Michal Nešpor z Cro­wd­berry: Cro­wd­fun­din­gové plat­formy pre nás kon­ku­ren­ciu nepred­sta­vujú

Michal Sorkovský / 15. augusta 2016 / Rozhovory

Sta­vať niečo od základu nikdy nie je jed­no­du­ché. Hlavne v oblasti finan­cií. Kaž­do­pádne, equ­ity inves­tič­nej plat­forme Cro­wd­berry sa to poda­rilo. Pre­čí­taj si roz­ho­vor s Micha­lom Nešpo­rom a dozvieš sa čo Cro­wd­berry robí. 

Ahoj Michal, skús sa nám najprv v skratke pred­sta­viť. Je o tebe známe, že máš minu­losť plnú medzi­ná­rod­ných skú­se­ností, skús nám o tom pove­dať viac.

Už viac ako 10 rokov pra­cu­jem s mla­dými ino­va­tív­nymi fir­mami. Prvých päť rokov som bol súčas­ťou inves­tič­ného tímu vo ven­ture capi­tal firme so síd­lom vo Viedni. Inves­to­vali sme do tech­no­lo­gic­kých firiem v nemecky hovo­ria­cich kra­ji­nách Európy a kra­ji­nách suse­dia­cich s Rakús­kom. Mal som tu prí­le­ži­tosť inves­to­vať aj so zahra­nič­nými inves­tormi, a spoz­nať tak rôzne kul­túry a kva­litné medzi­ná­rodné tímy. Tak som sa naučil inves­tičný biz­nis.

Keďže ma to ale vždy ťahalo aj na stranu firiem, neskôr som pra­co­val aj v tech­no­lo­gic­kom inku­bá­tore vo Viedni. Pri­pra­vo­val som a spre­vá­dzal zakla­da­te­ľov firiem celým pro­ce­som hľa­da­nia a zís­ka­nia inves­to­rov. Tak­tiež som vyše roka ako finančný ria­di­teľ pôso­bil v rakúsko-ame­ric­kom tech­no­lo­gic­kom star­tupe. V tejto ope­ra­tív­nej pozí­cii som si zase vyskú­šal, čo to zna­mená žiť s tromi inšti­tu­ci­onál­nymi ven­ture capi­tal inves­tormi z Európy a USA. Všetky tieto skú­se­nosti som pri­nie­sol do Cro­wd­berry.

_Z7_3788

Momen­tálne si inves­tment mana­ger v spo­mí­na­nej inves­tič­nej plat­forme Cro­wd­berry. Ako dlho už Cro­wd­berry fun­guje? Čo sa u vás za posledný rok, odkedy sme o plat­forme v Star­tI­tUp napo­sledy písali, zme­nilo?

Cro­wd­berry fun­guje niečo vyše roka, ofi­ciálne bolo spus­tené v máji 2015. Odvtedy sme si ako každá začí­na­júca firma pre­šli kus cesty. Doká­zali sme vytvo­riť inves­tičnú plat­formu spá­ja­júcu ino­va­tívne spo­loč­nosti a inte­li­gentný kapi­tál. Máme za sebou prvé úspešné, ako aj neús­pešné inves­tičné kam­pane, z kto­rých sme sa veľa naučili.

Dá sa teda pove­dať, že sme si vybu­do­vali určitú pozí­ciu na trhu a zvý­šili pove­do­mie o Cro­wd­berry. Na základe poznat­kov posled­ného roka sme roz­ší­rili ponuku inves­tič­ných prí­le­ži­tostí aj pre menej rizi­ko­vých inves­to­rov. To zna­mená, že popri star­tu­poch ponú­kame inves­tičné prí­le­ži­tosti aj do malých a stred­ných pod­ni­kov. Práve pre oblasť malých a stred­ných pod­ni­kov sa nám poda­rilo roz­ší­riť tím o ďal­šieho odbor­níka s viac ako 10-roč­nými hands-on skú­se­nos­ťami z inves­tič­ného ban­kov­níc­tva v Nemecku, Holand­sku, Anglicku a USA.

Napl­nili ste ciele, ktoré ste si na prvý rok života zadali? 

V porov­naní so zahra­ni­čím sa na Slo­ven­sku pohy­bu­jeme na veľmi mla­dom trhu inves­to­va­nia. Tak ako väč­šine začí­na­jú­cich firiem nám nie­ktoré počia­točné hypo­tézy nie úplne vyšli. Dnes však máme nasta­vený inves­tičný pro­ces ako aj pro­fe­si­onálny inves­tičný tím a prvé inves­tí­cie za sebou. Aj na základe poznat­kov za posledný rok sme pris­pô­so­bili našu ponuku inves­to­rom.

herbert

Zdroj: hemmet.sk

Prej­dime ku kon­krét­nym čís­lam. Koľko inves­to­rov má dnes Cro­wd­berry v sys­téme?

Našu inves­tor­skú bázu dnes tvorí viac ako 250 regis­tro­va­ných inves­to­rov a aktívny vzťah s Tatra Banka Pri­vate Ban­king. Kon­ti­nu­álne túto bázu inves­to­rov roz­ši­ru­jeme a začali sme vyví­jať akti­vity aj v Česku. Za rok fun­go­va­nia sme zana­ly­zo­vali viac ako 100 spo­loč­ností, nie­koľko desia­tok máme v hľa­dá­čiku a sle­du­jeme ich vývoj. Tri firmy, ktoré sme pri­pra­vili do inves­tič­nej kam­pane, inves­to­rov zís­kali. Aktu­álne máme dve firmy v inves­tič­nej kam­pani a ďal­šie firmy máme v príp­rave.

Aké firmy sa do Cro­wd­berry pri­hla­sujú? Pre koho je ide­álne? 

Cro­wd­berry je ide­álne pre každý ino­va­tívny nápad, ktorý pre­ukáže, že je po ňom na trhu dopyt, že sa jedná o fun­gu­júci biz­nis model a hlavne, že za ním stojí solídny tím. Časť našich inves­tič­ných prí­le­ži­tostí tvo­ria star­tupy, nedávno sme do svo­jej ponuky zara­dili aj malé a stredné pod­niky.

eccapsule

Zdroj: eccocapsule.sk

Čo všetko dnes Cro­wd­berry star­tu­pom či iným fir­mám, ktoré hľa­dajú inves­tí­ciu ponúka? 

Mys­lím si, že to čo nás robí zau­jí­ma­vým pre firmy je uni­kátny inves­tičný tím. Dosah na dlho­dobé skú­se­nosti z oblasti inves­to­va­nia v zahra­ničí oce­ňujú hlavne slo­ven­ské spo­loč­nosti, ktoré majú ambí­cie rásť v zahra­ničí. A tak­tiež firmy, ktoré už dnes do budúcna plá­nujú nie­koľko inves­tič­ných kôl. Vieme sa pode­liť o skú­se­nosti ako nasta­viť dnes pod­mienky tak, aby v budúc­nosti mali čo naj­me­nej pre­ká­žok pri komu­ni­ká­cii a vyjed­ná­vaní s ďal­šími inves­tormi. Taký­mito pro­cesmi a príp­ra­vami ich dnes spre­vá­dzame, a to aj po úspeš­nej prvot­nej inves­tič­nej kam­pani.

Aj keď pri inves­tí­ciách spo­lu­pra­cu­jeme s ven­ture capi­tal hráčmi na slo­ven­skom trhu, vieme pre firmy tak­tiež poskyt­núť alter­na­tívu ku kla­sic­kému ven­ture capi­tal inves­to­va­niu.

V nepo­sled­nom rade firmy oce­nia tak­tiež fakt, že našu inves­tor­skú základňu tvo­ria hlavne súkromné osoby z pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia, čo im pri­náša tzv. inte­li­gentný kapi­tál (smart capi­tal). Okrem finan­cií vedia inves­tori fir­mám poskyt­núť svoje know-how, kon­takty a skú­se­nosti z vlast­ného pod­ni­ka­nia a takýmto spô­so­bom pris­pie­vať k zvy­šo­va­niu ich hod­noty.

V čom vidíš ty naj­väč­šiu silu plat­formy Cro­wd­berry?

Mys­lím, že sil­nou strán­kou je rigo­rózny pro­ces selek­cie firiem na základe trho­vých a finanč­ných kri­té­rií a príp­rava firiem na inves­tí­ciu. Firmy a inves­to­rov aktívne spre­vá­dzame inves­tič­ným pro­ce­som a zabez­pe­ču­jeme aj manaž­ment inves­to­va­ného kapi­tálu po usku­toč­není inves­tí­cie. Tak­tiež je to pre inves­to­rov mož­nosť spá­jať sa pri inves­tí­ciách s ďal­šími inves­tormi a inves­to­vať do jed­not­li­vých firiem men­šie čias­tky. Takto si inves­tori môžu roz­de­liť objem inves­to­va­ných peňazí na via­cero firiem a zní­žiť riziko straty inves­tí­cie.

Fir­mám tak­tiež pomá­hame pri ďal­ších rôz­nych aspek­toch ich pod­ni­ka­nia, napr. pri sta­vaní a dopĺňaní tímu a nasta­vo­vaní pra­vi­diel v rámci firmy.

songoroo

Zdroj: seoceros.com

Prečo by mali ino­va­tívne firmy hľa­dať svoje inves­tí­cie práve pro­stred­níc­tvom Cro­wd­berry? Vo svete je dnes veľmi popu­lárny cro­wd­fun­ding, plat­formy Kicks­tar­ter či Indie­gogo, nevní­mate ich ako kon­ku­ren­ciu? 

Cro­wd­fun­din­gové plat­formy pre nás kon­ku­ren­ciu nepred­sta­vujú. Sú jed­nou z dôle­ži­tých súčastí veľ­kého eko­sys­tému finan­co­va­nia firiem. Poze­ráme sa na ne ako na spô­sob vali­dá­cie pro­duk­tov na trhu a poze­ráme sa, s akými výsled­kami firmy svoje cro­wd­kam­pane ukon­čia.

V tejto fáze je na mieste vysvet­liť roz­diel medzi cro­wd­fun­din­gom a cro­wdin­ves­tin­gom. Pri cro­wd­fun­dingu platí zákaz­ník spra­vidla za skorší prí­stup k pro­duktu alebo za zvý­hod­nené pod­mienky kúpy a iné s kúpou súvi­siace výhody. Na dru­hej strane, pri cro­wdin­ves­tingu inves­tor za poskyt­nuté peniaze dostáva podiel na hod­note firmy. Väč­ši­nou sa teda inves­tor stáva spo­lu­ma­ji­te­ľom alebo dáva firme pôžičku.

Aké zau­jí­mavé inves­tičné prí­le­ži­tosti člo­vek na plat­forme Cro­wd­berry nájde? 

Vzhľa­dom na to, že dbáme o kva­litu, firmy pre­chá­dzajú prí­snym výbe­ro­vým pro­ce­som, vrá­tane hĺb­ko­vého pohľadu do firmy. To je dôvod, prečo ich na plat­forme súčasne nie je pri­veľa.

Mali sme tu mladú firmu Her­bert sirupy, ktorá vyrába kva­litné sirupy na prí­rod­nej báze. Dnes jej pro­dukty náj­deme v špič­ko­vých reštau­rá­ciách a gas­tro pre­vádz­kach na Slo­ven­sku, v Česku a Rakúsku. Firma bola od svo­jich začiat­kov zis­ková, šikov­ným spô­so­bom sa im poda­rilo vybu­do­vať si značku na trhu a cez Cro­wd­berry zís­kať inves­tí­ciu na roz­ší­re­nie výrob­ných kapa­cít a posi­le­ne­nie pôsob­nosti na trhu.
Medzi ďal­šími zau­jí­ma­vými inves­tič­nými prí­le­ži­tos­ťami máme star­tup ECO­CAP­SULE — ino­va­tívny smart-home pohá­ňaný iba vet­rom a slneč­nou ener­giou, ktorý dovo­ľuje ľuďom žiť bez pri­po­je­nia na inži­nier­ske siete tak­mer kde­koľ­vek na Zemi. Firma evi­duje už viac ako 250 pre­dob­jed­ná­vok z celého sveta, keďže sa jej poda­rilo zau­jať aj naj­zná­mej­šie sve­tové médiá, ako CNN, BBC, Tech Insi­der a mnohé ďal­šie. Dostala sa tak do pozor­nosti nie­koľko mili­ó­nov čita­te­ľov a divá­kov. Momen­tálne ECO­CAP­SULE hľadá inves­tí­ciu na vývoj finál­neho pro­to­typu, pilotnú pro­duk­ciu a glo­bálny export prvých pro­duk­tov pre kli­en­tov z pla­te­ných pre­dob­jed­ná­vok.

Ďalej máme medzi inves­tič­nými prí­le­ži­tos­ťami inte­li­gentné inter­ne­tové rádio Son­go­roo. Ide o star­tup, ktorý ponúka ino­va­tívnu službu pre­hrá­va­nia hudby pre maji­te­ľov reštau­rá­cií, hote­lov či nákup­ných cen­tier a momen­tálne hľadá inves­tí­ciu na akvi­zí­ciu nových zákaz­ní­kov a expan­ziu na ďal­šie trhy.

To be con­ti­nued … :)

_Z7_3747

Aké je pre­po­je­nie medzi Cro­wd­berry a star­tu­po­vým akce­le­rá­to­rom Laun­cher?

Laun­cher je ino­vačné a star­tu­pové štú­dio, pôso­biace na slo­ven­skom trhu. Je to com­pany buil­der, ktorý pomáha sta­vať nové firmy a posky­tuje im aj počia­točné finan­co­va­nie. Cro­wd­berry prišlo do Laun­chera ako myš­lienka jej zakla­da­te­ľov. Za finanč­nej ako aj pod­pory zo strany odbor­ného tímu Laun­chera sa nám poda­rilo vybu­do­vať firmu a pos­kla­dať tím.

A posledná otázka: Aké má Cro­wd­berry plány a ciele na ďalší rok? Kde ho vidíš za rok ty? 

Zvy­šo­vať pove­do­mie o mož­nos­tiach inves­to­vať popri kon­zer­va­tív­nych pro­duk­toch, ktoré sú dnes na trhu bežné, aj do zabe­hnu­tých slo­ven­ských firiem a rizi­ko­vej­ších star­tu­pov. V Cro­wd­berry sme pre­sved­čení, že tak ako v mno­hých eko­no­mi­kách na svete bude z dlho­do­bého hľa­diska tento pod­ni­ka­teľ­ský seg­ment pred­sta­vo­vať dôle­žitú súčasť slo­ven­skej eko­no­miky a jej rastu.

Budeme sa teda sna­žiť moti­vo­vať ďal­ších inves­to­rov, aby do tohto zau­jí­ma­vého seg­mentu inves­to­vali.

Pridať komentár (0)