Clus­ter­haus: Výhody kan­ce­lá­rie a co-wor­kingu v jed­nom

Michal Tomek / 16. marec 2014 / Tools a produktivita

Po Brain­house vám pri­ná­šame infor­má­ciu o ďal­šom spo­loč­nom pries­tore pre slo­ven­ské star­tupy. Ten­to­krát však nejde o čisto co-wor­kin­gový kon­cept. Clus­ter­haus ponúka tzv. pro­wor­kin­gové mož­nosti.

Okrem kla­sic­kých biz­nis pries­to­rov s kan­ce­lá­riami poznáme už aj tzv. co-wor­kin­gové pries­tory. Tie zväčša využí­vajú star­tupy, ktoré vo svo­jej začia­toč­nej fáze potre­bujú men­to­ring a zdie­ľa­nie myš­lie­nok. Takými sú v Bra­ti­slave naprí­klad The Spot alebo Con­nect Cowor­king, prí­padne VTP v Žiline. Neexis­to­val však pries­tor, ktorý by skĺbil tieto dve mož­nosti. Až kým nepri­šiel Clus­ter­haus.

Na jed­nej strane ponúka mož­nosti vlast­ných kan­ce­lá­rii, na dru­hej co-wor­kin­gové pries­tory. Kan­ce­lá­rie si môže každá firma zaria­diť podľa vlast­ných pred­stáv. V ponuke je údajne až 10 000 m2, čo je poten­ciál, kam vie pries­tor rásť. V súčas­nosti sa nachá­dzajú na šies­tom poschodí, v máji otvá­rajú ďal­šie (cel­kovo 3 000 m). Nájom môže byť dohod­nutý na rôzne obdo­bie — tak na pol­roka ako aj na dva roky.

Za myš­lien­kou týchto pries­to­rov je Alps­ven­tu­res v spo­lu­práci IMMO­FI­NANZ Group, jed­nou z naj­väč­ších rea­lit­ných a deve­lo­per­ských firiem v Európe. Prvý Clus­ter­haus vzni­kol ešte v lete 2012 v nemec­kom Kolíne. Po ňom spus­tili aj ten vie­den­ský s pri­bližne 1200 m2. Práve blíz­kosť Viedne a Bra­ti­slavy je výho­dou najmä z hľa­diska kon­tak­tov a nákla­dov. Medzi par­tne­rov Clu­es­tr­hausu v Bra­ti­slave patrí naprí­klad TA3, Bone­tics, Alps Ven­tu­res alebo star­tup­camp.

Tak vie­den­ský ako aj kolín­sky Clus­ter­haus sú tak­mer na 100% zapl­nené. Na dosia­hnutí podob­ných čísel pra­cuje aj Clus­ter­haus Bra­ti­slava (momen­tálne asi 80%). Ten sa nachá­dza v Mil­len­nium Tower I pri nákup­nom cen­tre Polus. V súčas­nosti sa v ňom nachá­dzajú také star­tupy ako Tap­Home, Sli.do či Form­Lab.

Sotero Rod­ri­guez (ria­di­teľ Clus­ter­haus Cam­pus Vie­deň) pove­dal, že , “je pre nás cťou otvo­riť v Európe tretí Clus­ter­haus v tomto roku (r.2013 – pozn. red.). Naším cie­ľom je teraz pokra­čo­vať v raste geo­gra­ficky, pri využití syner­gic­kých efek­tov vytvo­re­ných z exis­tu­jú­cich cen­tier a vytvá­rať náš vlastný európ­sky Clus­ter­haus eko­sys­tém.”

Zdroj: clusterhaus.sk, immofinanz.com

Pridať komentár (0)