Mic­ro­soft vyvíja holo­gra­fickú komu­ni­ká­ciu ala Star Wars!

Dárius Polák / 29. marca 2016 / Tech a inovácie

Mic­ro­soft poslednú dobu vie, ako nahnať hype. Zdá sa, že s Holo­Lens majú veľa zábavy, zatiaľ čo väč­šina z nás čaká, kedy si ho môžeme konečne vyskú­šať.

Vyvi­nuli ďal­šiu vychy­távku, s náz­vom “Holo­por­ta­tion”. Ľuďom z výskum­ného tímu sa poda­rilo nájsť spô­sob, ako vytvo­riť živý holo­gram osoby, ktorá sa nachá­dza v dru­hej miest­nosti. Masívne zosku­pe­nie 3D kamier v jed­nej miest­nosti zachy­táva cel­kový pohyb a reč osoby, zatiaľ čo Holo­Lens vytvára pro­jek­ciu v dru­hej miest­nosti. Pou­ží­va­teľ Holo­Lens môže túto pro­jek­ciu vidieť a nará­bať s ňou. Toto celé sa môže nahrať, opäť pus­tiť a dokonca aj samotný holo­gram zmen­šiť.

Je to vyše rok, čo sme videli prvú demon­štrá­ciu Holo­Lens. Mic­ro­soft určite hľadá spô­sob ako môžu tieto holo­gramy využiť bežní ľudia a chvíľku im to ešte zrejme bude trvať, keďže to zatiaľ vyža­duje tonu hard­véru. Medzi­ča­som sa vývo­jár­ska edí­cia Holo­Lens začne pre­dá­vať od zaj­tra (30. marca) a bude stáť $3000 dolá­rov.

zdroj: the­verge, zdroj titul­nej fotky: MS Holo­lens

Pridať komentár (0)