Miro­slav Kolá­rik: „Chcem byť súčas­ťou ener­gic­kého tímu, ktorý sa usmieva“

Miroslav Kolárik / 22. jún 2015 / Tools a produktivita

Som mladý člo­vek so záuj­mom o mar­ke­ting, star­tupy a všetky zau­jí­mavé pro­jekty v digi­tál­nom svete. Fas­ci­nuje ma rých­losť ohla­sov na inter­nete a pre­fe­ru­jem najmä nezvy­čajné pro­jekty, kam­pane a nápady.

Po det­stve pre­ži­tom za ria­did­lami cyk­lot­ria­lo­vého bicykla som sa pre­pra­co­val k vytvo­re­niu face­bo­oko­vej stránky pre Ivana Jakeša a mediál­nej pod­pory celého tímu v rámci sied­mych roč­ní­kov Rely Dakar. Tisíce infor­mo­va­ných ľudí cez Face­book, desiatky infor­mo­va­ných mas­mé­dií — neoce­ni­teľný zdroj skú­se­ností.

Popri bež­ných akti­vi­tách som sa začal veno­vať písa­niu tex­tov. Píšem poé­ziu, prózu, osobné pocity vyliate do tex­tov, tak­tiež vytvá­ram a spra­vu­jem webové stránky vo WordP­resse a koke­tu­jem s copy­wri­tin­gom. V rámci vizu­ál­neho vyjad­ro­va­nia občas fotím a pra­cu­jem vo Pho­tos­hope.

Pri­ori­tou je robiť, čo ma baví.

Pre svoju chuť do zväč­šo­va­nia a zacie­le­nia skill­setu sme­ru­jem do Kodane. Dán­skej pýchy pre­tka­nej dizaj­nom, usmia­tymi oby­va­teľmi a prí­jem­ným mixom mož­ností pre osobný roz­voj. Mož­nosti osob­ného posunu, nado­bud­nu­tie kon­tak­tov na poli zabe­hnu­tých star­tu­pov, funkčné sys­témy a vysoká životná úro­veň… prečo nie? Veď ako som písal na môj blog na tému “Dán­sko je kra­jina, ktorá ma baví.”

Neoby­čajné CV — hireMiroslav.com

Na pra­cov­nom trhu plnom kre­a­tív­nych ľudí sa pokú­šam zvy­šo­vať šance svo­jím vir­tu­ál­nym živo­to­pi­som. Vir­tu­álny živo­to­pis je zame­raný na scrol­lo­va­nie zna­los­ťami, ktoré môžem budú­cim zamest­ná­va­te­ľom ponúk­nuť. Odvet­viam, kto­rým sa venu­jem, chcem zvo­liť pria­mej­šiu cestu štú­diom na jed­nej z kodaňs­kých vyso­kých škôl zame­ra­ných na mar­ke­ting a biz­nis. Prvý pokus nevy­šiel, no nepri­ja­tie ma nabilo ďal­šou ener­giou, ktorú pou­ži­jem na zís­ka­nie nad­hľadu a skú­se­ností pre budúce štú­dium.

Trans­for­má­cia slov a viet na úderné reklamné texty, udr­žo­va­nie chut­ného obsahu sociál­nych medií, navrho­va­nie ideí a mož­nosť pou­ži­tia základ­ných skú­se­ností s gra­fi­kou a vývo­jom WordP­ress strá­nok. Som tu pre vás!

Ste vítaní na mojej stránke, kde náj­dete infor­má­cie, prečo by som mal pat­riť do vášho tímu ako externý pra­cov­ník.

zdroj foto­gra­fie: CPHFTW.dk

Pridať komentár (0)