Nahradí Coff.io kla­sické Excel tabuľky?

Michal Tomek / 16. marec 2014 / Tools a produktivita

Bone­tics je soft­vé­rová firma zame­raná na design a coding. Okrem mno­hých iných vecí stojí aj za apli­ká­ciou Coff.io, ktorá uľah­čuje život všet­kým pod­ni­ka­te­ľom.

Coff.io je určené tak pre star­tupy a fre­e­lan­ce­rov ako aj pre väč­šie pod­niky. Vo svo­jej pod­state sle­duje váš cashf­low, aby vás jed­ného dňa neča­kalo neprí­jemné prek­va­pe­nie v podobe neza­pla­te­nej fak­túry alebo mínu­so­vého stavu na účte. Appka zatiaľ fun­guje v beta ver­zii. Počas celého tohto tes­to­va­cieho obdoba je k dis­po­zí­cii zadarmo, pri­čom feed­back ohľa­dom jej pou­ží­va­nia je viac ako vítaný.

Čo coff.io ponúka?

Apli­ká­cia od Bone­tics vám sle­duje všetky trans­ak­cie – tak došlé ako aj odchá­dza­júce. Vďaka nej viete, či vám kli­ent zapla­til alebo či ste vy zapla­tili naprí­klad za inter­net. Ak máte väč­šiu firmu, nemu­síte všetko robiť len vy sám. K for­mu­lá­rom má prí­stup ten, komu vytvo­ríte konto. Vy sa tak môžete sústre­diť len na ana­lýzu dát.

Máte mož­nosť pozrieť si „balance sheet“ – uka­zo­va­tele toho, v akom stave sa firma nachá­dza. Tieto údaje možno sle­do­vať nie­len pre jednu orga­ni­zá­ciu. Apli­ká­cia je pris­pô­so­bená na mana­žo­va­nie via­ce­rých biz­ni­sov. Umož­ňuje vám tiež využí­vať trvalé prí­kazy či noti­fi­ká­cie pri fak­tú­rach, aby ste nikdy nepre­meš­kali dátum splat­nosti. Veľmi uži­toč­nou je aj fun­kcia „Burn­down noti­fi­ca­tion“. Tá vám zana­ly­zuje, či si môžete to alebo ono dovo­liť bez váž­nej­šej ujmy na vašom ban­ko­vom účte.

Do budúc­nosti zostáva otvo­rená otázky pri­cingu tejto apli­ká­cie, keď prejde z beta ver­zie do plnej funkč­nosti. Pokiaľ sa ceny nasta­via roz­umne pre rôzne úrovne pou­ží­va­te­ľov (fre­e­lan­ceri, väč­šie pod­niky), Coff.io má podľa môjho názoru veľkú budúc­nosť.

Chcete sa pri­dať k tes­to­va­niu? Pri­hláste sa tu.

Zdroj: coff.io

Pridať komentár (0)