Meniť Slo­ven­sko k lep­šie­mu chcú stov­ky mla­dých ľudí

Michal Sorkovský / 4. mája 2016 / Business

Vieš si pred­sta­viť, že zane­cháš svoj dote­raj­ší život, zba­líš si veci a odídeš na dva roky učiť deti v mimo­riad­ne ťaž­kých pod­mien­kach? Od vzni­ku prog­ra­mu Teach for Slo­va­kia pre­ja­vi­lo záu­jem cho­piť sa výzvy a stať sa jeho súčas­ťou už tak­mer 600 mla­dých ľudí. 

Prog­ram na jeseň otvo­rí už svoj tre­tí roč­ník. K 22 moti­vo­va­ným líd­rom pôso­bia­cim na ško­lách po celom Slo­ven­sku sa hľa­da­jú ďal­ší kole­go­via, kto­rí chcú zmys­lu­pl­nou prá­cou pris­pieť k roz­vo­ju škols­tva a zme­nám vo vzde­lá­va­com sys­té­me. Chceš sa k nim pri­dať aj ty? Pri­hlás sa do 11.mája.

Deba­ty o škols­tve čas­to sme­ru­jú k hun­dra­niu a kon­šta­to­va­niu, že je to ʹce­lé zleʹ. Prog­ram Teach for Slo­va­kia je výni­moč­ný, lebo hovo­rí o tom, že zme­na je mož­ná a dokon­ca, že ju môžem pri­niesť aj ja. Byť súčas­ťou zme­ny škols­tva sa mi zdá ako výni­moč­ná výzva a úžas­né dob­ro­druž­stvo,“ pri­bli­žu­je, pre­čo sa pri­hlá­si­la jed­na z účast­ní­čok výbe­ro­vé­ho kona­nia Vero­ni­ka Hube­ňá­ko­vá.

12974465_652147891616614_4832923787415071369_n

V prvej fáze nábo­ru do tre­tie­ho roč­ní­ka prog­ra­mu, kto­rá trva­la od polo­vi­ce októb­ra do polo­vi­ce decem­bra 2015, sa pri­hlá­si­lo 175 mla­dých ľudí, z toho dve tre­ti­ny žien a tre­ti­na mužov. Do užšie­ho výbe­ru dosta­lo pozván­ku 54 z nich. Viac ako polo­vi­ca je zamest­na­ná a päti­na ten­to rok kon­čí vyso­kú ško­lu. Až 81 % kan­di­dá­tov štu­do­va­lo na Slo­ven­sku, ďal­ší sa vzde­lá­va­li v Čes­ku, Veľ­kej Bri­tá­nii, Holand­sku či Dán­sku. Poten­ciál­ni noví uči­te­lia si za odbor svoj­ho štú­dia zvo­li­li medzi­ná­rod­né vzťa­hy a dip­lo­ma­ciu, eko­nó­miu, manaž­ment a mar­ke­ting, ale aj poli­to­ló­giu s verej­nou sprá­vou, prá­vo ale­bo psy­cho­ló­giu.

Svo­je dôvo­dy pre vypl­ne­nie pri­hláš­ky uvá­dza aj Juraj Čoky­na. „Až časom som pocho­pil, aké šťas­tie som mal, keď som vyras­tal v nor­mál­nych pod­mien­kach. Na Slo­ven­sku je stá­le prí­liš veľa detí, kto­ré to majú ove­ľa ťaž­šie. Pre­to je teraz rad na mne, aby som pomo­hol zme­niť to. Budúc­nosť tej­to kra­ji­ny závi­sí od toho, koľ­kým deťom pomô­že­me využiť poten­ciál, kto­rý sa skrý­va v kaž­dom z nás. A mys­lím si, že Teach for Slo­va­kia ponú­ka mož­nosť pocho­piť, ako na to.“ 

13000149_652138518284218_7471836391027691626_n

Čaká sa aj na tvo­ju pri­hláš­ku

Prvým kro­kom k účas­ti v prog­ra­me je vypl­ne­nie regis­trač­né­ho for­mu­lá­ra na webo­vej strán­ke Teach for Slo­va­kia. Na zákla­de regis­trá­cie ťa bude kon­tak­to­vať tím TFS pre vypl­ne­nie pod­rob­nej pri­hláš­ky, súčas­ťou kto­rej sú aj dve ese­je. Aby si zvý­šil svo­je šan­ce, vyhraď si na ňu dosta­tok času a pošli nám ju do 31. mar­ca 2016.

Zhru­ba tre­ti­na naj­lep­ších uchá­dza­čov sa dosta­ne do ďal­šej čas­ti výbe­ro­vé­ho pro­ce­su, takz­va­né­ho Assess­ment day. Nasle­du­jú finál­ne poho­vo­ry a šesť­týž­dňo­vý inten­zív­ny tré­ning pod tak­tov­kou skú­se­ných men­to­rov a kou­čov. Potom už môžeš sme­lo nastú­piť do vybra­nej par­tner­skej základ­nej ško­ly, roz­ví­jať svoj poten­ciál a zís­kať skú­se­nosť, kto­rá ti zme­ní život.

Dote­raj­ších čle­nov prog­ra­mu Teach for Slo­va­kia pomá­ha­li vybrať aj spo­lu­ma­ji­teľ fir­my ESET Anton Zajac, šéf Goog­le na Slo­ven­sku Ras­ťo Kulich či gene­rál­ny ria­di­teľ adi­das Group v stred­nej a východ­nej Euró­pe Peter Vir­sik.

Naj­lep­ší kan­di­dá­ti sú v prvom rade ľudia, kto­rí sa zau­jí­ma­jú o dru­hých ale­bo sa usi­lu­jú o neja­ké zlep­še­nie, z kto­ré­ho nepro­fi­tu­jú iba oni sami. Žijú aj pre dru­hých, nie­len sami pre seba. Po dru­hé, zvy­čaj­ne už v živo­te nie­čo doká­za­li, ale­bo sa o to pri­naj­men­šom váž­ne usi­lo­va­li. Môžu to byť výbor­né aka­de­mic­ké výsled­ky, olym­piá­dy, medzi­ná­rod­né súťa­že, môžu to byť aj neaka­de­mic­ké výsled­ky, naprí­klad zalo­že­nie neja­kej orga­ni­zá­cie, vede­nie tímu ľudí v neja­kej oblas­ti. A po tre­tie, obvyk­le majú aj neja­kú víziu a pred­sta­vu zme­ny, ku kto­rej by chce­li pris­pieť. Sú to budú­ci líd­ri a nie­čo z toho budú­ce­ho líder­stva z nich cíti­me už dnes,“ opí­sal ide­ál­ne­ho kan­di­dá­ta člen správ­nej rady TFS a vedú­ci výbe­ro­vej komi­sie Daniel Búto­ra, kto­rý je záro­veň mana­žé­rom sie­te škôl Nar­nia a C. S. Lewis.

Akti­vi­ty Teach for Slo­va­kia pod­po­ru­je Minis­ter­stvo škols­tva, vedy, výsku­mu a špor­tu SR, ako aj naj­väč­šie osob­nos­ti slo­ven­ské­ho biz­ni­su. Hlav­ný­mi par­tner­mi sú spo­loč­nos­ti ESET, HEI­NE­KEN­Slo­ven­sko, Slo­ven­ská spo­ri­teľ­ňa a Slo­vak Tele­kom. Záš­ti­tu nad prog­ra­mom pre­vzal pre­zi­dent SR Andrej Kis­ka.

O prog­ra­me

Teach for Slo­va­kia ako nezá­vis­lá občian­ska ini­cia­tí­va je súčas­ťou medzi­ná­rod­né­ho prog­ra­mu Teach for All, kto­rý úspeš­ne fun­gu­je vo viac ako 30 kra­ji­nách sve­ta s jed­not­nou vízi­ou – zlep­šiť kva­li­tu škols­tva a zni­žo­vať nerov­nosť v prí­stu­pe k vzde­la­niu tak, aby raz všet­ky deti mali vzde­la­nie, kto­ré im dá šan­cu v živo­te uspieť.

Prog­ram sa sna­ží pri­tiah­nuť naj­ta­len­to­va­nej­ších absol­ven­tov uni­ver­zít, aby pred­tým, než naštar­tu­jú svo­je kari­é­ry, išli naj­skôr na dva roky učiť do škôl v naj­ťaž­ších pod­mien­kach. V dlho­do­bom hori­zon­te budu­je zo svo­jich „absol­ven­tov“ komu­ni­tu budú­cich líd­rov, kto­rí zaži­li fun­go­va­nie škols­tva na vlast­nej koži a ako úspeš­né osob­nos­ti v biz­ni­se, médiách, poli­ti­ke či škols­tve sa budú spo­loč­ne usi­lo­vať o zre­for­mo­va­nie sys­té­mu vzde­lá­va­nia na Slo­ven­sku.

zdroj foto­gra­fií: FB/TFS

Pridať komentár (0)