Mic­ro­soft vyví­ja holo­gra­fic­kú komu­ni­ká­ciu ala Star Wars!

Dárius Polák / 29. marca 2016 / Tech a inovácie

Mic­ro­soft posled­nú dobu vie, ako nahnať hype. Zdá sa, že s Holo­Lens majú veľa zába­vy, zatiaľ čo väč­ši­na z nás čaká, kedy si ho môže­me koneč­ne vyskú­šať.

Vyvi­nu­li ďal­šiu vychy­táv­ku, s náz­vom “Holo­por­ta­ti­on”. Ľuďom z výskum­né­ho tímu sa poda­ri­lo nájsť spô­sob, ako vytvo­riť živý holo­gram oso­by, kto­rá sa nachá­dza v dru­hej miest­nos­ti. Masív­ne zosku­pe­nie 3D kamier v jed­nej miest­nos­ti zachy­tá­va cel­ko­vý pohyb a reč oso­by, zatiaľ čo Holo­Lens vytvá­ra pro­jek­ciu v dru­hej miest­nos­ti. Pou­ží­va­teľ Holo­Lens môže túto pro­jek­ciu vidieť a nará­bať s ňou. Toto celé sa môže nahrať, opäť pus­tiť a dokon­ca aj samot­ný holo­gram zmen­šiť.

Je to vyše rok, čo sme vide­li prvú demon­štrá­ciu Holo­Lens. Mic­ro­soft urči­te hľa­dá spô­sob ako môžu tie­to holo­gra­my využiť bež­ní ľudia a chvíľ­ku im to ešte zrej­me bude trvať, keď­že to zatiaľ vyža­du­je tonu hard­vé­ru. Medzi­ča­som sa vývo­jár­ska edí­cia Holo­Lens začne pre­dá­vať od zaj­tra (30. mar­ca) a bude stáť $3000 dolá­rov.

zdroj: the­ver­ge, zdroj titul­nej fot­ky: MS Holo­lens

Pridať komentár (0)