Michal Slo­vák: Keď sa podie­ľam na tvorbe iných pro­duk­tov, poze­rám sa na to, ako keby som tvo­ril sám pre seba

Katarína Mišáková / 16. júla 2016 / Rozhovory

Michal Slo­vák je veľmi šikovný a inšpi­ra­tívny člo­vek. Je spo­lu­ma­ji­te­ľom pro­duktu Jablčnô a tiež auto­rom jeho cel­ko­vej iden­tity. Rád blo­guje o ste­a­koch a k nim pije naj­rad­šej práve svoje Jablčnô. Okrem toho má (rád) dobré nápady. :)

Ahoj Michal, ako si sa k dizajnu vlastne dostal?

V období počas vyso­kej školy. Gra­fický dizajn však nebol štu­dijný pred­met, ale len moja voľ­no­ča­sová záľuba, ktorá až neskôr pre­rá­stla do pro­fe­sie. Fas­ci­no­valo ma to. Zo začiatku som pomá­hal s gra­fi­kou zná­mym, čo bola dobrá škola a neskôr na to prišli už aj kli­enti. A stále to rástlo a tak mi to ostalo dodnes.

Čomu sa venu­ješ naj­rad­šej a naj­čas­tej­šie?

V posled­nej dobe je to najmä oba­lový dizajn. Týmto sme­rom som sa pri­ro­dzene vypro­fi­lo­val a aj ma naj­viac baví. Je to krásny pocit keď to čo vytvo­ríte je reálne a môžete to aj držať v rukách. Takisto sa venu­jem aj tvorbe logo­ty­pov a firem­ných iden­tít. Ale tak ako väč­šina dizaj­né­rov rie­šim občas aj zau­jí­mavé web­stránky, alebo apli­ká­cie.

zlate_zrnko_packaginglyra_absolutjablcno_sajderjablcno_niealko

Kedy prišlo roz­hod­nu­tie zalo­žiť si gra­fické štú­dio? Aké boli tvoje začiatky?

Už počas školy som sa začal veno­vať gra­fike, ale bolo to v oblasti reklamy a mar­ke­tingu. Čiže pla­gáty, bill­bo­ardy a kam­pane. Videl som však, že už dňom skon­če­nia kam­pane je dizajn ako keby starý, nahrá­dza ho nový a aj to, čo sa vytvo­rilo nemá trvác­nej­šiu hod­notu. Mal som chuť tvo­riť dizajn, ktorý pre­žije, niečo s pri­da­nou hod­no­tou. Preto ma to pri­ro­dzene pred 3 rokmi pri­viedlo od reklam­nej agen­túry až ku gra­fic­kému štú­diu.

Aký je podľa teba ide­álny kli­ent?

Je taký jeden citát že pria­teľ­stvo zalo­žené na obchode je oveľa lep­šie, ako obchod zalo­žený na pria­teľ­stve. A pre mňa je naj­lep­šie keď sa vďaka spo­loč­nému biz­nisu z kli­enta stane aj kama­rát. Takých si cením naj­viac, svedčí to o vzá­jom­nej spo­koj­nosti a vtedy vieme aj vytvo­riť naj­lep­šie veci. Za všet­kých spo­me­niem naprí­klad Karola Stýbla z čoko­lád LYRA. Za tou znač­kou stoja super ľudia s kto­rými sa výborne spo­lu­pra­cuje.

erial_responsive_showcaseerial_architects_branding

Na čo si zatiaľ vo svo­jej kari­ére naj­viac hrdý?

Nebude to asi nič kon­krétne čo som vytvo­ril a nesna­žil som sa ani zbie­rať oce­ne­nia, ale v pro­fe­sii sú skôr naj­dô­le­ži­tejší spo­kojní kli­enti, ktorí sa k vám vra­cajú. Na to som hrdý, že pár takých mám.

Robil si kom­pletnú iden­titu pre Jablcnô. Ako sa ti pra­co­valo na tejto zákazke? Ako vzni­kal výsledný dizajn?

Za znač­kou Jablčnô sto­jím aj ako spo­lu­ma­ji­teľ, ale tvo­riť sám pre seba bolo nároč­nej­šie než pre kli­en­tov. Na iden­tite a pro­dukte sme pra­co­vali vo firme pár týž­dňov a stále sme mali potrebu niečo vylep­šo­vať a meniť. Našťas­tie, bolo potrebné už uviesť saj­der na trh, inak by sme možno robili na nej dodnes.

Vďaka Jablčnu som sa však dostal k oba­lo­vému dizajnu. Mal som tak reálnu skú­se­nosť s tým, čo všetko stojí za tým, než príde pro­dukt na trh a aké všetky obme­dze­nia a pro­cesy to má. Napriek všet­kému som si to zami­lo­val. Táto skú­se­nosť mi ale dala aj reálnu výhodu oproti ostat­ným a teraz, keď sa podie­ľam na tvorbe iných pro­duk­tov, poze­rám sa na to z pohľadu ako keby som tvo­ril sám pre seba. Pomáha mi to tak vytvo­riť lepší, funkč­nejší dizajn.

resort_boheme_brandingbiosphere_cacao

Aké vlast­nosti sú podľa teba naj­dô­le­ži­tej­šie pre kva­lit­ného dizaj­néra?

Vytrva­losť a vkus. Veľa dob­rých výtvo­rov nevznikne preto, že dizaj­néri sú gra­fickí kúzel­níci, alebo výni­močne talen­to­vaní a už vôbec nie kvôli výbor­nej zna­losti naprí­klad Pho­tos­hopu, ale preto, že sa neus­po­koja na prvý ani na druhý raz. Keď tvo­rím naprí­klad logo, vyskú­šam aj 40 ver­zií, kom­bi­ná­cií a keď nie som stále spo­kojný, neus­po­ko­jím sa, dokým to nie je podľa mojich pred­stáv. A hlavne potom viem s kľu­dom večer zaspať.

Čo ťa v živote naj­viac inšpi­ruje?

Sú to práve veci, čo s dizaj­nom na prvý pohľad nemajú nič spo­ločné. Je to život okolo, ľudia. Vystú­piť tro­cha z kom­fort­nej zóny a nestre­tá­vať sa len s ľuďmi, ktorí majú rov­naké záľuby, alebo názory na život. Keď vyzerá, že nepra­cu­jem, vtedy zvyk­nem pra­co­vať naj­viac, lebo čer­pám inšpi­rá­ciu. Aby som to k nie­čomu pri­rov­nal, ak chcem vytvo­riť nový dizajn pre saj­der, nehľa­dám inšpi­rá­ciu v tom istom seg­mente, ale nie­kde úplne inde, kde mám mož­nosť prísť na niečo nové a neoku­kané. Nemys­lím si totiž, že sku­točná inšpi­rá­cia je kopí­ro­va­nie.

Pozrite si aj Micha­lov webDribbble.

lyra_giandujalyra_brandinglyra_beantobardobrecarewell

Zdroj foto­gra­fií: archív Michal Slo­vák

Pridať komentár (0)