Michal Štencl je v TOP 40 európ­skych líd­rov do 40 rokov

Marianna Mikešová / 28. októbra 2016 / Zo Slovenska

Európ­ska nezá­vis­lá orga­ni­zá­cia Friends of Euro­pe zve­rej­ni­la zoznam európ­skych líd­rov pre rok 2017 pod 40 rokov. Medzi nimi je aj Slo­vák Michal Štencl, spo­lu­za­kla­da­teľ a CEO spo­loč­nos­ti Sygic. 

Prog­ram Euro­pe­an Young Lea­ders pod záš­ti­tou Európ­skej Komi­sie kaž­dý rok pred­sta­vu­je 40 aktív­nych osob­nos­tí z rôz­nych oblas­tí s poten­ciá­lom pris­pieť k napre­do­va­niu Euró­py. V naj­nov­šom zozna­me sa okrem Micha­la Štenc­la obja­vi­li novi­ná­ri zo sve­to­vých médií ako Wall Stre­et Jour­nal a The Guar­dian, význam­ní ved­ci, sve­to­ví eko­nó­mo­via či akti­vis­ti v poli­tic­kom živo­te.

Teším sa zo zara­de­nia medzi európ­skych líd­rov. Vždy som veľ­mi rád, keď sa o našej prá­ci hovo­rí vo sve­te. Nevní­mam však dneš­né zara­de­nie do reb­ríč­ka osob­ne, ale ako výsle­dok celé­ho tímu,“ pove­dal Michal Štencl. K nedáv­ne­mu oce­ne­niu IT fir­ma roka či dru­hý naj­žia­da­nej­ší zamest­ná­va­teľ v IT sek­to­re si tak Sygic pri­pí­sal ďal­ší význam­ný míľ­nik toh­to roka.

sygic-car-navigation

Michal Štencl je spo­lu­za­kla­da­te­ľom spo­loč­nos­ti Sygic, kto­rej vízi­ou je spre­vá­dzať kaž­dé­ho člo­ve­ka na zemi pro­stred­níc­tvom naj­pok­ro­či­lej­šej GPS navi­gá­cie. Dnes jej dôve­ru­je viac ako 150 mili­ó­nov ľudí zo všet­kých kútov sve­ta. Michal je absol­ven­tom Eko­no­mic­kej uni­ver­zi­ty, Stan­ford Busi­ness Scho­ol, drži­te­ľom oce­ne­ní ako Pod­ni­ka­teľ roka či Kriš­tá­ľo­vé­ho kríd­la, IT deve­lo­per a naj­mä nad­še­nec pre naj­nov­šie tech­no­ló­gie.

Všet­kých 40 osob­nos­tí zara­de­ných do zozna­mu Euro­pe­an Young Lea­ders čaka­jú v ďal­šom roku dve aktív­ne stret­nu­tia v európ­skych met­ro­po­lách. Orga­ni­zá­cia verí, že prá­ve vďa­ka zlo­že­niu top osob­nos­tí z rôz­nych odvet­ví mož­no docie­liť per­spek­tív­ny dia­lóg a hľa­dať rie­še­nia na pál­či­vé otáz­ky.

Zdroj člán­ku, fot­ky a titul­nej foto­gra­fie: Sygic

Pridať komentár (0)