MINT — the fresh maker

Ivo Kokinda / 7. januára 2015 / Tech a inovácie

Spo­loč­nosť, kto­rá vytvo­ri­la jeden z prvých smartp­hon bre­at­ha­ly­zers pou­ží­va ana­lý­zu dychu pre svoj nový pro­dukt Mint, kto­rý umož­ňu­je zis­tiť, či máte čerstvý ale­bo zapá­cha­jú­ci dych.

Nazý­va sa Mint a ana­ly­zu­je ľud­ský dych, čím umož­ňu­je zis­tiť ako pách­nu­ci (ale­bo čerstvý), váš dych je.

Mint fun­gu­je podob­ne ako dre­ger na alko­hol. Dýcha­te do prí­stro­ja po dobu nie­koľ­kých sekúnd a apli­ká­cia vyhod­no­tí kva­li­tu váš­ho dychu.

Pou­ží­va sen­zor, kto­rý meria „zlý“ dych a dete­ku­je zlú­če­ni­ny v ústach, vrá­ta­ne síro­vo­dí­ka, met­hyl­mer­kap­ta­nu a disul­fá­nu. Ďalej meria množ­stvo vody v ústach, kto­ré vytvá­ra sliz­ni­ca a pomá­ha tiež zis­tiť, či ste ale­bo nie ste dehyd­ra­to­va­ný. Prá­ve dehyd­ra­tá­cia je jed­nou z prí­čin zlého/páchnuceho dychu.

V deme som videl s ran­ný pro­to­typ, kde celý pro­ces trval asi 12 sekúnd, ale hovor­ca spo­loč­nos­ti pove­dal, že finál­na doba trva­nia toh­to pro­ce­su bude prav­de­po­dob­ne krat­šia a to vraj menej ako 10 sekúnd.

Na iOS sa bude synch­ro­ni­zo­vať s App­le Health­Kit a apli­ká­cia pre Andro­id bude kom­pa­ti­bil­ná so Sam­sung Gala­xy S4, S5 a Nexus 5. Obe apli­ká­cie budú sle­do­vať kva­li­tu váš­ho dychu ins­tan­tne, čím vám umož­ňu­jú súťa­žiť s pria­teľ­mi, na čo je vytvo­re­ný reb­rí­ček pou­ží­va­te­ľov.

Bre­at­ho­me­ter je upro­stred cro­wd­fun­din­go­vej kam­pa­ne na Indie­go­go. Tri dni od začiat­ku kam­pa­ne už dosiah­la 27,825 dolá­rov, pri­čom cieľ bol 25,000 dolá­rov.

Spo­loč­nosť pred­po­kla­dá, že Mint bude k dis­po­zí­cii pre pod­po­ro­va­te­ľov už od augus­ta 2015.

Zdroj:mashable.com

Pridať komentár (0)