Mic­ro­soft sa otvára svetu: Engine Chak­ra­Core bude open-source!

/ 6. december 2015 / Tools a produktivita

Ak sle­du­ješ vývoj v Mic­ro­softe za posledný rok, určite si si vši­mol, že firma postupne výrazne mení svoj postoj k open-source komu­nite.

Spo­loč­nosť v posled­ných mesia­coch otvára zdro­jové kódy mno­hých súčastí a dnes pri­chá­dza k ďal­šiemu výraz­nému kroku vpred — odte­raz je open-source aj Chak­ra­Core, JavaSc­ript engine za win­do­wsác­kym pre­hlia­da­čom Edge.

Chakra je engine, ktorý bol vysta­vaný úplne od nuly a je kom­pa­bi­litný s ECMASc­ript 6 štan­dar­dom, tak isto ako aj s Goog­lác­kým V8. Okrem samot­ného pre­hlia­dača Edge je súčas­ťou via­ce­rých apli­ká­cií pre Xbox, Win­dows Phone a tab­lety.

Chak­ra­Core by mal byť na Git­Hube k dis­po­zí­cií v prie­behu janu­ára.

Samoz­rejme, k dis­po­zi­cií je “core” celého enginu, Mic­ro­soft by asi ťažko odha­lil nie­ktoré dôle­žité a tajné súčasti.

Od janu­ára 2016 chce navyše Mic­ro­soft dovo­liť exter­ným deve­lo­pe­rom aby sa cez requ­esty na Git­Hube mohli zúčast­ňo­vať ich pro­jek­tov. Presné detaily zatiaľ nie su známe.

Je to zau­jí­mavý a obdi­vu­hodný krok od Mic­ro­softu — spo­loč­nosti, ktorá vždy držala svoje zdro­jové kódy v totál­nej taj­nosti. Zdá sa však, že pod novým CEO Satya Nadella firma zme­nila postoj a čoraz viac otvára svoje tajom­stvá svetu.

Mic­ro­soft dúfa, že Chak­ra­Core by takto mohla byť využí­vaná v budúc­nosti vo via­ce­rých apli­ká­ciach — od cloud slu­žieb až po Inter­net of Things.

Zdroj: the­next­web

Pridať komentár (0)