Michal Molčan: Slovensko zviditeľnil v kávovom svete, dnes sa jeho časopis o káve predáva v angličtine aj japončine

Marianna Mikešová / 20. júna 2017 / Rozhovory

zdroj: Foto: facebook.com/European Coffee Trip, standartmag.com

Káva ešte ni­kdy ne­bola v kurze tak ako dnes – v ére spe­cialty cof­fee. Veľkú rolu v tejto kul­túre zo­hráva aj Slo­ven­sko, a to vďaka mla­dému Nit­ra­novi Mi­cha­lovi Mol­ča­novi. Spolu s pria­teľ­kou a nie­koľ­kými ka­ma­rátmi pred dvomi rokmi za­lo­žil Stan­dart, kva­litný ča­so­pis o káve, ktorý sa úspešne pre­dáva na ce­lom svete. V dobe on­line mé­dií do­ká­zal vy­tvo­riť glo­bálny biz­nis z nie­čoho, čo malo byť podľa pred­po­vedí dávno za­bud­nuté – z pa­pie­ro­vého mé­dia!

Ahoj, Miško. Stan­dart sa ne­dávno opäť umiest­nil me­dzi fi­na­lis­tami pre­stíž­nej ceny Sprud­gie Awards v ka­te­gó­rii naj­lepší ča­so­pis o káve. Aké to je, môcť sa po­chvá­liť ta­kou skve­lou po­zí­ciou na sve­to­vom trhu?

Je to fajn po­cit! Na to, že ako Stan­dart sme ešte stále malý a za­čí­na­júci tím, sa nám kaž­dým dňom darí učiť sa a po­sú­vať vpred. Te­raz sú to dva roky, od­kedy sme zve­rej­nili prvé číslo ča­so­pisu, a úp­rimne, sme sa od­vtedy ne­nu­dili. Fakt, že pri­már­nym tr­hom pre Stan­dart sú an­glicky ho­vo­riace kra­jiny, nám ot­vára veľa mož­ností stre­tá­vať sa, vy­mýš­ľať a in­špi­ro­vať sa od tých naj­lep­ších na svete.

Foto: ins­ta­gram.com/stan­dart­mag

Stan­dar­tom sa vám ur­čite po­da­rilo as­poň tro­chu zvi­di­teľ­niť Slo­ven­sko vo sve­to­vej ká­vo­vej ko­mu­nite. Ako v za­hra­ničí re­a­gujú na to, že taký úspešný ča­so­pis po­chá­dza z ma­lého Slo­ven­ska?

Spo­mí­nam si na ne­dávnu párty v Ber­líne, keď ku mne na bar okolo štvr­tej ráno pri­šiel ka­ma­rát z Aus­trá­lie. Po­ve­dal mi, že ne­chápe, ako je možné, že nás vidí do­slova všade, kam ces­tuje. Ci­tu­jem: „Po­čuj, ja tomu ne­ro­zu­miem. Tak­mer všade, kam sa na svete po­hnem, sa o vás ho­vorí. Ako ste to do­ká­zali? Nič proti, ale veď ste predsa za­čí­nali… tam, na tom za­bud­nu­tom… na tom Slo­ven­sku!“

Ak sme as­poň ma­lou čas­ťou pris­peli k zvi­di­teľ­ne­niu na­šej kra­jiny, veľmi ma to teší. Za­tiaľ však väč­šina ľudí re­a­guje na náš pô­vod bez udi­ve­nia. Aj keď možno to, že sku­točne ve­dia, kde je Bra­ti­slava, len pred­stie­rajú. (smiech) Dnes má stredná Európa vo svete vý­be­ro­vej kávy čo­raz sil­nej­šiu po­zí­ciu, ká­vová ko­mu­nita sa tu roz­rastá a ľudí to ne­uve­ri­teľne baví. Veľa ces­tujú a spoz­ná­vajú, a to sa­moz­rejme aké­koľ­vek pred­sudky o tom, kto a od­kiaľ po­chá­dza, úplne búra. Ká­vová ko­mu­nita, kto­rej sme hr­dou ma­lou sú­čas­ťou, je me­dzi­ná­rodná a ma­xi­málne ot­vo­rená, a je su­per byť jej čle­nom.

Foto: fa­ce­book.com/Stan­dart/At­sushi Yuku­take Pho­tog­raphy

Zá­klad vášho biz­nis mo­delu stojí na pra­vi­del­ných od­be­ra­te­ľoch. Tvo­ria ich najmä ka­viarne, ktoré sú me­dzi­člán­kom me­dzi vami a či­ta­teľmi. Koľko už máte ta­kýchto par­tne­rov a kde sa vám darí naj­viac?

Presne tak, zá­klad­ným pre­daj­ným ka­ná­lom sú ka­viarne a ma­ga­zí­nové shopy, rov­nako ako aj jed­not­liví pred­pla­ti­te­lia. Mo­men­tálne sa Stan­dart pre­dáva na po­lič­kách pri­bližne 300 miest v asi 54 kra­ji­nách sveta. Naj­dô­le­ži­tej­šími tr­hmi sú pre nás Spo­jené štáty, Veľká Bri­tá­nia, Ne­mecko a per­spek­tívne Aus­trá­lia. Dô­le­žitý a stále ras­túci je však pre nás aj Blízky Vý­chod. Ne­dávno sme sa vrá­tili z Ku­waitu, kde sme fo­tili nášho no­vého spon­zora, a ko­lega už po­tvr­dil pr­vého dis­tri­bú­tora v Iráne. V bu­dúc­nosti sa plá­nu­jeme ešte viac sú­stre­diť na mestá, ako To­kio, Hong Kong, Sin­ga­pur či Ku­ala Lum­pur. Ok­rem iného, chceme tiež po­riadne za­ma­kať na na­šej do­má­cej pôde a vy­lep­šiť ko­mu­ni­ká­ciu česko-slo­ven­ského čísla.

V jed­nom roz­ho­vore si ke­dysi spo­mí­nal, že väč­šina ľudí z tímu musí mať ok­rem Stan­dartu aj iný job. Do­káže už dnes tvoj ča­so­pis po­sky­to­vať ži­vo­by­tie?

Áno, po­stu­pom času sa to už zme­nilo. Dnes sme šty­ria, ktorí ma­káme iba na Stan­darte. Náš nový ja­pon­ský ko­lega Toshi, ktorý mo­men­tálne býva v Am­ster­dame, za­čína pra­co­vať na full-time o 2 me­siace a náš ame­ricko-welš­ský ko­lega Will, ktorý žije v An­glicku, pra­cuje na part-time. Stará sa o naše so­ciálne siete a rast na ame­ric­kom trhu. Ok­rem toho máme okolo seba ďal­ších ši­kov­ných ľudí, ako On­drej, Mar­tin a Ro­bert, ktorí nám po­má­hajú s ká­vo­vými fes­ti­valmi a česko-slo­ven­ským tr­hom.

Foto: fa­ce­book.com/Stan­dart

Ste cel­kom mul­ti­kul­túrny tím a do­konca ste si sídlo vy­tvo­rili vo Viedni. Vraj sa však bu­dete pre­sú­vať inam…

Do Viedne sme sa roz­hodli pre­sťa­ho­vať pred ro­kom a pol s pria­teľ­kou Na­tá­liou, ktorá je hlav­nou di­zaj­nér­kou Stan­dartu. Spolu s ne­mec­kou di­zaj­nér­skou znač­kou Tho­net a jed­nou z naj­lep­ších lo­kál­nych ka­viarní Jo­nas Re­indl sme roz­hodli spus­tiť pop-up pro­jekt, ktorý po­zos­tá­val z ka­viarne, di­zaj­no­vého sho­wro­omu a na­šej kan­ce­lá­rie. Pre­tože bol však náš pro­jekt a pre­ná­jom krát­ko­do­bého cha­rak­teru, pries­tory sme po no­vom roku mu­seli za­vrieť. Naj­nov­šie sa s Na­tá­liou sťa­hu­jeme do Prahy. Máme tam veľa pria­te­ľov a so­ciálne zá­ze­mie, preto chceme vy­skú­šať malú zmenu.

Je Stan­dart zis­ko­vým pro­jek­tom? Ak áno, ako je možné, že sa v dobe on­line mé­dií dá uži­viť pa­pie­ro­vým ča­so­pi­som?

Áno, Stan­dart je zdravo fun­gu­jú­cou a zdravo ras­tú­cou mikro fir­mou, ktorá je v čier­nych čís­lach od pr­vého týždňa po uve­dení pro­duktu na trh. Klop, klop, klop, sa­moz­rejme. Tvo­riť kva­litný print je ná­ročné, no pri vy­tvo­rení lo­gic­kého ob­chod­ného mo­delu a do­dr­žia­vaní ne­kom­pro­mis­nej kva­lity ob­sahu a pro­duk­cie, je možné uži­viť seba, ko­le­gov aj pris­pie­va­te­ľov. Od za­čiatku som cí­til osobnú po­trebu tvo­riť niečo fy­zické a zmys­lu­plné, a v sú­vis­los­ťou so scé­nou vý­be­ro­vej kávy mi for­mát Stan­dartu dá­val ma­xi­málny zmy­sel. Po­kiaľ by sme vy­dá­vali iba v slo­ven­čine a češ­tine, bolo by ex­trémne ťažké, aby to fun­go­valo na ta­kejto úrovni. S prí­tom­nos­ťou na sve­to­vom trhu sa to však dá.

Foto: ins­ta­gram.com/stan­dart­mag, stan­dart­mag.com

Celý pro­ces vý­roby aj dis­tri­bú­cie glo­bál­neho ma­ga­zínu musí byť na­ozaj ma­kačka. Čo z toho ce­lého je naj­ťaž­šie?

Je ťažké vy­brať je­den kon­krétny krok. Každý člen tímu má svoje zod­po­ved­nosti a stra­té­giu na to, aby sme veci ro­bili naj­lep­šie, ako vieme. Naj­ná­roč­nej­šie je však asi udr­žať ryt­mus a sym­bi­ózu všet­kých kro­kov a ter­mí­nov. Celú prácu ro­bíme spoza po­čí­ta­čov z iných kra­jín sveta a tak­mer per­ma­nen­tne z nie­koľ­kých ča­so­vých pá­siem. Mys­lím si však, že nie je ani tak ťažké, ako skôr dô­le­žité, ve­no­vať po­zor­nosť roz­ví­ja­niu vzťa­hov a fi­rem­nej kul­túry.

O nič ľah­šie nie je ani uspo­ria­dať ká­vový fes­ti­val na top úrovni, čo sa vám per­fektne darí. Čo ťa na týchto even­toch baví naj­viac?

Úp­rimne? Stre­tá­vať a mať mož­nosť pra­co­vať s ta­kými ľuďmi ako si ty, Mary, keďže si sú­čas­ťou tímu dob­ro­voľ­ní­kov, ktorí ro­bia Stan­dart Fes­ti­val tým, čím je. Naše eventy sú pre mňa ex­trémne in­ten­zív­nymi dáv­kami emó­cii – stresu, srandy, vďaky, za­dos­ťu­či­ne­nia, a nie­koľko krát do roka vy­tvá­rajú at­mo­sféru, ktorá ma do­bíja.

Foto: fa­ce­book.com/Stan­dart

Foto: fa­ce­book.com/Stan­dart

V ta­kom mla­dom veku si toho už sti­hol na­ozaj veľa. Máš za se­bou se­dem čí­sel dnes už sve­to­zná­meho ča­so­pisu, mnoho fes­ti­va­lov či TEDx even­tov. So všet­kou skrom­nos­ťou si pre mno­hých ur­čite vzo­rom. Vní­maš sám seba ako biz­nis­mena či lídra?

Ne­rád ho­vo­rím o sebe a ne­viem, ako naj­lep­šie re­a­go­vať na ta­kéto pekné slová – ďa­ku­jem, vá­žim si ich! Naj­rad­šej sa sú­stre­dím na prácu a ob­chá­dzam slová ako “star­tup”, “ví­zia” alebo “vá­šeň”, lebo ich po­va­žu­jem za cli­ché a možno tak tro­chu za po­pu­lis­tické. Ak je však ich vý­znam úp­rimný, tak je sa­moz­rejmý a vi­di­teľný vo všet­kom, čo ro­bíš.

Vní­ma­nie seba sa­mého som za uply­nulú dobu na­ozaj tro­chu zme­nil. Uve­do­mil som si, že som v po­zí­cii, keď ne­siem mo­rálnu a le­gis­la­tívnu zod­po­ved­nosť za svoju prácu a za ľudí, ktorí ro­bia Stan­dart mož­ným. Keď nie­kto kvôli nám dá vý­po­veď v pre­doš­lej práci a je ochotný pre­sťa­ho­vať sa s ro­di­nou cez pol sveta (ďa­ku­jem, Tos­hi­kazu!), tak si uve­do­míš, že to, čo ro­bíš, be­rie tvoje oko­lie vážne a asi to ne­bude úplná bl­bosť. :)

Foto: fa­ce­book.com/Ponk Co­wor­king, fa­ce­book.com/Cof­fee Fiesta

Pod­ni­ka­nie ťa zlá­kalo už v mla­dom veku a aj po­čas ba­ka­lár­skeho štú­dia si sa viac sú­stre­dil na svoje vlastné pro­jekty. Je to podľa teba dô­le­žité?

Je dô­le­žité sa v mla­dom veku ne­nu­diť a vy­pĺňať svoje voľné po­obe­dia špor­tom, bri­gá­dou, ne­zis­kov­kou či vlast­nými pro­jek­tami. Skrátka čím­koľ­vek, čo je as­poň tro­chu zmys­lu­plné. No mi­mo­riadne dô­le­žité je ve­dieť do­kon­čiť, čo za­čneš. Sek­núť so ško­lou alebo sa vy­kaš­ľať na prácu, lebo “ideš hľa­dať sa­mého seba” alebo “ne­vy­uží­vaš do­sta­točne svoj po­ten­ciál”, sa dá vždy a vo väč­šine prí­pa­dov je to to naj­ľah­šie možné rie­še­nie.

Prej­dime však k tomu naj­pod­stat­nej­šiemu – k spe­cialty cof­fee. Akým sme­rom sa bude podľa teba ube­rať tento fe­no­mén v roku 2017?

Je skvelé, že spe­cialty cof­fee kul­túru, teda vý­be­rovú kávu, už roky de­fi­nujú pojmy ako trans­pa­ren­tnosť, eko­no­mická a en­vi­ro­men­tálna udr­ža­teľ­nosť a kva­lita. Úp­rimne preto ve­rím, že tento smer sa bude po­čas na­sle­du­jú­cich ro­kov roz­ví­jať iba po­zi­tívne. Dnes sa stre­tá­vam s množ­stvom zau­jí­ma­vých pro­jek­tov a tren­dov, ktoré ne­po­chybne ovplyv­nia našu bu­dúc­nosť.

Za zmienku stojí na­prí­klad ins­tantná alebo kap­su­lová vý­be­rová káva, ktorá bola do­po­siaľ pre nás “ge­e­kov” ma­xi­málne tabu té­mou, no cho­pilo sa jej nie­koľko od­váž­liv­cov nie­len zo Si­li­con Val­ley a som úp­rimne zve­davý, kam ich práca po­ve­die. Ďal­šou ve­cou je na­prí­klad roz­voj no­vých kva­lit­ných ka­viarní na sa­tu­ro­va­ných tr­hoch, ako je Lon­dýn alebo San Fran­cisco. Ako sa od­lí­šiť a pri­tom zo­stať sa­mým se­bou a ve­dieť sa ob­chodne uži­viť? Ne­jedna ka­via­reň v týchto mes­tách ne­ve­dela na po­dobné otázky od­po­ve­dať a rýchlo mu­sela svoje dvere za­vrieť.

Foto: fa­ce­book.com/Euro­pean Cof­fee Trip

 

Kul­túra spe­cialty cof­fee sa stále viac do­stáva do po­ve­do­mia aj na Slo­ven­sku. Kedy sa podľa teba do­sta­neme do bodu, keď vý­be­rová káva ne­bude vní­maná len ako “hips­ter­čina”? 

Ťažko po­ve­dať, zá­visí to od na­sta­ve­nia spo­loč­nosti. Ko­mu­nita okolo vý­be­ro­vej kávy je úzko pre­po­jená s hud­bou, mó­dou či ar­chi­tek­tú­rou. Tie po­sledné veci sa o nie­koľko ro­kov vy­s­trie­dajú a ne­skôr zase vrá­tia, no kva­lita a po­zi­tívny do­pad na ká­vový re­ťa­zec od far­mára po pra­žiara tu zo­stane. Zrejme až po spo­me­nu­tej ak­tu­ali­zá­cii “hips­te­rizmu” okolo vý­be­ro­vej kávy ľu­dia po­cho­pia, že to nie je len o ži­vot­nom štýle, ale v pr­vom rade o chuti a zá­žitku.

Do­sa­hujú podľa teba slo­ven­ské ka­viarne s vý­be­ro­vou ká­vou sve­tovú úro­veň kva­lity?

Do­sa­hujú. Ne­je­den pod­nik na Slo­ven­sku pra­cuje so sve­to­vými ká­vami, sve­to­vým vy­ba­ve­ním a s ba­ris­tami, ktorí sa re­meslu učili v ká­vo­vom svete. Keď sa k tomu pridá oce­ne­nie zo strany zá­kaz­ní­kov – fi­nančné aj spo­lo­čen­ské, tak bu­deme mať k zvyšku sveta hneď o kus bliž­šie.

Foto: ins­ta­gram.com/stan­dart­mag

Sú mi­lov­níci kávy všade rov­nakí alebo vní­maš ne­jaké kul­túrne roz­diely me­dzi rôz­nymi kra­ji­nami?

Sa­moz­rejme, kul­túrne roz­diely sú veľké, no vy­chá­dzajú z množ­stva „ne­ká­vo­vých“ fak­to­rov. Spô­soby ko­mu­ni­ká­cie a práce s ľuďmi v Spo­je­ných Štá­toch, Škan­di­ná­vii alebo Ja­pon­sku sú roz­ličné, no všetci máme nie­koľko spo­loč­ných čŕt: ot­vo­re­nosť, prí­stup­nosť a uvoľ­ne­nosť. Káva má v sebe skrátka niečo zvláštne, čo spája ob­rov­ské množ­stvo ľudí rôz­neho vkusu, veku, ná­zo­rov a kul­túr.

Denne u teba zrejme padne veľa šá­lok kávy. Ako zvy­čajne vy­zerá tvoja ká­vová idylka?

Sl­nečné ráno vonku na te­rase, s fil­tro­va­nou ká­vou, na­prí­klad z Kene. Tých šá­lok však až tak veľa nie je, zvy­čajne za deň vy­pi­jem ma­xi­málne dve.

Na zá­ver nám pro­sím pre­zraď, aké sú najb­liž­šie plány a vý­zvy pre Stan­dart tím? :)

Naj­väč­šou vý­zvou bude uve­de­nie pr­vého čísla na­šej ja­pon­skej ver­zie Stan­dart Ja­pan na trh. O nie­koľko dní ces­tu­jem spolu s mo­jím ja­pon­ským ko­le­gom do To­kya na ot­vá­ra­ciu párty, aby som sa stre­tol s na­šimi pr­vými zá­kaz­níkmi, a mu­sím pri­znať, že moja ner­vo­zita po­maly stúpa. Pár dní na to le­tíme do an­glic­kého Oxfordu na svadbu na­šich dvoch ko­le­gov, kto­rých po nej čaká ne­jedna vý­zva, ale skôr osobná, ako pra­covná. :)

Foto: fa­ce­book.com/Stan­dart

 

Pridať komentár (0)