Mic­ro­soft pred­bieha kon­ku­ren­ciu. Expe­ri­men­tuje s pod­mor­skými dáto­vými cen­trami

Rišo Néveri / 2. februára 2016 / Business

Ini­cia­tívy tech­no­lo­gic­kých gigan­tov sveta sa za posledné roky roz­rástli do mno­hých oblastí. Sna­žia sa poskyt­núť inter­net zadarmo, vyví­jajú eko­lo­gické rie­še­nia výroby ener­gie, ale nepres­tá­vajú zdo­ko­na­ľo­vať aj tech­no­ló­gie svo­jich core biz­ni­sov.

Pre­hrie­va­nie počí­ta­čov a potreba ich chla­de­nia nie je žiad­nou novin­kou. Stačí, ak si spo­me­nieš, ako sa pre­hrieva note­book, keď mu dáš poriadne zabrať. Teraz si pred­stav, že počí­tače v dáto­vých cen­trách pra­cujú s dátami mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov z celého sveta. Chla­de­nie tak veľ­kých pries­to­rov, ako sú dátové cen­trá naj­väč­ších firiem sveta však nie je lacná zále­ži­tosť a preto ich sťa­hujú do chlad­nej­ších kra­jín sveta.

01underwater-web2-superJumbo

foto: newyorktimes.com

Mic­ro­soft však pri­chá­dza s novým rie­še­ním. Odha­lil Pro­ject Natick, ktorý skúma mož­nosti umiest­ne­nia dáto­vých cen­tier na dne mora. Takéto rie­še­nie by bolo lac­nej­šie, ale aj eko­lo­gic­kej­šie. Spo­loč­nosť sa začala nápa­dom zaobe­rať v roku 2013, keď zamest­nanci pred­sta­vili vede­niu plány svojho nápadu umiest­niť výpo­četné jed­notky a úlo­žiská spo­loč­nosti hlboko pod mor­skú hla­dinu.

Na prvom pro­to­type začali pra­co­vať v roku 2014 a v Auguste minu­lého roku pus­tili do mora pri kali­forn­skom pobreží prvú “dátovú ponorku”. Jed­notka fun­go­vala bez­chybne a nad oča­ká­va­nia po dobu 105 dní. Inži­nieri boli nad­šení.

Krst prvej dátovej ponorky

foto: Mic­ro­soft — pokrs­te­nie prvej dáto­vej ponorky “Leona Phil­pot”

Keď som o nápade počul poprvé, pomys­lel som si presne to, čo asi každý: Voda a elek­trina… Určite to je dobrý nápad?”, spo­mína v roz­ho­vore pre New York Times Ben Cut­ler počí­ta­čový inži­nier Mic­ro­softu, ktorý sám na pro­jekte pra­co­val a dodáva “Keď som sa nad tým ale začal hlb­šie zamýš­ľať, zrazu to začalo dávať zmy­sel.”

Umiest­ne­nie dáto­vých cen­tier na dno mora má okrem pasív­neho chla­de­nia stu­de­nou vodou naokolo aj via­cero výhod. Až polo­vica oby­va­teľ­stva zeme žije menej ako 200 km od oce­ánov, mor­ské dno tým pádom posky­tuje aj logis­tické výhody.

Mic­ro­soft tvrdí, že by v prí­pade maso­vej výroby ser­ve­ro­vých jed­no­tiek doká­zal dátové cen­trum, ktoré na povr­chu buduje 2 roky, vybu­do­vať pod morom za 9 mesia­cov. Vývo­jári plá­nujú dokonca ďaleko do budúc­nosti a pred­po­kla­dajú, že pod­mor­ské dátové cen­trá budú raz sebes­tačné. Potrebnú elek­trickú ener­giu si vyge­ne­rujú vod­nými tur­bí­nami.

Dátové centrum Asure (Microsoft) v Quincy

foto: Mic­ro­soft

Jedna z naj­väč­ších výziev, aké pro­jekt čakajú je vytvo­riť dátové cen­trá, ktoré dokážu fun­go­vať dlhé roky bez zásahu člo­veka. Dnešné cen­trá sú ľahko prí­stupné a v prí­pade chyby ser­ve­rov nemajú inži­nieri prob­lém poru­chu napra­viť, alebo kom­pletne vyme­niť ser­ver. Pod morom to však možné nebude a ako cieľ si Mic­ro­soft sta­no­vil navr­hnúť a zostro­jiť jed­notky, ktoré by doká­zali ope­ro­vať až desať rokov bez zásahu a poru­chy — pocho­pi­teľne obrov­ská výzva, ale ak sa chceme hýbať vpred, ľud­stvo a spo­loč­nosti, ktoré majú pros­triedky musia rie­šiť práve podobné prob­lémy.

Prvý pro­to­typ, ktorý pus­tili na dno obsa­ho­val jediný set ser­ve­rov, bol napus­tený dusí­kom a moni­to­ro­vaný vyše 100 rôz­nymi sen­zormi, ktoré moni­to­ro­vali vnútro kap­suly ale aj oko­lie. Inži­nieri neza­bú­dali ani na vplyv ser­ve­rov na oko­lité pro­stre­die ale výsledky boli pozi­tívne. Hluk, ktorý gene­ro­vali ser­very bol mini­málny a teplo sa strá­calo už pár cen­ti­met­rov od kap­suly. 

Najb­liž­ším cie­ľom Mic­ro­softu je vybu­do­vať dátovú ponorku 3x väč­šiu ako bol prvý pro­to­typ a otes­to­vať ju do jed­ného roka. Podľa vyjad­re­nia spo­loč­nosti bude hrať táto tech­no­ló­gia veľkú rolu v ukla­daní a spra­co­vá­vaní dát, keďže dopyt po podob­ných služ­bách stále narastá a Moorov zákon (pred­po­klad, že výpo­četná kapa­cita počí­ta­čov sa každé pri­bližne dva roky zdvoj­ná­sobí) sa spo­ma­ľuje, čiže sys­témy budú star­núť pomal­šie a nebude treba tak často ich meniť, aby stí­hali so sve­tom.

Podmorská dátová ponorka Microsoftu

foto: newyorktimes.com

Zdroj: theverge.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Mic­ro­soft

Pridať komentár (0)