii pre kaž­dého.

5

foto: theplaidzebra.com

Dash­bo­ardy

Tab­leau— posky­tuje apli­ká­cie pre rýchlu ana­lýzu a vizu­ali­zá­ciu.

Insight­Squ­ared—posky­tuje ana­ly­tiku, ktorá umož­ňuje malým pod­ni­kom maxi­ma­li­zo­vať pre­daj a zvý­šiť pro­duk­ti­vitu tímu.

Branch Met­rics— pomáha per­so­na­li­zo­vať inšta­lo­vanú skú­se­nosť pre kaž­dého nového pou­ží­va­teľa pro­stred­níc­tvom jed­nej, zdie­ľa­nej plat­formy.

Nume­rics— umož­ňuje vytvo­riť cus­tom dash­bo­ard, pro­stred­níc­tvom kto­rého sa dá sle­do­vať webova ana­ly­tika, social media enga­ge­ment, prog­res pro­jektu, pre­da­jov, otázky zákaz­ní­kov, zostatky účtov alebo dokonca údaje z cloudu.

Gec­ko­bo­ard— real time data dash­bo­ard.

Char­tio— pomáha biz­ni­som ana­ly­zo­vať a sle­do­vať kry­tické dáta skrz intu­itívny inter­face.

Klip­fo­lio— real-time busi­ness dash­bo­ard.

Qlik— zjed­no­du­šuje spô­sob akým uží­va­te­lia pou­ží­vajú dáta.

Cyfe— cloud-based služba umož­ňu­júca moni­to­ro­vať a zdie­ľať dôle­žité biz­nis dáta.

Social media manaž­ment

Sleek—real-time inbox.

Thin­kUp— webová apli­ká­cia archi­vu­júca twe­ety, pria­te­ľov, fol­lo­we­rov, z kto­rých čerpá pre teba rele­vantné dáta.

Sim­ply Mea­su­red— posky­tuje social media ana­ly­tiku a mera­nie dát.

Uni­fied Social— posky­tuje mar­ke­té­rom silný insight, obsah a adver­ti­sing nástroje.

Sen­dible—umož­ňuje indi­vi­du­álom a pod­ni­kom dosiah­nuť svo­jich zákaz­ní­kov.

Hoot­su­ite—široko roz­ší­rená plat­forma, ktorú pou­žíva 10 mili­ó­nov ľudí.

Sprout Social

Social Bro—mana­žo­va­nie twit­teru.

Sumall— online soft­vér, ktorý umož­ňuje vytvá­rať inte­rak­tívne gra­fiky z poskyt­nu­tých dát.

Buf­fer— umož­ňuje zdie­ľa­nie fotiek, odka­zov, či videí na všetky hlavné sociálne siete spolu s ich naplá­no­va­ním.

Later­gram - nástroj pre Ins­ta­gram.

0

foto: nerdist.com

Con­tent Mar­ke­ting

Brand­fol­der— mana­žo­va­teľný a zdie­laný online pro­fil značky, ktorý obsa­huje všetky aktíva spo­loč­nosti.

Box— online zdie­ľa­nie súbo­rov a cloud obsahu posky­tu­júca neob­me­dzené úlo­žisko, cus­tom bran­ding a admi­ni­stra­tívnu kon­trolu.

Drop­box

Google Pho­tos Sto­rage

Copifyplat­forma pre hľa­da­nie obsahu od naj­lep­ších copy­wri­te­rov.

Pri­sma­tic— hľa­da­nie obsahu pro­stred­níc­tvom beha­vi­orálnu ana­lýzu.

Zemanta— plu­gin pre tvor­cov con­tentu. Odpo­rúča odkazy, fotky, kľú­čové slová a tagy, ktoré sú rele­vantné.

Con­ten­tly— posky­tuje edi­to­rové a enga­ge­ment trac­ko­va­cie nástroje, ktoré pomá­hajú tvo­riť, udr­žo­vať a roz­ši­ro­vať značku vďaka vysoko kva­lit­nému con­tentu.

Co-Sche­dule — edi­to­riálny kalen­dár pre WordP­ress.

Fila­ment— jediná plat­forma, ktorá intu­itívne ako zvý­šiť záu­jem o tvoj blog a posky­tuje rele­vantné nástroje.

Con­tent Mar­ke­ter — nástroj číslo jedna pre malých mar­ke­té­rov pre pod­po­ro­va­nie obsahu, zvy­šo­va­nie náv­štev a vytvo­re­nie vzťa­hov.

Socially Stac­ked— všetko sociálne od malých pod­ni­kov, až po agen­túry.

Buzz­Sumo—nástroj, ktorý ti umož­ňuje hľa­dať najz­die­ľa­nejší con­tent na akú­koľ­vek tému na webe.

Blo­go­va­nie

Gyros­cope

Type­pad

Squ­ares­pace

Weebly

Blog­ger

Tum­blr

WordP­ress

Ghost

Medium

1

foto: success.com

Nástroje pre blog­ge­rov

Handwriting.ioručne písaný text v “digi­tále”. 

Pen­flip— online plat­forma umož­ňu­júca hos­tiť, kola­bo­ro­vať a pub­li­ko­vať písané pro­jekty ako eBo­oky.

Draft— nar­ho­va­nie, mana­žo­va­nie kon­cep­tov, dokáže vytiah­nuť súbory z Drop­boxu a Ever­note.

Libe­rio— nová plat­forma pre tvorbu a pub­li­ko­va­nie eBo­okov priamo z Google Drive.

Daily Page— topíš sa v kre­a­ti­vite? Daily Page ti pomôže naštar­to­vať.

Blank­Page—kon­zul­to­va­nie a mone­ti­zo­va­nie obsahu. B

Ulys­ses— Ulys­ses pre Mac ti umož­ňuje sústre­diť sa. Všetky tvoje texty sa ukla­dajú do kniž­nice a pomo­cou pár kli­kov ti vytvorí PDFká, web stránky, iBo­oks a ePubs.

Gram­marly— oprava gra­ma­tiky.

Hemin­gway App— upra­vuje gra­ma­tiku po šty­lis­tic­kej stránke.

Parag­raphs— jediný zmy­sel — písa­nie. Posky­tuje všetko na napí­sa­nie per­fekt­nej prózy.

ID:73641403

foto: cgeniuslife.com

Vyhľa­dá­va­nie con­tentu

Pub­li­cate— spra­vuj con­tent do pub­li­ká­cii, ktoré môžeš zdie­ľať kde­koľ­vek.

Hac­ker News— web o sociál­nych novin­kách, zame­raný na com­pu­ter science a pod­ni­ka­nie.

Tabo­ola— sve­tovo naj­pou­ží­va­nej­šia plat­forma pre hľa­da­nie con­tentu, spá­ja­júca ľudí s novým obsa­hom.

Outb­rain— plat­forma posky­tu­júca služby pre odpo­rú­čané linky, z kto­rých gene­ruje zisk.

Red­dit— sociálna sieť pre online komu­nitu na zdie­ľa­nie odka­zov, obsahu a dis­ku­siu, či to je pre nich zau­jí­mavé.

Scoop.It!— pomáha hľa­dať, uspo­ria­dať a pub­li­ko­vať obsah vidi­teľný online.

Nuz­zel— sociálna, real-time plat­forma, ktorá umož­ňuje pou­ží­va­te­ľom vidieť novinky, ktoré ich pria­te­lia zdie­ľajú.

Quibb— umož­ňuje zdie­ľa­nie toho, čo práve čítaš. Čítaj, dis­ku­tuj, zdie­ľaj.

CopyB­log­ger— učí ľudí ako vytvá­rať top con­tent.

Prieskum/Monitorovanie

Feed­re­a­der— jeden z naj­lep­ších alter­na­tív Google Rea­der, umož­ňu­júci vyhľa­dá­vať feedy rôz­nych tém.

News.me— sociálny novinky ohľa­dom apli­ká­cii pre iOS.

Swayy— umož­ňuje ľahko zdie­ľať naj­lepší obsah na základe enga­ge­mentu, záuj­mov a reak­cie. Uspo­ra­dúva rôzne novinky, glogy, videá, info­gra­fiky atď.

Tag­bo­ard— soft­vé­rová plat­forma, ktorá agre­guje social media con­tent z rôz­nych sietí pre koneč­ných pou­ží­va­te­ľov, značky a mar­ke­té­rov.

Topsy— hľa­da­nie a ana­ly­zo­va­nie Twe­e­tov.

Melt­wa­ter— pomáha biz­ni­som vybu­do­vať a zlep­šo­vať značku. Ana­ly­zuje miliardy digi­tál­nych doku­men­tov s pres­ným časom. Využilo ju už vyše 20 000 spo­loč­ností.

Bott­le­nose— posky­tuje rie­še­nia pre pod­niky na základe naj­de­nia, iden­ti­fi­ko­va­nia anti­ci­po­va­nia a využí­va­nia tren­dov v real-time čase.

Feedly —pre­pája pro­fe­si­oná­lov s ich najob­ľú­be­nej­ším obsa­hom. Sťa­huje ti pra­vi­delné novinky z tvo­jich obľú­be­ných strá­nok.

Men­tion— posky­tuje moni­to­ro­va­nie apli­ká­cii.

o-ENTREPRENEUR-DESK-facebook

foto: nocamels.com

Komu­ni­ká­cia

Res­pondlypre­tvára twe­ety do formy emailu, vďaka čomu je všetko uspo­ria­dané.

Olark— nástroj pre cha­to­va­nie s náv­štev­níkmi web­stránky.

Disqus— plat­forma pre sociálne integ­ro­va­nie, networ­king, pro­fily, ana­ly­tiku a viac.

Dis­course— posk­tuje open source plat­formu pre pokra­ču­júce dis­kusné fóra.

Hip­chat— súkromný sku­pi­nový chat pre tím.

Inter­com— jedno miesto pre komu­ni­ká­ciu pod­niku so zákaz­níkmi.

Slack— nástroj pre tímovú komu­ni­ká­ciu.

Workflow/Projektový manaž­ment

germ.io nástroj na pro­duk­ti­vitu, ktorý umož­ňuje zákaz­ní­kom vyjad­riť svoj názor.

Ever­note— orga­ni­zo­va­nie, či už time-manaž­mentu alebo via­ce­rých pro­jek­tov.

Pipefy— orga­ni­zo­va­nie a kon­trola pro­jek­tov na jed­nom mieste.

Mat­ter­horn— nástroj na pro­jek­tový manaž­ment, ktorý pomáha spus­te­nie via­ce­rých pro­jek­tov naraz.

Wun­der­list— naj­ľahší spô­sob ako mana­žo­va­nie to do zoznam.

Base­camp— nástroj pre pro­jekt manaž­ment.

Google Docs

Trello— appka zdarma, umož­ňu­júca vyko­ná­vať ľahko pro­jek­tový manaž­ment.

Optimized-hipster-capitalist

foto: ethicsandentrepreneurship.com

Mar­ke­tin­gová auto­ma­ti­zá­cia

Auto­pi­lot— ľahká mar­ke­tin­gová auto­ma­ti­zá­cia pre emaily, SMS a direct mail.

Infu­si­on­soft — posky­tuje pre­daj a mar­ke­tin­gový auto­ma­ti­zo­vaný soft­vér pre malé pod­niky, kom­bi­nu­júce CRM, email mar­ke­ting a e-com­merce.

TestF­light— umož­ňuje mobil­ným deve­lo­pe­rom vyko­ná­vať beta tes­ting.

Test Nest— A/B tes­to­va­nie pre apli­ká­cie.

Test Fairy— iOS & Android tes­to­va­cia plat­form

Ins­pect­let— ana­ly­zo­va­nie sprá­va­nia zákaz­níka pro­stred­níc­tvom neuro­mar­ke­tingu.

User Tes­ting

Ins­ta­page—rýchle a ľahké vybu­do­va­nie A/B tes­to­va­nia home­pa­geu.

Opti­mi­zely— plat­forma umož­ňu­júca A/B tes­to­va­nie pre web­stránky a mobilné apli­ká­cie.

IFTTT

Zapier— umož­ňuje hoci­komu pre­po­jiť webové apli­ká­cie, bez nut­nosti prog­ra­mo­va­nia.

Unbounce— A/B tes­to­va­nie home­pa­geu.

Gro­wth Mar­ke­ting

Enga­gio

Exit Moni­tor— opti­ma­li­začný nástroj pre mar­ke­té­rov.

Gleam—napo­máha zvy­šo­vať enga­ge­ment so zákaz­níkmi cez odmeny a feed­back.

Gro­wth Hac­kers — online komu­nita, ktorá umož­ňuje pou­ží­va­te­ľom učiť sa a zdie­ľať etický kód
digi­tál­neho mar­ke­tingu.

Chart­beat— nástroj meria a mone­ti­zuje náv­štev­nosť webu, spolu s enga­ge­men­tom na stránke.

Hello Bar— cus­to­mi­zo­vaná noti­fi­ko­vaná lišta, ktorá láka náv­štev­ní­kov na call to action na web.

Inter­com— umož­ňuje live kon­ver­zá­ciu s náv­štev­níkmi webu.

Colibri— posky­tuje insight o tom ako zís­kať väčší traf­fic a zákaz­ní­kov z vyhľa­dá­va­nia. Umož­ňuje sle­do­vať kľú­čové slová, ktoré sa pou­ží­vajú v cloud. Výsledky sú inter­pre­to­vané v grafe.

Prog­ram­ming For Mar­ke­ters— prog­ra­mo­va­nie pre mar­ke­té­rov.

hi

foto: entrepreneur.com

Suc­cess Sto­ries

Laun­ching the #1 upvo­ted pro­duct on Pro­duct Hunt

43 les­sons gro­wing from $0 to $1+ mil­lion in reve­nue, twice .

The Ulti­mate Star­tup Mar­ke­ting Stra­tegy

How to get 2,239 email sub­sc­ri­bers from scratch

10 Mar­ke­ting Les­sons from Bil­lion-Dol­lar Busi­nes­ses

Gro­wth Stac­king

How I Got 345k Page Views In Just 7 Days

How I Got 6.2 Mil­lion Page­views and 144,920 Fol­lo­wers

2,7K emails & 6,2K page views in 72hrs

How I got 2.3 mil­lion app down­lo­ads

Dizajn/Mockupy

Proto.io

Mar­vel

Zep­lin

Pixate

Bal­sa­miq

UXPin

Canva

Dribbble

Invi­sion

Pic­mon­key

digital_designer_getty_600

foto: thenextweb.com

Fotky

500px — online komu­nita.

Nuts­hell

Dark­room

Pri­ime

Lay­out by Ins­ta­gram

Bold

Visu­ally

VSCO Cam

Pablo by Buf­fer

Video

Coverr

Videvo

Vee for video

Wis­tia

Wideo

Veed.me

Hyp­ler­lapse by Ins­ta­gram

Giphy

Ani­moto

Optimized-11

foto: pexels.com

Info­gra­fiky

IconS­tore

Visme

Venn­gage

Beut­ler Ink

Visu­ally

Sli­des

Sli­des­hare

Info­gram

Pik­to­chart

Feed­back

Sur­vi­cate

15Five

Form­stack

Sur­ve­y­Gizmo

Google Sur­veys

User­Tes­ting

Sur­vey Mon­key

Type­form

Quala­roo

Young-hipster-man-working-on-laptop-in-coffee-shop-000075188219_Medium

foto: getthefive.com

Zdroj: Medium, zdroj titul­nej foto­gra­fie: stylepinner.com

Pridať komentár (0)