MINT — the fresh maker

Ivo Kokinda / 7. januára 2015 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť, ktorá vytvo­rila jeden z prvých smartp­hon bre­at­ha­ly­zers pou­žíva ana­lýzu dychu pre svoj nový pro­dukt Mint, ktorý umož­ňuje zis­tiť, či máte čerstvý alebo zapá­cha­júci dych.

Nazýva sa Mint a ana­ly­zuje ľud­ský dych, čím umož­ňuje zis­tiť ako pách­nuci (alebo čerstvý), váš dych je.

Mint fun­guje podobne ako dre­ger na alko­hol. Dýchate do prí­stroja po dobu nie­koľ­kých sekúnd a apli­ká­cia vyhod­notí kva­litu vášho dychu.

Pou­žíva sen­zor, ktorý meria „zlý“ dych a dete­kuje zlú­če­niny v ústach, vrá­tane síro­vo­díka, met­hyl­mer­kap­tanu a disul­fánu. Ďalej meria množ­stvo vody v ústach, ktoré vytvára sliz­nica a pomáha tiež zis­tiť, či ste alebo nie ste dehyd­ra­to­vaný. Práve dehyd­ra­tá­cia je jed­nou z prí­čin zlého/páchnuceho dychu.

V deme som videl s ranný pro­to­typ, kde celý pro­ces trval asi 12 sekúnd, ale hovorca spo­loč­nosti pove­dal, že finálna doba trva­nia tohto pro­cesu bude prav­de­po­dobne krat­šia a to vraj menej ako 10 sekúnd.

Na iOS sa bude synch­ro­ni­zo­vať s Apple Health­Kit a apli­ká­cia pre Android bude kom­pa­ti­bilná so Sam­sung Galaxy S4, S5 a Nexus 5. Obe apli­ká­cie budú sle­do­vať kva­litu vášho dychu ins­tan­tne, čím vám umož­ňujú súťa­žiť s pria­teľmi, na čo je vytvo­rený reb­rí­ček pou­ží­va­te­ľov.

Bre­at­ho­me­ter je upro­stred cro­wd­fun­din­go­vej kam­pane na Indie­gogo. Tri dni od začiatku kam­pane už dosiahla 27,825 dolá­rov, pri­čom cieľ bol 25,000 dolá­rov.

Spo­loč­nosť pred­po­kladá, že Mint bude k dis­po­zí­cii pre pod­po­ro­va­te­ľov už od augusta 2015.

Zdroj:mashable.com

Pridať komentár (0)