Men­tál­ny kouč v tele­fó­ne? Remen­te – apli­ká­cia na zlep­še­nie kaž­dé­ho aspek­tu živo­ta

Klaudia Astrabová / 23. marca 2016 / Lifehacking

Osob­ný roz­voj je nie­čo, o čo sa usi­lu­je kaž­dý z nás. Nová apli­ká­cia Remen­te pre iOS a Andro­id pri­chá­dza s nápa­dom, ako náš život zlep­šiť a roz­ví­jať jed­not­li­vé danos­ti k dosa­ho­va­niu cie­ľov.

Kom­bi­ná­cia tré­nin­gu, pamä­te a psy­cho­ló­gie môže pomôcť kaž­dé­mu zlep­šiť jeho cel­ko­vý život­ný štýl, či už ide o dušev­nú poho­du, vní­ma­vosť, vzťa­hy ale­bo zvlá­da­nie stre­so­vých situ­ácií.

Prvá otáz­ka, kto­rú sa ťa po nain­šta­lo­va­ní apli­ká­cia Remen­te spý­ta je, ako by si zhod­no­til svoj život. Ohod­no­tíš na šká­le od 1 do 10, ako si šťast­ný so svo­ji­mi vzťah­mi, zdra­vým, fyzic­kou kon­dí­ci­ou, kari­é­rou a vzde­la­ním, osob­ným roz­vo­jom, rodi­nou, pria­teľ­mi a sociál­nym živo­tom, zába­vou, odpo­čin­kom a finan­cia­mi.

Potom apli­ká­cia vytvo­rí graf, aby ti uká­za­la na čom si. Násled­ne ťa požia­da, aby si si sta­no­vil neja­ké cie­le s ohľa­dom na tvo­je výsled­ky z gra­fu a pomô­že ti zosta­viť kro­ky, vďa­ka kto­rým doká­žeš sta­no­ve­né cie­le dosiah­nuť. Zmys­lom je pomôcť ľuďom, aby sa doká­za­li zlep­šo­vať v dosa­ho­va­ní ich reál­nych cie­ľov.

10255278_640512049362387_4779113302142008235_n

Apli­ká­cia sa vo veľ­kej mie­re zame­ria­va na dušev­né zdra­vie. Netre­ba hovo­riť, že dep­re­sia sa stá­va jed­nou z naj­roz­ší­re­nej­ších cho­rôb v súčas­nom sve­te, čiže všet­ko, čo môže mať pozi­tív­ny vplyv na dušev­né zdra­vie, je víta­né.

Fun­kcia „Mood Trac­ker“ ti umož­ňu­je opí­sať svo­je súčas­ne poci­ty a naučí ťa roz­poz­nať zme­ny v rám­ci tvo­jej mys­le a sprá­va­nia. Remen­te sa sna­ží pomôcť ľuďom, aby vní­ma­li svoj tele­fón skôr ako zdroj poko­ja, než ako zdroj stre­su a ponú­ka svo­jim uží­va­te­ľom plán šitý na mie­ru, s cie­ľom pomôcť zlep­šiť ich dušev­nú poho­du na zákla­de vzo­ru nála­dy.

Môžeš tiež vidieť his­tó­riu svo­jich nálad a vytvo­riť šta­tis­ti­ku na zákla­de úda­jov z ana­lý­zy.

remente

foto: thenextweb.com

Navy­še si môžeš všim­núť sek­ciu pre inšpi­rá­ciu, kto­rá obsa­hu­je mno­ho člán­kov, ako „Pochop svo­ju myseľ“ či „Ako naozaj počú­vať“. Náj­deš tam všet­ko, od pocho­pe­nia rôz­nych dru­hov stre­sov, až po prak­tic­ké spô­so­by, ako zlep­šiť svo­je men­tál­ne zdra­vie. Pré­mi­ový pou­ží­va­teľ sa môže dostať ešte o krok ďalej a skú­siť kur­zy, kto­ré obsa­hu­je apli­ká­cia v oblas­ti vod­cov­stva a manaž­men­tu stre­su. Pred­plat­né na zís­ka­nie pré­mie ťa vyj­de 8,99€ za mesiac.

Švéd­sky tím, kto­rý sto­ji za vzni­kom tej­to apli­ká­cie nie je typic­ká star­tup sku­pi­na. Pat­rí tam Kjell Enhan­ger, kto­rý bol dušev­ným tré­ne­rom víťa­za olym­pij­skej medai­ly v atle­ti­ke, Idriz Zogai, atlét, kto­rý dovie­dol Švéd­sko k víťazs­tvu na Maj­strov­stvách sve­ta a Nield Eék, uzná­va­ný doktor, kto­rý pri­šiel s nový­mi objav­mi v neuro­ve­de.

Ak hľa­dáš neja­kú apli­ká­ciu, kto­rá by ti mala pomôcť s pro­duk­ti­vi­tou, vší­ma­vos­ťou a dušev­nou poho­dou, tak Remen­te urči­te sto­jí za vyskú­ša­nie.

Ak si typ člo­ve­ka, kto­rý sa sna­ží zlep­šiť kaž­dý aspekt svoj­ho živo­ta, či už prá­cu, lás­ku ale­bo zdra­vie, tak Remen­te je pre teba tá správ­na voľ­ba.

12874426_1303030079714101_638730614_o

zdroj: thenextweb.com/

Pridať komentár (0)