Meniť Slo­ven­sko k lep­šiemu chcú stovky mla­dých ľudí

Michal Sorkovský / 4. mája 2016 / Business

Vieš si pred­sta­viť, že zane­cháš svoj dote­rajší život, zba­líš si veci a odídeš na dva roky učiť deti v mimo­riadne ťaž­kých pod­mien­kach? Od vzniku prog­ramu Teach for Slo­va­kia pre­ja­vilo záu­jem cho­piť sa výzvy a stať sa jeho súčas­ťou už tak­mer 600 mla­dých ľudí. 

Prog­ram na jeseň otvorí už svoj tretí roč­ník. K 22 moti­vo­va­ným líd­rom pôso­bia­cim na ško­lách po celom Slo­ven­sku sa hľa­dajú ďalší kole­go­via, ktorí chcú zmys­lu­pl­nou prá­cou pris­pieť k roz­voju škols­tva a zme­nám vo vzde­lá­va­com sys­téme. Chceš sa k nim pri­dať aj ty? Pri­hlás sa do 11.mája.

Debaty o škols­tve často sme­rujú k hun­dra­niu a kon­šta­to­va­niu, že je to ʹcelé zleʹ. Prog­ram Teach for Slo­va­kia je výni­močný, lebo hovorí o tom, že zmena je možná a dokonca, že ju môžem pri­niesť aj ja. Byť súčas­ťou zmeny škols­tva sa mi zdá ako výni­močná výzva a úžasné dob­ro­druž­stvo,“ pri­bli­žuje, prečo sa pri­hlá­sila jedna z účast­ní­čok výbe­ro­vého kona­nia Vero­nika Hube­ňá­ková.

12974465_652147891616614_4832923787415071369_n

V prvej fáze náboru do tre­tieho roč­níka prog­ramu, ktorá trvala od polo­vice októbra do polo­vice decem­bra 2015, sa pri­hlá­silo 175 mla­dých ľudí, z toho dve tre­tiny žien a tre­tina mužov. Do užšieho výberu dostalo pozvánku 54 z nich. Viac ako polo­vica je zamest­naná a pätina tento rok končí vysokú školu. Až 81 % kan­di­dá­tov štu­do­valo na Slo­ven­sku, ďalší sa vzde­lá­vali v Česku, Veľ­kej Bri­tá­nii, Holand­sku či Dán­sku. Poten­ciálni noví uči­te­lia si za odbor svojho štú­dia zvo­lili medzi­ná­rodné vzťahy a dip­lo­ma­ciu, eko­nó­miu, manaž­ment a mar­ke­ting, ale aj poli­to­ló­giu s verej­nou sprá­vou, právo alebo psy­cho­ló­giu.

Svoje dôvody pre vypl­ne­nie pri­hlášky uvá­dza aj Juraj Čokyna. „Až časom som pocho­pil, aké šťas­tie som mal, keď som vyras­tal v nor­mál­nych pod­mien­kach. Na Slo­ven­sku je stále prí­liš veľa detí, ktoré to majú oveľa ťaž­šie. Preto je teraz rad na mne, aby som pomo­hol zme­niť to. Budúc­nosť tejto kra­jiny závisí od toho, koľ­kým deťom pomô­žeme využiť poten­ciál, ktorý sa skrýva v kaž­dom z nás. A mys­lím si, že Teach for Slo­va­kia ponúka mož­nosť pocho­piť, ako na to.“ 

13000149_652138518284218_7471836391027691626_n

Čaká sa aj na tvoju pri­hlášku

Prvým kro­kom k účasti v prog­rame je vypl­ne­nie regis­trač­ného for­mu­lára na webo­vej stránke Teach for Slo­va­kia. Na základe regis­trá­cie ťa bude kon­tak­to­vať tím TFS pre vypl­ne­nie pod­rob­nej pri­hlášky, súčas­ťou kto­rej sú aj dve eseje. Aby si zvý­šil svoje šance, vyhraď si na ňu dosta­tok času a pošli nám ju do 31. marca 2016.

Zhruba tre­tina naj­lep­ších uchá­dza­čov sa dostane do ďal­šej časti výbe­ro­vého pro­cesu, takz­va­ného Assess­ment day. Nasle­dujú finálne poho­vory a šesť­týž­dňový inten­zívny tré­ning pod tak­tov­kou skú­se­ných men­to­rov a kou­čov. Potom už môžeš smelo nastú­piť do vybra­nej par­tner­skej základ­nej školy, roz­ví­jať svoj poten­ciál a zís­kať skú­se­nosť, ktorá ti zmení život.

Dote­raj­ších čle­nov prog­ramu Teach for Slo­va­kia pomá­hali vybrať aj spo­lu­ma­ji­teľ firmy ESET Anton Zajac, šéf Google na Slo­ven­sku Rasťo Kulich či gene­rálny ria­di­teľ adi­das Group v stred­nej a východ­nej Európe Peter Vir­sik.

Naj­lepší kan­di­dáti sú v prvom rade ľudia, ktorí sa zau­jí­majú o dru­hých alebo sa usi­lujú o nejaké zlep­še­nie, z kto­rého nepro­fi­tujú iba oni sami. Žijú aj pre dru­hých, nie­len sami pre seba. Po druhé, zvy­čajne už v živote niečo doká­zali, alebo sa o to pri­naj­men­šom vážne usi­lo­vali. Môžu to byť výborné aka­de­mické výsledky, olym­piády, medzi­ná­rodné súťaže, môžu to byť aj neaka­de­mické výsledky, naprí­klad zalo­že­nie neja­kej orga­ni­zá­cie, vede­nie tímu ľudí v neja­kej oblasti. A po tre­tie, obvykle majú aj nejakú víziu a pred­stavu zmeny, ku kto­rej by chceli pris­pieť. Sú to budúci lídri a niečo z toho budú­ceho líder­stva z nich cítime už dnes,“ opí­sal ide­ál­neho kan­di­dáta člen správ­nej rady TFS a vedúci výbe­ro­vej komi­sie Daniel Bútora, ktorý je záro­veň mana­žé­rom siete škôl Nar­nia a C. S. Lewis.

Akti­vity Teach for Slo­va­kia pod­po­ruje Minis­ter­stvo škols­tva, vedy, výskumu a športu SR, ako aj naj­väč­šie osob­nosti slo­ven­ského biz­nisu. Hlav­nými par­tnermi sú spo­loč­nosti ESET, HEI­NE­KEN­Slo­ven­sko, Slo­ven­ská spo­ri­teľňa a Slo­vak Tele­kom. Záš­titu nad prog­ra­mom pre­vzal pre­zi­dent SR Andrej Kiska.

O prog­rame

Teach for Slo­va­kia ako nezá­vislá občian­ska ini­cia­tíva je súčas­ťou medzi­ná­rod­ného prog­ramu Teach for All, ktorý úspešne fun­guje vo viac ako 30 kra­ji­nách sveta s jed­not­nou víziou – zlep­šiť kva­litu škols­tva a zni­žo­vať nerov­nosť v prí­stupe k vzde­la­niu tak, aby raz všetky deti mali vzde­la­nie, ktoré im dá šancu v živote uspieť.

Prog­ram sa snaží pri­tiah­nuť naj­ta­len­to­va­nej­ších absol­ven­tov uni­ver­zít, aby pred­tým, než naštar­tujú svoje kari­éry, išli naj­skôr na dva roky učiť do škôl v naj­ťaž­ších pod­mien­kach. V dlho­do­bom hori­zonte buduje zo svo­jich „absol­ven­tov“ komu­nitu budú­cich líd­rov, ktorí zažili fun­go­va­nie škols­tva na vlast­nej koži a ako úspešné osob­nosti v biz­nise, médiách, poli­tike či škols­tve sa budú spo­ločne usi­lo­vať o zre­for­mo­va­nie sys­tému vzde­lá­va­nia na Slo­ven­sku.

zdroj foto­gra­fií: FB/TFS

Pridať komentár (0)