Michal Štencl je v TOP 40 európ­skych líd­rov do 40 rokov

Marianna Mikešová / 28. októbra 2016 / Zo Slovenska

Európ­ska nezá­vislá orga­ni­zá­cia Friends of Europe zve­rej­nila zoznam európ­skych líd­rov pre rok 2017 pod 40 rokov. Medzi nimi je aj Slo­vák Michal Štencl, spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO spo­loč­nosti Sygic. 

Prog­ram Euro­pean Young Lea­ders pod záš­ti­tou Európ­skej Komi­sie každý rok pred­sta­vuje 40 aktív­nych osob­ností z rôz­nych oblastí s poten­ciá­lom pris­pieť k napre­do­va­niu Európy. V naj­nov­šom zozname sa okrem Michala Štencla obja­vili novi­nári zo sve­to­vých médií ako Wall Street Jour­nal a The Guar­dian, významní vedci, sve­toví eko­nó­mo­via či akti­visti v poli­tic­kom živote.

Teším sa zo zara­de­nia medzi európ­skych líd­rov. Vždy som veľmi rád, keď sa o našej práci hovorí vo svete. Nevní­mam však dnešné zara­de­nie do reb­ríčka osobne, ale ako výsle­dok celého tímu,“ pove­dal Michal Štencl. K nedáv­nemu oce­ne­niu IT firma roka či druhý naj­žia­da­nejší zamest­ná­va­teľ v IT sek­tore si tak Sygic pri­pí­sal ďalší významný míľ­nik tohto roka.

sygic-car-navigation

Michal Štencl je spo­lu­za­kla­da­te­ľom spo­loč­nosti Sygic, kto­rej víziou je spre­vá­dzať kaž­dého člo­veka na zemi pro­stred­níc­tvom naj­pok­ro­či­lej­šej GPS navi­gá­cie. Dnes jej dôve­ruje viac ako 150 mili­ó­nov ľudí zo všet­kých kútov sveta. Michal je absol­ven­tom Eko­no­mic­kej uni­ver­zity, Stan­ford Busi­ness School, drži­te­ľom oce­není ako Pod­ni­ka­teľ roka či Kriš­tá­ľo­vého krídla, IT deve­lo­per a najmä nad­še­nec pre naj­nov­šie tech­no­ló­gie.

Všet­kých 40 osob­ností zara­de­ných do zoznamu Euro­pean Young Lea­ders čakajú v ďal­šom roku dve aktívne stret­nu­tia v európ­skych met­ro­po­lách. Orga­ni­zá­cia verí, že práve vďaka zlo­že­niu top osob­ností z rôz­nych odvetví možno docie­liť per­spek­tívny dia­lóg a hľa­dať rie­še­nia na pál­čivé otázky.

Zdroj článku, fotky a titul­nej foto­gra­fie: Sygic

Pridať komentár (0)