Michal Maxo Maxian: Ľudia idú za prí­kla­dom

Richard Bednár / 17. apríl 2015 / Tools a produktivita

Keď som stre­tol Maxa prvý krát, roz­prá­val mi, ako vníma svet star­tu­pov. Fas­ci­no­vane som ho pol hodinu počú­val. Hneď som pocho­pil, že je jed­ným z ľudí, ktorí veci menia a zlep­šujú. Baví ho to a robí to dobre. Maxo — orga­ni­zá­tor Star­tup­We­e­ken­dov a naj­nov­šie zakla­da­teľ pro­jektu Star­tup Edu­ca­tion Slo­va­kia.

V marci si roz­be­hol pro­jekt Star­tup Edu­ca­tion Slo­va­kia. Čo je jeho hlav­ným cie­ľom?

Hlav­ným cie­ľom je zlep­šiť vzde­lá­va­nie prog­re­sív­nym sme­rom a vytvo­riť kul­túru star­tup vzde­lá­va­nia. Budúci rok otvá­rame nepo­vinný pred­met na Uni­ver­zite Komen­ského, kde budeme učiť Lean Star­tup metódy.

Zatiaľ si zor­ga­ni­zo­val nie­koľko pred­ná­šok o star­tu­po­vom eko­sys­téme, zís­ka­vaní inves­tí­cií, metó­dach valu­ácie. Aké boli prvé ohlasy?

Ohlasy boli veľmi dobré. Pri­šiel dosta­tok ľudí a som veľmi rád, že táto social enter­prise zau­jíma aj lek­to­rov (star­tu­pis­tov).

Ako sa o pred­náš­kach môžu záu­jem­co­via dozve­dieť?

Zatiaľ fun­gu­jeme veľmi lean a teda za mini­málne náklady. Môžete infor­má­ciu nájsť na stránke www.fb.com/StartupEduSVK. Vždy dávam infor­má­ciu aj cez svoj pro­fil na twit­teri www.twitter.com/mmaxian a na svo­jom fb konte www.fb.com/maxian

Pri­pra­vu­jeme aj web stránku, ale všetko treba robiť pekne postupne. Teraz majú pri­oritu pred­nášky a pred­met.

Často sa hovorí, že štu­denti sú leniví, že sa im nechce vzde­lá­vať. Pri Tvo­jich pro­jek­toch mám pocit, že opak je prav­dou. Ako to vidíš?

Všetko je o tom, ako ľudí zauj­meš. Ja nikoho za dvere vyha­dzo­vať nemu­sím ani nemu­sím kri­čať. Sprá­vam sa ako člo­vek a ľudia idú za prí­kla­dom, kto­rým sa sna­žím byť ja alebo lek­tori, ktorí s nami robia.

Druhá vec je, že ak im niečo roz­práva o pod­ni­kaní uči­teľ, ktorý nepod­ni­kal, tak je to ťažko uve­ri­teľné a veľa krát je to teória. My sme oveľa auten­tic­kejší a teda sme bliž­šie k štu­den­tom.

Je naše škols­tvo v roz­klade?

Určite nie. Spo­loč­nosť pre­chá­dza trans­for­má­ciou. Mení sa pod­ni­ka­nie, sku­piny ľudí, tra­dí­cie a preto sa mení aj škols­tvo. Bude to rapídna zmena. Napr. ja sa naj­viac učím na cour­sere a v praxi tes­tu­jem, čo sa naučím tam alebo z kníh.

Keď mi však uči­teľ na otázku, či príde k nám na works­hop, dá odpo­veď v štýle “iba ak dosta­nem kre­dity,” tak je niečo zle.

Zhá­ňame šikov­ných uči­te­ľov zo stred­ných škôl, PhD., ale aj docen­tov a pro­fe­so­rov, ktorí majú záu­jem zme­niť sta­tus quo v našich ško­lách. Nech sa mi ozvú a vieme sa do toho oprieť spolu.

Čo by ško­lám pomohlo? V čom by sa hlavne mohli zme­niť?

Pomohlo by im pri­stu­po­vať otvo­re­nej­šie k von­kaj­ším vply­vom. Napr. na jed­nej učňovke mi ria­di­teľka pove­dala na pro­jekt ITe­xpe­rience, že oni také vzde­lá­va­nie majú.

Tiež je dosť veľká korup­cia aj na ško­lách a preto som už s jed­nou ško­lou obme­dzil spo­lu­prácu.

Ako rea­gujú na tvoje pro­jekty uni­ver­zity? Otvá­rajú dvere?

Nie­ktoré áno, nie­ktoré nie. Je vždy otázne na akých ľudí náj­deš. Väč­ši­nou sú odozvy dobré.

Kde vidíš Star­tup Edu­ca­tion Slo­va­kia o 5 rokov?

Otázka ako na poho­vore. :-)

Dúfam, že star­tup edu­ca­tion nebu­deme musieť robiť za 5 rokov, lebo bude toto vzde­lá­va­nie plne integ­ro­vané do tra­dič­ného vzde­lá­va­nia na uni­ver­zi­tách. Ak toto číta nie­ktorý z rekto­rov uni­ver­zít alebo minis­trov a má záu­jem o posun uni­ver­zity sme­rom k moder­nému vzde­lá­va­niu, nech sa mi ozve a vyrie­šime. V prí­pade, že sa nám to podarí, orga­ni­zá­ciu trans­for­mu­jeme o stu­peň ďalej a budeme rie­šiť prob­lém, ktorý bude rov­nako akútny ako je vzde­lá­va­nie dnes.

Pridať komentár (0)