Mer­cado: Nový kon­cept reštau­rá­cií

Katarína Válkyová / 25. apríl 2014 / Tools a produktivita

Mer­cado bude prvým pro­jek­tom na svete, ktorý bude zdru­žo­vať pod jed­nou stre­chou viac ako 15 nezá­vis­lých reštau­rá­cií a jeden trh pre všet­kých malých pod­ni­ka­te­ľov v oblasti potra­vín a ume­lec­kých pred­me­tov.

Ame­ri­ča­nia a ich stra­vo­va­cie návyky sú pre kaž­dého veľ­kou zná­mou aj nezná­mou. Z fil­mov alebo osob­ných zážit­kov môžeme tvr­diť, že jedia veľmi radi, veľmi veľa, všade kde sa dá, no najmä nezdravé jedlo. A toto je tiež jedna z vecí, ktoré sa bude sna­žiť star­tup Mer­cado zme­niť.

Ako vzni­kol tento pro­jekt?

Za vzni­kom pro­jektu stál pred troma rokmi Jeremy Hor­witz, maji­teľ reštau­rá­cie Buf­falo Chow v západ­nom NY. Počas týchto troch rokov skú­mal spô­soby, ako zlep­šiť miestnu potra­vi­novú scénu, ako fun­gujú reštau­rá­cie, trhy s potra­vi­nami a čo robí kuchára kuchá­rom. Počas tohto obdo­bia sa stre­tol so Scot­tom Kol­lin­gom, vyuče­ním kuchá­rom, ktorý svoje zruč­nosti cib­ril v „Culi­nary Ins­ti­tute of Ame­rica“ a v nie­koľ­kých reštau­rá­ciách po celej Ame­rike. Stret­nu­tie týchto dvoch pánov môžeme nazvať osu­dom a dôvo­dom vzniku pro­jektu Mer­cado.

Zdroj: indiegogo.com

O čom je pro­jekt Mer­cado?

Kon­cept pro­jektu pochá­dza z európ­skych a ázij­ských reme­sel­ných trhov, kde sa stre­tá­vajú desiatky malých dodá­va­te­ľov potra­vín rôz­neho druhu. U nás na Slo­ven­sku je obdobný pro­jekt známy ako „Far­már­ske trhy“ alebo „Fresh mar­ket“ v sta­rej Ikey. Páni chcú pod jed­nou stre­chou zosku­piť nie len týchto malých dodá­va­te­ľov potra­vín, ale aj talen­to­vých kuchá­rov. Tým chcú ponúk­nuť im mož­nosť otvo­riť si vlastnú reštau­rá­ciu podľa ich gusta.

Je Mer­cado novou myš­lien­kou aj v USA?

Nie, nie je. Podobné trhu exis­tujú po celej Ame­rike. No tieto trhy ink­li­nujú k pre­daju suro­vých potra­vín, ume­lec­kých a reme­sel­ných pred­me­tov. Mer­cado sa chce najmä zame­rať na malé reštau­rá­cie, ktoré zákaz­ní­kom ponúknu gas­tro­no­mické zážitky z miest­nej, národ­nej a medzi­ná­rod­nej kuchyne. 

Čo všetko náj­dete pod Mer­ca­dom?

Pre začia­tok tam náj­dete špa­nielke tapas, čín­ske dim sum, zmrz­linu, neapol­skú pizzu, bavor­skú kuchyňu, kávu , ovocné šťavy, kok­taily a cuk­rá­ren­ské výrobky, ktoré budú dopl­nené pre­da­jom jed­lých rast­lín a bylín.

Zdroj: indiegogo.com, retaildesignblog.net

Pridať komentár (0)