Men­tálny kouč v tele­fóne? Remente – apli­ká­cia na zlep­še­nie kaž­dého aspektu života

Klaudia Astrabová / 23. marca 2016 / Tech a inovácie

Osobný roz­voj je niečo, o čo sa usi­luje každý z nás. Nová apli­ká­cia Remente pre iOS a Android pri­chá­dza s nápa­dom, ako náš život zlep­šiť a roz­ví­jať jed­not­livé danosti k dosa­ho­va­niu cie­ľov.

Kom­bi­ná­cia tré­ningu, pamäte a psy­cho­ló­gie môže pomôcť kaž­dému zlep­šiť jeho cel­kový životný štýl, či už ide o duševnú pohodu, vní­ma­vosť, vzťahy alebo zvlá­da­nie stre­so­vých situ­ácií.

Prvá otázka, ktorú sa ťa po nain­šta­lo­vaní apli­ká­cia Remente spýta je, ako by si zhod­no­til svoj život. Ohod­no­tíš na škále od 1 do 10, ako si šťastný so svo­jimi vzťahmi, zdra­vým, fyzic­kou kon­dí­ciou, kari­é­rou a vzde­la­ním, osob­ným roz­vo­jom, rodi­nou, pria­teľmi a sociál­nym živo­tom, zába­vou, odpo­čin­kom a finan­ciami.

Potom apli­ká­cia vytvorí graf, aby ti uká­zala na čom si. Následne ťa požiada, aby si si sta­no­vil nejaké ciele s ohľa­dom na tvoje výsledky z grafu a pomôže ti zosta­viť kroky, vďaka kto­rým doká­žeš sta­no­vené ciele dosiah­nuť. Zmys­lom je pomôcť ľuďom, aby sa doká­zali zlep­šo­vať v dosa­ho­vaní ich reál­nych cie­ľov.

10255278_640512049362387_4779113302142008235_n

Apli­ká­cia sa vo veľ­kej miere zame­riava na duševné zdra­vie. Netreba hovo­riť, že dep­re­sia sa stáva jed­nou z naj­roz­ší­re­nej­ších cho­rôb v súčas­nom svete, čiže všetko, čo môže mať pozi­tívny vplyv na duševné zdra­vie, je vítané.

Fun­kcia „Mood Trac­ker“ ti umož­ňuje opí­sať svoje súčasne pocity a naučí ťa roz­poz­nať zmeny v rámci tvo­jej mysle a sprá­va­nia. Remente sa snaží pomôcť ľuďom, aby vní­mali svoj tele­fón skôr ako zdroj pokoja, než ako zdroj stresu a ponúka svo­jim uží­va­te­ľom plán šitý na mieru, s cie­ľom pomôcť zlep­šiť ich duševnú pohodu na základe vzoru nálady.

Môžeš tiež vidieť his­tó­riu svo­jich nálad a vytvo­riť šta­tis­tiku na základe úda­jov z ana­lýzy.

remente

foto: thenextweb.com

Navyše si môžeš všim­núť sek­ciu pre inšpi­rá­ciu, ktorá obsa­huje mnoho člán­kov, ako „Pochop svoju myseľ“ či „Ako naozaj počú­vať“. Náj­deš tam všetko, od pocho­pe­nia rôz­nych dru­hov stre­sov, až po prak­tické spô­soby, ako zlep­šiť svoje men­tálne zdra­vie. Pré­mi­ový pou­ží­va­teľ sa môže dostať ešte o krok ďalej a skú­siť kurzy, ktoré obsa­huje apli­ká­cia v oblasti vod­cov­stva a manaž­mentu stresu. Pred­platné na zís­ka­nie pré­mie ťa vyjde 8,99€ za mesiac.

Švéd­sky tím, ktorý stoji za vzni­kom tejto apli­ká­cie nie je typická star­tup sku­pina. Patrí tam Kjell Enhan­ger, ktorý bol dušev­ným tré­ne­rom víťaza olym­pij­skej medaily v atle­tike, Idriz Zogai, atlét, ktorý dovie­dol Švéd­sko k víťazs­tvu na Maj­strov­stvách sveta a Nield Eék, uzná­vaný doktor, ktorý pri­šiel s novými objavmi v neuro­vede.

Ak hľa­dáš nejakú apli­ká­ciu, ktorá by ti mala pomôcť s pro­duk­ti­vi­tou, vší­ma­vos­ťou a dušev­nou poho­dou, tak Remente určite stojí za vyskú­ša­nie.

Ak si typ člo­veka, ktorý sa snaží zlep­šiť každý aspekt svojho života, či už prácu, lásku alebo zdra­vie, tak Remente je pre teba tá správna voľba.

12874426_1303030079714101_638730614_o

zdroj: thenextweb.com/

Pridať komentár (0)